Byla 2-2742-480/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovių M. K., J. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2Ieškovės prašo iki ieškinio pareiškimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB ( - ) priimti UAB ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo visus ir bet kokius sprendimus dėl UAB ( - ) įstatų keitimo; nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavesti vykdyti ieškovių pasirinktam antstoliui. Prašyme nurodyta, kad ieškovės šiuo metu rengia ir pateiks ieškinį atsakovui A. G., tretieji asmenys: UAB ( - ), A. Ž., R. Ž., J. S., J. V. J., T. M., E. P., Č. S., su reikalavimais dėl uždraudimo atsakovui atlikti neteisėtus veiksmus, susijusius su balsavimu bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei dėl žalos, padarytos dėl Susitarimo pažeidimo, atlyginimo. 2014 m. balandžio 4 d. susitarimu ieškovės, atsakovas ir tretieji fiziniai asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai, susitarė dėl balsavimo Bendrovės akcininkų susirinkimuose ir turimų Bendrovės akcijų perleidimo. Atsakovas pažeidė Susitarimą 2014 m. rugsėjo 19 d. vykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuodamas ne už pasiūlytus akcininkų grupės kandidatus į Bendrovės valdybą, dėl šio Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo balsavimo rezultatų perskaičiavimo nagrinėjama civilinė byla Kauno apylinkės teisme. Artėjant 2014 m. lapkričio 7 d. Bendrovės neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ieškovėms tapo žinoma, jog atsakovas ir toliau neketina vykdyti susitarimo. Atsakovui nutraukus susitarimą ar toliau jo nevykdant kiekvieno iš akcininkų grupės akcininko turimos vienos akcijos rinkos vertė sumažėtų 136 000 Lt, iš viso ieškovės bendrai patirtų 57 528 000 Lt dydžio nuostolius. Detalesniam ir tikslesniam šių nuostolių apskaičiavimui ir pagrindimui ieškovėms reikia daugiau laiko, todėl ieškinys nėra reiškiamas kartu su šiuo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 2014 m. lapkričio 7 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus svarstomi ypatingai svarbūs Bendrovei klausimai, į darbotvarkę yra įtrauktas klausimas dėl Bendrovės įstatų keitimo. Akcininkų grupei ir atsakovui priklauso daugiau nei 1/3 Bendrovės akcijų suteikiamų balsų, todėl Bendrovės įstatų keitimui atsakovo balsavimas turės lemiamą įtaką. Šiuo atveju reikia taikyti laikinąją apsaugos priemonę uždraudžiant Bendrovei priimti visus ir bet kokius visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės įstatų keitimo. Tokios laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos, kadangi atsakovo balsai yra lemiami, nes įstatų pakeitimui būtina daugiau nei 2/3 visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų dauguma. Ieškovės laikinąsias apsaugos priemones prašo taikyti tik objektyviai reikalingose ribose - dėl sprendimo, kuris yra įtrauktas į artėjančio 2014 m. lapkričio 7 d. neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir kuris gali nulemti ieškovių valdomų akcijų suteikiamų galių ir vertės ženklų sumažėjimą, kuris taptų nekontroliuojamas po įstatų pakeitimo. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos, proporcingos ir nepažeidžiančios nei Bendrovės, nei akcininkų interesų.

3Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.

4CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, jog ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, be to, įrodymais patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, taip pat, kad egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų išvardintų aplinkybių visetui. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

5Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, įvykdymą. Kaip matyti iš prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovės ruošiasi pareikšti ieškinį atsakovui A. G., tretieji asmenys: UAB ( - ), A. Ž., R. Ž., J. S., J. V. J., T. M., E. P., Č. S., su reikalavimais dėl uždraudimo atsakovui A. G. atlikti neteisėtus veiksmus, susijusius su balsavimu bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei dėl žalos, padarytos dėl 2014 m. balandžio 4 d. akcininkų grupės susitarimo pažeidimo, atlyginimo. Taigi, ieškovės ketina pareikšti prevencinį ieškinį fiziniam asmeniui atsakovui A. G. (CK 6.255 str. 1 d.), nes, ieškovių teigimu, atsakovas jau pažeidė 2014 m. balandžio 4 d. akcininkų grupės susitarimą dėl balsavimo UAB ( - ) akcininkų susirinkimuose ir turimų bendrovės akcijų perleidimo. Tuo tarpu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovės prašo uždrausti UAB ( - ) priimti UAB ( - ) visuotinio akcininkų susirinkimo visus ir bet kokius sprendimus dėl UAB ( - ) įstatų keitimo. Tai yra, ieškovės prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiajam asmeniui UAB ( - ), kuriam, kaip matoma iš prašymo turinio, jokių reikalavimų ieškiniu neketinama pareikšti. Akivaizdu, kad ieškovių prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškovių ketinamo pareikšti ieškinio atsakovui reikalavimais. Laikinosios apsaugos priemonės, neatitinkančios materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo byloje užtikrinimu, negali būti taikomos.

6Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Taikant ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-03 nutartis c. b. Nr. 2-190/2009; 2013-08-22 nutartis c. b. Nr. 2-1971/2013). Pritaikius ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai ir neproporcingai varžomos ne tik atsakovo A. G., bet ir kitų UAB ( - ) akcininkų turtinės ir neturtinės teisės.

7Nustačius, kad ieškovių prašymas neatitinka CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų, ieškovių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, 151 straipsniu,

Nutarė

9Netenkinti ieškovių M. K., J. Ž. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai