Byla e2A-519-236/2020
Dėl alternatyvių sankcijų taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl alternatyvių sankcijų taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, prašydama pripažinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atviro konkurso „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190–6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbu atlikimas“ (toliau – ir Konkursas, Pirkimas) atliktus veiksmus prieštaraujančiais imperatyvioms VPĮ normoms ir, nepripažįstant Pirkimo sutarties negaliojančia, taikyti alternatyviąją sankciją, numatytą VPĮ 106 str. 3 d. 2 p., t. y. skirti atsakovei baudą.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė, atlikusi Pirkimo procedūras, 2017-12-13 su jungtinės veiklos pagrindu susivienijusia ūkio subjektu grupe – AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-726 (toliau – ir Sutartis). Visų, išskyrus rangovo, Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti, kadangi viršijo Pirkimo užduotyje nurodytą perkančiajai organizacijai priimtiną pasiūlymo kainos ribą (10 mln. eurų).

103.

11Ieškovė pažymėjo, kad ji atliko Sutarties neplaninį vertinimą ir nustatė, jog Sutarties nuostatos dėl darbų atlikimo termino, delspinigių taikymo tvarkos ir Sutarties vertės padidinimo yra esminės Sutarties sąlygos. Pirkimo vykdytoja 2018-06-11 pasitarimo protokole Nr. 4 (toliau – ir Pasitarimo protokolas) Sutarties vykdymą apibrėžė kitomis sąlygomis, nei nustatyta pradinėje Sutartyje, ir tokiu būdu faktiškai pakeitė Sutartį, atlikdama esminį Sutarties pakeitimą. Ieškovė taip pat nustatė, jog netinkamas Pirkimo planavimas ir Pirkimo objekto suskaidymas į kelis darbų pirkimus sudarė prielaidas neracionaliam lėšų naudojimui. Ieškovės teigimu, tokiais veiksmais atsakovė pažeidė imperatyvias VPĮ nuostatas.

124.

13Ieškovė nurodė, jog Pasitarimo protokole aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytos naujos Sutarties įgyvendinimo sąlygos, o susitarimas Sutartį vykdyti taikant kitokias sąlygas negu buvo nustatyta Sutartyje, rodo šalių valią iš naujo susitarti dėl Sutarties nuostatų. Nagrinėjamu atveju Pasitarimo protokole sulygta Sutarties vykdymo tvarka sudaro sąlygas padidinti bendrą sutarties vertę rangovo naudai, nors tokia galimybė Sutartyje nustatyta nebuvo. Pasitarimo protokole nutarta atlyginti rangovui visas išlaidas, kurios bus patirtos dėl papildomų darbų vykdymo, nors pagal Sutarties nuostatas rangovo atliekami darbai pagal Sutartį turėtų būti stabdomi tol, kol bus vykdomi papildomai įsigyti darbai, kas reikštų, kad tokios išlaidos apskritai neatsirastų. Atsakovės sprendimas nestabdyti darbų vykdymo papildomų darbų atlikimo laikotarpiu sudarė prielaidas papildomoms Sutarties vykdymo išlaidoms atsirasti. Tokiu būdu rangovas atsiduria ekonomiškai geresnėje padėtyje, nei nustatyta pradinėse Sutarties sąlygose. Taip pat, ieškovės teigimu, Pasitarimo protokolo 1 punkto 6 papunktyje atsakovei nustačius naujas delspinigių skaičiavimo aplinkybes, dėl ko nebus taikomos netesybos rangovui, jei darbai nebus užbaigti laiku, buvo faktiškai atliktas Sutarties pakeitimas, kuris laikomas esminiu pakeitimu VPĮ 89 str. 4 d. 1 p. nuostatų prasme.

145.

15Ieškovė pažymėjo, kad nepaisant to, kad Sutartyje nebuvo numatytas darbų atlikimo termino pratęsimas, atsakovė Pasitarimo protokole nurodė sąlygas, numatančias Sutarties rangos darbų pratęsimą dėl sankasos stiprinimo darbų vykdymo uždelsimo pagal kitą rangos sutartį. Pirkime pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurių vienas iš parametrų buvo darbų atlikimo terminas, o tai reiškia, kad rangovas gavo didesnį balų skaičių dėl trumpesnio darbų atlikimo termino.

166.

17Ieškovės teigimu, Pirkime nustatyta sąlyga dėl terminų nepratęsimo galėjo daryti įtaką kitų tiekėjų apsisprendimui nedalyvauti Pirkime ar atitinkamai koreguoti pasiūlymą.

187.

19Ieškovės nuomone, kad atsakovės Pirkimo planavimo etape priimti ydingi sprendimai nulėmė, kad bendra estakados statybos darbų projekto vertė padidėjo beveik dvigubai. Nepaisant Pirkimo dokumentuose nurodytų argumentų dėl tikslingumo visus Pirkimo objekto darbus pirkti vienu Pirkimu, atsakovė neatliko numatomo rekonstruoti kelio ruožo inžinerinių geologinių tyrimų, tokiu būdu sudarydama sąlygas vykdyti papildomus darbų pirkimus, susijusius su tuo pačiu Pirkimo objektu. Atsakovė, vykdydama Pirkimą, žinojo, kad jam tinkamai nepasirengta ir kad geologiniai tyrinėjimai gali keisti Pirkimo dokumentuose nurodytus sprendinius ir darbų apimtį. Dėl atsakovės teiktų klaidinančių Pirkimo dokumentų paaiškinimų ne visi tiekėjai vienodai suprato Pirkimo sąlygas, ir tai galėjo lemti, jog Pirkime pateiktų pasiūlymų kainos ženkliai skyrėsi. Tai, kad atsakovė neužtikrino racionalaus darbams įsigyti numatytų lėšų panaudojimo siekio, be kita ko, patvirtina ir paties atsakovės veiksmai nustatant išlaidų, patirtų dėl papildomai įsigytų darbų atlikimo, atlyginimus rangovui. Pirkimo vykdytoja organizavo dar bent du papildomus žemės sankasos stiprinimo darbų pirkimus, kurių bendra vertė beveik 8 mln. eurų, kas ženkliai (beveik dvigubai) padidino bendrą suplanuotų 10 mln. eurų estakados statybos darbų projekto vertę.

208.

21Ieškovė pažymėjo, kad pažeidus VPĮ nuostatas buvo pažeistas viešasis interesas. Racionalaus pirkimo vykdytojams patikėtų valstybės lėšų panaudojimo siekis ir sąžiningų tiekėjų teisėti interesai negali būti paneigiami, nes tai suponuotų galimybę ir teisę pirkimo vykdytojams pažeidinėti viešųjų pirkimų tvarką prisidengiant gaunama nauda iš jų atliekamo pirkimo.

229.

23Ieškovės teigimu, tikėtina, kad į Pirkimo objektą įtraukus ir sankasos stiprinimo darbus, šių darbų atlikimo tam tikri aspektai, kurie buvo nustatyti Pasitarimo protokolu, būtų aptarti dar Pirkimo dokumentuose Pirkimo dokumentų rengimo etape. Taip pat sankasos darbų pirkimas vienu pirkimu būtų leidęs išvengti situacijos, kuomet Pirkime dalyvavę tiekėjai tiksliai ir aiškiai nesuprato perkančiosios organizacijos suformuluotų Pirkimo sąlygų dėl rekonstruojamojo kelio ir pėsčiųjų tako ruožo statybos darbų apimties atlikimo įsivertinimo, kas lėmė, kad dalis tiekėjų savo pasiūlymuose įsivertino tam tikrus, su sankasos tvirtinimu, susijusius darbus.

2410.

25Ieškovė pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog šalių valios įforminimas Sutartį vykdyti kitomis sąlygomis ir tvarka negu yra įtvirtinta Sutartyje yra pavadintas Pasitarimo protokolu nekeičia ir nepaneigia fakto, jog tokiu susitarimu buvo raštu įtvirtintas Sutarties vykdymo tvarkos pakeitimas. Minėtame dokumente aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtintas šalių susitarimas Sutartį vykdyti tam tikra tvarka, kuri Sutartyje įtvirtinta nebuvo.

2611.

27Ieškovė nurodė, kad Sutartyje yra numatyta galimybė netaikyti delspinigių rangovui neužbaigus vykdyti darbų per Sutartyje nustatytą terminą, tačiau tokia galimybė yra apibrėžta konkrečiomis sąlygomis, kurioms esant delspinigių mokėjimas nebus taikomas. Dėl to vien papildomų darbų atlikimas, nenustačius trečiųjų asmenų ar užsakovo netinkamų veiksmų, nėra ta sąlyga, kuri suteiktų galimybę netaikyti delspinigių.

2812.

29Ieškovės teigimu, Pasitarimo protokolu įtvirtinta galimybė padidinti bendrą Sutarties vertę rangovo naudai, nustačius, kad rangovui bus atlygintos visos papildomos išlaidos, nors tokios sąlygos Sutartyje nėra numatytos.

3013.

31Ieškovė, atsižvelgdama į teismų praktikoje taikomą 1-10 proc. baudos dydį nuo sandorio sumos, teismo posėdžio metu prašė skirti atsakovei baudą nuo 9 458 500 Eur sandorio sumos.

3214.

33Atsakovė Automobilių kelių direkcija procesinguose dokumentuose su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

3415.

35Atsakovės teigimu, atsakovė Pasitarimo protokolu nepakeitė Sutarties ne tik dėl to, kad pagal teismų praktiką pasitarimų protokolai ar konkliudentiniai veiksmai negali pakeisti rašytinės viešojo pirkimo sutarties, bet ir dėl to, kad Pasitarimo protokolu šalys tik įgyvendino Sutarties ir CK nuostatas. Konkrečiu atveju susitarimais nestabdyti Sutarties, dėl delspinigių netaikymo bei dėl papildomų išlaidų kompensavimo Sutarties šalys atitinkamai įgyvendino Sutarties 10, 46, 82 punktų ir CK nuostatas dėl civilinės atsakomybės taikymo. Be to, Pasitarimo protokolas apskirtai negali pakeisti viešojo pirkimo būdu sudarytos Sutarties.

3616.

37Atsakovė nurodė, kad pagrįstai ir teisėtai į Sutarties apimtį neįtraukė žemės sankasos stiprinimo darbų. Tiek viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas, tiek jį aiškinanti teismų praktika draudžia į vieną bendrą pirkimą sujungti skirtingo pobūdžio pirkimo objektus, nebent tai yra neišvengiamai būtina dėl objektyvių priežasčių ir siekiamo tikslo būtų neįmanoma pasiekti pirkimus išskaidant. Tuo yra siekiama kiek įmanoma padidinti konkurenciją viešuosiuose pirkimuose. Jeigu atsakovė būtų prieš Pirkimą atlikusi geologinius tyrimus ir jų pagrindu nustatytus reikalingus žemės sankasos stiprinimo darbus būtų įtraukusi į Pirkimo apimtį, atsakovė būtų kaip tik nepagrįstai sustambinusi Pirkimo objektą ir tuo būdu sumažinusi tiekėjų, galinčių konkuruoti dėl projektui įgyvendinti reikalingų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo, skaičių.

3817.

39Atsakovės teigimu, ieškovė jokiais įrodymais nepagrindė savo teiginių, jog neracionaliai buvo panaudotos lėšos darbus perkant atskirai. Kelio su estakada statybos darbų ir kelio sankasos stiprinimo darbų pirkimų išskaidymas, priešingai nei teigia ieškovė, kaip tik sudarė prielaidas racionaliai panaudoti projektų įgyvendinimui skirtas lėšas.

4018.

41Atsakovė pažymėjo, kad atsakovei paskelbus Pirkimą ir pasirašius Sutartį su rangovu, rengiant techninį darbo projektą, kaip to reikalauja Sutartis, rangovas atliko Kelio projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Paaiškėjo, kad inžinerinės geologinės kelio sąlygos yra labai sudėtingos dėl didelių silpnų gruntų sluoksnių. Vadovaujantis Pirkimo dokumentais ir Sutartimi, atsižvelgdamas į nustatytas gruntų, esančių kelio sankasoje ir po ja, savybes, rangovas numatė ir su atsakove suderino žemės sankasos stabilumo užtikrinimo priemones, kurios buvo įtrauktos į rangovo rengiamą kelio rekonstravimo ir estakados naujos statybos techninį darbo projektą. Atsižvelgusios į susidariusią situaciją, šalys pasirašė Pasitarimo protokolą, kuriame susitarė dėl tolimesnės Sutarties vykdymo eigos, perkant ir vykdant kelio sankasos stiprinimo darbus. Atsakovė 2018-06-17 paskelbė kelio sankasos stiprinimo darbų viešąjį pirkimą tarptautinio atviro konkurso būdu, tačiau šis atviras konkursas neįvyko, kadangi visi jo dalyviai pateikė per dideles kainas. Atsakovė nusprendė vykdyti skelbiamas derybas dėl šių darbų pirkimo, tačiau derybų procedūros buvo užbaigtos nesudarius pirkimo sutarties. Atsižvelgusi į estakados svarbą, 2018-10-01 atsakovė paskelbė naują viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu būtent žemės sankasos šalia estakados sustiprinimo darbams. Šį viešąjį pirkimą laimėjo AB „Kauno tiltai“, su kuria sudaryta pirkimo sutartis. Likusiai didžiajai daliai kelio sankasos stiprinimo darbų atlikti atsakovė 2019-01-22 paskelbė viešąjį pirkimą tarptautinio atviro konkurso būdu. Šiame pirkime laimėtoju buvo pripažinta UAB „Tilsta“ pasiūlymas, antra liko AB „Kauno tiltai“. Tai patvirtina, kad techninio darbo projekto rengėjas rangovas (jo dalyvis AB „Kauno tiltai“) vykusiame pirkime neturėjo jokio konkurencinio pranašumo dėl šios aplinkybės ir su kitais tiekėjais varžėsi lygiomis sąlygomis bei pirkimo nelaimėjo, taip pat jo dalyvavimas pirkime nebuvo ginčijamas teisme. Su UAB „Tilsta“ buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Atsakovė atliko minėtų viešųjų pirkimų rizikos vertinimą ir, nenustačiusi rizikos (išskyrus patį Pirkimą), priėmė sprendimus neatlikti tolimesnių veiksmų. Atsakovė 2019-02-22 informavo ieškovę, jog nesutinka su vertinimo išvadoje nurodytais tariamais pažeidimais, todėl nepripažins Pasitarimo protokolo negaliojančiu ir Sutarties nenutrauks.

4219.

43Atsakovės teigimu, sprendimas nestabdyti Sutarties geriausiai užtikrino viešąjį interesą. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymas būtų sustabdytas, viešojo intereso užtikrinimas būtų nusikėlęs itin ilgam laikui. Estakada buvo užbaigta 2019-05-16. Paraleliai vykdant ir kelio sankasos stiprinimo darbus, ir kelio rekonstrukcijos darbus, užtikrinamos susisiekimo keliu su Rusne galimybės. Dėl to darė išvadą, kad atsakovė savo veiksmais ir susitarimu nestabdyti Sutarties užtikrino viešąjį interesą susisiekimu su Rusne.

4420.

45Atsakovė pažymėjo, kad susitarimu dėl delspinigių netaikymo šalys užfiksavo, kad paaiškėjus papildomų darbų būtinybei, vadovausis Sutarties 46 p. Tai ir buvo tiesiogiai nurodyta Pasitarimo protokole.

4621.

47Atsakovė nurodė, kad teikdamas pasiūlymą Pirkimui, rangovas žinojo apie papildomų darbų pirkimo atskiru viešuoju pirkimu poreikio riziką. Todėl elgdamasis pagal atidaus ir rūpestingo tiekėjo veikimo standartą, jis privalėjo į šią riziką atsižvelgti savo pasiūlyme ir dėl tokios rizikos realizavimo. Tačiau rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, ar būsimasis sankasos rangovas tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus bei neatsako už tokio trečiojo asmens netinkamus veiksmus ar neveikimą. Už tokio trečiojo asmens netinkamus veiksmus ar neveikimą prieš rangovą atsako šį trečiąjį asmenį atskiro viešojo pirkimo būdu pasitelkusi atsakovė. Dėl to nepaisant to, ar Sutarties šalys būtų sudariusios Pasitarimo protokolą ir užfiksavusios susitarimą dėl papildomų išlaidų kompensavimo, ar to būtų nepadariusios, pagal Sutarties ir CK reikalavimus rangovas vis tiek turėtų teisę reikalauti atsakovės atlyginti nuostolius.

4822.

49Atsakovės teigimu, ieškovės pateikiama specialisto nuomonė yra visiškai nepagrįsta, kadangi specialistas nepateikia visiškai jokių įrodymų, jog kelio sankasos sustiprinimo darbų įtraukimas į bendrą Pirkimą atitiktų VPĮ 28 str. 2 d. reikalavimus – šio aspekto specialistas visiškai nesvarsto ir nevertina. Specialistas neturi reikiamos kvalifikacijos pateikti kompetentingą išvadą dėl būtinos Pirkimo apimties. Specialisto nuomonėje yra pateikiamas itin subjektyvus asmeninis požiūris, kaip turėtų būti atliekami darbai, bet ne objektyvi, įrodymais, faktiniais duomenimis ir aplinkybėmis bei norminiais aktais pagrįsta analizė ir išvada dėl būtinybės įtraukti kelio sankasos sustiprinimo darbus į bendrą Pirkimą. Sutartis yra ne FIDIC sutartis, todėl Sutarties darbų apimtis aiškinti pagal FIDIC taisykles yra nepagrįsta bei neteisinga. Be to, ieškovė nepagrindė teiginių, kad buvo neracionaliai panaudotos lėšos ir padidinta kelio ir estakados darbų kaina.

5023.

51Atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo dokumentai nepagrindžia ir negali pagrįsti būtinybės vienu Pirkimu pirkti apskritai visus su įgyvendinamu projektu susijusius darbus. Ieškovė nepateikė jokio teisinio ir realaus faktinio pagrindo, dėl kurio atsakovė privalėjo sustambinti Pirkimą ir prie jo dar prijungti kelio sankasos stiprinimo darbus.

5224.

53Atsakovės teigimu, Pasitarimo protokolo turinys tik patvirtina, kad juo buvo susitarta dėl Sutarties nuostatų ir šalių santykiams taikytinų CK normų įgyvendinimo tvarkos, bet Sutartis nebuvo pakeista. Jeigu kuri nors šalis nesilaikytų Pasitarimo protokolo, kita šalis atitinkamų veiksmų vykdymo teismine tvarka reikalauti galėtų tik pačios Sutarties ir CK, bet ne paties Pasitarimo protokolo, pagrindu. Ieškovės teiginiai dėl to, kad Pasitarimo protokole buvo praplėstas delspinigių rangovui netaikymo atvejų sąrašas ir įtvirtinta galimybė padidinti Sutarties vertę, yra visiškai nepagrįsti ir prieštarauja teisės aktų normoms, teismų praktikai ir Sutarties nuostatoms. Pritarus tokioms ieškovės interpretacijoms, būtų sukurtos viešųjų pirkimų sistemai ir jos efektyvumui itin žalingos situacijos. Nei VPĮ, nei privaloma Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika nenustato, kad į pirkimo vertę arba viešojo pirkimo sutarties vertę gali būti įskaičiuojamos perkančiosios organizacijos tiekėjui galimos sumokėti netesybos ar nuostolių kompensavimas.

54II.

55Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5625.

57Vilniaus apygardos teismas 2019-10-21 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos naudai 3000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5826.

59Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovės įvykdyto viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190–6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbu atlikimas“ procedūrų teisėtumo. Ieškovės teigimu, atsakovė netinkamai suplanavo Pirkimo objektą, todėl netinkamai nustatė Pirkimo objektą ir buvo organizuoti papildomi viešieji pirkimai, kas beveik dvigubai padidino bendrą suplanuotą projekto vertę, taip pat atsakovė neteisėtai pakeitė Sutarties sąlygas.

6027.

61Teismas nurodė, jog tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė Pirkimo dokumentuose nurodė motyvus, kodėl šiuo konkrečiu atveju Pirkimo objekto skaidymas į dalis būtų neracionalus. Taip pat nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, jog žemės sankasos šalia estakados sustiprinimo darbams buvo paskelbtas atskiras pirkimas (Nr. 402308), kad su pirkimą laimėjusiu tiekėju 2018-11-06 buvo sudaryta pirkimo sutartis, nes šie darbai neįėjo į ginčo Pirkimo objektą.

6228.

63Teismas pažymėjo, kad 2017-10-23 atsakovės atsakymas į tiekėjų klausimus, taip pat aplinkybė, jog Pirkime dalyvavę tiekėjai neskundė įstatymų nustatyta tvarka nei Pirkimo sąlygų dėl jų neaiškumo, nei sprendimo dėl Pirkimo laimėtojo nustatymo, taip pat ieškovės pateikto Statybų sektoriaus eksperto išvadoje pateikti atsakymai į klausimus 1; 2.1; 2.2; 4.4, paneigė ieškovės nurodytą aplinkybę, jog Pirkimo sąlygos buvo neaiškios, dalis tiekėjų nesuprato Pirkimo sąlygų ir savo pasiūlymuose įsivertino tam tikrus, su sankasos tvirtinimu, susijusius darbus.

6429.

65Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygose nurodytas Pirkimo objekto neskaidymo pagrindimas nėra susijęs su kelio sankasų sustiprinimo darbais, nes šie darbai nepateko į Pirkimo objektą ir buvo perkami atskirai. Tuo tarpu, ginčo Pirkimu buvo įsigyjami kiti darbai, kuriuos, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose, pirkti buvo neišvengiamai būtina ir ieškovė to neginčija (estakados, kelio su pėsčiųjų ir dviračių taku, paviršinių nuotekų valymo įrenginių, melioracijos ir kt.). Dėl to teismas sprendė, kad Konkurso sąlygose nurodytas Pirkimo objekto neskaidymo pagrindimas nepagrindė ieškovės teiginio dėl Pirkimo sąlygų neaiškumo.

6630.

67Teismas pažymėjo, kad siekiant skatinti tiekėjų konkurenciją prioritetas teikiamas pirkimų skaidymui, tuo tarpu pirkimų objektų sujungimas į vieną bendrą pirkimą yra galimas tik išskirtinais atvejais, kai siekiamo tikslo negalima pasiekti kitais mažiau konkurenciją varžančiais būdais. Taigi, pirkimų skaidymu siekiama įgyvendinti viešojo pirkimo principus, racionaliai naudoti valstybės lėšas.

6831.

69Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė argumentų, pagrindžiančių, jog kelio sankasos sustiprinimo darbai neišvengiamai turėjo būti perkami kartu su kitais statybos darbais, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog šiuo atveju pirkimų objektų sujungimas būtų labiau konkurenciją skatinantis būdas nei pirkimų objektų skaidymas, kad dėl tokio sujungimo Pirkime dalyvautų daugiau tiekėjų.

7032.

71Teismas pažymėjo, kad ieškovė neginčijo atsakovės nurodytų aplinkybių, jog kelio sankasos sustiprinimo darbų kaina yra artima kelio rekonstrukcijai ir naujos estakados statybai. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog planuojant Pirkimą buvo pažeisti viešojo pirkimo principai.

7233.

73Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad išskaidžius Pirkimo objektą, bendra estakados statybos darbų projekto vertė padidėjo beveik dvigubai, kad tokiu atveju buvo neracionaliai panaudotos lėšos. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė įrodymų (rinkos kainų tyrimo, ekonominio pagrindimo ar pan.), patvirtinančių, kad, jeigu atsakovė būtų atlikusi geologinius tyrimus iki Pirkimo paskelbimo, jei pirktų kelio sankasos stiprinimo darbus kartu su kitais darbais, tai tokiu atveju viso projekto kaina būtų mažesnė.

7434.

75Teismas laikė nepaneigtais atsakovės teiginius, kad perkant darbus kartu kelio sankasos sustiprinimo darbai netaptų nemokamais ir atsakovė už juos vis tiek sumokėtų. Teismo nuomone, taip pat ieškovė nepaneigė atsakovės teiginių, kad tuo atveju, jei prieš Pirkimą atsakovė būtų atlikusi geologinius tyrimus ir įtrauktų kelio sankasos sustiprinimo darbus į Pirkimo objektą, atsakovė būtų ne tik du kartus susimokėjusi už tokius geologinius tyrimus (nes šie tyrimai yra techninio darbo projekto, kurį turėjo parengti tiekėjas, dalis), bet ir būtų nepagrįstai sujungusi skirtingus Pirkimo objektus bei apribojusi tiekėjų konkurenciją.

7635.

77Teismas nurodė, kad iš ieškovės pateiktos statybos specialisto išvados matyti, kad, eksperto manymu, perkančiajai organizacijai tikslingiau ir racionaliau būtų pačiai atlikti numatomos rekonstruoti kelio ruožo geologinius tyrimus tam, kad tiekėjai galėtų tinkamai įsivertinti darbų apimtis ir viskas būtų nupirkta vienu pirkimu. Savo išvadas ekspertas grindė prielaidomis apie tam tikras ypatingai sunkiai suvaldomas rizikas. Dėl to, specialisto nuomone, toks pirkimo būdas yra neracionalus. Tačiau teismas sprendė, kad tokia išvada neįrodo, jog Pirkimas realiai neatitiko viešojo pirkimo principų.

7836.

79Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo procedūros jau baigtos, tačiau ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, jog eksperto nurodytos rizikos pasiteisino, kad Pirkimo laimėtojas piktnaudžiavo kituose pirkimuose ir pan. Dėl to teismas sprendė, kad specialisto išvada, kuria rėmėsi ieškovė, yra pagrįsta prielaidomis, o ne konkrečiais skaičiavimais, įvykusio Pirkimo rezultatų analize. Specialisto nuomonė apie Pirkimo objekto planavimo neracionalumą, vertinant galimas rizikas, neįrodo, jog šiuo atveju Pirkimas buvo neteisėtas, pažeidžiantis esminius viešojo pirkimo principus.

8037.

81Teismas dėl Sutarties pakeitimo nustatė, kad, ieškovės teigimu, 2018-06-11 Pasitarimo protokole Nr. 4 nustatytos naujos Sutarties sąlygos, kurios sudarė prielaidas padidinti bendrą sutarties vertę rangovo naudai, dėl ko rangovas atsidūrė ekonomiškai geresnėje padėtyje ir toks Sutarties pakeitimas laikomas esminiu pakeitimu VPĮ 89 str. 4 d. 1 p. nuostatų prasme.

8238.

83Iš Pasitarimo protokolo teismas nustatė, kad pasitarime dalyvavo abiejų šalių (atsakovės ir rangovo) atstovai ir šalys susitarė dėl tam tikrų sutarties Nr. S-726 vykdymo sąlygų, tame tarpe, dėl darbų nestabdymo vykstant žemės sankasos stabilizavimo darbų pirkimui ir žemės sankasos stabilizavimo rangos darbams; dėl netesybų netaikymo rangovui dėl uždelsimo vykdyti Sutartyje numatytus statybos darbus, kol buvo atliekamas žemės sankasos stiprinimo darbų pirkimas ir atliekami atitinkami darbai pagal kitą rangos sutartį bei visą laikotarpį, kurį rangovas uždels atlikti darbus dėl aukščiu nurodytų aplinkybių, ir tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis įvykdyta tinkamai ir laiku; dėl delspinigių netaikymo laikotarpio priklausimo nuo rangovo uždelsimo, kol buvo atliekamas kelio ruožo žemės sankasos stiprinimo darbų pirkimas ir atliekami žemės sankasos stiprinimo darbai pagal kitą rangos sutartį, fiksuojant kiekvieno tokio uždelsimo pradžią ir pabaigą. Taip pat buvo susitarta, kad tokiu atveju, kai rangovas negalėjo numatyti kaštų Pirkimo sutarties sudarymo metu ir kurie nepriklauso nuo rangovo valios, rangovui bus atlygintos visos papildomos išlaidos – statybvietės išlaikymo išlaidos, apsauga, papildoma įrangos nuoma, papildomas medžiagų sandėliavimas ir kt.

8439.

85Teismas atmetė atsakovės teiginius, kad Pasitarimo protokole užfiksuotas pasiektas šalių susitarimas nelaikomas sutartimi. Teismas pažymėjo, kad minėto pasitarimo metu buvo pasiektas šalių susitarimas (ir tai aiškiai vienareikšmiai užfiksuota protokole). Dėl to teismas sprendė, kad vien tokio susitarimo formalus įforminimas ne sutartimi, o protokolu nepaneigė, jog toks abiejų šalių laisva valia susitarimas buvo pasiektas, t. y. sudarytas.

8640.

87Teismas laikė atsakovės teiginius prieštaringais, t. y. atsakovė teigė, kad šiuo susitarimu šalys tik įgyvendino Sutarties ir CK nuostatas. Tačiau teismas pažymėjo, kad šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų įgyvendinimo ir yra susitarimas dėl Sutarties sąlygų (vykdymo, pakeitimo, papildymo ir pan.).

8841.

89Teismas, vertindamas susitarimo sąlygą dėl darbų nestabdymo, nustatė, kad pagal Sutarties 10 p. atsakovei buvo suteikta teisė (o ne pareiga) stabdyti darbus, jeigu prireikia įsigyti papildomų darbų ir yra vykdomas jų naujas viešas pirkimas. Sutarties 46 p. numatė, jog tuo atveju, jeigu rangovas negali užbaigti darbų laiku dėl atsakovės ar trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, už tokį vėlavimą delspinigiai rangovui neskaičiuojami.

9042.

91Teismas pažymėjo, kad ieškovė neginčijo aplinkybių, jog rangovas nebuvo prisiėmęs kelio sankasos stiprinimo darbų atlikimo rizikos, todėl tokiu atveju rangovas negalėjo būti atsakingas už darbų vėlavimą ne dėl jo prisiimtos atsiradusios rizikos ir ne dėl jo kaltės (t. y. pagal Sutarties esmę – dėl atsakovės ar trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo).

9243.

93Teismas, atsižvelgdamas į delspinigių, sutartinės civilinės atsakomybės paskirtį (užtikrinti prievolių įvykdymą, kompensuoti nukentėjusiajai šaliai nuostolius dėl kitos sutarties šalies netinkamo įsipareigojimų įvykdymo), darė išvadą, kad pasitarimo metu iš esmės buvo atkartota Sutarties 46 p. numatyta sąlyga, ją pritaikius prie faktinės situacijos. Dėl to teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog susitarimas dėl delspinigių netaikymo laikotarpiu, kol atliekami darbai pagal kitą sutartį, už kurią rangovas nėra atsakingas, gali būti vertinamas kaip viešojo Pirkimo sutarties pakeitimas.

9444.

95Teismas pažymėjo, kad Pasitarimo protokole susitarta sąlyga dėl papildomų išlaidų kompensavimo nėra susijusi su Sutarties verte. Kaip buvo minėta ir ko neginčijo ieškovė, būtent atsakovei teko rizika dėl poreikio atskiru viešuoju pirkimu įsigyti kelio sankasos stiprinimo darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėtų jų poreikis. Taigi, rangovas neprisėmė prievolės numatyti ir kontroliuoti aplinkybes kaip būsimas sankasos darbų rangovas vykdys savo įsipareigojimus. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovės įsipareigojimas padengti rangovo papildomas išlaidas – kaip nuostolius dėl kito atsakovo rangovo darbų netinkamo vykdymo – vertintinas kaip įsipareigojimas atlyginti galimus nuostolius, o ne atlyginti papildomas išlaidas dėl Sutartyje numatytų darbų vykdymo. Toks šalių susitarimas neapima Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atlikti darbus ir vertinamas kaip prievolė, kylanti iš civilinės atsakomybės taikymo.

9645.

97Teismas konstatavo, kad susitarimas dėl išlaidų (nuostolių) atlyginimo nėra susijęs su viešojo pirkimo sutarties pakeitimu.

9846.

99Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pasitarimo protokole buvo susitarta dėl darbų įvykdymo termino pratęsimo, ko nebuvo numatyta Pirkimo sutartyje.

10047.

101Teismas pažymėjo, kad nors Pasitarimo protokolo 4 punkte nustatyta, jog rangovui pratęsus darbams atlikti reikalingą terminą netaikant netesybų neatsiras papildomų kaštų, tačiau ieškovė konkrečiai nenurodė ir nepagrindė kokiam laikotarpiui Sutarties terminas realiai buvo pratęstas, tuo labiau, kad darbai nebuvo stabdomi. Teismas laikė pagrįstais atsakovės teiginius, kad terminai nebuvo pratęsti, bet, priešingai, darbai užbaigti ankščiau, nei galėjo būti užbaigti pagal Sutarties sąlygas sustabdžius darbus.

10248.

103Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų nei apie konkretų susitarimą dėl termino pratęsimo, nei nustatytas faktas, kad terminas buvo realiai pratęstas. Teismas taip pat pažymėjo, kad VPĮ numatytos sankcijos nėra savitikslės. Ieškovė neginčijo, jog vykdomas projektas buvo susijęs su viešuoju interesu pastatyti estakadą, užtikrinančią susisiekimą su Rusnės sala potvynių metu. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovės veiksmai, kuriais buvo siekiam nestabdyti darbų atlikimo, atitiko viešąjį interesą, todėl, net ir pripažinus tam tikrus formalius neesminius viešojo pirkimo pažeidimus, šiuo atveju sankcijų taikymas būtų neproporcingas, neatitiktų jų taikymo tikslo.

10449.

105Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta esminių Viešojo pirkimo įstatymo pažeidimų, todėl ieškinį atmetė.

10650.

107Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 11 340,12 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10851.

109Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bylos sudėtingumą apsprendžia faktinių aplinkybių specifika, o ne teisės taikymo klausimai, įvertinęs Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio numatytus užmokesčio dydžius, sprendė, kad bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 3000 Eur.

110III.

111Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11252.

113Apeliaciniame skunde ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-10-21 sprendimą ir ieškinį tenkinti.

11453.

115Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

11653.1.

117Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pasitarimo metu buvo pasiektas šalių susitarimas (ir tai aiškiai vienareikšmiai užfiksuota protokole), todėl vien tokio susitarimo formalus įforminimas ne sutartimi, o protokolu nepaneigė, jog toks abiejų šalių laisva valia susitarimas buvo pasiektas, t. y. sudarytas. Tačiau teismas nepagrįstai sprendė, kad pasitarimo protokole įtvirtintas susitarimas nėra susijęs su viešojo pirkimo sutarties pakeitimu.

11853.2.

119Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Pirkime buvo padaryti pažeidimai, tačiau nepagrįstai tuos pažeidimus įvertino kaip formalius ir neesminius. Toks pirmosios instancijos teismo vertinimas neatitinka viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo, pagal kurį pripažįstant viešojo pirkimo pardavimo sutarties pakeitimą esminiu (o tuo pačiu ir negalimu) pakanka nustatyti, kad pakeitimu yra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų (VPĮ 89 str. 4 d. 1 p.). Susitarimas pratęsti Sutarties terminą, kai tokios galimybės Sutartyje numatyta nebuvo, laikytinas esminiu Sutarties sąlygų pakeitimu.

12053.3.

121Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino Sutarties 46 punktą ir nepagrįstai sprendė, kad delspinigių netaikymo atvejų išplėtimas nėra laikomas Sutarties pakeitimu.

12253.4.

123Pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino bylos aplinkybes dėl Pirkimo objekto skaidymo. Vien tai, kad darbai buvo perkami atskirai nereiškia, kad tie darbai nėra susiję. Pati Pirkimo vykdymo eiga parodė, kad sprendimas neatlikti numatomo rekonstruoti kelio ruožo inžinerinių geologinių tyrimų, tokiu būdu sudarant sąlygas vykdyti papildomus sankasos tvirtinimo darbų pirkimus, lėmė rizikos, kurios Pirkimo dokumentuose buvo įvardintos, kaip galimos kilti susijusius tarpusavyje darbus vykdant atskirai, atsiradimą.

12453.5.

125Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad Sutarties vykdymo metu, atsiradus būtinybei įsigyti papildomus (sankasos tvirtinimo darbus) atsirado tikimybė kilti rizikai, kurią atsakovė Pirkimo dokumentuose nurodė, kaip galima atsirasti dėl techniškai susijusių darbų vykdymo atskirai. Atsakovės sprendimas Pirkimo vykdymui pasirinkti tokį modelį, pagal kurį su Pirkimo objektu glaudžiai techniškai susiję sankasos tvirtinimo darbai yra perkami atskirai, lėmė galimą atsakovės Pirkimo dokumentuose įvardintų rizikų atsiradimą. Tuo atveju, jeigu visi su Pirkimo objektu techniškai glaudžiai susiję darbai būtų nupirkti vienu pirkimu, papildomų išlaidų ar nuostolių atlyginimo klausimas būtų neaktualus, nes tos rizikos būtų suvaldytos.

12653.6.

127Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nepateikė įrodymų (rinkos kainų tyrimo, ekonominio pagrindimo ar pan.), patvirtinančių, kad jeigu atsakovė būtų atlikusi geologinius tyrimus iki Pirkimo paskelbimo, jei pirktų kelio sankasų stiprinimo darbus kartu su kitais darbais, tai tokiu atveju viso projekto kaina būtų mažesnė. Priešingai, pati Pirkimo eiga parodo, kad atsakovės sprendimas į Pirkimo objektą neįtraukti sankasos stiprinimo darbų, kurių poreikis Pirkimo paskelbimo metu buvo aiškus, sudarė prielaidas padidinti paties Pirkimo objekto vertę bei atsirasti papildomoms išlaidoms, dėl kurių atlyginimo buvo sprendžiama pasitarimo metu.

12854.

129Atsiliepimu į ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2019-10-21 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13055.

131Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:

13255.1.

133Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo nustatyti viešojo pirkimo pažeidimo dėl ieškovės nurodomo potencialaus darbų vykdymo pratęsimo.

13455.2.

135Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pasitarimo protokole iš esmės buvo atkartota Sutarties 46 punkte numatyta sąlyga, ją pritaikant prie faktinės situacijos. Atitinkamai nėra pagrindo teigti, jog susitarimas dėl delspinigių netaikymo laikotarpiu, kol atliekami darbai pagal kitą sutartį, už kurią rangovas nėra atsakingas, gali būti vertinamas kaip viešojo pirkimo sutarties pakeitimas. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pasitarimo protokole aprašytas susitarimas dėl delspinigių netaikymo laikytinas Sutarties nuostatų pritaikymu prie faktinės situacijos, bet ne esminiu Sutarties keitimu.

13655.3.

137Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose pateiktas pagrindimas dėl Pirkimo objekto neskaidymo nėra aktualus vertinant kelio sankasų sustiprinimo darbų pirkimą, kadangi pastarasis pagrindimas yra skirtas Pirkimo objektui, neapėmusiam kelio sankasos stiprinimo darbų. Apeliantė neįrodinėjo, kad Pirkimo sąlygos buvo neaiškios, todėl darytina išvada, kad jos yra aiškios.

13855.4.

139Ieškovė neįrodė savo teiginių, kad jeigu atsakovė būtų atlikusi geologinius tyrimus iki Pirkimo paskelbimo, jei pirktų kelio sankasų stiprinimo darbus kartu su kitais darbais, tai tokiu atveju viso projekto kaina būtų mažesnė.

140Teisėjų kolegija

konstatuoja:

141IV.

142Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14356.

144Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

145Dėl Pirkimo objekto

14657.

147Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino bylos aplinkybes dėl Pirkimo objekto skaidymo. Apeliantė nurodo, jog vien tai, kad darbai buvo perkami atskirai, nereiškia, kad tie darbai nėra susiję, kad pati pirkimo vykdymo eiga parodė, kad sprendimas neatlikti numatomo rekonstruoti kelio ruožo inžinerinių geologinių tyrimų, tokiu būdu sudarant sąlygas vykdyti papildomus sankasos tvirtinimo darbų pirkimus, lėmė rizikos, kurios Pirkimo dokumentuose buvo įvardintos, kaip galimos kilti susijusius tarpusavyje darbus vykdant atskirai, atsiradimą. Teisėja kolegija šiuos apeliantės teiginius laiko nepagrįstais.

14858.

149VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar VPĮ įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus.

15059.

151Nagrinėjamu atveju Pirkimas yra tarptautinis, kadangi jo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą ir jis privalo būti skaidomas į kiek įmanoma smulkesnes dalis.

15260.

153Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną per se riboja tiekėjų konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Perkančiosios organizacijos turi siekti kuo didesnės ūkio subjektų konkurencijos, taigi ir racionalaus lėšų panaudojimo, todėl privalo įvertinti aplinkybę, kad nurodytus tikslus pirmiausia užtikrins tokios pirkimo sąlygos, kurias siekdami atitikti neprivalės kooperuotis visi ar dauguma tiekėjų, o tai darys tik atskiri, tam tikrų pajėgumų neturintys tiekėjai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).

15461.

155Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad tiek teisės aktai, tiek teismų praktika įpareigoja perkančiąsias organizacijas skaidyti pirkimus į smulkesnes dalis, tokiu būdu skatinant konkurenciją ir užtikrinant kuo platesnį pirkimuose galinčių dalyvauti tiekėjų ratą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju išskaidžius Pirkimo objektą į atskirus pirkimus, buvo užtikrinti VPĮ 17 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, racionalaus lėšų panaudojimo tikslas ir sąžininga tiekėjų konkurencija.

15662.

157Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog Pirkimo sąlygose pateiktas pagrindimas dėl Pirkimo objekto neskaidymo nėra aktualus vertinant kelio sankasų sustiprinimo darbų pirkimą, kadangi pastarasis pagrindimas yra skirtas Pirkimo objektui, neapėmusiam kelio sankasos stiprinimo darbų.

15863.

159Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ieškovės pateiktą į bylą Statybų sektoriaus eksperto išvadą pagal 2018-09-20 Statybų sektoriaus eksperto paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11F-50. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad savo išvadą ekspertas grindė prielaidomis apie tam tikras ypatingai sunkiai suvaldomas rizikas ir dėl to, specialisto nuomone, toks pirkimo būdas yra neracionalus. Bylos duomenys patvirtina, kad minėta išvada nėra pagrįsta skaičiavimais ir faktiniais duomenimis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tokia išvada neįrodo, jog Pirkimas realiai neatitiko viešojo pirkimo principų.

16064.

161Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovės teiginiai dėl ginčo Pirkimo objekto nėra įrodyti ir grindžiami vien prielaidomis. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl ginčo Pirkimo yra teisingos.

162Dėl Sutarties ir Pasitarimo protokolo sąlygų

16365.

164VPĮ 89 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų.

16566.

166Dėl viešojo pirkimo sutarčių keitimo teisėtumo kasacinio teismo išplėtota praktika, pagal kurią: perkančioji organizacija negali vienašališkai pakeisti pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų, ypač tos, kuri, jei būtų viešojo pirkimo kvietime, būtų leidusi tiekėjams pateikti iš esmės kitus pasiūlymus (arba pasiūlymus pateikti pirkime nedalyvavusiems tiekėjams); jei perkančiajai organizacijai, nesant išankstinio paskelbimo apie viešojo pirkimo sutarties pakeitimo galimybę, viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu būtų leista pakeisti pirkimo sąlygas, pastarųjų, tokių, kokios buvo paskelbtos iš pradžių, turinys būtų iškreiptas ir neišvengiamai taip būtų pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nes nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo sąlygų vienodumas ir procedūrų objektyvumas; siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (lygiateisiškumą), viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015).

16767.

168Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės teiginius, kad Pasitarimo protokole užfiksuotas šalių susitarimas nelaikomas sutartimi, ir pažymėjo, kad minėto pasitarimo metu buvo pasiektas šalių susitarimas (ir tai aiškiai vienareikšmiai užfiksuota protokole). Dėl to teismas teisingai sprendė, kad vien tokio susitarimo formalus įforminimas ne sutartimi, o protokolu nepaneigė, jog toks abiejų šalių laisva valia susitarimas buvo pasiektas, t. y. sudarytas.

16968.

170Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad taip pat teisingos pirmosios instancijos teismo išvados dėl Pasitarimo protokolu nustatytų sąlygų.

171Dėl delspinigių

17269.

173Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino Sutarties 46 punktą ir nepagrįstai sprendė, kad delspinigių netaikymo atvejų išplėtimas nėra laikomas Sutarties pakeitimu. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliantės teiginius kaip nepagrįstus.

17470.

175Teisėjų kolegija pažymi, kad iš teisinio reguliavimo ir jį aiškinančios kasacinio teismo praktikos akivaizdžiai matyti, kad netesybų mažinimas teismo sprendimu nekvalifikuotinas kaip sutarties keitimas pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį. VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatų taikymas pirmiausia priklauso nuo to, ar viešojo pirkimo sutartis apskritai keičiama. Iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) ir kasacinio teismo praktikos dėl viešojo pirkimo sutarties keitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-10-17. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011) galima daryti sandorio keitimo kvalifikavimo takoskyrą: kiekvienas esminis viešojo pirkimo sutarties pakeitimas, kuris kaip pažeidžiantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus yra draudžiamas, kartu yra ir sutarties pakeitimas bendrąja teisine ir ekonomine prasme (nauja oferta ir akceptas) (pavyzdžiui, viešojo pirkimo sutarties kontrahento pakeitimas: Teisingumo Teismo 2010-04-13 sprendimas Wall, C-91/08, ECLI:EU:C:2010:182), tačiau ne kiekvienas kontrahentų sutarimas keisti sandorio sąlygas (CK 6.223 straipsnio 1 dalis) bus laikytinas esminiu viešojo pirkimo sutarties pakeitimu pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį (pavyzdžiui, valiutos konvertavimas ir atitinkamas sutarties kainos suapvalinimas: Teisingumo Teismo 2008-06-19 sprendimas pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, ECLI:EU:C:2008:351) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015).

17671.

177Sutarties 46 nustatyta, kad rangovas nėra atsakingas už trečiųjų asmenų ar užsakovo neveikimą ar netinkamą veikimą, dėl kurių negalėjo statybos darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku. Rangovui pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami.

17872.

179Teisėjų kolegijos vertinimu, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pasitarimo protokole iš esmės buvo atkartota Sutarties 46 punkte numatyta sąlyga. Taip pat nėra pagrindo išvadai, kad susitarimas dėl delspinigių netaikymo laikotarpiu, kol atliekami darbai pagal kitą sutartį, už kurią rangovas nėra atsakingas, gali būti vertinamas kaip Sutarties pakeitimas. Delspinigių taikymas dėl Sutarties įgyvendinimo vėlavimo, nulemto ne paties rangovo veiksmų ar neveikimo, bet perkančiosios organizacijos ar rangovo, vykdančio kelio sankasos sustiprinimo darbus, būtų nesąžiningas, neprotingas ir neproporcingas bei neatitiktų CK 6.248, 6.259 ir 6.260 straipsnių nuostatų, numatančių civilinės atsakomybės sumažinimą ar visišką atleidimą nuo atsakomybės, kai prievolė neįvykdoma, ar netinkamai įvykdoma dėl kitų asmenų veikimo ar neveikimo.

18073.

181Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pasitarimo protokole iš esmės buvo atkartota Sutarties 46 p. numatyta sąlyga, ją pritaikius prie faktinės situacijos, yra pagrįsta. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog susitarimas dėl delspinigių netaikymo laikotarpiu, kol atliekami darbai pagal kitą sutartį, už kurią rangovas nėra atsakingas, gali būti vertinamas kaip viešojo Pirkimo sutarties pakeitimas.

182Dėl Pasitarimo protokolu nustatyto darbų vykdymo termino

18374.

184Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad susitarimas pratęsti Sutarties terminą, kai tokios galimybės Sutartyje numatyta nebuvo, laikytinas esminiu Sutarties sąlygų pakeitimu.

18575.

186Sutarties 10 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti sustabdomas dėl finansavimo trūkumo, taip pat šios Sutarties 67 punkte nurodytomis aplinkybėmis vykdomo atskiro pirkimo laikotarpiui (į kurį įeina 67 punkte nurodytas papildomų darbų atlikimas, taip pat ir jų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros).

18776.

188Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad siekiant kuo skubiau įgyvendinti visuomenei itin reikšmingus darbus ir užtikrinti susisiekimą su Rusne, buvo priimtas sprendimas nestabdyti Sutarties vykdymo, kol bus vykdomos kelio sankasos sustiprinimo darbų pirkimo procedūros ir atliekami kelio sankasų sutvirtinimo darbai. Aplinkybė, kad 2019-05-16 estakada buvo perduota eksploatacijai, patvirtina, jog pasirinktas Sutarties įgyvendinimo modelis leido tinkamiausiu ir efektyviausiu būdu užtikrinti viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos vertinimu, potencialus darbų vykdymo termino pratęsimas yra tiesiogiai sąlygojamas Sutarties nuostatų, suteikiančių teisę (bet ne pareigą) stabdyti darbų vykdymą, ir nėra pagrindo išvadai, kad Pasitarimo protokolu buvo susitarta dėl iš esmės kitokių sąlygų nei galėjo tikėtis kiekvienas Pirkimo dalyvis.

18977.

190Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovė 2017-10-23 raštu Nr. (11.7)2-4775 informavo Pirkimo dalyvius apie tai, kad esant poreikiui, atsakovė (perkančioji organizacija) darbus, susijusius su žemės sankasoje esančiais silpnais gruntais (durpės ir pan.), nupirks atskiru pirkimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, kiekvienam atidžiam ir rūpestingam Pirkimo dalyviui turėjo būti žinoma, jog egzistuoja tikimybė, kad bus vykdomas papildomas susijusių darbų pirkimas.

19178.

192Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, jog pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad byloje nėra duomenų nei apie konkretų susitarimą dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo, nei nustatytas faktas, kad terminas buvo realiai pratęstas. Dėl to laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog Pirkime buvo padaryti pažeidimai, tačiau nepagrįstai tuos pažeidimus įvertino kaip formalius ir neesminius.

19379.

194Iš Pasitarimo protokolo matyti, kad pasitarime dalyvavo abiejų šalių (atsakovės ir rangovo) atstovai, ir šalys susitarė dėl tam tikrų sutarties Nr. S-726 vykdymo sąlygų: dėl darbų nestabdymo vykstant žemės sankasos stabilizavimo darbų pirkimui ir žemės sankasos stabilizavimo rangos darbams; dėl netesybų netaikymo rangovui dėl uždelsimo vykdyti Sutartyje numatytus statybos darbus, kol buvo atliekamas žemės sankasos stiprinimo darbų pirkimas ir atliekami atitinkami darbai pagal kitą rangos sutartį bei visą laikotarpį, kurį rangovas uždels atlikti darbus dėl aukščiu nurodytų aplinkybių ir tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis įvykdyta tinkamai ir laiku; dėl delspinigių netaikymo laikotarpio priklausymo nuo rangovo uždelsimo, kol buvo atliekamas kelio ruožo žemės sankasos stiprinimo darbų pirkimas ir atliekami žemės sankasos stiprinimo darbai pagal kitą rangos sutartį, fiksuojant kiekvieno tokio uždelsimo pradžią ir pabaigą. Pasitarimo protokolu taip pat buvo susitarta, kad atveju, kai rangovas negalėjo numatyti kaštų Pirkimo sutarties sudarymo metu ir kurie nepriklauso nuo rangovo valios, rangovui bus atlygintos visos papildomos išlaidos – statybvietės išlaikymo išlaidos, apsauga, papildoma įrangos nuoma, papildomas medžiagų sandėliavimas ir kt.

19580.

196Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų nei apie konkretų susitarimą dėl termino pratęsimo, nei nustatytas faktas, kad terminas buvo realiai pratęstas.

19781.

198Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai pažymėjo, kad VPĮ numatytos sankcijos nėra savitikslės. Ieškovė neginčijo, jog vykdomas projektas buvo susijęs su viešuoju interesu pastatyti estakadą, užtikrinančią susisiekimą su Rusnės sala potvynių metu. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės veiksmai, kuriais buvo siekiam nestabdyti darbų atlikimo, atitiko viešąjį interesą, todėl, net ir pripažinus tam tikrus formalius neesminius viešojo pirkimo pažeidimus, šiuo atveju sankcijų taikymas būtų neproporcingas, neatitiktų jų taikymo tikslo.

199Dėl Sutarties sąlygų vykdymo

20082.

201Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, kad Pasitarimo protokolu buvo atliktas esminis Sutarties keitimas VPĮ 89 straipsnio 4 dalies 1 punkto prasme. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad atsakovė nepažeidė nei VPĮ principų, nei imperatyvių teisės normų.

202Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

20383.

204Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

205Dėl procesinės bylos baigties

20684.

207Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

20885.

209Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019-10-21 sprendimas paliktinas nepakeistas.

210Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

21186.

212Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

21387.

214Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei Viešųjų pirkimų tarnybai nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

21588.

216Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos prašymas atmestinas.

217Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

218Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė, atlikusi Pirkimo... 10. 3.... 11. Ieškovė pažymėjo, kad ji atliko Sutarties neplaninį vertinimą ir... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, jog Pasitarimo protokole aiškiai ir nedviprasmiškai... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo, kad nepaisant to, kad Sutartyje nebuvo numatytas darbų... 16. 6.... 17. Ieškovės teigimu, Pirkime nustatyta sąlyga dėl terminų nepratęsimo... 18. 7.... 19. Ieškovės nuomone, kad atsakovės Pirkimo planavimo etape priimti ydingi... 20. 8.... 21. Ieškovė pažymėjo, kad pažeidus VPĮ nuostatas buvo pažeistas viešasis... 22. 9.... 23. Ieškovės teigimu, tikėtina, kad į Pirkimo objektą įtraukus ir sankasos... 24. 10.... 25. Ieškovė pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog šalių valios įforminimas... 26. 11.... 27. Ieškovė nurodė, kad Sutartyje yra numatyta galimybė netaikyti delspinigių... 28. 12.... 29. Ieškovės teigimu, Pasitarimo protokolu įtvirtinta galimybė padidinti... 30. 13.... 31. Ieškovė, atsižvelgdama į teismų praktikoje taikomą 1-10 proc. baudos... 32. 14.... 33. Atsakovė Automobilių kelių direkcija procesinguose dokumentuose su ieškiniu... 34. 15.... 35. Atsakovės teigimu, atsakovė Pasitarimo protokolu nepakeitė Sutarties ne tik... 36. 16.... 37. Atsakovė nurodė, kad pagrįstai ir teisėtai į Sutarties apimtį neįtraukė... 38. 17.... 39. Atsakovės teigimu, ieškovė jokiais įrodymais nepagrindė savo teiginių,... 40. 18.... 41. Atsakovė pažymėjo, kad atsakovei paskelbus Pirkimą ir pasirašius Sutartį... 42. 19.... 43. Atsakovės teigimu, sprendimas nestabdyti Sutarties geriausiai užtikrino... 44. 20.... 45. Atsakovė pažymėjo, kad susitarimu dėl delspinigių netaikymo šalys... 46. 21.... 47. Atsakovė nurodė, kad teikdamas pasiūlymą Pirkimui, rangovas žinojo apie... 48. 22.... 49. Atsakovės teigimu, ieškovės pateikiama specialisto nuomonė yra visiškai... 50. 23.... 51. Atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo dokumentai nepagrindžia ir negali pagrįsti... 52. 24.... 53. Atsakovės teigimu, Pasitarimo protokolo turinys tik patvirtina, kad juo buvo... 54. II.... 55. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 56. 25.... 57. Vilniaus apygardos teismas 2019-10-21 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti,... 58. 26.... 59. Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovės įvykdyto viešojo... 60. 27.... 61. Teismas nurodė, jog tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė Pirkimo... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad 2017-10-23 atsakovės atsakymas į tiekėjų klausimus,... 64. 29.... 65. Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygose nurodytas Pirkimo objekto neskaidymo... 66. 30.... 67. Teismas pažymėjo, kad siekiant skatinti tiekėjų konkurenciją prioritetas... 68. 31.... 69. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė argumentų,... 70. 32.... 71. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neginčijo atsakovės nurodytų aplinkybių,... 72. 33.... 73. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad išskaidžius Pirkimo... 74. 34.... 75. Teismas laikė nepaneigtais atsakovės teiginius, kad perkant darbus kartu... 76. 35.... 77. Teismas nurodė, kad iš ieškovės pateiktos statybos specialisto išvados... 78. 36.... 79. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo procedūros jau baigtos,... 80. 37.... 81. Teismas dėl Sutarties pakeitimo nustatė, kad, ieškovės teigimu, 2018-06-11... 82. 38.... 83. Iš Pasitarimo protokolo teismas nustatė, kad pasitarime dalyvavo abiejų... 84. 39.... 85. Teismas atmetė atsakovės teiginius, kad Pasitarimo protokole užfiksuotas... 86. 40.... 87. Teismas laikė atsakovės teiginius prieštaringais, t. y. atsakovė teigė,... 88. 41.... 89. Teismas, vertindamas susitarimo sąlygą dėl darbų nestabdymo, nustatė, kad... 90. 42.... 91. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neginčijo aplinkybių, jog rangovas nebuvo... 92. 43.... 93. Teismas, atsižvelgdamas į delspinigių, sutartinės civilinės atsakomybės... 94. 44.... 95. Teismas pažymėjo, kad Pasitarimo protokole susitarta sąlyga dėl papildomų... 96. 45.... 97. Teismas konstatavo, kad susitarimas dėl išlaidų (nuostolių) atlyginimo... 98. 46.... 99. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, Pasitarimo protokole buvo susitarta... 100. 47.... 101. Teismas pažymėjo, kad nors Pasitarimo protokolo 4 punkte nustatyta, jog... 102. 48.... 103. Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų nei apie konkretų susitarimą dėl... 104. 49.... 105. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju... 106. 50.... 107. Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 11 340,12 Eur bylinėjimosi išlaidų... 108. 51.... 109. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bylos sudėtingumą apsprendžia faktinių... 110. III.... 111. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 112. 52.... 113. Apeliaciniame skunde ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba prašo panaikinti... 114. 53.... 115. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 116. 53.1.... 117. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pasitarimo metu buvo pasiektas... 118. 53.2.... 119. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Pirkime buvo padaryti... 120. 53.3.... 121. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino Sutarties 46 punktą ir... 122. 53.4.... 123. Pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino bylos aplinkybes dėl Pirkimo... 124. 53.5.... 125. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad Sutarties... 126. 53.6.... 127. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nepateikė... 128. 54.... 129. Atsiliepimu į ieškovės Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą... 130. 55.... 131. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo:... 132. 55.1.... 133. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo nustatyti... 134. 55.2.... 135. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 136. 55.3.... 137. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose... 138. 55.4.... 139. Ieškovė neįrodė savo teiginių, kad jeigu atsakovė būtų atlikusi... 140. Teisėjų kolegija... 141. IV.... 142. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 143. 56.... 144. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 145. Dėl Pirkimo objekto... 146. 57.... 147. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 148. 58.... 149. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti,... 150. 59.... 151. Nagrinėjamu atveju Pirkimas yra tarptautinis, kadangi jo vertė viršija... 152. 60.... 153. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta,... 154. 61.... 155. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 156. 62.... 157. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįstos pirmosios... 158. 63.... 159. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ieškovės pateiktą į bylą... 160. 64.... 161. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovės teiginiai... 162. Dėl Sutarties ir Pasitarimo protokolo sąlygų... 163. 65.... 164. VPĮ 89 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirkimo sutarties ar... 165. 66.... 166. Dėl viešojo pirkimo sutarčių keitimo teisėtumo kasacinio teismo... 167. 67.... 168. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės teiginius, kad... 169. 68.... 170. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad taip pat teisingos... 171. Dėl delspinigių ... 172. 69.... 173. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 174. 70.... 175. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš teisinio reguliavimo ir jį aiškinančios... 176. 71.... 177. Sutarties 46 nustatyta, kad rangovas nėra atsakingas už trečiųjų asmenų... 178. 72.... 179. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutiktina su pirmosios instancijos teismo... 180. 73.... 181. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, jog... 182. Dėl Pasitarimo protokolu nustatyto darbų vykdymo termino ... 183. 74.... 184. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad... 185. 75.... 186. Sutarties 10 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali... 187. 76.... 188. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad... 189. 77.... 190. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovė 2017-10-23 raštu Nr.... 191. 78.... 192. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, jog... 193. 79.... 194. Iš Pasitarimo protokolo matyti, kad pasitarime dalyvavo abiejų šalių... 195. 80.... 196. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje... 197. 81.... 198. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai pažymėjo, kad VPĮ numatytos... 199. Dėl Sutarties sąlygų vykdymo ... 200. 82.... 201. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nėra pagrindo... 202. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 203. 83.... 204. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 205. Dėl procesinės bylos baigties... 206. 84.... 207. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 208. 85.... 209. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 210. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme... 211. 86.... 212. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 213. 87.... 214. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 215. 88.... 216. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos... 217. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 218. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą....