Byla B2-18-883/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telšių kuras“ bankroto administratoriaus R. B. prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Telšių kuras“, bankroto administratoriumi paskyrė R. B.; 2015-07-27 teismas pritaikė įmonei supaprastintą bankroto procedūrą, 2015-08-17 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2016-08-24 teismas nutartimi nutraukė supaprastintą bankroto procesą ir įmonės likvidavimas buvo vykdomas bendra LR ĮBĮ nustatyta tvarka.

62.

7Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Telšių kuras“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad įmonės bankroto procedūros baigtos ir įmonė veiklą baigė, prašė patvirtinti galutinį kreditorių sąrašą ir likvidacinį aktą.

83.

9Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

10Prašymas tenkinamas

114.

12Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

135.

14Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos iškėlimo procedūra UAB „Telšių kuras“ ir likvidavimo procedūra inicijuotos iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

156.

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

177.

18Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka įstatymo leidėjo valią, t. y. JANĮ 99 – 101 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, išskyrus Reglamento (ES) 2015/848 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį (JANĮ 100 straipsnio 4 dalis); nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo (JANĮ 101 straipsnis).

198.

20Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimis. BUAB „Telšių kuras“ bankroto administratorius prašo patvirtinti galutinį įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 56 012,04 Eur sumai, rašymas atitinka teisės aktų reikalavimus, tenkinamas.

219.

22Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

2310.

24Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

2511.

26Nagrinėjamu atveju, remiantis bankroto administratoriaus pateiktu 2020-03-09 likvidavimo akto nustatyta, kad įmonė neturi turto ir piniginių lėšų, nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai yra 56 012,04 Eur. Teismo vertinimu, YAB „Telšių kuras“ neturi tikėtinų galimybių patenkinti likusių finansinių reikalavimų, nes įmonė neturi turto.

2712.

28Bankroto administratorius kartu su prašymu pateikė Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2015-08-07 pažymą, kuri patvirtina, jog UAB „Telšių kuras“ aplinkosauginių įsipareigojimų neturi, mokestinių įsiskolinimų nėra.

2913.

30Teismas įvertinęs pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad įstatyme nustatytos BUAB „Telšių kuras“ bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, išnaudotos visos galimybės patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Telšių kuras“ pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

3114.

32Teismas pažymi, kad priėmus sprendimą dėl BUAB „Telšių kuras“ pabaigos, su tuo susijusios asmenų teisės ir pareigos bus įgyvendinamos pagal JANĮ nuostatas, išskyrus išimtis, numatytas JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, teismas pranešimams apie juridinio asmens pabaigą taiko JANĮ 100 straipsnio 5 dalies nuostatas.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 5 dalimi, 155 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas,

Nutarė

34Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telšių kuras“ kreditorių finansinius reikalavimus 56 012,04 Eur sumai:

Eil. Nr. KREDITORIUS Suma, EUR
1. VĮ Turto bankas 2 11439,93
2. VSDFV Mažeikių skyrius 883,102 VSDFV MaZeikiq sk. 883, I J UAB,,Baltic oil" 849.19 4 UAB,,MedZista" 2112,46 5 UAB ,,MaZeikiq kuras" 256,97 6 U AB,,Zemaitiios energetika" 1055.33 7 UAB,,Dameta" 16986.04 8 UAB,,Lukoil Baltiia" 8902.65 9 V. R. 1173.6 J UAB,,Baltic oil" 849.19 4 UAB,,MedZista" 2112,46 5 UAB ,,MaZeikiq kuras" 256,97 6 U AB,,Zemaitiios energetika" 1055.33 7 UAB,,Dameta" 16986.04 8 UAB,,Lukoil Baltiia" 8902.65 9 V. R. 1173.6 883,10
3. UAB „Baltic oil” 849,19
4. UAB „Medžista” 2112,46
5. UAB „Mažeikių kuras” 256,97
6. UAB „Žemaitijos energetika” 1055,33
7. UAB „Dameta” 16 986,04
8. UAB „Lukoil Baltija” 8902,65
9. V. R. 1173,60
10. UAB „Belfuel” 12352,83  
  Viso: 56012,04

35Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Telšių kuras“ (j. a. k. 302307321) veikla pasibaigė.

36Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos siųsti nemokumo (bankroto) administratoriui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

37Įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

38Sprendimui įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo dienos, jo kopiją siųsti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

39Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 6. 2.... 7. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos,... 8. 3.... 9. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta... 10. Prašymas tenkinamas... 11. 4.... 12. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 13. 5.... 14. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos iškėlimo procedūra UAB „Telšių... 15. 6.... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4... 17. 7.... 18. Šiame kontekste papildomai pažymėtina, kad nurodyta išvada atitinka... 19. 8.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos... 21. 9.... 22. Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš... 23. 10.... 24. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 25. 11.... 26. Nagrinėjamu atveju, remiantis bankroto administratoriaus pateiktu 2020-03-09... 27. 12.... 28. Bankroto administratorius kartu su prašymu pateikė Aplinkos ministerijos... 29. 13.... 30. Teismas įvertinęs pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas... 31. 14.... 32. Teismas pažymi, kad priėmus sprendimą dėl BUAB „Telšių kuras“... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 34. Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 35. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Telšių kuras“ (j. a. k. 302307321)... 36. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo... 37. Įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorių sprendimo kopiją įteikti... 38. Sprendimui įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo... 39. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo gali būti...