Byla 2-1374-424/2012
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO LIZINGAS“ ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos, delspinigių priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 313,31 Lt skolą, 446,74 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

5Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Bylos duomenys (b. l. 3-6) patvirtina, jog šalys 2010 m. spalio 21 d. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VHH01021RHPA (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo už Sutartyje nustatytą kainą nupirkti iš trečiojo asmens atsakovo pasirinktą prekę – televizorių SAMSUNG LE37C530 – ir perduoti ją atsakovui valdyti ir naudoti su sąlyga, kad, atsakovui įvykdžius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nurodyta prekė pereis atsakovui nuosavybės teise, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui eilines įmokas ir kitus mokėjimus Sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10Bylos duomenys – 2010 m. spalio 21 d. prekės perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 5) – patvirtina, jog ieškovas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Bylos duomenų visetas (b. l. 7-9, 11) patvirtina, jog atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas ieškovui 313,31 Lt sumą.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

13Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

14Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

15Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

16Pagal Sutarties 3.10 punktą atsakovas, nesumokėjęs Sutartyje nustatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar Sutarties mokesčio, privalo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius už visą laiku nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, kurie, pažymėtina, mokėtini kas dieną, sudaro net 182,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

18Minėta, kad pagal Sutarties 3.10 punktą atsakovas, nesumokėjęs Sutartyje nustatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar Sutarties mokesčio, privalo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius už visą laiku nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra per dideli.

19Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

20Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b. l. 11) patvirtina, kad atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 1498,33 Lt sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 149,83 Lt sumą, tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 446,74 Lt delspinigius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų už skolos sumą priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra 60,94 procento. Esant nurodytai aplinkybei, ieškovui iš atsakovo priteistina 30,47 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

24ieškinį patenkinti iš dalies:

25pripažinti negaliojančiu UAB „SNORO LIZINGAS“ ir R. L. 2010 m. spalio 21 d. sudarytos išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. VHH01021RHPA 3.10 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad pirkėjas, nesumokėjęs sutartyje nustatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar sutarties mokesčio, privalo mokėti bendrovei 0,5 procento dydžio delspinigius už visą laiku nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną.

26Priteisti iš R. L. 313,31 Lt skolą, 149,83 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 313,31 Lt skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-04-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30,47 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „SNORO LIZINGAS“.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 313,31 Lt skolą, 446,74 Lt... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 5. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 8. Bylos duomenys (b. l. 3-6) patvirtina, jog šalys 2010 m. spalio 21 d. sudarė... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 10. Bylos duomenys – 2010 m. spalio 21 d. prekės perdavimo-priėmimo aktas (b.... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 13. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 14. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 15. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 16. Pagal Sutarties 3.10 punktą atsakovas, nesumokėjęs Sutartyje nustatytos... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 18. Minėta, kad pagal Sutarties 3.10 punktą atsakovas, nesumokėjęs Sutartyje... 19. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 20. Byloje esantis delspinigių paskaičiavimas (b. l. 11) patvirtina, kad... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96 str. str., 142... 24. ieškinį patenkinti iš dalies:... 25. pripažinti negaliojančiu UAB „SNORO LIZINGAS“ ir R. L. 2010 m. spalio 21... 26. Priteisti iš R. L. 313,31 Lt skolą, 149,83 Lt delspinigius, 5 procentų... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 29. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...