Byla eA-1811-502/2018
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos buriuotojų sąjungai, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas, Sąjunga) 2016 m. rugsėjo 29 d. teismui pateikė skundą, kurį vėliau patikslino, prašydamas:

61) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 3R-314(AG-221/01-2016) ir 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. 3R-346(AG-281/01-2016) kaip neteisėtus ir nepagrįstus;

72) panaikinti atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir atsakovas) 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-938, 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-964 ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-967;

83) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 5 d. istorinio burinio jūrų laivo „( - )“ (toliau – ir Laivas) pirminį apžiūros aktą ir sprendimą atsisakyti registruoti Laivą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre;

94) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą;

105) panaikinti atsakovo priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą;

116) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. 7(1.15)S-886 neišduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo;

127) panaikinti atsakovo 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1057;

138) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą;

149) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo surašyti teisės aktuose nustatytos formos ir turinio Laivo apžiūros aktą, kuriame būtų burinius jūrų laivus vertinti kvalifikuoto specialisto išvada dėl laivo būklės ir atsakovo sprendimas dėl tinkamumo plaukioti;

1510) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pakeisti Laivo duomenis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pagal atsakovui pateiktus galiojančius 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 9 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos techninės apžiūros ir matavimų aktus ir kitus dokumentus;

1611) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perregistruoti Laivą į Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu bylą dalyje dėl reikalavimų panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminį apžiūros aktą, 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-938 nutraukė, kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė.

18Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti, taip pat kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu įvertinti tam tikrų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių atitikimą Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms bei skirti ekspertizę.

19II.

20Pareiškėjas 2018 m. vasario 22 d. (gauta 2018 m. vasario 23 d.) teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai (toliau – ir Taryba) svarstyti ir spręsti 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 pakeitimo ir (arba) panaikinimo klausimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, nutartį leidžiant vykdyti skubiai.

21Pareiškėjas teigė 2018 m. vasario 21 d. elektroniniu paštu gavęs Tarybos pranešimą, kuriuo informuojama, kad Tarybos 2018 m. vasario 27 d. posėdyje bus svarstomas teisinės apsaugos buriniam laivui „( - )“ (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: ( - )) reikalingumo bei 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo, kaip priimto ne to viešojo administravimo subjekto, klausimas. Tai reiškia, kad Taryba pradėjo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnyje numatytą klaidų ištaisymo procedūrą dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419, nors žinojo, kad šiuo metu dėl šio akto teisėtumo bei šio akto pagrindu teisme yra nagrinėjamos bylos. Pareiškėjas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsniu (1999 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija) ir 23 straipsnio 4 dalimi (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija), pabrėžia, jog viešojo administravimo institucija, nustačiusi, jog byla tuo pačiu klausimu yra nagrinėjama teisme, privalo sustabdyti procedūrą. Kadangi Taryba piktnaudžiauja suteiktais įgaliojimais ir siekia administracine tvarka spręsti klausimus, kuriuos šiuo metu jau nagrinėja teismas arba jau išnagrinėjo, tačiau sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, yra pagrindas taikyti pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga siekė, kad būtų taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – Tarybai uždrausta svarstyti ir spręsti 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 pakeitimo ir (arba) panaikinimo klausimą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, nutartį leidžiant vykdyti skubiai.

25Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie [lot. iš pirmo žvilgsnio] argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad Tarybos siekis pačiai išspręsti 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo klausimą prieštaravo Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms (23 str. 4 d. ir 32 str.), kadangi skundą tuo pačiu klausimu jau pradėjo nagrinėti teismas. Teisėjų kolegija pirmiausiai pastebi, kad pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones vadovavosi bylai neaktualios redakcijos teisės aktais ir / ar jų aiškinimais. Viešojo administravimo įstatymo (išdėstyto nauja redakcija; 2007 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 23 straipsnio („Procedūros sustabdymas“) nuostatos (su pakeitimais) buvo perkeltos į 27 straipsnį („Administracinės procedūros sustabdymas“), 32 straipsnio („Klaidų ištaisymo procedūra“) nuostatos – į 35 straipsnį („Klaidų ištaisymo procedūra“). Nors pareiškėjas prašyme nurodo tinkamos redakcijos ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, toliau pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, pateiktais dėl iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios ABTĮ redakcijos nuostatų, numatančių, jog reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Kaip minėta, pagal šiuo atveju aktualią ABTĮ redakciją (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), galimybė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra siejama ne su galinčiomis atsirasti kliūtimis įvykdyti teismo sprendimą, o su realia grėsme, kad, netaikius šių priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

29Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjas nenurodė jokios žalos, kuri galbūt galėtų kilti nepritaikius jo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Pareiškėjas nepateikė net abstrakčių argumentų, kad, Tarybai leidus priimti sprendimą dėl 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo, kam nors kiltų kokios nors neigiamos pasekmės. Pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra siejamas išimtinai su minėtų Tarybos veiksmų galimu neteisėtumu, o ne su neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos didelės žalos grėsme. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pateikti argumentai galbūt galėtų būti laikomi tinkamais ir teisiškai reikšmingais sprendžiant ginčą dėl sprendimo, kurį Taryba siekia priimti, teisėtumo ir pagrįstumo (analizuojant jau priimtą sprendimą), bet ne kaip pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

30Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas neįrodė egzistuojant aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti jo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl tokios priemonės šiuo atveju negali būti taikomos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra tenkinamas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir... 6. 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016 m.... 7. 2) panaikinti atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir... 8. 3) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 5 d. istorinio burinio jūrų laivo „(... 9. 4) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą;... 10. 5) panaikinti atsakovo priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę... 11. 6) panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. 7(1.15)S-886... 12. 7) panaikinti atsakovo 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1057;... 13. 8) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 14. 9) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 15. 10) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo... 16. 11) įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu... 18. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos... 19. II.... 20. Pareiškėjas 2018 m. vasario 22 d. (gauta 2018 m. vasario 23 d.) teismui... 21. Pareiškėjas teigė 2018 m. vasario 21 d. elektroniniu paštu gavęs Tarybos... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga... 25. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal nuo... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigė, kad Tarybos siekis pačiai... 29. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjas nenurodė... 30. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 32. Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos prašymo taikyti... 33. Nutartis neskundžiama....