Byla e2-6434-911/2018
Dėl žalos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“, ieškinį atsakovui V. S. dėl žalos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 10 824,81 Eur žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Teigia, kad atsakovas, buvo įmonės direktoriumi, o iš įmonės apskaitos duomenų matyti, jog direktoriaus V. S. įsiskolinimas įmonei sudaro 10 824,81 Eur, tačiau prievolę atsiskaityti su įmone įvykdyti vengia. Atsakovas Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo įmonės bankroto administratoriui perduoti bendrovės turtą ir apskaitos dokumentus. Atsakovas minėtos nutarties neįvykdė, dėl ko bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl baudos, už teismo įpareigojimų nevykdymą, paskyrimo atsakovui. Pateiktu ieškiniu, ieškovė prašo, V. S. įsiskolinimą laikyti bankrutuojančios įmonės žala ir priteisti iš atsakovo V. S. 10 824,81 Eur. Atsakovas šios sumos įmonei negrąžino, tai prieštarauja ieškovės, kaip juridinio asmens, tikslams, pažeidžia ieškovės kreditorių teises. Bendrovė dėl šio sandorio neteko savo apyvartinių lėšų, todėl negalėjo atsiskaityti su savo kreditoriais, o tai akivaizdžiai prieštarauja bendrovės įstatuose numatytiems tikslams – siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, užtikrinti turtinius akcininkų interesus.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 31 d. tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis), tačiau atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi UAB „( - )“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Pagal įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Bankroto administratorius, susipažinęs su turimais BUAB „( - )“ duomenimis, nustatė tokias faktinės aplinkybes, pažeidžiančias įmonės kreditorių interesus – nustatė, kad atsakovas V. S. ėjo UAB „( - )" direktoriaus pareigas iki įmonės bankroto bylos iškėlimo ir tuo laikotarpiu įmonėje susidarė 10 824,81 eurų įsiskolinimas, tai patvirtina UAB „( - )" apskaitos duomenys. Pažymėtina, kad ieškovo BUAB „( - )“ vadovas V. S., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi nuo 2015-02-10 iki 2017-11-21, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau – BAĮ) 21 straipsnio 1 dalį buvo atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą. BAĮ 6 straipsnio 2 dalis numato, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus (BAĮ 12 straipsnio 1 dalis). Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui (BAĮ 14 straipsnio 2 dalis).

8Teismų praktikoje yra pasakyta, jog „Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas - bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. Įmonių bankroto įstatyme nereglamentuojami savarankiški sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tik akcentuojami ginčytinų sandorių požymiai – priešingumas įmonės veiklos tikslams ir galima įtaka įmonės mokumui. Dėl to bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, nes pagal ĮBĮ 17 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 917/2003)" (2014-05-15 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-733/2014).

9Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas, ir aplinkybė, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė atstovauti bendrovei, veikti jos vardu. Bendrovės vadovui taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu juridinio asmens dalyviui ar eiliniam juridinio asmens darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato CK 2.87 str., numatantis, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo.

11Ieškinio reikalavimas atlyginti žalą atsakovui V. S., kaip buvusiam UAB ,,( - )“ vadovui, grindžiamas ir tuo, kad jis pažeidė vadovo pareigą išimtinai veikti įmonės interesais ir taip padarė žalą bendrovei. Ieškovė nurodė, kad atsakovas V. S., būdamas įmonės vadovu aktualiu laikotarpiu, paėmė iš įmonės 10 824,81 Eur ir prievolės grąžinti įmonei šią skolą nevykdo. Iš byloje esančios UAB „( - )“ sąskaitos detalios ataskaitos už laikotarpį nuo 2015-02-10 iki 2016-04-11 matyti, kad yra susidaręs 10824,81 Eur dydžio skirtumas, kuris nebuvo pateisintas dokumentais. Ieškovas nurodo, kad UAB „( - )“ kasos įmonėje nebuvo, visi pinigai buvo apskaitomi per atskaitingą asmenį – direktorių, t.y. atsakovą. Atsižvelgiant į tai, kad būtent dėl atsakovo, kaip vadovo, netinkamo pareigų vykdymo, įstatymų nesilaikymo (CK 2.87 str. 1, 2 d., ABĮ 19 str. 8 d., 37 str.) bendrovė patyrė žalą, konstatuotinas ir priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų (CK 6.247 str.).

12Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ir nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažįstama, kad tarp atsakovo veiksmų ir įmonei atsiradusios turtinės žalos yra priežastinis ryšys, todėl šiuo nagrinėjamu atveju yra visos būtinosios sąlygos atsakovo atžvilgiu civilinei deliktinei atsakomybei atsirasti (LR CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 6.246 - 6.249 straipsniai). Esant išdėstytų aplinkybių visumai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 10 824,81 Eur žalos atlyginimo (LR CK 6.245 str., 6.263 str.).

13Ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovo priteistinas 244 Eur žyminis mokestis į valstybės biudžetą.

15Teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo.

16Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) 10 824,81 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai 81 centas) žalą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 10 824,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. gegužės 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, įmonės kodas 303652352, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“, naudai.

19Priteisti iš atsakovo V. S. 244 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi eurai) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

20Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 10 824,81 Eur... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 31 d. tinkamai... 6. Teismas konstatuoja:... 7. atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog Klaipėdos apygardos... 8. Teismų praktikoje yra pasakyta, jog „Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.... 9. Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia jam imperatyviai... 10. CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip,... 11. Ieškinio reikalavimas atlyginti žalą atsakovui V. S., kaip buvusiam UAB ,,(... 12. Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ir nustatytomis faktinėmis bylos... 13. Ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 15. Teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi atsakovui pritaikytas laikinąsias... 16. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) 10 824,81 Eur (dešimt tūkstančių... 19. Priteisti iš atsakovo V. S. 244 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi eurai)... 20. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 11 d.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...