Byla 2S-226-657/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „E projektai“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2770-336/2016, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė BUAB „Kėdainių energija“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento ieškovės atsiskaitymus su atsakove UAB „E projektai“ pagal atsakovės išrašytą 2015 m. liepos 15 d. kasos pajamų orderį serija EPR Nr. 38 – 2 000,00 Eur sumai, 2015 m. birželio 23 d. kasos pajamų orderį serija EPR Nr. 37 – 3 000,00 Eur sumai ir taikyti restituciją; priteisti iš atsakovės UAB „E projektai“ 5 000,00 Eur skolos bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai (b.l. 1-7).
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 5 000,00 Eur sumai areštuoti atsakovei UAB „E projektai“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovę ir/ar pas trečiuosius asmenis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovei UAB „E projektai“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovei areštuotais daiktais naudotis pagal jų tiesioginę paskirtį, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas bendrai 5 000,00 Eur sumai, uždraudžiant atsakovei disponuoti areštuotu turtu (parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį) ir bloginti turto būklę, vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškove pagal pareikštą reikalavimą, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui, pavedant antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, taip pat panaudota atsakovės būtiniausiems poreikiams tenkinti (b.l. 9-11).
 2. Teismas nurodė, kad ieškovės reikalavimo suma – 5 000,00 Eur, atsižvelgiant į tai, kad nėra žinoma apie atsakovės turimą turtą, finansinę padėtį bei jos galimybes įvykdyti būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, pripažintina didele, o didelė reikalavimo suma, pagal suformuotą teismų praktiką, yra objektyvaus pobūdžio prielaida spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Priėmus ieškovei palankų sprendimą, minėta suma būtų priteista iš atsakovės, tačiau atsakovei perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Teismas vertino, kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „E projektai“ prašė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir klausimą išspęsti iš esmės – netenkinti ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 14-20).
 2. Nurodė, kad teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nes jas taikė nesant realios grėsmės, kad galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Atsakovės finansiniai duomenys patvirtina, kad jos nuosavybės teise turimo turto vertė – 138 911,00 Eur ženkliai viršija ieškinio reikalavimų sumą – 5 000,00 Eur, UAB „E projektai“ finansinė padėtis yra pakankamai gera (stabili), jog įmonė turėtų galimybes įvykdyti teismo sprendimą ieškinio tenkinimo atveju. Pagal naujausius balanso duomenis atsakovė nuosavybės teise turi turto, kurio vertė 138 911,00 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 77 756,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 46 799,00 Eur sumą, taigi, nedidelę viso į balansą įrašyto turto vertės dalį. Atsakovės vykdomos ūkinės – komercinės veiklos apyvarta yra ženkliai auganti, nes per pirmąjį 2016 metų pusmetį buvo gautos 303 243,00 Eur pajamos, kurių dydis yra beveik lygus per visus 2015 metus gautoms pajamoms. Atsakovė neturi skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jos turtas nėra areštuotas jokio kito asmens reikalavimams užtikrinti. Ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, kuris galėtų kelti abejones atsakovės finansinėmis galimybėmis tenkinti pareikšto ieškinio reikalavimus.
 3. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė naujus įrodymus – UAB „E projektai“ 2016 m. birželio 30 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamos informacijos apie draudėjo viešus duomenis kopijas (b.l. 21-23).
 4. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė BUAB „Kėdainių energija“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, prašė atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 38-40).
 5. Nurodė, kad atsakovė nevykdė pareigos būti sąžininga ir rūpestinga, todėl tikėtina, kad ji ir toliau gali elgtis nesąžiningai, siekti išvengti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymo. Egzistuoja didelė tikimybė, kad iki bylos išnagrinėjimo, atsakovė gali išvaistyti turtą ar kitaip jį paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims. Tokiu atveju įstatymas draustų ieškovei tokį turtą išreikalauti iš sąžiningų įgijėjų, todėl teismo sprendimas būtų neįvykdomas, o ieškovės teisių gynimas netektų prasmės. Ieškinio suma 5 000,00 Eur yra didelė, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka ir Lietuvos teismų praktikoje suformuotas teisės aiškinimo bei taikymo taisykles. Atsakovės teiginiai, kad pagal naujausio balanso duomenis ji turėjo turto už 138 911,00 Eur, iš kurio 77 756,00 Eur sudaro ilgalaikis turtas, nepagrindžia jos geros turtinės padėties. Atsakovė nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto, o teismų praktikoje pripažįstama, kad trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas, jog teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą bus įmanoma jį įvykdyti. Aplinkybė, kad atsakovė neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir taip pat negarantuoja teismo sprendimo įvykdymo. Panaikinus skundžiamą nutartį, būtų pažeistos ieškovės kreditorių bei valstybės teisės ir teisėti interesai.
 6. Ieškovė su atsiliepimu pateikė Nekilnojamojo turto registro išrašą (b.l. 41).

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aiškindamas CPK 314 straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliantė su atskiruoju skundu pateiktų naujų įrodymų – UAB „E projektai“ 2016 m. birželio 30 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų apie draudėją – pateikti pirmosios instancijos teismui neturėjo galimybės, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo sprendžiamas atsakovei apie prašymo nagrinėjimą nepranešus. Atsižvelgus į šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus priima ir vertina (CPK 314 str.). Ieškovės su atsiliepimu pateikti nauji įrodymai – Nekilnojamojo turto registro išrašas – galėjo ir turėjo būti pateikti iki skundžiamos nutarties priėmimo, tačiau įvertinus jų reikšmę sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą bei tai, kad atsakovė turėjo galimybę su jais susipažinti, atsisakymas juos prijungti vien dėl formalių priežasčių neatitiktų esminio teismams keliamo tikslo – vykdyti teisingumą, todėl šis įrodymas prijungtinas prie nagrinėjamos bylos medžiagos.

14Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo

 1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą.
 2. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 3. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės pareikštų reikalavimų sumai – 5000,00 Eur areštavo atsakovei UAB „E projektai“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas. Apeliantė teigia, kad jos pateikti įmonės finansinės būklės duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo konstatuotą grėsmę būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.
 4. Apeliacinės instancijos teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2017 m. sausio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-336/2017 ieškovės BUAB „Kėdainių energija“ ieškinį atsakovei UAB „E projektai“ atmetė kaip nepagrįstą (CPK 179 str. 3 d.).
 5. Nors 2017 m. sausio 3 d. teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip minėta, aplinkybė, kad ieškinį išnagrinėjus iš esmės jis buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paneigia ieškinio tikėtino pagrįstumo faktą. Nesant pirmosios CPK144 straipsnio 1 dalyje nustatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 6. Nustačius nurodytą reikšmingą aplinkybę, kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 7. Įvertinus nustatytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

16Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės BUAB ,,Kėdainių energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

17Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai