Byla eAS-558-552/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. J. (G. J.) ir K. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų G. J. (G. J.) ir K. J. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai G. J. ir K. J. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT), prašydami 1) įpareigoti Vilniaus miesto skyrių suderinti ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre žemės sklypų Nr. 719-1-1 (1,1241 ha), Nr. 719-1-2 (0,1998 ha) ir Nr. 719-2, kurie suprojektuoti Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 49VĮ(14.49.2)-1665 patikslintame Vilniaus miesto kadastro vietovės ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekte, kadastrinių matavimų bylas; 2) įpareigoti Vilniaus miesto skyrių atkurti nuosavybės teisės į piliečiui G. J. tenkančią nekilnojamojo turto dalį 0,52 ha ir pilietei K. J. tenkančią nekilnojamojo turto dalį 2,29 ha, perduodant neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypus: Nr. 719-1-1, Nr. 710-1-2 (akivaizdus rašymo apsirikimas Nr. 719-1-2), Nr. 719-2, esančius ( - ) Vilniaus mieste.

6Pareiškėjai 2019 m. birželio 18 d. teismo posėdyje pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – kol bus išnagrinėtas ginčas administracinėje byloje ir įsiteisės teismo priimtas sprendimas, uždrausti NŽT priimti sprendimus, susijusius su šios bylos ginčo dalyku esančiais žemės sklypais Nr. 719-1-1, Nr. 719-1-2 ir Nr. 719-2 (toliau – ir Ginčo žemės sklypai), išskyrus Ginčo žemės sklypų perdavimą (nuosavybės teisių atkūrimą) pareiškėjams.

7Pareiškėjai paaiškino, kad jų atstovas pagal įgaliojimą sūnus V. J. (V. J.) , dalyvaudamas žemės reformos projekto rengimo procedūrose, kuriose jo tėvui ketinama suteikti 50 arų asmeninio ūkio žemės sklypą, buvo informuotas (žemėtvarkos specialistės), kad kiti asmeninio ūkio Ginčo žemės sklypai bus perduoti į laisvo valstybinio žemės fondą ir šiame projekte jų vietoje bus projektuojami nauji žemės sklypai nuosavybės teisių atkūrimui ar kitiems Žemės reformos įstatyme numatytiems tikslams.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjų G. J. (G. J.) ir K. J. prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10Teismas, įvertinęs pareiškėjų pateiktus dokumentus, darė išvadą, kad pareiškėjai savo prašymo iš esmės nemotyvavo, neargumentavo, kuo gali pasireikšti sunkiai atitaisoma žala, nenurodė, kaip pasikeis situacija, jei prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė nebus taikyta. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai, kuriems tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus, proporcingas ir atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

11III.

12Pareiškėjai atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti.

13Pareiškėjai pažymi, kad teikdami prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nurodė, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir atsakovui Ginčo žemės sklypus priskyrus laisvo valstybinio fondo žemei, juose suprojektavus naujus žemės sklypus ir perdavus juos kitų asmenų nuosavybėn, pareiškėjų teismui pareikštas reikalavimas būtų neįgyvendinamas, prieš tai teismine tvarka nepanaikinus kitų administracinių aktų, o galimai ir sandorių. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu vykdomi tolimesni žemėtvarkos darbai ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projekte ir galimai parengus bei patvirtinus projektą, jame bus suformuoti nauji žemės sklypai vietoje Ginčo žemės sklypų, kurie bus registruoti viešajame registre, perleisti nuosavybėn, jais bus galima disponuoti.

14Pareiškėjai nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.

15Pareiškėjų vertinimu, atsižvelgiant į šioje byloje kilusio ginčo turinį, į tai, kad kol kas ginčas yra susijęs vien tik su pareiškėjų, bet ne trečiųjų asmenų interesais, akivaizdu, kad teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui proporcinga būtų uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, susijusius su Ginčo žemės sklypų perdavimu tretiesiems asmenims.

16Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

17Atsakovas nurodo, kad iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo nutarčiai ir pabrėžia, kad atskirajame skundė nėra pateikiama naujų argumentų, nenurodomos papildomos aplinkybės, kodėl yra būtina taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir kokiu būdu pasireikš galima žala. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ginčo situacija pareiškėjams yra žinoma jau daug metų, o teisines pasekmes sukeliantys NŽT administraciniai aktai nebuvo skundžiami.

18Atsakovas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 5 d. sprendimu išnagrinėjo ginčą iš esmės ir nusprendė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nors teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau toks situacijos įvertinimas ir priimtas sprendimas suponuoja išvadą, kad nėra tikslinga varžyti valstybinės žemės patikėtinio teises.

19Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai nepateikia jokių rašytinių įrodymų, kad būtent Ginčo žemės sklypų vietoje yra rengiami ( - ) žemės reformos žemėtvarkos projektai, o aplinkybė, kad tokie projektai yra rengiami (kitoje vietoje) vertintini kaip valstybinės žemės patikėtinio funkcijų vykdymas pagal nustatytą kompetenciją, kuris niekaip nedaro įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms.

20Teisėjų kolegija konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 19 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje be kita ko nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

25Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. uždrausti atsakovui priimti sprendimus, susijusius su šios bylos Ginčo žemės sklypais, išskyrus Ginčo žemės sklypų perdavimą (nuosavybės teisių atkūrimą) pareiškėjams. Pareiškėjai prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė, kad pareiškėjui G. J. ketinama suteikti 50 arų asmeninio ūkio žemės sklypą, o kiti asmeninio ūkio Ginčo žemės sklypai bus perduoti į laisvo valstybinio žemės fondą ir šiame projekte jų vietoje bus projektuojami nauji žemės sklypai nuosavybės teisių atkūrimui ar kitiems Žemės reformos įstatyme numatytiems tikslams. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjų atskirojo skundo argumentais, pažymi, kad pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės nurodė tuos pačius bendro pobūdžio teiginius dėl galimai ateityje kilsiančių teisinių pasekmių. Pastebėtina, jog pareiškėjai nurodomų aplinkybių nedetalizavo, nenurodė konkrečių būdų, kaip pasireikš ir kokio dydžio bus galima žala, kodėl ji gali būti neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma, nepateikė jokių nurodytą galimą žalą patvirtinančių objektyvių įrodymų.

27Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pareiškėjų atskirajame skunde išdėstytais motyvais naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjų G. J. (G. J.) ir K. J. atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai G. J. ir K. J. (toliau –... 6. Pareiškėjai 2019 m. birželio 18 d. teismo posėdyje pateikė prašymą... 7. Pareiškėjai paaiškino, kad jų atstovas pagal įgaliojimą sūnus 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 19 d. nutartimi... 10. Teismas, įvertinęs pareiškėjų pateiktus dokumentus, darė išvadą, kad... 11. III.... 12. Pareiškėjai atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjai pažymi, kad teikdami prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo... 14. Pareiškėjai nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo... 15. Pareiškėjų vertinimu, atsižvelgiant į šioje byloje kilusio ginčo... 16. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Atsakovas nurodo, kad iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo... 18. Atsakovas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m.... 19. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai nepateikia jokių rašytinių... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 25. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė teismo taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 27. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjų G. J. (G. J.) ir 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 19 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....