Byla eAS-469-629/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Visuomeninės organizacijos Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2020 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Visuomeninės organizacijos Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ skundą atsakovui Raseinių rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2020 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr.TS-93 „Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos struktūros pertvarkos“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo galiojimą iki bus priimtas sprendimas byloje.

7Pareiškėjas akcentavo, kad atsakovas, gavęs teismo procesinius dokumentus, ėmėsi aktyvių veiksmų skundžiamam Sprendimui įgyvendinti. 2020 m. gegužės 14 d. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos (toliau – ir Gimnazija) direktorius pranešimais Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcio centro darbuotojams įteikė įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ar galimą darbo sutarties nutraukimą, motyvuodamas tai Sprendimu.

8Pareiškėjas paaiškino, kad iš viešai skelbiamos informacijos Raseinių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje tapo žinoma, kad 2020 m. gegužės 21 d. 10 val., šaukiamas Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 21-asis posėdis, vyksiantis nuotoliniu būdu. Paskelbtos darbotvarkės 23 punkte buvo numatytas svarstyti sprendimo projektas TP-153 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“. Į viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo (toliau – ir Sąrašas), eilės Nr. 35, įtrauktas objektas – pastatas, kuriame veikia Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcis centras – pastatas mokykla (unikalus Nr. ( - ), plotas 1333,65 kv. m., pastatas mūrinis, 2 aukštu, pažymėjimas plane ( - ), statybos metai 1979), pastatas – katilinė (unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 44.26 kv. m., pastatas plytų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2Hlp), pastatas sandėlis (unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 20 kv. m., pastatas karkasinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3Ilm), kiti kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )) ir šiam objektui priskirto 0,5178 ha žemės sklypo dalis. Žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Raseinių r. sav.

9Pareiškėjas pažymėjo, kad iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas buvo papildytas nekilnojamojo turto objektu – pastatu – mokykla, Mokyklos g. 2. Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav., kuriame įsikūręs Ilgižių daugiafunkcis centras. Aiškinamajame sąraše nurodyta, kad sąraše esantys nekilnojamojo turto objektai nereikalingi savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nebelieka jų kur pritaikyti <...>; teigiama, kad tokiu sąrašu bus aiškūs visi savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingi objektai, kuriems galės būti pradėtos arba jau vykdomos pardavimo procedūros.

10Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad skunde teismui nurodė, jog Sprendime nėra išspręsta Gimnazijos struktūrinio padalinio patalpų pastate adresu ( - ), Raseinių r. sav., teisinė padėtis po pertvarkymo, taip pažeidžiant teisėtumo, teisinio apibrėžtumo principą. Teikiami dokumentai su šiuo prašymu teismui patvirtina, kad atsakovas Sprendimu nenumatė patalpų likimo po pertvarkymo, tačiau šį klausimą siekia išspręsti kitais sprendimais, įtraukdama juos į posėdžio darbotvarkę.

11Pareiškėjas teigė, kad skundžiamu Sprendimu numatytų pertvarkos veiksmų atlikimo data 2020 m. rugpjūčio 31 d., pateikti teismui įrodymai patvirtina, kad veiksmai, susiję su pertvarkymu, yra atliekami, bus tęsiami ir netgi spartinami, todėl reikalinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo galiojimą iki bus priimtas sprendimas byloje.

12Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė, kad minėtas prašymas yra nemotyvuotas, prašyme išdėstyti argumentai laikytini abstrakčiais ir nepagrįstais.

13Atsakovas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonę pareiškėjas iš esmės grindžia spėjimu ateityje galimai ginčyti sprendimus, priimtus Sprendimo pagrindu darbo teisės santykių srityje ir sprendimus, susijusius su patalpų, kuriose Gimnazijos struktūrinis padalinys (Ilgižių daugiafunkcis centras) vykdo švietimo veiklą, naudojimu, valdymu, disponavimu ir kitus sprendimus.

14Atsakovas atkreipė dėmesį i tai, kad iš pareiškėjo teismui pateiktų įspėjimų apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ar galimą darbo sutarties nutraukimą kopijų turinio matyti, jog Gimnazijos vadovas, vadovaudamasis 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-71 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016?-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ bei skundžiamu Sprendimu, vykdydamas savo įgaliojimus darbo teisnių santykių srityje įspėjimuose nurodytiems asmeninis teikia darbo pasiūlymus. Atsakovo nuomone, pateiktų dokumentų kontekste nėra aišku, kokiu pagrindu pareiškėjas teigia apie galimai kilsiančią didelę žalą. Be to pareiškėjas, darydamas prielaidą apie neteisėtą darbo sąlygų keitimą, nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia jokių duomenų, patvirtinančių darbo ginčų kilimo faktą.

15Atsakovas pažymėjo, kad Taryba 2020 m. gegužės 21 d. posėdyje, kuriame 23-iuoju klausimu svarstė Tarybai pateiktą sprendimo projektą TP-153 „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, nusprendė patvirtinti Sąrašą su pakeitimais, t. y. iš Sąrašo išbraukti 35 punkte nurodytas patalpas: pastatą – mokyklą (unikalus numeris ( - ), plotas 1333,65 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane lC2p, statybos metai 1979), pastatą – katilinę (unikalus numeris ( - ), bendras plotas 44,26 kv. m., pastatas plytų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2H1p), pastatą – sandėlį (unikalus numeris ( - ), užstatytas plotas 20 kv. m, pastatas karkasinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3I1m), kitus kiemo statinius (unikalus numeris ( - ))) ir šiam objektui priskirto 0,5178 ha žemės sklypo dalį (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ), Raseinių r. sav. bei 36 punkte nurodytas patalpas: 47/100 administracinio pastato (pažymėjimas plane lB2p, registro Nr. 95/6296, unikalus numeris ( - ), bendras plotas – 190,31 kv. m) ir šiam objektui priskirtas žemės sklypą, esančius adresu ( - ), Raseinių r. sav.

16Atsakovas nurodė, kad pagal posėdyje dalyvavusio savivaldybės administracijos atstovo paaiškinimą Sąrašo 35 punkte nurodytos patalpos, skirtos ugdymo veiklai, o 36 punkte – patalpos, skirtos IIgižių daugiafunkcio centro administracijos veiklai. Atsižvelgęs į tai, atsakovas nurodė, kad Taryba minėtame posėdyje nusprendė patalpų, skirtų ugdymo ir administracijos veiklai, neįtraukti į viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, pareiškėjo prašyme nurodyta aplinkybė dėl patalpų – pastato mokyklos, adresu ( - ), Raseinių r. sav., įtraukimo į Sąrašą, prašymo nagrinėjimo atveju laikytina nereikšminga. Atsakovo nuomone, net ir nusprendus minėtąsias patalpas įtraukti į viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, nėra aišku, kaip toks sprendimas galėtų daryti įtaką pareiškėjo, vienijančio kaimų bendruomenės interesus žalos aspektu.

17Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas, kaip juridinis asmuo, nurodytomis patalpomis nesinaudoja, nėra kreipęsis dėl šių patalpų suteikimo bendruomenės veiklai vykdyti, tad nėra išreiškęs jokio intereso šias patalpas naudoti teisėtu būdu vienijamos bendruomenės interesais.

18Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad atsakovas, gavęs teismo procesinius dokumentus, ėmėsi aktyvių veiksmų skundžiamam Sprendimui įgyvendinti. Atsakovas nurodė, jog iš pateikto aiškinamojo rašto dėl Tarybos sprendimo „Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ projekto, matyti, kad minėtas dokumentas yra parengtas 2020 m. gegužės 7 d., o atsakovas teismo pranešimą apie pareiškėjo pateiktą skundą gavo 2020 m. gegužės 8 d.

19Atsakovas nesutinka su pareiškėjo prašyme nurodytu argumentu, kad aplinkybė, jog Sprendime nėra išspręstas Gimnazijos struktūrinio padalinio patalpų pastate adresu ( - ), Raseinių r. sav., teisinės padėties klausimas po pertvarkymo, nulemia teisėtumo, teisinio apibrėžtumo principo pažeidimą. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis (14 str. 8 d.) ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis (6.1 p. ir 6.8 p.), nurodė, kad joks teisės aktas atsakovo neįpareigoja vienu ir tuo pačiu teisės aktu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų reglamentuoti absoliučiai visi tarpusavyje sistemiškai susiję klausimai ir situacijos, o, priešingai, nei teigia pareiškėjas, įpareigoja priimti tikslingą ir aiškų teisės aktą, reguliuojantį konkrečią visuomeninių santykių rūšį, kaip, pavyzdžiui, nagrinėjamu atveju atsakovas priėmė du atskirus teisės aktus: vieną nustatantį ugdymo veiklos struktūriniame padalinyje pabaigą, kitą – savivaldybės turto valdymo, disponavimo klausimu.

20Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjo teiginiai dėl žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio, pagrįsti prielaidomis ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius nuostolius, netenkinus pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, pareiškėjas patirtų. Prašyme teismui nurodytos klaidingos aplinkybės suponuoja, kad pareiškėjas galbūt nesąžiningai naudojasi įstatymo suteikta teise prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

21Atsakovo nuomone, įvertinus pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir pareiškėjo pateiktus duomenis, laikytina, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

22II.

23Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. gegužės 27 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

24Teismas nustatė, kad prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pareiškėjas teigia, kad Sąrašas buvo papildytas nekilnojamojo turto objektu – pastatu – mokykla, ( - ), Raseinių r. sav., kuriame įsikūręs Ilgižių daugiafunkcis centras.

25Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatas (70 str. 1 d. ir 3 d.), taip pat įvertinęs bylos faktines aplinkybes, nurodė, kad sutinka su atsakovo pozicija, jog Tarybai nusprendus patalpų, skirtų ugdymo ir administracijos veiklai, neįtraukti į Sąrašą, pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nurodyta aplinkybė dėl patalpų – pastato mokyklos, adresu ( - ), Raseinių r. sav., įtraukimo į Sąrašą, prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo nagrinėjimo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje atveju laikytina nereikšminga.

26III.

27Pareiškėjas Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą iki bus priimtas sprendimas byloje.

28Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nepakankamai įsigilino į faktinę situaciją, nepagrįstai sprendė, jog iš byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pagrindas imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių.

29Pareiškėjas paaiškina, kad pateikdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo byloje, teismui nurodė faktines aplinkybes, susijusias su tuo, kad atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų skundžiamam Sprendimui įgyvendinti. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį neanalizavo prašyme nurodytų aplinkybių, kad įgyvendinant Sprendimą, 2020 m. gegužės 14 d. Gimnazijos direktorius pranešimais Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcio centro darbuotojams įteikė įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą ar galimą darbo sutarties nutraukimą.

30Pareiškėjas prie atskirojo skundo prideda 2020 m. gegužės 22 d. įspėjimą dėl atleidimo iš darbo ir nurodo, kad tokio pobūdžio įspėjimai suponuoja išvadą, jog kol teisme bus išnagrinėtas ginčas dėl skundžiamo sprendimo teisėtumo, galbūt bus pažeistos Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcio centro darbuotojų darbo teisės, pakeičiant darbo sąlygas ar nutraukiant darbo sutartis su darbuotojais. Darbo santykių pasibaigimo klausimas yra svarbus ir jautrus pareiškėjo Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ nariams, kurie yra ir mokyklos bendruomenės nariai, nes žmonės, netekę darbo, taip pat ir pajamų, patirs neigiamų pasekmių, bus nežinomybėje, laukdami bylos baigties, kad galėtų grįžti atgal į darbą.

31Pareiškėjas pažymi, kad atleidimo iš darbo atveju, darbuotojams iš biudžetinės įstaigos lėšų, o jų nepakakus, iš savivaldybės biudžeto turėtų būti išmokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, kas reikštų, kad skundžiamo Sprendimo vykdymas pareikalaus išlaidų. Tokios pasekmės užsitęsus bylinėjimuisi būtų itin nepalankios pareiškėjo bendruomenės nariams, o priėmus pareiškėjui palankų sprendimą situacijos grąžinimas į pradinę padėtį būtų sudėtingas, reikalaujantis papildomų lėšų. Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino šių aplinkybių, kaip galinčių sukelti žalą asmenų teisėtiems ir visuomenės saugomiems interesams, bei kaip galinčių sukelti neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas gali būti sudėtingas, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.

32Pareiškėjo nuomone, jo nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, kad ginčijamo Sprendimo galiojimo laikinu sustabdymu būtų užkirstas kelias Tarybai priimti sprendimus, susijusius su Gimnazijos pertvarkymu, susijusiems asmenims veikti dėl pertvarkymo įgyvendinimo, realizavimo, išvengti asmenų teisėtų interesų pažeidimo, tačiau pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį ne tik tinkamai neįvertino pareiškėjo prašymo pagrįstumo, nepakankamai jautriai sprendė klausimą, kuris susijęs su pareiškėjui ir visai visuomenei svarbiu formalaus ir neformalaus ugdymo organizavimu ir prieinamumu kaimo vietovėse, darbo sąlygų kaimo vietovėse sudarymu, socialinės atskirties mažinimu. Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacijos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

36Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Taryba nusprendė patalpų, skirtų ugdymo ir administracijos veiklai, neįtraukti į Sąrašą, konstatavo, kad pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nurodyta aplinkybė dėl patalpų – pastato mokyklos, adresu Mokyklos g. 2, Ilgižių III k., Betygalos sen., Raseinių r. sav., įtraukimo į Sąrašą, prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo nagrinėjimo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje laikytina nereikšminga.

37Pareiškėjas atskirajame skunde laikosi pozicijos, jog nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, kad ginčijamo Sprendimo galiojimo laikinu sustabdymu būtų užkirstas kelias Tarybai priimti sprendimus, susijusius su Gimnazijos pertvarkymu, susijusiems asmenims veikti dėl pertvarkymo įgyvendinimo, realizavimo, išvengti asmenų teisėtų interesų pažeidimo.

38ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

39Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

40Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).

41Taigi procesiniame įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pirma, pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra, būtina sąlyga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo rizika (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-830-442/2017).

42Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka objektyviai tikėtino skunde (prašyme) suformuluoto pareiškėjo reikalavimo patenkinimo. Teismas, atlikęs preliminarų prima facie reikalavimo pagrįstumo įvertinimą, galėtų atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tik tais atvejais, kai skundo (prašymo) reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas (pavyzdžiui, pareiškėjas pasirinko tokį savo teisių ar įstatymo saugomų interesų gynybos būdą, kuris pagal teisės aktų reikalavimus yra neleistinas ar aiškiai neįmanomas; prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tam, kad būtų užtikrintas reikalavimas, kuris visiškai nėra pagrįstas skunde (prašyme) nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan.).

43Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, nėra akivaizdžių pareiškėjo skunde suformuluoto reikalavimo nepagrįstumo požymių. Kaip matyti iš bylos duomenų, skundo forma ir turinys atitinka ABTĮ nustatytus reikalavimus, pareiškėjo reikalavimas yra grindžiamas skunde išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jis pripažintinas preliminariai pagrįstu.

44Tačiau vienos iš dviejų būtinų sąlygų konstatavimas nėra pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Sprendžiant dėl antros sąlygos (neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos žalos) buvimo teismas turi atsižvelgti į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-368-143/2017).

45Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

46Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje. Be to, prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

47Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą sieja su dvejomis aplinkybėmis – Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcio centro pastato įtraukimu į Sąrašą ir įspėjimo dėl atleidimo darbuotojams išsiuntimu.

48Pasisakydama dėl pirmojo pareiškėjo argumento (Gimnazijos Ilgižių daugiafunkcio centro pastato įtraukimas į Sąrašą), teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Taryba nusprendė patalpų, skirtų ugdymo ir administracijos veiklai, neįtraukti į Sąrašą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nurodyta aplinkybė, jog patalpas, skirtas ugdymo ir administracijos veiklai, buvo planuojama įtraukti į Sąrašą, nebeturi reikšmės, nes, kaip minėta, 2020 m. gegužės 21 d. posėdyje Taryba nusprendė patalpų, skirtų ugdymo ir administracijos veiklai, neįtraukti į Sąrašą.

49Atsakydama į pareiškėjo antrąjį argumentą (dėl įspėjimų apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą ar galimą darbo sutarties nutraukimą darbuotojams išsiuntimo), teisėjų kolegija pabrėžia, kad, kaip jau buvo minėta, vien tik ateityje kilsiančiu teisminių ginčų tikimybė negali būti pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, be to, iš pateikto įspėjimo matyti, kad darbuotojams yra siūlomos kitos pareigos, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsiras neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala.

50Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta reali žala.

51Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

53Pareiškėjo Visuomeninės organizacijos Ilgižių krašto kaimų bendruomenės „Santaka“ atskirąjį skundą atmesti.

54Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2020 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenės... 6. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. Pareiškėjas akcentavo, kad atsakovas, gavęs teismo procesinius dokumentus,... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad iš viešai skelbiamos informacijos Raseinių... 9. Pareiškėjas pažymėjo, kad iš Raseinių rajono savivaldybės... 10. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad skunde teismui nurodė, jog... 11. Pareiškėjas teigė, kad skundžiamu Sprendimu numatytų pertvarkos veiksmų... 12. Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo... 13. Atsakovas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo įvykdymo užtikrinimo... 14. Atsakovas atkreipė dėmesį i tai, kad iš pareiškėjo teismui pateiktų... 15. Atsakovas pažymėjo, kad Taryba 2020 m. gegužės 21 d. posėdyje, kuriame... 16. Atsakovas nurodė, kad pagal posėdyje dalyvavusio savivaldybės... 17. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas, kaip juridinis asmuo, nurodytomis... 18. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad atsakovas, gavęs teismo... 19. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo prašyme nurodytu argumentu, kad... 20. Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjo teiginiai dėl žalos padarymo yra tik... 21. Atsakovo nuomone, įvertinus pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir... 22. II.... 23. Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. gegužės 27 d. nutartimi... 24. Teismas nustatė, kad prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 25. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. III.... 27. Pareiškėjas Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenės... 28. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą... 29. Pareiškėjas paaiškina, kad pateikdamas prašymą dėl reikalavimo... 30. Pareiškėjas prie atskirojo skundo prideda 2020 m. gegužės 22 d. įspėjimą... 31. Pareiškėjas pažymi, kad atleidimo iš darbo atveju, darbuotojams iš... 32. Pareiškėjo nuomone, jo nurodytų aplinkybių visuma patvirtina, kad... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacijos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m.... 36. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Taryba nusprendė patalpų,... 37. Pareiškėjas atskirajame skunde laikosi pozicijos, jog nurodytų aplinkybių... 38. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 39. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus... 40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 41. Taigi procesiniame įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios... 42. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka objektyviai tikėtino... 43. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, nėra akivaizdžių... 44. Tačiau vienos iš dviejų būtinų sąlygų konstatavimas nėra pakankamas... 45. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 46. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo... 48. Pasisakydama dėl pirmojo pareiškėjo argumento (Gimnazijos Ilgižių... 49. Atsakydama į pareiškėjo antrąjį argumentą (dėl įspėjimų apie darbo... 50. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė... 51. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 53. Pareiškėjo Visuomeninės organizacijos Ilgižių krašto kaimų bendruomenės... 54. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2020 m. gegužės 27... 55. Nutartis neskundžiama....