Byla 2-86-780/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo A. A. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Metelių regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, O. V. ir D. A

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. A. ir jo atstovui advokatui Juozui Šilanskui, suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovei Raimondai Žukauskaite, suinteresuoto asmens Metelių regioninio parko atstovui Ramūnui Krugeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo A. A. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Metelių regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, O. V. ir D. A..

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Straigiškės kaime, Lazdijų rajono savivaldybėje, kadastro Nr. ( - ) ( - )kadastrinėje vietovėje, buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu, plane nurodytoje vietoje.

4Pareiškėjas paaiškino, kad nuosavybės teise turi žemės sklypą ( - )kaime, Lazdijų rajone, kurį paveldėjo iš savo motinos. Pastaroji šią žemę atsikėlė į šią vietą kai jai buvo atkurtos nuosavybės teisės. Anksčiau toje vietoje buvo sodyba, kurioje gyveno S.. Savininkas turėjo apie 30 ha žemės, o jo sodybą sudarė gyvenas namas ir du ūkiniai pastatai, tarp jų turėjo būti didelis ūkinis pastatas. Dabartinį žemės planą su įbraižyta, buvusios sodybvietės gyvenamojo namo vieta braižė E. M., kuris užnešė ant plano sodybvietę pagal liudytojų parodymus. Faktą, kad buvusios sodybvietės gyvenamasis namas patenka į jo sklypą, o ne į greta esantį A. K. sklypą, grindžia 1939 m. žemėlapiu, liudytojų, kurie gyvena netoli jo sklypo parodymais, specialisto R. B. parengtu planu, kuris patvirtina, kad gyvenamas namas buvo sklype, kuris priklauso jam. Kadangi sklypas patenka į Metelių regioninio parko ribas, be tokio juridinio fakto, jis negali statyti statinių, todėl prašo nustatyti jį teismo tvarka.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Suinteresuoti asmenys O. V. ir D. A. sutiko su pareiškimu, savo atsiliepimuose jos patvirtino, kad pareiškėjo turimame žemės sklype anksčiau buvo J. S. sodyba, kuri buvo nugriauta (b.l. 34-35).

7Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Metelių regioninio parko direkcija teismo posėdžio metu sutiko su pareiškimu nes pripažino, kad pareiškėjo žemės sklype buvo sodybos gyvenamasis namas.

8Liudytojas J. K. patvirtino, kad gyvena netoli pareiškėjo žemės sklypo, patvirtino, kad pareiškėjo žemės sklypas yra šalia keliuko, kurio vienoje pusėje yra ( - ) kaimas, kitoje – ( - )kaimas. Kieno dabar yra žemė link ( - )kaimo nežino, o anksčiau buvo S.. Liudytojas nurodė, kad pareiškėjo turimame žemės sklype anksčiau buvo S. sodyba kol juos ištrėmė į Sibirą. Sodybą sudarė trys pastatai – gyvenamasis namas, klėtis ir klojimas. Patvirtino, kad pastatų išsidėstymas vienas kito atžvilgiu atitinka jam parodytame žemėlapyje (b.l. 108) išdidintą buvusios sodybvietės pastatų išsidėstymą, patvirtino, kad didžiausias pastatas buvo klojimas, o namas ir tvartas mažesni. Taip pat patvirtino, kad S. sodybos tvartas ir klojimas buvo vienoj minėto keliuko pusėje, o gyvenamasis namas kitoje, ir pagal jam parodytą planą (b.l. 71) patvirtino, kad J. S. gyvenamas namas buvo sklype, pažymėtame indeksu 67/2 (pareiškėjo sklypas), o abu ūkiniai pastatai - sklype, pažymėtame indeksu 418-1 (A. K. sklypas). Taip pat jis patvirtino, kad matininkui sudarinėjant planą jis parodė vietą, kurioje stovėjo J. S. gyvenamasis namas.

9Liudytojas A. J. K. patvirtino, kad gyvena ( - )kaime, kuriame pareiškėjas turi žemės sklypą, ir patvirtino, kad ten kur pareiškėjas nori statytis namą anksčiau buvo S. sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas, tvartas ir kluonas. Didžiausias iš pastatų buvo kluonas. Buvusios sodybos vietoje yra keliukas ir gyvenamasis namas stovėjo vienoje keliuko pusėje, o ūkiniai pastatai – kitoje. Liudytojas pagal jam parodytą planą (b.l. 71) patvirtino, kad J. S. gyvenamas namas buvo kairėje keliuko pusėje žiūrint nuo pagrindinio kelio ( - ) (pareiškėjo žemės sklypas), o ūkiniai pastatai buvo dešinėje keliuko pusėje, t.y. gretimame žemės sklype (A. K. sklypas).

10Pažymėjimas apie žemės sklypą ir teises į jį bei žemės sklypo planas patvirtina, kad A. A., 1998-09-03 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, nuosavybės teise priklauso 0,74 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ) ( - )k.v., esantis Lazdijų r., ( - )kaime, kuris plane pažymėtas numeriu 67-2-1 (b. l. 8, 9).

111939 m. Karo topografijos skyriaus žemėlapyje matyti, kad Dusios ežero pietinėje pusėje, t.y. toje vietovėje kurioje dabar yra A. A. priklausantis žemės sklypas, yra pažymėta sodyba, susidedanti iš trijų statinių, į kurią veda keliukas (b. l. 10). Toje pat vietoje esanti sodyba yra pažymėta ir 1948 m. žemėlapyje (b. l. 51-52, 72, 92).

12Iš buvusios sodybvietės plano matyti, kad pagal liudytojų J. K. ir A. J. K. parodymus ir pasakojimus projekto autorius E. M. parengė planą, kuriame buvusios sodybvietės gyvenamasis namas patenka į A. A. žemės sklypą Nr. 67-2-1 (b. l. 11).

131952–1954 m. ir 1955–1957 m. Lazdijų r. ( - ) kaimo ūkinių knygų įrašai patvirtina, kad J. S. 1952-1957 metais turėjo gyvenamąjį namą ir laikė karves, kiaules, avis (b. l. 13-14).

14Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos akto dėl buvusios sodybvietės nustatymo matyti, kad 2005-12-07 komisijai apžiūrėjus O. Z. priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį Lazdijų r., ( - )kaime, nustatyta, kad 1948 m. žemėlapyje pažymėta šioje vietoje buvusi sodyba, kurią tikslinga atkurti 200 metrų atstumu nuo kelio ( - ), šalia lauko keliuko (b. l. 69).

15Pažymėjimas apie žemės sklypą ir teises į jį bei žemės sklypo planas patvirtina, kad žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis Lazdijų r., ( - )kaime, ir plane pažymėtas numeriu 418-1, nuosavybės teise priklausė O. Z. ir ribojasi su žemės sklypu, plane pažymėtu numeriu 67-2-1, kuris dabar priklauso pareiškėjui A. A. (b. l. 70, 71), o Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad šis O. Z. priklausęs žemės sklypas šiuo metu priklauso A. K. (b. l. 65-67).

16Planas teisminiam nagrinėjimui, jo aiškinamasis raštas (b. l. 107, 108) ir jį parengusio inžinieriaus R. B. parodymai patvirtina, kad užnešus A. A. priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį Lazdijų r. sav., ( - )kaime, ant 1939 metų karo topografijos skyriaus žemėlapio, matyti, jog dalis buvusios sodybos patenka į pareiškėjo žemės sklypą.

17Pareiškėjo sklypas yra Metelių regioninio parko teritorijoje, todėl jame draudžiama statyti su draustinio veiklos tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą) (Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.), todėl sodybvietės juridinio fakto nustatymas sukels pareiškėjui teisines pasekmes – jis įgis teisę statyti statinius, nesusijusius su draustinio veiklos tikslais, o šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų kitokia tvarka pareiškėjas gauti negali (CPK 445 str.).

18Byloje nustatyta ir tarp dalyvaujančių asmenų nekyla ginčas, kad toje vietovėje, kur dabar yra pareiškėjui A. A. priklausantis žemės sklypas, anksčiau buvo J. S. sodyba, kurioje buvo gyvenamasis namas, tvartas ir klėtis. Šią aplinkybę patvirtina ne tik pareiškėjo paaiškinimai, liudytojų parodymai ir suinteresuotų asmenų sutikimas, bet ir kaimo ūkinių knygų įrašai (b. l. 13-14), kuriuose užfiksuota, kad J. S. turėjo gyvenamąjį namą ir laikė karves, kiaules, avis, kurioms laikyti neišvengiamai turėjo turėti ir ūkinius pastatus, nors šie ir nėra minimi išlikusiuose archyviniuose dokumentuose. Be to, buvusi sodybvietė yra pavaizduota ir 1939 bei 1948 karo topografijos žemėlapiuose (b. l. 10, 51-52, 72, 92), o 1939 m. žemėlapyje (b. l. 10) bei išdidintoje jo versijoje (b. l. 108) aiškiai matomi ir trys sodybos pastatai, kurių skaičius ir dydis vienas kito atžvilgiu visiškai atitinka liudytojų parodymus. Tačiau sprendžiant pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą ši aplinkybė savaime nėra pakankama jo prašomam juridiniam faktui nustatyti, nes pareiškėjo pateiktas jo žemės sklypo užnešimo ant 1939 m. karo topografijos žemėlapio planas, jo aiškinamasis raštas ir šį planą parengusio inžinieriaus parodymai patvirtina, kad ne visa buvusi sodyba patenka į pareiškėjo žemės sklypą. Šie įrodymai patvirtina, kad į pareiškėjo žemės sklypą patenka tik vienas iš dviejų mažesnių buvusios sodybvietės pastatų, o kitu du pastatai patenka į greta esantį žemės sklypą (b.l. 108).

19Pabrėžtina, kad juridinis faktas, jog sodyba buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Statybos techninio reglamento „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (patvirtinto aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289) 5.15 punkte išvardyti sodybą sudarantys objektai: gyvenamasis namas ir jo priklausiniai.

20Pažymėtina, kad įstatyme nurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės (yra išlikusių pastatų ir (ar) sodų liekanų, sodyba pažymėta vietovės ar kituose planuose) yra duomenys, apibrėžiantys tą pačią sodybą, kurios pagrindinis daiktas yra gyvenamasis namas (Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas, CK 4.12 straipsnis, 4.13 straipsnio 2 dalis, 4.19 straipsnis). Tuo atveju, kai nustatoma, jog asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nėra buvę gyvenamojo namo – pagrindinio sodybos objekto ir jam dėl susidėjusios žemėnaudos teko ta žemės sklypo dalis, kurioje buvo gyvenamojo namo priklausiniai (antraeiliai daiktai), dalis sodybos pastatų ir (ar) sodybos liekanų ir pan., tai juridinę reikšmę turintis faktas dėl sodybos buvimo negali būti nustatomas. Tokio Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatų aiškinimo yra laikomasi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Molėtų rajono savivaldybės administracija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Labanoro regioninio parko direkcija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-373/2007; 2007 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Transporto pasaulis“ v. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, bylos Nr. 3K-3-472/2007 ir kt.). Todėl pareiškėjo prašomam faktui nustatyti pirmiausia reikia konstatuoti, kad jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribose buvo būtent sodybos gyvenamasis namas, o ne jo priklausiniai.

21Lietuvos Respublikos CPK 185 str. 1 d. numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu, t.y. leidžiama pripažinti faktą įrodytu, kai surinkti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo nei jo nebuvimo tikimybę.

22Atsižvelgus į šią įrodymų vertinimo specifiką, teisėjas sprendžia, kad pareiškėjas įrodė buvus sodybą jam priklausančiame žemės sklype, nes liudytojai J. K. ir A. J. K. tiksliai nurodė, kad buvusios J. S. sodybos gyvenamasis namas buvo dabar pareiškėjui priklausančiame žemės sklype. Šių liudytojų parodymai apie tai, kad anksčiau į sodybą vedė keliukas, kuris dabartiniu metu eina ir toliau per buvusią sodybą; kad sodybos gyvenamasis namas buvo vienoje to keliuko pusėje, o ūkiniai pastatai – kitoje; kad didžiausias pastatas buvo klėtis (kluonas), o gyvenamasis namas ir tvartas mažesni, visiškai sutampa su 1939 metų karo topografijos žemėlapyje užsifasuota buvusios sodybvietės vieta ir joje buvusių pastatų dydžiu bei jų išsidėstymu. Ir šio žemėlapio originale, ir ypač jo išdidintoje versijoje, kurią parengė, inžinierius R. B., aiškiai matyti, kad nuo pagrindinio kelio į sodybą veda keliukas, kuris visus tris sodybos pastatus padalina taip, kad vienas iš mažesnių pastatų lieka vienoje keliuko pusėje, o didžiausias pastatas ir antrasis iš mažesnių – kitoje keliuko pusėje. Tai visiškai atitinka liudytojų parodymus, kad sodybos gyvenamasis namas buvo kairėje keliuko pusėje (žiūrint nuo pagrindinio kelio), o abu ūkiniai pastatai – dešinėje šio keliuko pusėje. Pareiškėjo žemės sklypo užnešimo ant 1939 metų karo topografijos žemėlapio plane aiškiai matyti, kad liudytojų nurodomi ūkiniai pastatai, t.y. didžiausias statinys ir vienas iš dviejų mažesnių, yra į dešinę nuo žemėlapyje matomo keliuko (žiūrint nuo pagrindinio kelio), o likęs pastatas, t.y. gyvenamasis namas, yra į kairę nuo žemėlapyje matomo keliuko (žiūrint nuo pagrindinio kelio) ir patenka į A. A. žemės sklypą. Įvertinus šiuos įrodymus visete, spręstina, kad surinkti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo tikimybę, kad pareiškėjo sklype ir buvo pagrindinis sodybvietės daiktas – gyvenamasis namas, todėl pareiškimas tenkintinas ir buvusios sodybos faktas nustatytinas.

23Iš pareiškėjo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėjas

Nutarė

25Pareiškimą patenkinti.

26Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - )kaime, Lazdijų rajono savivaldybėje, kadastro Nr. ( - ) ( - ) kadastrinėje vietovėje, buvo sodyba su gyvenamuoju namu.

27Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų gauti leidimą vykdyti statybas jam priklausančiame žemės sklype.

28Priteisti iš pareiškėjo A. A. 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam... 4. Pareiškėjas paaiškino, kad nuosavybės teise turi žemės sklypą ( -... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Suinteresuoti asmenys O. V. ir D. A. sutiko su pareiškimu, savo atsiliepimuose... 7. Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Metelių regioninio parko... 8. Liudytojas J. K. patvirtino, kad gyvena netoli pareiškėjo žemės sklypo,... 9. Liudytojas A. J. K. patvirtino, kad gyvena ( - )kaime, kuriame pareiškėjas... 10. Pažymėjimas apie žemės sklypą ir teises į jį bei žemės sklypo planas... 11. 1939 m. Karo topografijos skyriaus žemėlapyje matyti, kad Dusios ežero... 12. Iš buvusios sodybvietės plano matyti, kad pagal liudytojų J. K. ir A. J. K.... 13. 1952–1954 m. ir 1955–1957 m. Lazdijų r. ( - ) kaimo ūkinių knygų... 14. Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos akto dėl buvusios... 15. Pažymėjimas apie žemės sklypą ir teises į jį bei žemės sklypo planas... 16. Planas teisminiam nagrinėjimui, jo aiškinamasis raštas (b. l. 107, 108) ir... 17. Pareiškėjo sklypas yra Metelių regioninio parko teritorijoje, todėl jame... 18. Byloje nustatyta ir tarp dalyvaujančių asmenų nekyla ginčas, kad toje... 19. Pabrėžtina, kad juridinis faktas, jog sodyba buvo pareiškėjui nuosavybės... 20. Pažymėtina, kad įstatyme nurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės (yra... 21. Lietuvos Respublikos CPK 185 str. 1 d. numatyta, kad teismas įvertina byloje... 22. Atsižvelgus į šią įrodymų vertinimo specifiką, teisėjas sprendžia, kad... 23. Iš pareiškėjo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str.,... 25. Pareiškimą patenkinti.... 26. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A., a.k. ( - )... 27. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų gauti leidimą... 28. Priteisti iš pareiškėjo A. A. 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos...