Byla B2-1250-221/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Medonos mėsa“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Medonos mėsa“,

Nustatė

2UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašoma: 1) iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Medonos mėsa“; 2) restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Renavita“; 3) nustatyti 6 050 Eur (su PVM) administravimo išlaidų sąmatą, iš jos 2 420 Eur (su PVM) atlyginimas administratoriui laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; 4) nustatyti šešių mėnesių restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminą; 5) nustatyti, kad iš UAB „Medonos mėsa“ sąskaitos Nr. ( - ) gali būti mokamos einamosios įmokos. Pareiškimas priimtas Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi.

3Pareiškime nurodoma, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė–komercinė veikla yra mėsos produkcijos perdirbimas – tradicinių mėsos gaminių gamyba. Šiuo metu įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, nes dėl 2009 metais prasidėjusio ekonominio nuosmukio sumažėjo prekyba, bankai sumažino kreditavimą, pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, siekdama sumažinti veiklos nuostolius ir išlaikyti patyrusius darbuotojus, bendrovė didino pardavimų kiekius, nedidindama kainos, tačiau dėl to ankstesniais metais patirti nuostoliai nebuvo kompensuoti, dėl sumažėjusio pelningumo 2010 metais bendrovė negalėjo laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų kreditoriams, kredito įstaiga neteisėtai įšaldė bendrovės sąskaitoje turėtas pinigines lėšas (apie 0,5 mln. Lt), bendrovė dėl to patyrė 1 mln. Lt nuostolių, pradėjus teisminius ginčus su kredito įstaiga, bendrovės, suteikiančios mokėjimo atidėjimus, sumažino limitus ir bendrovė negalėjo didinti prekybos ankstesniais mastais, partneriai sustabdė derybas dėl bendradarbiavimo ir bendros veiklos, su kredito įstaiga sudarius taikos sutartį, taip pat sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo iki 2014 metų vidurio, bendrovė pratęsė veiklą, tačiau 2013 metais staiga išaugo žaliavinė mėsos kaina, bendrovei kilo sunkumų mokėti einamuosius mokėjimus, taip pat bendrovė turi ginčų su Valstybine mokesčių inspekcija, šiai netinkamai apskaičiavus skolos sumą. Bendrovė vykdo tokias priemones, kurios leis atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais: 2014 metais atidaryta firminė parduotuvė Pilviškiuose, Vilkaviškio r., ir Marijampolėje, 2015 metais išsinuomotos patalpos firminėms parduotuvėms Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje, vykdomas produkcijos pardavimas mokymo įstaigoms Kazlų Rūdoje, ketinama šios rūšies prekybą vykdyti Marijampolėje, Šakiuose, Vilkaviškyje, iki minimumo mažinamos einamosios veiklos išlaidos, dirbama su kreditoriais, siekiant nukelti atsiskaitymo terminus, bendrovės akcininkas, esantis pagrindiniu bendrovės kreditoriumi, susidariusios skolos grąžinimo terminą ketina atidėti ilgesniam kaip 5 metų terminui, su smulkiaisiais įmonės kreditoriais tariamasi dėl skolų sudengimo, atsiskaitant prekėmis, bendrovė restruktūrizavimo laikotarpiu peržiūrės įsipareigojimų kreditoriams dengimo grafikus, atsiskaitymų datas ir mokėjimus išdėstys per restruktūrizavimo laikotarpį. Iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą ir pasiekus pagrindinius tikslus, numatytus restruktūrizavimo plano metmenyse, bendrovė turėtų galimybę įvykdyti visus įsipareigojimus kreditoriams, taip pat uždirbti pelną, kuris leistų toliau vykdyti veiklą, išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto ir toliau plėtoti ūkinę komercinę veiklą, mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

4Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

6ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str.).

7ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

8Iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 283 127 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 59 084 Eur, trumpalaikio turto už 224 043 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 98 260 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 29 577 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 96 206 Eur). Pagal minėtą balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 724 957 Eur, iš jų – 408 015 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. duomenimis sudaryto kreditorių sąrašo matyti, kad 2016 m. vasario 1 d. bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 335 620,46 Eur sumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip minėta, pagal 2015 m. lapkričio 30 d. balansą atsakovės įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 724 957 Eur, o pagal tos pačios dienos duomenimis sudarytą kreditorių sąrašą visi įsipareigojimai (pradelsti ir nepradelsti) kreditoriams sudaro tik 652 562,07 Eur sumą. Tai reiškia, kad kreditorių sąraše nurodyti ne visi kreditoriai, kuriems atsakovės įmonė turi įsipareigojimų.

9Restruktūrizavimo procese teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki, vadovaujasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, pagal kurias įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš atsakovės įmonės 2015 m. lapkričio 30 d. balanso ir kreditorių sąrašo nustačius, kad bendrovės turtas sudaro 283 127 Eur, o pradelsti įsipareigojimai – ne mažiau nei 335 620,46 Eur (kaip minėta, dėl 2015 m. lapkričio 30 d. balanso ir kreditorių sąrašo duomenų nesutapimo yra pagrindas manyti, kad kreditorių sąraše nurodyti ne visi kreditoriai, vadinasi, pradelsti įmonės įsipareigojimai gali būti didesni), t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad atsakovės įmonė yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra neteisingai apskaičiavusi atsakovės įmonės įsiskolinimo dydį, nesudaro pagrindo kitaip įvertinti bendrovės mokumo, nes net pasitvirtinus restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytoms aplinkybėms, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra neteisėtai du kartus priskaičiavusi 18 312,87 Eur sumą (pareiškėjas teismui nėra pateikęs įrodymų šiai prielaidai pagrįsti), minėtos sumos atėmimas iš bendros atsakovės įmonės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumos iš esmės nepakeistų atsakovės įmonės į balansą įrašyto turto ir pradelstų įmonės įsipareigojimų santykio.

10Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės įmonės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-578/2013).

11Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovės įmonės pagrindinės planuojamos priemonės, sprendžiant mokumo problemas, yra papildomų parduotuvių gaminamai produkcijai realizuoti atidarymas, papildomos naujos veiklos rūšies – prekybos neišpjaustyta kiauliena vykdymas, nuomos sutarties su bendrovės akcininku pakeitimas, pradelstų mokėjimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai išieškojimo sustabdymas, įsipareigojimų kreditoriams vykdymo termino atidėjimas. Metmenyse nurodyta, kad įmonės planuojamos gauti lėšos grindžiamos ankstesnių metų rezultatų vidurkiais bei ateities perspektyvomis: planuojamos 2015 metų antro pusmečio prognozuojamos pajamos didės 25 proc., o nuo 2016 metų vidurkio metinės pajamos kas metus didės po 2 proc., tačiau nepateikiami konkretūs duomenys, įrodymai tokioms gautinoms pajamoms pagrįsti. Vien aplinkybė, kad atsakovės įmonė planuoja atidaryti papildomas parduotuves gaminamai produkcijai realizuoti, nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis realias galimybes šioje įmonės veiklos srityje žymiai padidinti pajamas ir atkurti įmonės mokumą. Pareiškėjas restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, kad atsakovės įmonė nenumato parduoti jokio turto. Taip pat nurodo, kad bendrovė planuoja atgauti visus debitorinius įsiskolinimus (21 141,88 Eur) pirmaisiais metais, tačiau vėlgi nepateikia įrodymų, kad ėmėsi konkrečių priemonių, kad skolos būtų atgautos, duomenų, kad pradėtos derybos ar teisminiai procesai su debitoriais dėl skolų atgavimo. Metmenyse nurodyta aplinkybė, kad bendrovė neplanuoja naujų ilgalaikių debitorių įsiskolinimų, yra tik deklaratyvaus pobūdžio teiginys. Be to, iš restruktūrizavimo plano metmenų duomenų neaišku, iš ko susideda atsakovės planuojamos per bendrovės restruktūrizavimo laikotarpį gauti 416 609 Eur pajamos, kurios įvardijamos kaip nusidėvėjimas, ir prognozuojama, kad šios pajamos nuo 2015 metų kas metus augs po 2 proc. Nurodytos pajamos sudaro didžiąją dalį metmenyse nurodomos sumos (751 065,71 Eur), kurią bendrovė numato skirti atsiskaitymui su kreditoriais. Atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse taip pat yra pažymėta, kad, vykdant įmonės restruktūrizavimą, bus siekiama, kad būtų atidėti įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymo terminai restruktūrizavimo laikotarpiui, bus prašoma nuolaidų iš kreditorių, tačiau teismui nėra pateikta įrodymų apie tai, jog nurodyta priemonė gali būti realiai įgyvendinama. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti, jog ši priemonė yra ekonomiškai pagrįsta.

12Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta realių priemonių atsakovės įmonės mokumui ir normaliai ūkinei komercinei veiklai atkurti.

13Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti UAB „Medonos mėsa“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2, 3 p.)

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

15atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Medonos mėsa“ (juridinio asmens kodas 135732865, buveinės adresas: Kazlų Rūdos sav. Jūrės k. Medelyno g. 4).

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ (juridinio asmens kodas 135732865, buveinės adresas: Kazlų Rūdos sav. Jūrės k. Medelyno g. 4) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės sąskaitos Nr. ( - ), nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 25 000 Eur.

17Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

18Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui, antstolei A. L.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 3. Pareiškime nurodoma, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė–komercinė... 4. Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.... 5. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 6. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 7. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 8. Iš pareiškėjo pateikto 2015 m. lapkričio 30 d. balanso duomenų matyti, kad... 9. Restruktūrizavimo procese teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia... 10. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra... 11. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovės įmonės... 12. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovės įmonės... 13. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti UAB „Medonos... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo... 15. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 16. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi priimtą... 17. Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ turto... 18. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Audito,... 19. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...