Byla 2-768-259/2010
Dėl 660 003,24 Lt žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Arvydui Aranauskui, atsakovo UAB “Kraujo donorystės centras“ atstovui advokato padėjėjui Mariui Brasiūnui, tretiesiems asmenims VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ atstovui advokatui Linui Songailai, LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Andrejui Bielinskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui UAB “Kraujo donorystės centras“, tretiesiems asmenims VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“, LR Sveikatos apsaugos ministerija dėl 660 003,24 Lt žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškiniu (1 t., b.l.4-10) ir pateiktu dubliku (2 t. b.l. 5-8) prašo priteisti iš UAB „Kraujo donorystės centras“ 660 003,24 Lt žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, į PSDF biudžetą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

3Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-768 (Neteko galios Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-243 (nuo 2008 m. balandžio 4 d.) VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" Valstybinei ligonių kasai 2008-02-01 ir 2008-04-21 pateikė Kraujo donorystės įstaigų konservuoto kraujo, ir jo komponentų paruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms suvestinė ataskaitas už 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. ataskaitinius laikotarpius. Pagal 2007 m. gruodžio mėn. ataskaitą „Pateikta ne gydymo tikslams" nurodyta, kad kraujo donorystės įstaigos ne gydymo tikslams pateikė 28 306 vnt, iš jų VšĮ Nacionalinio kraujo centro duomenimis ne gydymo tikslams UAB „KDC" pateikė 28 284 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos. Pagal 2008 m. sausio mėn. ataskaitą „Pateikta ne gydymo tikslams" nurodyta, kad kraujo donorystės įstaigos ne gydymo tikslams pateikė 6 596 vnt., iš jų VšĮ Nacionalinio kraujo centro duomenimis ne gydymo tikslams UAB „KDC" pateikė 6 594 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos. Pagal 2008 m. sausio mėn. ataskaitą „Pateikta ne gydymo tikslams" nurodyta, kad kraujo donorystės įstaigos ne gydymo tikslams pateikė 17 531 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos, iš jų VšĮ Nacionalinio kraujo centro duomenimis ne gydymo tikslams UAB „KDC" pateikė 17 531 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos.

4Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1071 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo", pavedė VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" sumokėti kraujo donorystės įstaigoms už nepatikrintą NAT testais šviežiai šaldytą plazmą, pagamintą iki 2006 m. gruodžio 31 d., išskyrus plazmą perduotą frakcionuoti ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms gydymo tikslams, neviršijant 2006 metais Nacionalinei Kraujo programai skirtų PSDF biudžeto lėšų. Valstybinė ligonių kasa vadovaudamasi minėtu įsakymu, pervedė 2006 m. gruodžio 20 d. mokėjimo pavedimo Nr. 180 VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" 864 000 Lt kraujo, kraujo komponentų ir preparatų gamybai apmokėti. 2008 m. sausio mėn. ataskaitoje „Pateikta ne gydymo tikslams" nurodyta, kad iš minėtos sumos VšĮ Nacionalinio kraujo centro duomenimis UAB „KDC" šviežiai šaldytos plazmos, pagamintos iki 2006 m. gruodžio 31 d. pateikė ne gydymo tikslams už 450 367,24 lt sumą. Todėl vadovaujantis Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 11.2 punktu UAB „KDC" į PSDF biudžetą turi grąžinti 660 003,24 Lt.

5Šiam ginčui ištirti VLK direktoriaus 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1K-140 buvo sudaryta komisija, kurios tikslas buvo nustatyti UAB „KDC" 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. ataskaitų pagrįstumą. Komisijai UAB „KDC“ teigė, kad jie neturi grąžinti lėšų į PSDF biudžetą, nes UAB „KDC" išvežė minėtus kiekius plazmos frakcionuoti (perdirbti į kraujo preparatus) ir vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-768 24.2 p. - Všį Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis kainomis, Všį Nacionalinis kraujo centro ir kraujo donorystės įstaigų (UAB „KDC") sutartyse numatytomis sąlygomis ir terminais, padengia savo ir KDĮ išlaidas už Kraujo donorystės įstaigų paruoštą ir per ataskaitinį laikotarpį perduotą frakcionuoti šviežiai šaldytą plazmą iš konservuoto kraujo. Tačiau komisija nustatė, kad atsakovas pagal CMR Nr. B376783, CMR Nr. B497698 bei 2008-01-29, 2007-11-16 2008-01-28 krovinio pakrovimo dokumentų įrašų duomenis, į Austriją 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. išvežė 52 409 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos, neturint sveikatos apsaugos ministro leidimo, pažeidžiant sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-4.1 punktą, t .y neteisėtai. Be to Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. kovo 31 d. raštu Nr. 10-(10.8-22)-7706 išduodamas leidimą išvežti šviežiai užšaldytą plazmą iš Lietuvos Respublikos į Austriją frakcionuoti (perdirbti), nepašalina neteisėto jos išvežimo fakto, nes šiuo atveju veikia bendrasis teisės principas „iš neteisės negali atsirasti teisė" .

6Dėl neteisėto kraujo plazmos išvežimo į užsienį. Ieškovas nurodė, kad atsakovo 2007 m. spalio 15 d. rašto Nr. 1-267 ir 2007 m. gruodžio 29 d. rašto Nr. I-308 SAM negavo. Tai patvirtina SAM 2008 m. spalio 3 d. raštas Nr. 10-(8.13-11)-5453 nurodantis, kad šie raštai duomenų valdymo sistemoje neužregistruoti. Tuo tarpu atsakovo teismui pateiktas 2007 m. spalio 15 d. raštas Nr. 1-267 ir 2007 m. gruodžio 29 d. raštas Nr. 1-308 neįrodo jų pateikimo SAM: ant raštų nėra jų gavimo žymos, nepateiktas vokas su antspaudu, patvirtinančiu, kad jie buvo išsiųsti, taip pat nėra jokių kitų įrodymų apie šių raštų pateikimą SAM. Kadangi SAM jų negavo, leidimas nebuvo išduotas ne dėl šios institucijos neveiklumo, o dėl to, kad į ją nebuvo kreiptasi. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas neva „pakartotinai" kreipėsi dėl leidimo išdavimo į SAM būtent tuo metu (2008 m. kovo 19 d.), kai UAB „KDC" gavo 2008 m. vasario 27 d. VšĮ NKC raštą, kuriame prašoma kartu su 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. patikslintomis ataskaitomis pateikti dokumentų, įrodančių, kad UAB „KDC" norminių aktų nustatyta tvarka gavo leidimą išvežti plazmą frakcionuoti ir kad šviežiai užšaldyta plazma išvežta UAB „KDC" kraujo preparatams pagaminti, kopijas;

7SAM nebuvo žinoma, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. išvežė 52 409 vnt. šviežiai šaldytos plazmos, todėl išduodama leidimą ji suteikė atsakovui teisę išvežti 48 409 vnt. šviežiai šaldytos kraujo plazmos ateityje, o ne pripažino, kad jau išvežta plazma yra išvežta teisėtai. Leidimo išdavimas suteikia teisę atlikti tam tikrus veiksmus -tai teisę žymintis dokumentas, todėl leidimo išdavimas negali galioti atgal, nes toks interpretavimas pažeistų leidimo išdavimo tikslus;

8Atsakovas pateikė patikslintas ataskaitas, jis, vadovaujantis Kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybės ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punktu, kartu su 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. patikslintomis ataskaitomis bei Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos tiekimo ASPĮ ir atidavimo frakcionuoti 2008 mėn. tikslinamąja ataskaita turėjo pateikti paaiškinimus ir dokumentus, įrodančius, kad kraujo donorystės įstaiga perdirbo plazmą į kraujo preparatus. Kadangi šie dokumentai pateikti nebuvo, VšĮ NKC 2008-02-27 kreipėsi į atsakovą su prašymu juos pateikti. Tačiau atsakovas pateikė tik 2008-03-31 SAM išduotą leidimą. Kadangi šaldyta plazma buvo išvežta 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 sausio mėn., šiuo leidimu, kaip patvirtinančiu šviežiai šaldytos plazmos išvežimo teisėtumą dokumentu, nebuvo vadovautasi. Atsižvelgiant į tai, atsakovo patikslintos ataskaitos laikomos nepagrįstomis ir jomis negalima vadovautis. Sprendžiant dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondui remiamasi pirminėmis ataskaitomis.

9Šviežiai šaldyta plazma išvežta ne gydymo tikslams. Tai patvirtina UAB „KDC" ir „Octapharma AG" sudaryta sutartis bei garantinis raštas patvirtina, kad šaldyta kraujo plazma buvo parduota nesusitariant dėl jos parvežimo, o tarp atsakovo ir „Octapharma AG" sudaryta 2007 m. spalio 4 d. sutartis Nr. S-128 atitinka visus esminius pirkimo-pardavimo sutarties požymius: nuosavybės perėjimą ir atlygintinumą. Tai, kad sutartyje nebuvo sutarta dėl frakcionuotos plazmos parvežimo į Lietuvą, patvirtina ir „Octapharma AG" 2007-10-22 garantinis raštas, kuris neužtikrina, kad plazma neabejotinai bus parvežta į Lietuvą, o kaip tik įrodo, kad parvežimo faktas 2007 m. spalio 4 d. sutartyje Nr. S-128 nebuvo aptartas. Įrodymų, patvirtinančių susitarimus dėl plazmos grąžinimo į Lietuvą, atsakovas nepateikė.

10Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, jį grindė ieškinyje nurodomais motyvais ir pridėtais rašytiniais įrodymais. Papildomai paaiškino, jog leidimus plazmai išvežti duoda Sveikatos apsaugos ministras 2004 02 04 Įsakymo Nr. V-78 pagrindu.

11Atsiliepimu į ieškinį ( 1 t. b.l. 131-136) ir tripliku atsakovas UAB “Kraujo donorystės centras“ prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas bei išreikalauti iš LR specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus plazmos frakcionavimo sutartį Nr. S-128, sudarytą tarp UAB „Kraujo donorystės centras" ir Octapharma AG, bei sutarties priedus, tarp jų ir Octapharma AG garantiją dėl šių motyvų:

12Atsakovas nurodė, kad pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 4 p., kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos, gavus Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą galima siekiant kraujo plazmą perdirbti į kraujo preparatus. Pagal 9.2. p. Sveikatos apsaugos ministerija privalo išduoti leidimą išvežti kraujo plazmą, skirtą perdirbti į kraujo preparatus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienu nuo prašymo pateikimo. Atsakovas 2007 spalio 15 d. raštu Nr. I-267 (priedas Nr. 1) bei 2007 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. I-308 (priedas Nr. 2) kreipėsi į SAM prašydamas nedelsiant išduoti leidimus išvežti 52 409 vnt. šaldytos kraujo plazmos perdirbti į kraujo preparatus. Atsakovui leidimai buvo išduoti tik 2008 m. balandžio 31 d., pažeidus SAM įsakymo 9.2. punkto nuostatas ir tik po to, kai atsakovas pakartotinai 2008 m. kovo 19 raštu Nr. I-64 kreipėsi į SAM dėl leidimų išdavimo. Leidimai nustatytais terminais nebuvo išduoti dėl SAM neveikimo, kuriuo buvo pažeisti SAM įsakymo reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, SAM pripažino aplinkybę, kad 52 409 vnt. šaldytos išvežtos perdirbti kraujo plazmos yra išduotas leidimas ją frakcionuoti ir tą patvirtino savo veiksmais, išduodama leidimą. Tačiau Všį NKC bei ieškovas, kaip jo teisių perėmėjas, nenori pripažinti aplinkybės, jog už šią perduotą plazmą turi būti atsiskaityta.

13Atsakovas yra išvežęs šaldytą kraujo plazmą frakcionuoti, t.y. pateikęs ją gydymo tikslams. Šią aplinkybę patvirtina SAM leidimas, atsakovo pateiktos ataskaitos, sutartis su Octapharma AG bei pastarosios išduotas garantinis raštas pristatyti produktus iš lietuviškos plazmos. Ieškovas neturi teisės reikalauti grąžinti sumokėtas lėšas, kadangi atsakovas kraujo komponentus perdavė gydymo tikslams už kuriuos privalo būti kompensuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

14Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų -tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje N. P. v. UAB,, Moduva ir Ko"; byla Nr. 3K-3-112/2008).

15Ieškovas nepagrįstai teigia, jog nėra gavęs Atsakovo pateiktų 2007 spalio 15 d. rašto Nr. I-267 bei 2007 m. gruodžio 29 d. rašto Nr. I-308. Atsakovo direktorius minėtus raštus asmeniškai buvo pristatęs Ieškovui, tačiau dėl ieškovo darbuotojų galimo netinkamo pareigų vykdymo minėti raštai nebuvo užregistruoti. Atsakovas mano, jog Ieškovo darbuotojų veiksmai sukelia teisines pasekmes pačiam Ieškovui, todėl pareigų nevykdymo Ieškovas negali pateisinti galimomis darbuotojų klaidomis ir/ar galimu neveikimu.

16Ieškovas visiškai nepagrįstai konstatuoja, jog tarp atsakovo ir Octapharma AG buvo sudarytą šviežiai šaldytos kraujo plazmos pirkimo - pardavimo sutartis, kadangi tai neturi esminės reikšmės nagrinėjant klausimą ar kraujo plazma perduota frakcionuoti gydymo tikslams. Pažymėtina, jog Octapharma AG perdirbus šviežiai frakcionuoti kraujo plazmą ir atsakovui tinkamai atsiskaičius už gautą produkciją, ši bus pristatytą Lietuvos Respublikos gydymo įstaigoms, t.y. panaudota gydymo tikslams.

17Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsakovo poziciją, išdėstytą teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, papildomai paaiškino, jog atsakovas pateikė prašymus leisti kraujo plazmą išvežti. Prašymai nebuvo užregistruoti pas ieškovą. Dėl ieškovo darbuotojų aplaidumo nepagrįstai turi atsakyti atsakovas.Atsakovas nesavavališkai, bet tinkama tvarka neįforminęs leidimo išvežė plazmą. Kraujo plazma buvo grąžinta į Lietuvą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų atsakovas pateikti negali.

18Atsiliepimu ( 1 t., b.l. 75-76) į ieškinį trečiasis asmuo LR Sveikatos apsaugos ministerija su ieškiniu sutiko ir argumentus išdėstytus ieškinyje palaikė. Nurodo, kad aplinkybės išdėstytos ieškinyje patvirtina UAB „Kraujo donorystės centras" skolą PSDF biudžetui.

19Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu sutiko, siūlė jį tenkinti papildomai paaiškino, jog Kraujo donorystės įstatymo 16 str. numato, kad tik su Sveikatos apsaugos ministro leidimu pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004 02 04 įsakymą patvirtintą tvarką galima išvežti kraujo plazmą. Leidimas galimas tik ateičiai, kitam kraujo kiekiui išvežti. Į Sveikatos apsaugos ministrą atsakovas nesikreipė dėl kraujo plazmos išvežimo nei raštu nei žodžiu.

20Atsiliepimu ( 1 t. b.l. 79-83) į ieškinį ir dubliku ( 2 t., b.l. 28-30) trečiasis asmuo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ prašo ieškinį patenkinti, ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas tokiais motyvais: 2005 m. balandžio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-261 buvo patvirtinta „Nacionalinė kraujo programa". VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo pavesta administruoti programos lėšas. Vykdoma programa buvo finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Įgyvendinant Programos reikalavimus, 2007 m. vasario 19 d. tarp ieškovo ir VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo sudaryta sutartis Nr. 35/8-19 „Dėl nacionalinės kraujo programos lėšų kraujo donorų kompensacijoms bei kraujo gamybai ir mokėjimui už išduotus kraujo komponentus ir preparatus panaudojimo 2007 m." su vėlesniais pakeitimais — 2007-08-31 Nr. 1, 2007-12-29 Nr. 2. (toliau - Sutartis Nr. 1) bei 2008 m. vasario 27 d. sutartis Nr. 35/17 „Dėl nacionalinės kraujo programos lėšų kraujo donorų kompensacijoms bei kraujo gamybai ir mokėjimui už išduotus kraujo komponentus ir preparatus panaudojimo 2008 m." (toliau — Sutartis Nr. 2). VšĮ „Nacionalinis kraujo centras", būdamas paskirtu programos administratoriumi su atsakovu UAB „Kraujo donorystės centras" sudarė sutartis dėl Programos vykdymo ir finansavimo tvarkos.

21Programos vykdymo laikotarpiu, kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo, atskaitomybės, apmokėjimo, ataskaitų teikimo ir pildymo tvarką ir kitus susijusius klausimus reglamentavo 2006 m. rugsėjo 20 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-768 patvirtintas „Kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybės ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas" ( toliau aprašas). Jame buvo numatyta, kad kraujo donorystės įstaigos kas mėnesį, iki kito mėnesio 10 d. turėjo teikti ataskaitas, bei nurodytas programos finansavimas. Pagal Sutartį Nr. 1 ir Sutartį Nr. 2, sudarytas tarp VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" ir Valstybinės ligonių kasos, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo pervedamos lėšos ne tik kraujo ir jo komponentų ruošimui, bet ir donorų kompensacijoms. Remiantis sutartimi Nr. 3, susitarimu Nr. 1, 2, 3, sudarytais tarp VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" ir UAB „Kraujo donorystės centras" šios lėšos buvo pervedamos ir UAB „Kraujo donorystės centras". Tokių lėšų išmokėjimas pasižymėjo specifika, nes jos buvo pervedamos avansu, neviršijant nustatytų sumų;

22Pagal 2002 m. gegužės 20 d. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu Nr. 55 patvirtintą tvarką, buvo numatyta, kad kraujo donorystės įstaigos, teikdamos kraujo komponentus ir preparatus, įstaigoms, nepriklausančioms Lietuvos Nacionalinei sveikatos sistemai, turi sugrąžinti donorų kompensacijoms panaudotas lėšas. PSDF biudžetui grąžintinas lėšas, turėjo apskaičiuoti KDĮ pildydama ataskaitos formą KDĮ K 1, užpildant grafą „Pateikta ne gydymo tikslams". Už laikotarpi nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2008 m. sausio mėn., UAB „Kraujo donorystės centras" pateiktų ataskaitų, taip pat iš Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos tiekimo ir atidavimo frakcionuoti 2008 m. sausio mėn. ataskaitos matyti, kad UAB „Kraujo donorystės centras" ne gydymo tikslams buvo pateikęs kraujo komponentus, todėl turėjo užpildyti PSDF biudžetui grąžintinų lėšų ataskaitą ir PSDF biudžetui sugrąžinti lėšas. PSDF biudžetui grąžintinų lėšų ataskaita VŠĮ Nacionaliniam kraujo centrui nebuvo pateikta, ir lėšos nesugrąžintos.

232008 m. vasario 19 d. UAB "Kraujo donorystės centras" pateikė patikslinančią ataskaitą apie kraujo ir jo komponentų ruošimą, ir tiekimą. 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn., o taip pat Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos tiekimo ASPĮ ir atidavimo frakcionuoti 2008 m. sausio mėn. tikslinamoji ataskaita. Šis ataskaitų patikslinimas reiškia, kad PSDF biudžetui buvo nepriskaičiuojama 139 512,00 Lt grąžintinų lėšų. 2008 m. vasario 19 d. UAB "Kraujo donorystės centras" pateikė ir papildomą sąskaitą (Nr.195) PSDF biudžeto lėšomis apmokėti 1 024 018,08 Lt už šią šviežiai šaldytą plazmą. Kraujo donorystės centro atsiųstoje Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos tiekimo AŠPĮ ir atidavimo frakcionuoti 2008 m. sausio mėn. tikslinamojoje ataskaitoje 17 531 vnt. NAT testais nepatikrintos 2006 m. apmokėtos šviežiai šaldytos plazmos įrašyta grafoje "Perduota gaminti" (anksčiau pateiktoje atitinkamoje ataskaitoje šis plazmos kiekis įrašytas grafoje "Pateikta ne gydymui"). "Perkėlus" ataskaitoje pateikiamus skaičius iš vienos grafos į kitą, PSDF biudžetui nebuvo apskaičiuota 70 124,00 Lt grąžintinų lėšų, o taip pat nesugrąžinta avansu sumokėta plazmos vertė — 450 367,24 Lt. Viso nesugrąžintų lėšų suma sudaro 660 003,24 Lt.

24Atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras" 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. kraujo plazmą išvežė į užsienį neteisėtai, nes neturėjo tam būtino leidimo. Aprašo 13.4 punkte yra nurodoma, kad stulpelyje „Perduota gaminti" nurodomas konservuoto kraujo, jo komponentų (paruoštų toje pačioje KDĮ ir gautų iš kitų KDĮ) kiekis, kuris per ataskaitinį laikotarpį perduotas gaminti toje pačioje KDĮ. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tretysis asmuo sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, kad neteisėto kraujo komponentų išvežimo į užsienį pripažinti kaip Aprašo 13.4 punkte nurodytos funkcijos vykdymo nėra pagrindo, todėl atsakovas turi grąžinti Valstybinei ligonių kasai prašomas priteisti pinigines lėšas.

25Atsakovo argumentai, kad atsakovas ėmėsi veiksmų leidimui gauti, kad tretysis asmuo Sveikatos apsaugos ministerija nesilaikė leidimų išdavimo terminų, VSĮ „Nacionalinis kraujo centras" manymu, neturi jokio reikšmės šios bylos nagrinėjimui. Atsakovas privalėjo laikytis teisės aktų reikalavimų ir jų nepažeisti. Tokiu atveju, jeigu Sveikatos apsaugos ministerija pažeidė teisės aktuose nustatytus leidimų išdavimo terminus, atsakovas savo pažeistas teises galėjo ginti teisėtais būtais;

26Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas kraujo plazmą išvežė neturėdamas tam išduoto leidimo. Šių aplinkybių neginčija ir pats atsakovas, todėl atsakovo tokių veiksmų motyvai iš esmės neturi jokios reikšmės šio ginčo sprendimui. Galimas trečiojo asmens Sveikatos apsaugos ministerijos delsimas, teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas, negali būti laikoma atsakovo neteisėtus veiksmus pateisinančia priemone.

27Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas siūlė ieškinį tenkinti pilnai.

28Ieškinys tenkintinas pilnai.

29Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad 2005 m. balandžio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-261 buvo patvirtinta „Nacionalinė kraujo programa". VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo pavesta administruoti programos lėšas. Vykdoma programa buvo finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšų. Įgyvendinant Programos reikalavimus, 2007 m. vasario 19 d. tarp ieškovo ir VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo sudaryta sutartis Nr. 35/8-19 „Dėl nacionalinės kraujo programos lėšų kraujo donorų kompensacijoms bei kraujo gamybai ir mokėjimui už išduotus kraujo komponentus ir preparatus panaudojimo 2007 m." su vėlesniais pakeitimais — 2007-08-31 Nr. 1, 2007-12-29 Nr. 2. (toliau - Sutartis Nr. 1) bei 2008 m. vasario 27 d. sutartis Nr. 35/17 „Dėl nacionalinės kraujo programos lėšų kraujo donorų kompensacijoms bei kraujo gamybai ir mokėjimui už išduotus kraujo komponentus ir preparatus panaudojimo 2008 m." (toliau — Sutartis Nr. 2). VšĮ „Nacionalinis kraujo centras", būdamas paskirtu programos administratoriumi, su atsakovu UAB „Kraujo donorystės centras" sudarė sutartis dėl Programos vykdymo ir finansavimo tvarkos.

30Programos vykdymo laikotarpiu, kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo, atskaitomybės, apmokėjimo, ataskaitų teikimo ir pildymo tvarką ir kitus susijusius klausimus reglamentavo 2006 m. rugsėjo 20 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-768 patvirtintas „Kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybės ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas" ( toliau Aprašas). Jame buvo numatyta, kad kraujo donorystės įstaigos kas mėnesį, iki kito mėnesio 10 d. turėjo teikti ataskaitas, bei nurodytas programos finansavimas. Pagal Sutartį Nr. 1 ir Sutartį Nr. 2, sudarytas tarp VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" ir Valstybinės ligonių kasos, VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" buvo pervedamos lėšos ne tik kraujo ir jo komponentų ruošimui, bet ir donorų kompensacijoms. Remiantis sutartimi Nr. 3, susitarimu Nr. 1, 2, 3, sudarytais tarp VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" ir UAB „Kraujo donorystės centras" šios lėšos buvo pervedamos ir UAB „Kraujo donorystės centras". Tokių lėšų išmokėjimas pasižymėjo ta specifika, kad jos buvo pervedamos avansu, neviršijant nustatytų sumų.

31Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, jog VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" Valstybinei ligonių kasai 2008-02-01 ir 2008-04-21 pateikė Kraujo donorystės įstaigų konservuoto kraujo, ir jo komponentų paruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms suvestines ataskaitas už 2007 m. gruodžio mėn. ir už 2008 m. sausio mėn. ataskaitinius laikotarpius. Iš 2007 m. gruodžio mėn. ataskaitos matyti, kad ne gydymo tikslams UAB „Kraujo donorystės centras" pateikė 28 284 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos. 2008 m. sausio mėn. ataskaitoje nurodyta, kad ne gydymo tikslams UAB „Kraujo donorystės centras" pateikė 6 594 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos. Pagal 2008 m. sausio mėn. ataskaitą „Pateikta ne gydymo tikslams" nurodyta, kad ne gydymo tikslams UAB „Kraujo donorystės centras" pateikė 17 531 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos.

32Valstybinė ligonių kasa, vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1071 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo", pervedė 2006 m. gruodžio 20 d. mokėjimo pavedimu Nr. 180 VšĮ „Nacionalinis kraujo centras" 864 000 Lt sumą kraujo, kraujo komponentų ir preparatų gamybai apmokėti. Iš minėtos sumos atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras" yra sumokėta 450 367,24 lt suma už šviežiai šaldytą plazmą pateiktą ne gydymo tikslams. Tačiau byloje nustatyta, kad atsakovas pagal CMR Nr. B376783, CMR Nr. B497698 bei 2008-01-29, 2007-11-16 2008-01-28 krovinio pakrovimo dokumentų įrašų duomenis į Austriją 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. išvežė 52 409 vnt. šviežiai užšaldytos plazmos, neturint LR Sveikatos apsaugos ministro leidimo, pažeidžiant Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-4.1 punktą, t .y neteisėtai.

33Byloje nustatyta, kad šviežiai šaldytą plazmą atsakovas išvežė ne gydymo tikslams ir ši plazma i Lietuvą nebuvo grąžinta. Tai patvirtina UAB „Kraujo donorystės centras" ir „Octapharma AG" sudaryta byloje pateikta sutartis bei garantinis raštas, kurie įrodo, kad šaldyta kraujo plazma buvo parduota nesusitariant dėl jos parvežimo, o tarp atsakovo ir „Octapharma AG" sudaryta 2007 m. spalio 4 d. sutartis Nr. S-128 atitinka visus esminius pirkimo-pardavimo sutarties požymius: nuosavybės perėjimą ir atlygintinumą. Tai, kad sutartyje nebuvo sutarta dėl frakcionuotos plazmos parvežimo į Lietuvą, patvirtina ir „Octapharma AG" 2007-10-22 garantinis raštas, kuris leidžia daryti išvadą, kad plazma nebus parvežta į Lietuvą, nes parvežimas 2007 m. spalio 4 d. sutartyje Nr. S-128 nebuvo aptartas. Įrodymų, patvirtinančių susitarimus dėl plazmos grąžinimo į Lietuvą, taip pat įrodymų, kad išvežtas kraujo plazmos kiekis buvo parvežtas į Lietuvą atsakovas teismui nepateikė.

34Pagal 2002 m. gegužės 20 d. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu Nr. 55 patvirtintą tvarką, buvo numatyta, kad kraujo donorystės įstaigos, teikdamos kraujo komponentus ir preparatus, įstaigoms, nepriklausančioms Lietuvos Nacionalinei sveikatos sistemai, turi sugrąžinti donorų kompensacijoms panaudotas lėšas. Už laikotarpi nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2008 m. sausio mėn., UAB „Kraujo donorystės centras" pateiktų ataskaitų, taip pat iš Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos tiekimo ir atidavimo frakcionuoti 2008 m. sausio mėn. ataskaitos matyti, kad UAB „Kraujo donorystės centras" ne gydymo tikslams buvo pateikęs kraujo komponentus, todėl turėjo užpildyti PSDF biudžetui grąžintinų lėšų ataskaitą ir PSDF biudžetui sugrąžinti lėšas. PSDF biudžetui grąžintinų lėšų ataskaita VŠĮ Nacionaliniam kraujo centrui nebuvo pateikta ir lėšos nesugrąžintos

35Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas, vadovaujantis Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 11.2 punktu, UAB „Kraujo donorystės centras" į PSDF biudžetą turi grąžinti 660 003,24 Lt. Bylos duomenimis nustatyta, kad šią sumą sudaro 70 124,00 Lt PSDF biudžetui grąžintinų lėšų, o taip pat nesugrąžinta avansu sumokėta plazmos vertė — 450 367,24 Lt.

36Teismas atmeta atsakovo argumentus, jog atsakovas 2007 spalio 15 d. raštu Nr. I-267 bei 2007 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. I-308 kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydamas išduoti leidimus išvežti 52 409 vnt. šaldytos kraujo plazmos perdirbti į kraujo preparatus. Byloje nėra duomenų, kad šie raštai buvo gauti SAM ar kad būtų neigiamai atsakyta atsakovui į minėtus raštus. Teismas sprendžia, kad atsakovas iki plazmos išvežimo dienos nėra kreipęsis nustatyta tvarka į Sveikatos apsaugos ministrą dėl leidimo išvežti plazmą, nėra gavęs leidimo išvežti plazmą, o šias išvadas patvirtina rašytinis įrodymas - SAM 2008 m. spalio 3 d. raštas Nr. 10-(8.13-11)-5453 nurodantis, kad ieškovo minimi raštai trečiojo asmens duomenų valdymo sistemoje neužregistruoti.

37Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys tenkinamas pilnai kaip įrodytas (LR CPK 178 str.) ir teisiškai pagrįstas (LR CK 6.245 str. 1d., 4 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str.).

38Pilnai patenkinus ieškinį, tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo nuo priteistos sumos. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį iš skolininko priteisiamos palūkanos, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai.

39Pilnai patenkinus ieškinį valstybei iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

41ieškinį patenkinti pilnai.

42Priteisti Valstybinei Ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (į.k.191351679) iš Uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ (į.k.110509057) 660 003,24 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt tūkstančių tris litus ir 24 centus) žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 660 003,24 Lt (šešių šimtų šešiasdešimt tūkstančių trijų litų ir 24 centų) priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos t. y. nuo 2009 07 08 iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

43Priteisti valstybei iš Uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ (į.k.110509057) 10600 lt (dešimt tūkstančių šešis šimtus litų) žyminio mokesčio.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei... 2. Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 3. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2006 m.... 4. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.... 5. Šiam ginčui ištirti VLK direktoriaus 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.... 6. Dėl neteisėto kraujo plazmos išvežimo į užsienį. Ieškovas nurodė, kad... 7. SAM nebuvo žinoma, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28... 8. Atsakovas pateikė patikslintas ataskaitas, jis, vadovaujantis Kraujo... 9. Šviežiai šaldyta plazma išvežta ne gydymo tikslams. Tai patvirtina UAB... 10. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė,... 11. Atsiliepimu į ieškinį ( 1 t. b.l. 131-136) ir tripliku atsakovas UAB... 12. Atsakovas nurodė, kad pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d.... 13. Atsakovas yra išvežęs šaldytą kraujo plazmą frakcionuoti, t.y. pateikęs... 14. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 15. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog nėra gavęs Atsakovo pateiktų 2007 spalio... 16. Ieškovas visiškai nepagrįstai konstatuoja, jog tarp atsakovo ir Octapharma... 17. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsakovo... 18. Atsiliepimu ( 1 t., b.l. 75-76) į ieškinį trečiasis asmuo LR Sveikatos... 19. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su... 20. Atsiliepimu ( 1 t. b.l. 79-83) į ieškinį ir dubliku ( 2 t., b.l. 28-30)... 21. Programos vykdymo laikotarpiu, kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei... 22. Pagal 2002 m. gegužės 20 d. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu... 23. 2008 m. vasario 19 d. UAB "Kraujo donorystės centras" pateikė... 24. Atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras" 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008... 25. Atsakovo argumentai, kad atsakovas ėmėsi veiksmų leidimui gauti, kad... 26. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas kraujo plazmą išvežė... 27. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas siūlė... 28. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 29. Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė, kad 2005 m. balandžio 15 d. LR... 30. Programos vykdymo laikotarpiu, kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei... 31. Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, jog VšĮ „Nacionalinis kraujo... 32. Valstybinė ligonių kasa, vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m.... 33. Byloje nustatyta, kad šviežiai šaldytą plazmą atsakovas išvežė ne... 34. Pagal 2002 m. gegužės 20 d. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu... 35. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas, vadovaujantis Išlaidų... 36. Teismas atmeta atsakovo argumentus, jog atsakovas 2007 spalio 15 d. raštu Nr.... 37. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu,... 38. Pilnai patenkinus ieškinį, tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų... 39. Pilnai patenkinus ieškinį valstybei iš atsakovo priteistinas žyminis... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 265 str., 270 str., teismas... 41. ieškinį patenkinti pilnai.... 42. Priteisti Valstybinei Ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 43. Priteisti valstybei iš Uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...