Byla eAS-1041-624/2017
Dėl įsakymo ir reikalavimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutarties atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę administracinėje byloje pagal pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB skundą atsakovams Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriui dėl įsakymo ir reikalavimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Žygimantų 12, UAB 2017 m. lapkričio 3 d. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. Į-203 „Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus“ (toliau – Įsakymas); 2) panaikinti Departamento Vilniaus skyriaus 2017 m. spalio 4 d. reikalavimą Nr. RV-106 (toliau – Reikalavimas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki bus išnagrinėta administracinė byla, sustabdyti ginčijamų Departamento Įsakymo ir Departamento Vilniaus skyriaus Reikalavimo galiojimą. Prašyme nurodė, kad vykdydamas skundžiamus Įsakymą ir Reikalavimą, pareiškėjas turėtų atstatyti pastatus, dėl ko patirtų projektavimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statybos išlaidas, kurias, skundo tenkinimo atveju, būtų sudėtinga atgauti.

7Departamentas atsiliepime į pareiškėjo prašymą paaiškino, kad pareiškėjo prašymas yra grindžiamas tik prielaidomis. Pareiškėjas, teigdamas, kad jam gali kilti ir kils neatitaisoma žala, nepateikė jokių duomenų, įrodančių jo nurodomas išlaidas, susijusias su atstatomų pastatų suprojektavimu, projekto ekspertizės atlikimu, statybą leidžiančio dokumento gavimu, statybos medžiagų įsigijimu ir pan.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindžiamas tuo, jog įgyvendinant skundžiamą Įsakymą ir Reikalavimą, bus padaryta neatitaisoma žala dėl to, kad pareiškėjas patirs papildomų išlaidų atstatydamas ginčo pastatus. Įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes, teismas su jomis nesutiko ir pažymėjo, kad aplinkybės dėl galimų išlaidų negali būti traktuojamos kaip neatitaisoma žala, nes tuo atveju, jei pareiškėjas patirtų žalą dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, galėtų ją išsiieškoti teisės aktų nustatyta tvarka. Būsimos žalos ar kitų nepatogumų atsiradimas savaime nelemia būsimo teismo sprendimo įgyvendinimo negalimumo ar jo esminio apsunkinimo bei reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Vertindamas pareiškėjo nurodytas aplinkybes, teismas akcentavo, kad pareiškėjas neįrodė, kad kilusios žalos būtų neįmanoma kompensuoti.

11Taip pat pirmosios instancijos teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad jis įrodė, jog skundžiami Įsakymas ir Reikalavimas yra nepagrįsti, kad nepripažintų saugomais ir vertingais pastatų atstatymas yra nelogiškas ir nepagrįstas. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundo reikalavimo – panaikinti Įsakymą ir Reikalavimą – teisėtumo ir pagrįstumo konstatavimas galimas tik ginčą išsprendus ginčą iš esmės. Be to, toks pareiškėjo teiginys, teismo nuomone, vertintas kaip siekis, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti jo teises.

12Teismas konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Nenustatęs pakankamo pagrindo užtikrinti pareiškėjo skundo reikalavimus, teismas pareiškėjo prašymo netenkino.

13III.

14Pareiškėjas Žygimantų 12, UAB atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartį ir laikinai sustabdyti ginčijamų Įsakymo ir Reikalavimo galiojimą, kol bus išnagrinėta administracinė bylą. Taip pat pareiškėjas prašo iš atsakovo Departamento pareiškėjo naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

15Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas aplinkybės, kad skundžiamų Įsakymo ir Reikalavimo taikymas ir galiojimas pareiškėjui sukels neigiamo pobūdžio esmines teisines pasekmes, pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnį. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino į bylą pateiktų įrodymų, patvirtinančių egzistuojantį status quo. Pareiškėjas jau nugriovė pastatus, ką patvirtina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 4 d. patikrinimo aktas Nr. SPA-1263. Kadangi Departamentas nustatė reikalavimą pradėti pastatų atkūrimo procedūras ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Įsakymo priėmimo dienos (t. y. ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 3 d.), laikytina, jog nuo 2017 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas privalo pradėti projektuoti nugriautus pastatus. Pastatų atstatymas į pradinę (buvusią) padėtį pablogintų pareiškėjo situaciją, kadangi pareiškėjas vietoj buvusių avarinės būklės pastatų turėtų pareigą atkurti naujus ir didesnę vertę turinčius pastatus.

16Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareikalavo įrodyti žalos atsiradimo dydį. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal galiojančius teisės aktus nėra nustatyto imperatyvaus įpareigojimo atstatyti nugriautus pastatus, kuomet jų griovimas yra užbaigtas. Be to, teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas turėjo įrodymais pagrįsti ateityje atsirasiančią žalą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad būsimo žalos dydžio šioje byloje negalima tiksliai apskaičiuoti, kadangi atstatyti reikalaujamų pastatų projektavimas ir statyba nėra pradėta, taip pat su rangovais nėra susitarta dėl atstatymo veiksmų atlikimo.

17Pareiškėjo teigimu, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, yra pažeidžiamas proporcingumo principas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nesukeltų jokių neigiamų padarinių atsakovams. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio nėra aišku, kuo remdamasis teismas nusprendė, kad laikinas Įsakymo ir Reikalavimo galiojimo sustabdymas būtų neproporcingas ir pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Laikinas Reikalavimo ir Įsakymo galiojimo sustabdymas ne tik niekam nesukeltų jokios žalos ir nepažeistų jokių asmenų interesų, bet ir būtų vienintelis būdas užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą bei užkirsti kelią papildomų didelės apimties pareiškėjo nuostolių bei kitų neigiamų pasekmių atsiradimui, t. y. užtikrintų proporcingumo principą.

18Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime (II t., b. l. 76–78) prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio tesimo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartį.

19Atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo užtikrinti pareiškėjo skundo reikalavimus. Departamento nuomone, pareiškėjas atskirojo skundo nepagrindė jokiais duomenimis, įrodančiais, kad, teismui nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjui kils neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartį, kuria teismas netenkino jo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

23Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė laikinai sustabdyti ginčijamų Departamento Įsakymo ir Departamento Vilniaus skyriaus Reikalavimo, kuriais pareiškėjas įpareigotas atstatyti pastatus, galiojimą iki bus išnagrinėta administracinė byla. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė tuo, kad netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės, netgi palankaus teismo sprendimo pareiškėjo atžvilgiu priėmimas, neturės esminės įtakos jo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui.

26Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo argumentus, susijusius su skundžiamų Departamento Įsakymo ir Departamento Vilniaus skyriaus Reikalavimo teisėtumu ir reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymu, byloje pateiktus duomenis, nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo užtikrinti pareiškėjo skundo reikalavimus: nors vertinimas, ar ginčijami administraciniai aktai yra teisėti / neteisėti, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, gali būti atliktas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, šiuo metu taip pat nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimo dėl skundžiamų Departamento Įsakymo ir Departamento Vilniaus skyriaus Reikalavimo panaikinimo pagrįstumo; byloje ginčo dėl to, kad pareiškėjas jau nugriovė pastatus, nėra, todėl jų atstatymas į pradinę (buvusią) padėtį būtų neišvengiamai susijęs su išlaidomis, kurių dydį šiuo metu pagrįsti yra sudėtinga ir kurios, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, turėtų būti atlygintos iš valstybės biudžeto (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str.). Tuo tarpu pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės – administracinių aktų galiojimo laikinas stabdymas – taikymas nagrinėjamoje situacijoje, t. y. Departamento Įsakyme ir Departamento Vilniaus skyriaus Reikalavime nurodytiems statiniams esant jau nugriautiems ir nesant svarių argumentų, dėl ko yra būtina šiuos aktus pradėti vykdyti kuo skubiau, yra adekvatus ir proporcingas, labiau atitinka šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą,

27Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, yra nepagrįsta, todėl naikinama, o pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tenkinamas.

28Bylinėjimosi išlaidų, kurių paskirstymo klausimas yra išsprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės (ABTĮ 40 str.), priteisimo klausimas šioje proceso stadijoje nėra sprendžiamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB atskirąjį skundą tenkinti.

31Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d. nutartį.

32Tenkinti pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

33Sustabdyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. Į-203 „Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus“ ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017 m. spalio 4 d. reikalavimo Nr. RV-106 galiojimą iki įsiteisės administracinėje byloje priimtas teismo sprendimas dėl iš esmės išnagrinėtos bylos arba nutartys bylą nutraukti / skundą palikti nenagrinėtą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Žygimantų 12, UAB 2017 m. lapkričio 3 d. su skundu kreipėsi... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Departamentas atsiliepime į pareiškėjo prašymą paaiškino, kad... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo... 11. Taip pat pirmosios instancijos teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad... 12. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas neįrodė jokių išskirtinių... 13. III.... 14. Pareiškėjas Žygimantų 12, UAB atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas... 16. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Pareiškėjo teigimu, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, yra... 18. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 19. Atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio... 23. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė laikinai sustabdyti ginčijamų... 26. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo... 27. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama... 28. Bylinėjimosi išlaidų, kurių paskirstymo klausimas yra išsprendžiamas... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB atskirąjį skundą tenkinti.... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 13 d.... 32. Tenkinti pareiškėjo Žygimantų g. 12, UAB prašymą dėl reikalavimo... 33. Sustabdyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m.... 34. Nutartis neskundžiama....