Byla 2-954-875/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei R. M. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1048 Lt negrąžinto kredito, 22,32 Lt delspinigių, 1157,33 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, jog, atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiant internetiniame tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 30 dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad 2012-12-07 atsakovė su ieškovu sudarė kredito sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti laiku. Ieškovas 2012-12-07 suteikė atsakovei 800 Lt kreditą, kurį kartu su 249 Lt kredito mokesčiu, atsakovė turėjo grąžinti iki 2013-03-08. Atsakovei kredito negrąžinus už naudojimąsi atsakovės suteiktais pinigais pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal Sutarties 9.1 punktą kredito gavėjas privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius į dieną už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtų ir/ar negrąžintų pagal Sutartį numatytų sumų. Už 180 dienų priskaičiuota 22,32 Lt delspinigių (180 d. × 248 Lt × 0,05 %). Atsakovei kredito negrąžinus už naudojimąsi atsakovės suteiktais pinigais pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal Sutarties 9.1 punktą kredito gavėjas privalo mokėti 125,72 % dydžio palūkanas metinių palūkanų nuo Sutartimi nustatytos Kredito grąžinimo dienos iki realaus Kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t.y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į Sutartyje nurodytą Kredito davėjo sąskaitą. Už laikotarpį nuo 2013-03-08 iki 2014-05-02, t. y. 420 d., priskaičiuota 1157,33 Lt palūkanų (420 d. × 800 Lt × 127,72 % :365 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo skolinius įsipareigojimus ieškovui.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnis, 6.872 straipsnis). Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito sutartu terminu, t.y. iki 2013-03-08, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1048 Lt negrąžinto kredito laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

8Be negrąžinto kredito bei su tuo susijusių sumų, ieškovas prašo priteisti 22,32 Lt delspinigių. Iš Sutarties 9.1 punkto matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,05 % dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos Kredito davėjui. Todėl reikalavimas priteisti iš atsakovės 22,32 8Lt delspinigių tenkintinas.

9Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos 125,72 % metinių palūkanų pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 9.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovės priteisti 1157,33 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2013-03-08 iki 2013-05-02, t. y. 420 d.

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr., pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau kaip metams, o 125,72 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-03-08 iki 2014-05-02. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, beveik metus skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 600,00 Lt.

12CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams žyminio mokesčio dalis.

14Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 10 Lt, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Valstybės Žinios, 2011, Nr.134-6373) valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 8 p., 93 str. 2 d., 96 str. 6 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 1.5 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str. 1 d., 6.881 str. 2 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. M. (a.k. ( - )) 1048,00 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt aštuonis litus) negrąžinto kredito, 22,32 Lt (dvidešimt du litus 32 ct) delspinigių, 600 Lt (šešis šimtus litų) palūkanų, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą (t. y. 1670,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-06-23 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ (įm. k. 302458437).

18Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai