Byla e2-1087-513/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Irma Čuchraj rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eko krantas“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Eko krantas“ prašo panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-04-15 raštu Nr. (14.20.)-VP3-338 įformintą sprendimą atmesti UAB „Eko krantas“ pasiūlymą Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu II pirkimo daliai, panaikinti 2019-04-15 raštu Nr.(14.20.)-VP3-337 įformintą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti tiekėjos UAB „Ekonovus“ pasiūlymą laimėjusiu Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu II pirkimo dalį, įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu II pirkimo daliai ir į ją įtraukti UAB „Eko krantas“ pasiūlymą, įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją pripažinti tiekėjos UAB „Eko krantas“ pasiūlymą laimėjusiu Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu II pirkimo dalį, pasiūlyti UAB „Eko krantas“ sudaryti pirkimo sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad dalyvavo atsakovės Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų viešajame pirkime, 2019-04-03 raštu Nr.(14.20.)-VP3-292 atsakovė nurodė, kad pagal vertinimo rezultatus ieškovės pasiūlymas II pirkimo daliai gali būti pripažintas laimėjusiu, tačiau reikalinga patikslinti pateiktame pasiūlyme nurodytą informaciją apie pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijai, nes VĮ Registrų centro pažymoje nėra duomenų apie buhalterį; nepateikti subtiekėjos UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ dokumentai dėl konkurso sąlygų aprašo 13.1.1–13.1.2 punktų; nepateikti dokumentai dėl konkurso sąlygų aprašo 13.2.2 punkto; sutarčių sąraše neišskirta per paskutinius 3 metus (t. y. nuo 2016-03-06) įvykdyta sutarties dalies vertė; nepateikti dokumentai dėl konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto. Nustatytu laiku ieškovė pateikė visus reikalaujamus dokumentus, o dėl konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto atitikimo paaiškino, kad pasinaudojo galimybe pagrįsti pasiūlymo atitikimą pasitelkiamos subtiekėjos UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ kvalifikacija. 2019-04-15 atsakovė raštu Nr.(14.20.)-VP3-338 atmetė ieškovės pasiūlymą II pirkimo daliai, raštu Nr.(14.20.)-VP3-337 nurodė, kad sudarė pasiūlymų eilę II pirkimo daliai ir laimėjusiu pripažino trečiąjį asmenį UAB „Ekonovus“. Nurodo, jog 2019-04-19 pateikė pretenziją, kurioje išdėstė reikalavimus, nurodytus ieškinyje, 2019-04-25 atsakovė sprendimu Nr.(4.44.)-R2-1141 pretenziją atmetė patikslinusi pasiūlymo atmetimo motyvus.

4Ieškovės vertinimu, atsakovė nepagrįstai nurodo, jog neatitinka nustatytų aplinkos apsaugos sistemos standartų, nes šiuos reikalavimus atitinka jos subtiekėja UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“. Tikslindama pasiūlymo atmetimo motyvus atsakovė nurodė, kad subrangovė UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ pasitelkiama tik daliai paslaugų – žaliųjų atliekų surinkimui (15 proc. sutartinių įsipareigojimų), kitas paslaugas ketina atlikti ieškovė, neturinti Konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkte nurodyto aplinkos apsaugos standarto reikalavimą patvirtinančio dokumento.

5Ieškovė nurodo, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktį aplinkos apsaugos sistemai EMAS ISO 14001 arba lygiaverčiams standartams įrodo nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko reikalaujamas aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, arba tiekėjo parengti taikomų aplinkos apsaugos sistemų užtikrinimo priemonių aprašymai, patvirtinantys, kad tiekėjas taiko priemones, lygiavertes EMAS ISO 14001 standartui. Ieškovė pateikė su subtiekėja UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ 2019-03-01 sudarytą subrangos sutartį Nr.2019/03/01, kurios 3.2 punkte nurodoma, jog UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ įsipareigoja turėti galiojantį sertifikatą, patvirtinantį, kad yra taikomos aplinkos apsaugos sistemos, lygiavertės EMAS ISO 14001, užtikrinimo priemonės, be to, pateikė UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ atitiktį Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimui patvirtinantį įrodymą – atitikties sertifikatą Nr. 1909.

6Ieškovė teigia, kad gali savo kvalifikaciją įrodyti subtiekėjo turimu atlikties sertifikatu ir sudaryta subrangos sutartimi. Ieškovės vertinimu, Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 22 punkto sąlygos taikomos tik (ir tik) tiems atvejams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, tačiau jos formuluotė, kiek tai susiję su atitikimu Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimu, leidžia tiekėjui suprasti taip, kaip suprato ieškovė, ir įrodinėti savo kvalifikaciją subtiekėjų turima kvalifikacija, kaip nurodyta Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 20 bei 23 punktuose. Atsakovė Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 23 punkte nurodė, kad, inter alia, Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkte numatyto reikalavimo atitikimui pagrįsti gali būti pasitelkiami subtiekėjai ir nesvarbu, kokiai darbų daliai. Priešingas aiškinimas diskriminuoja pavienius tiekėjus prieš tiekėjų grupę, todėl prieštarauja VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatytam nediskriminavimo principui. Teigia, jog atsakovė, kuri kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su klausimu dėl galimybės remtis subtiekėjų kvalifikacija, pati nėra tikra dėl pirkimo sąlygų ir jų aiškinimo, be to, nepateikė konsultacijos turinio tiekėjams, laiku neatskleidė tiekėjams visos su pirkimu susijusios informacijos, ir taip nesudarė galimybės pateikti tinkamai parengtą pasiūlymą arba iš viso susilaikyti nuo dalyvavimo šiame viešajame pirkime. Ieškovė mano, kad trečiojo asmens 281 286 Eur pasiūlymas laimėjusiu pripažintas nepagrįstai, nes pasiūlymų eilė turi būti sudaryta iš naujo ir iš naujo turi būti sprendžiama dėl laimėjusio pasiūlymo. Ieškovės vertinimu, ji laimėjo pirkimą, nes jos kvalifikacija tinkama, o pasiūlymo vertė – 277 614 Eur.

7Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo II dalimi siekia nupirkti atliekų iš konteinerių Klaipėdos miesto kapinėse surinkimo ir išvežimo paslaugas ir konkurso sąlygų 13.3.1 punkte nurodė, kad tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias EMAS ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, tam įrodyti tiekėjas turi pateikti nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas taiko reikalaujamas aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones arba tiekėjo parengtus taikomų aplinkos apsaugos sistemų užtikrinimo priemonių aprašymus, patvirtinančius, kad tiekėjas taiko priemones, lygiavertes EMAS ISO 14001 standartui. Nustačiusi pasiūlymų eilę nustatyta tvarka pareikalavo, kad ieškovė pateiktų dokumentus, patvirtinančius atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, tačiau ieškovė, grįsdama atitikimą Konkurso sąlygų 13.3.1 punkto reikalavimui, pateikė UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ sertifikatą.

8Nesutinka su ieškinio argumentais, kad pirkimo sąlygos neaiškios ir sprendimas neteisėtas. Konkurso sąlygų 20 punkte nustatyta, kad „tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų (nurodomi konkurso sąlygų aprašo 1 priede) pajėgumais/ištekliais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.“

9Konkurso sąlygų 23 punkte nustatyti reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams, subtiekėjams) (toliau bendrai – subtiekėjai): savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti (konkurso sąlygų aprašo 1 priede), kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Subtiekėjų padėtis negali atitikti šio konkurso sąlygų aprašo 13.1 papunktyje nustatytų pašalinimo pagrindų. Konkurso sąlygų aprašo 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4, 13.3.1 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams subtiekėjų dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas.

10Pažymi, kad konkurso sąlygos viena kitai neprieštarauja ir nėra dviprasmiškos, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio nuostatas. Teigia, kad klausimai Viešųjų pirkimų tarnybai teikiami ne dėl to, kad išaiškintų neaiškias Konkurso sąlygas, bet dėl to, kad perkančioji organizacija pasitikrintų tokių reikalavimų taikymo praktiką ir rekomendacijas. Konkurso sąlygų 13.3.1 punkte numatytas reikalavimas, kad tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias EMAS, ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, yra taikomas visiems perkamiems darbams ir paslaugoms, todėl šis kvalifikacinis reikalavimas negali būti pagrindžiamas vien subtiekėjos UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“, kuriai pagal pasiūlyme nurodytą informaciją perduodama 15 proc. paslaugų, turimu sertifikatu ir taikomais standartais. Tais atvejais, kai Konkurso sąlygose būtų nurodyta konkreti veikla ar sritis, kuriai taikomas standartas, ir ta veikla būtų perduota subtiekėjui, tiekėjas galėtų grįsti kvalifikaciją subtiekėjo turima kvalifikacija.

11Atsakovė teigia, jog ieškovė turėjo teisę klausti perkančiosios organizacijos ar ginčyti, jos nuomone, neaiškias ar dviprasmiškas sąlygas, tačiau jokių klausimų dėl šių Konkurso sąlygų nebuvo. Argumentai apie tiekėjų diskriminaciją tiekėjų grupei nepagrįsti, tokio argumento nebuvo pretenzijoje, be to, iš esmės keliamas ginčas dėl Konkurso sąlygų, nors toks reikalavimas ieškinyje nepateiktas ir yra praleisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti terminai. Galimybę ir pareigą nurodyti reikalavimus tiekėjų grupės nariams reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnis. Tiekėjų grupė negali būti lyginama su subtiekėjo pasitelkimu, nes tiekėjų grupei taikomi visai kitokie reikalavimai nei tiekėjui su subtiekėjais: pagal Konkurso sąlygų 26 punktą turi būti sudaryta jungtinės veiklos sutartis, šioje sutartyje turi būti numatyta solidari atsakomybė už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Atsižvelgiant į skirtingą statusą, negali būti lyginamas reikalavimų taikymas tiekėjų grupės nariams ir reikalavimų taikymas vienam tiekėjui, kuris pasitelkia subtiekėją.

12Atkreipia dėmesį, kad reikalavimai įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę ir įtraukti ieškovo pasiūlymą, taip pat pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu bet kuriuo atveju negali būti tenkinami dėl kompetencijos pažeidimo.

13Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ atsiliepimu ir papildomais rašytiniais paaiškinimais su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad atitiko Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimą, bei pateikė tokį atitikimą pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjai gali pasitelkti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus) viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymui, tačiau ieškovė netinkamai aiškina Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešojo pirkimo sąlygų aprašo nuostatas. Reikalavimas tiekėjui atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir reikalavimas taikyti kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą – tai du skirtingi teisiniai institutai, pagal kuriuos vertinamas tiekėjo pasiūlymas, nes kvalifikacijos reikalavimai siejami su tiekėjo pareiga įrodyti, jog jis turi teisę verstis tam tikra veikla, turi reikiamą finansinį, ekonominį, techninį ir profesinį pajėgumą viešojo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti (VPĮ 47 straipsnis), o reikalavimas taikyti kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą reiškia tiekėjo pareigą pateikti perkančiajai organizacijai nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjas (įmonėje) yra integravęs ir taiko tam tikrų kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą (VPĮ 48 straipsnis).

14Trečiojo asmens vertinimu, reikalavimas taikyti aplinkos apsaugos sistemos standartą nėra laikomas vienu iš tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų ir negali būti grindžiamas išimtinai remiantis subtiekėjo pajėgumais. Nurodo, kad remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais galima turint tikslą pagrįsti atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 49 straipsnis), o ne grįsti atitikimą 13.3.1 punkto reikalavimui taikyti aplinkos apsaugos sistemos standartą. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, kai ieškovė nepateikė jos atitikimą Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimams pagrindžiančių dokumentų, ieškovė neįrodė, kad pasitelktos subtiekėjos – UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ – pajėgumai (turimas sertifikatas, įrodantis subtiekėjo įmonėje integruotos vadybos sistemos atitiktį ISO 14001:2015 standartui) bus prieinami būtent ieškovei teikiant tą atliekų iš konteinerių surinkimo ir išvežimo paslaugų dalį, kurią vykdys būtent pati ieškovė. Ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, tiekėjas subtiekėjo aplinkos apsaugos standartu gali remtis tik tiek, kiek tai susiję su subtiekėjo prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį, o jeigu minėtas reikalavimas yra reikšmingas visoms su pirkimo objektu susijusioms prievolėms įvykdyti, dėl kurių sudaroma sutartis (kaip yra šio ginčo atveju), neatitinkantis aplinkos apsaugos standartų tiekėjas negali būti laikomas atitinkančiu minėtą pirkimo reikalavimą, nepaisant to, kad buvo pasitelktas aplinkos apsaugos standartus atitinkantis subtiekėjas.

15Pažymi, kad Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 23 punktas reglamentuoja ne teikėjo (ieškovo) teisę remtis kito ūkio subjekto pajėgumais (ką reglamentuoja aprašo 20 punktas), bet reikalavimus tretiesiems asmenims (subrangovams, subtiekėjams, subtiekėjams), įskaitant Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.2.1,13.2.2,13.2.4, 13.3.1 punktuose nurodytų dokumentų pateikimą, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimas numato, kad tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias EMAS ISO 14001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Nurodo, kad Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/E. Reglamentas numato, kad aplinkosaugos vadybos sistema – tai bendrosios vadybos sistemos dalis, kuri apima organizacinę struktūrą, planavimo veiklą, atsakomybę, praktiką, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, peržiūrėti ir palaikyti bei aplinkosaugos aspektams valdyti (2 str. 13 p.). EMAS ISO 14001 ar lygiavertė aplinkos apsaugos vadybos sistema integruojama konkrečiai įmonei atsižvelgiant į būtent tos įmonės vykdomą aplinkos apsaugos politiką. Trečiasis asmuo atkreipia teismo dėmesį į tai, kad reikalavimas tiekėjui taikyti tam tikrą standartą reiškia, jog įmonėje turi būti faktiškai integruota tam tikra aplinkos apsaugos vadybos sistema. Ir todėl kitaip nei, pavyzdžiui, kvalifikaciniai reikalavimai, šis reikalavimas yra siejamas su pačiu tiekėju ir jo galimybe teikti paslaugas laikantis nustatyto standarto, t. y. teikti paslaugas naudojant įmonėje integruotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri atitinka standartą. Ieškovė neįdegė Viešojo pirkimo sąlygomis reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, o UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ teiktų tik 15 procentų visų paslaugų. Kadangi Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimas yra reikšmingas visoms su pirkimo objektu susijusioms prievolėms įvykdyti, dėl kurių sudaroma sutartis, akivaizdu, kad remiantis Viešojo pirkimo sąlygų 23 punktu ieškovas pasitelkdamas subtiekėją 15 procentų viso pirkimo paslaugų ir pateikdamas jo sertifikatą, pagrindė tik Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimo išpildymą nurodytoje pirkimo dalyje ir nepagrindė, kad kitose dalyse ieškovas (tiekėjas) taikys 13.3.1 punkte numatytas aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias EMAS ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Pažymi, kad ieškovė, kaip ilgametę patirtį rinkoje ir viešuosiuose pirkimuose turinti tiekėja, nepasinaudojo galimybe kreiptis į atsakovą (perkančiąją organizaciją) dėl sąlygų išaiškinimo ar ginčyti, jo nuomone, VPĮ neatitinkančias Viešojo pirkimo sąlygų aprašo nuostatas. Nesutinka su ieškovės argumentais, jog atsakovė diskriminuoja pavienius tiekėjus ar kitaip pažeidė ieškovo teises, nes viešųjų pirkimų tikslai ir principai turi viršenybę prieš formalumus, o pirkimo sąlygos ir pasiūlymo atmetimo priežastys aiškios ir suprantamos. Pasisakydamas dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo pažymi, kad vien tai, kad ieškovo pasiūlymas ekonomiškai naudingesnis, nereiškia, kad būtent jo pasiūlymas laimėtų, nes pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos ir kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

16Ieškinys atmestinas.

17Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą – Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo II dalį – ir siekia nupirkti atliekų iš konteinerių Klaipėdos miesto kapinėse surinkimo ir išvežimo paslaugas. Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašo (toliau – Konkurso sąlygos) 13.3.1 punkte nurodyta, kad teikėjas turi taikyti aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones, atitinkančias EMAS ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, tam įrodyti tiekėjas turi pateikti nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas taiko reikalaujamas aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones arba tiekėjo parengtus taikomų aplinkos apsaugos sistemų užtikrinimo priemonių aprašymus, patvirtinančius, kad tiekėjas taiko priemones, lygiavertes EMAS ISO 14001 standartui. Taigi Konkurso sąlygose yra aiškiai ir vienareikšmiškai įvardyti šio reikalavimo atitiktį pagrindžiantys įrodymai. Pažymėtina, jog Konkurso sąlygų 13.3 punkte nurodyta, kad teikėjų aplinkos apsaugos sistemos standartų reikalavimai taikomi I ir II pirkimo daliai (e. b. l. 25).

18Viešaisiais pirkimais siekiama ne tik tradicinių tikslų – įsigyti reikiamų prekių, paslaugų ir darbų, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, bet ir prisidėti prie aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo. Viena iš priemonių, padedančių siekti aplinkosaugos tikslų viešuosiuose pirkimuose, yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtinta galimybė nustatyti tiekėjams kvalifikacijos reikalavimą taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones (VPĮ 48 straipsnis). Tiek VPĮ, tiek kiti teisės aktai šį reikalavimą ir jo atitiktį sieja su aplinkos apsaugos vadybos sistemų EMAS (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema), ISO 14001 (tarptautinis aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartas) arba lygiaverčių įdiegimu. Aplinkosaugos vadybos sistema yra priemonė, nurodanti įmonėms būdus, kaip sistemingai valdyti savo aplinkos apsaugos veiklą, produktus, paslaugas ir padeda vykdyti įsipareigojimus saugoti aplinką ir įgyvendinti veiklos tikslus.

19Šalių ginčas kilo dėl ieškovės atitikties Konkurso sąlygoms, susijusioms su aplinkos apsaugos vadybos standartų laikymusi. Ieškovės UAB „Eko krantas“ pasiūlymas atmestas dėl to, kad nepateikti dokumentai dėl atitikties Konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimui, t. y. nepateikti dokumentai, įrodantys, kad teikėjas taiko aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemones (e. b. l. 68, 63–66). Ieškovė argumentuoja, kad remiasi savo subtiekėjos UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ turimu ISO 14001 sertifikatu Konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkto reikalavimo atitikčiai pagrįsti. Ieškovės argumentai pripažintini nepagrįstais.

20VPĮ 47 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo) reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Pagal VPĮ 48 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Pagal VPĮ 48 straipsnio 2 dalį, jeigu perkančioji organizacija reikalauja pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Iš aptartų nuostatų turinio matyti, jog VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę pateikti pasiūlymus tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi. Taigi šiuo aspektu nepagrįsti trečiojo asmens argumentai, kad reikalavimas taikyti kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą nėra kvalifikacinis reikalavimas. Tiekėjas, neatitinkantis šio kvalifikacinio reikalavimo, negali konkuruoti dėl sutarties sudarymo.

21Neginčytina, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal VPĮ 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal VPĮ 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį (VPĮ 49 straipsnio 1 dalis). Taigi subtiekimas yra vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas atitikti kvalifikacijos reikalavimus.

22VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi reikalauti, jog dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, o pagal VPĮ 49 straipsnio 3 dalį, kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme (paraiškoje) įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

23Kaip pagrįstai nurodo ieškovė, Konkurso sąlygose įtvirtinta galimybė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais įrodinėjant atitiktį Konkurso sąlygų 13.3.1 punkto reikalavimui. Konkurso sąlygų 20 punkte įtvirtinta, jog tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais / ištekliais (t. y. kitų ūkio subjektų kvalifikacija), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. (...) Tokiu atveju tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti (t. y. pateikti tai patvirtinančius dokumentus: dvišališkai pasirašytą sutartį, ketinimų protokolą ar pan.), kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Konkurso sąlygų 23 punkte numatyta, kad 13.2.1, 13.2.2, 13.2.4, 13.3.1 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams subtiekėjų dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas ir nurodyta, jog taip pat turi būti pateikiamas dvišalis susitarimas ar ketinimų protokolas ar preliminari sutartis su subtiekėju, aiškiai nurodant, kokioms prievolėms vykdyti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Taigi Konkurso sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos. Aplinkybė, kad atsakovė atmesdama pasiūlymą 2019-04-15 raštu (sprendimu) Nr.(14.20.)-VP3-338 klaidingai nurodė Konkurso sąlygų 22 punktą (e. b. l. 68), taikytiną tuo atveju, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, jis nagrinėjamu atveju netaikytinas, nesudaro pagrindo teigti, kad Konkurso sąlygos neaiškios, kaip nepagrįstai teigia ieškovė. Pažymėtina, jog atsakovės sprendime, kuriuo atmesta pretenzija, yra išsamiai ir aiškiai išdėstyti pasiūlymo atmetimo motyvai nekeičiant jų esmės, o būtent, jog subrangovė UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ pasitelkta tik daliai perkamų paslaugų (žaliųjų atliekų surinkimui), pasiūlyme nurodyta, jog įsipareigojimų dalis, tenkanti UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“, yra 15 proc.; kitų dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėja UAB „Eko krantas“ atitinka šį kvalifikacijos reikalavimą, nepateikta (e. b. l. 63–66).

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant klausimą dėl subrangovų, kurių pajėgumu atitinkamiems darbams vykdyti naudosis perkančioji organizacija, kvalifikacijos atitikties, svarbu nustatyti, kokią konkrečią viešojo pirkimo sutarties dalį jie įgyvendins. Kasacinio teismo konstatuota, kad perkančioji organizacija privalo laikytis tiekėjų lygiateisiškumo principo ir visiems tiekėjams taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus, o jei kai kurie jų tam tikriems darbams ketina pasitelkti subrangovus, pagal tuos pačius kriterijus turi įsitikinti subrangovų kvalifikacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Reikalavimo detalizuoti tiekėjo pasitelkiamus subrangovus ir jų atliekamus darbus ketinamoje sudaryti sutartyje tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė paraiškoje nurodė, jog UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ teiks žaliųjų atliekų surinkimo paslaugas ir tai sudarys 15 procentų įsipareigojimų, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (e. b. l. 82). Šiai aplinkybei pagrįsti pridėjo subrangos sutartį (e. b. l. 123), pagal kurią subrangovas įsipareigoja surinkti žaliąsias atliekas iš jam priklausančių 10 kub. m talpos konteinerių. Tai reiškia, jog likusius 85 procentus įsipareigojimų pagal viešųjų pirkimų sutartį ieškovė vykdytų pati. Ginčas dėl UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygoms nekilo, priešingai, atsakovė nurodė, jog ieškovė pagrindė kvalifikacinių reikalavimų atitiktį 15 procentų pirkimų objekto (dėl žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo) dalyje, kurio vykdymui pasitelkiama UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“. Kitos dalies kvalifikacijos vykdyti likusią įsipareigojimų (85 procentus) dalį atitikties Konkurso sąlygų 13.3.1 punktui ieškovė nepagrindė, t. y. nepateikė jokių įrodymų, kad yra įdiegusi aplinkos apsaugos kokybės valdymo sistemą ar kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, ištekliai (aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemonės) jai bus prieinami ir toje dalyje, kurią vykdys pati ieškovė. Tokią pačią nuomonę nagrinėjamu atveju pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodžiusi, jog tiekėjas subtiekėjo aplinkos apsaugos standartu gali remtis tiek, kiek tai susiję su subtiekėjo prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį (e. b. l. 67). Teismo vertinimu, atsakovė visiškai pagrįstai konstatavo, jog esant tokiai situacijai, ieškovės nurodytos aplinkos apsaugos užtikrinimo priemonės (ISO 14001) bus taikomos tik daliai paslaugų, kurias teiks subtiekėja UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“. Pažymėtina, jog ieškovė neginčija aptariamos Konkurso sąlygos ar jos būtinumo.

25Pažymėtina, jog Konkurso sąlygose nebuvo išskirtos konkrečios veiklos sritys, kurioms turi būti taikomas šis ar jam prilyginti standartai, o tai reiškia, kad aplinkos apsaugos sistemos užtikrinimo priemonės turi būti taikomos vykdant sutartinius įsipareigojimus visa apimtimi. Pagrįsti atitiktį Konkurso sąlygoms yra tiekėjo pareiga, o perkančiosios organizacijos pareiga yra patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012; 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Iš šios kasacinio teismo praktikos matyti, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai toliau nevertinami ar kitaip į juos neatsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Tik griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

26Nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl pavienių tiekėjų diskriminavimo prieš tiekėjų grupę. Ieškovė, teigdama, jog Viešojo pirkimo konkurso sąlygų aprašo 23 punktą, pagal kurį Konkurso sąlygų aprašo 13.3.1 punkte numatyto reikalavimo atitikimui pagrįsti gali būti pasitelkiami subtiekėjai, nepagrįstai interpretuoja, kad galimybė pasitelkti subtiekėjų kvalifikaciją nesvarbu, kokiai darbų daliai, reiškia, jog nereikia įrodyti kvalifikacijos visa apimtimi. Galimybė pasitelkti subtiekėjų kvalifikaciją tam tikra apimtimi iš tiesų numatyta, tačiau nereiškia, jog teikėjo kvalifikacija gali būti pagrįsta tik iš dalies ar pan. Tiekėjas turi atitikti visus perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir visa apimti. Tuo tarpu pasirinkti būdą, kaip dalyvauti konkurse – su tiekėjų grupe ar individualiai – yra kiekvieno tiekėjo pasirinkimas. Pasirinkusi dalyvauti pirkimo konkurse individualiai ieškovė privalo atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kad jos pasiūlymas būtų vertinamas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos pripažįstamos profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011), todėl ne tik perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjai privalo elgtis atsakingai ir protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541-690/2015). Juo labiau, jog ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012) suformuota pozicija, jog teismas negali konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją teisėtumo, jei tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Kaip minėta, tiekėjo kvalifikacija yra objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama arba ne. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad atitinka Konkurso sąlygų 13.3.1 punkto reikalavimą (CPK 178, 185 straipsniai).

28CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas , jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovės ieškinys atmestas, todėl ji neturi teisės į turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė įrodymų, patvirtinančių prašymo dėl išlaidų priteisimo pagrįstumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

29Klaipėdos apygardos teismo 2019-05-10 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įpareigota sustabdyti Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu II pirkimo dalies procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su pirkimo laimėtoja. Bylą išnagrinėjus iš esmės taikytos laikinos apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 263–270, 4238 straipsniais,

Nutarė

31ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eko krantas“ ieškinį atmesti.

32Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019-05-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

33Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Irma Čuchraj rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė UAB „Eko krantas“ prašo panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto... 3. Nurodo, kad dalyvavo atsakovės Klaipėdos miesto kapinių priežiūros... 4. Ieškovės vertinimu, atsakovė nepagrįstai nurodo, jog neatitinka nustatytų... 5. Ieškovė nurodo, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktį aplinkos apsaugos... 6. Ieškovė teigia, kad gali savo kvalifikaciją įrodyti subtiekėjo turimu... 7. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka... 8. Nesutinka su ieškinio argumentais, kad pirkimo sąlygos neaiškios ir... 9. Konkurso sąlygų 23 punkte nustatyti reikalavimai tretiesiems asmenims... 10. Pažymi, kad konkurso sąlygos viena kitai neprieštarauja ir nėra... 11. Atsakovė teigia, jog ieškovė turėjo teisę klausti perkančiosios... 12. Atkreipia dėmesį, kad reikalavimai įpareigoti Klaipėdos miesto... 13. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ atsiliepimu ir papildomais rašytiniais... 14. Trečiojo asmens vertinimu, reikalavimas taikyti aplinkos apsaugos sistemos... 15. Pažymi, kad Viešojo pirkimo sąlygų aprašo 23 punktas reglamentuoja ne... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą –... 18. Viešaisiais pirkimais siekiama ne tik tradicinių tikslų – įsigyti... 19. Šalių ginčas kilo dėl ieškovės atitikties Konkurso sąlygoms, susijusioms... 20. VPĮ 47 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo... 21. Neginčytina, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad... 22. VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 23. Kaip pagrįstai nurodo ieškovė, Konkurso sąlygose įtvirtinta galimybė... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant... 25. Pažymėtina, jog Konkurso sąlygose nebuvo išskirtos konkrečios veiklos... 26. Nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl pavienių tiekėjų diskriminavimo prieš... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2012 m. birželio 8 d. nutartis... 28. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2019-05-10 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 31. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eko krantas“ ieškinį atmesti.... 32. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019-05-10 nutartimi taikytas... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...