Byla 2A-2363/2013
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atliekant supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras, trečiasis asmuo – UAB „Telšių meistras”

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gora” apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gora” ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atliekant supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras, trečiasis asmuo – UAB „Telšių meistras”.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Ieškovas UAB „Gora“ (toliau – ieškovas, tiekėjas arba apeliantas) 2013 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. liepos 4 d. priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Gora” konkursinį pasiūlymą; 2) panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę; 3) panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 24 d. sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo UAB „Gora” 2013 m. liepos 17 d. pateiktos pretenzijos.

6Ieškovas UAB „Gora“ 2013 m. rugpjūčio 22 d. pateikė teismui pareiškimą dėl dalyko civilinėje byloje pakeitimo, prašydamas: 1) 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį tarp atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Telšių meistras“ pripažinti negaliojančia; 2) įpareigoti atsakovą panaikinti 2013 m. liepos 4 d. priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Gora” konkursinį pasiūlymą; 3) įpareigoti atsakovą panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę; 4) įpareigoti atsakovą panaikinti atsakovo 2013 m. liepos 24 d. sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo UAB „Gora” 2013 m. liepos 17 d. pateiktos pretenzijos; 5) įpareigoti atsakovą nuo panaikintų sprendimų vietos toliau tęsti pirkimo procedūras.

7Ieškovas nurodė, kad jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Gora“ ir UAB „Meliovesta“, pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo 2013 m. birželio 5 d. paskelbtame konkurse projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas (toliau – konkursas). 2013 m. birželio 21 d. atsakovui paprašius patikslinti/paaiškinti konkursinį pasiūlymą, ieškovas 2013 m. birželio 25 d. tai įvykdė, tačiau 2013 m. liepos 4 d. iš atsakovo gavo pranešimą, kad jo konkursinis pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pranešime buvo nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 5.9.2 punkto, nes ieškovas nepateikė dokumentų visumos (dalies lokalinių sąmatų). 2013 m. liepos 9 d. perkančioji organizacija informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir joje nurodytą laimėtoją UAB „Telšių meistras”. Ieškovas 2013 m. liepos 17 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas 2013 m. liepos 24 d. atmetė. Ieškovo teigimu, konkursinio pasiūlymo atmetimo pagrindas buvo formalus, kadangi konkurso sąlygose buvo nustatyti orientaciniai darbų kiekiai, jose nurodyta, kad bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotu veiklos sąrašu. Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė įkainotą veiklos sąrašą, kuriame buvo įvertinti visi pirkimui reikalingi darbai. Šis sąrašas galėjo būti paruoštas tik tada, kai rangovas paruošė lokalines sąmatas ir kitus reikalingus dokumentus kainai apskaičiuoti. Ieškovas prie konkursinio pasiūlymo pridėjo įkainotos veiklos sąrašą (konkurso sąlygų 5 priedas) su sudėtinėmis darbų kainomis, kuriose įsivertino visus reikalingus darbus, todėl, ieškovo įsitikinimu, iš pirkimo procedūrų jis buvo pašalintas neteisėtai. Lokalinėse sąmatose esanti informacija realiai neužtikrino, jog į reikalaujamų darbų grupę įrašyti visi reikalingi darbai, nes kiekvienas tiekėjas reikalingus darbus įsivertino savo nuožiūra. Pašalinimą iš konkurso vien dėl to, kad ieškovas nepateikė visų lokalinių sąmatų, laikė formalių priežasčių ieškojimu, o ne siekimu įsigyti darbus už mažiausią kainą. Ieškovo teigimu, veiksmai, kad ieškovas pasiūlymų pateikimo dieną pateikė ne visas lokalines sąmatas, o jas pateikė tik su pretenzija, galutinės konkursinio pasiūlymo esmės nekeitė.

8Atsiliepime į ieškinį atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo teigimu, pagal konkurso sąlygas tiekėjai turėjo pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas. Šis reikalavimas buvo konkurso sąlygose pasiūlymo turiniui nustatytas reikalavimas, privalomas visiems pirkime dalyvaujantiems ir pirkimo sutartį siekiantiems sudaryti tiekėjams be išimties ir jo nevykdymą atsakovas pagrįstai įvertino kaip pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei pagrindą tokį pasiūlymą atmesti. Paprašydamas iš ieškovo lokalinių sąmatų, atsakovas būtų suteikęs ieškovui galimybę padaryti pakeitimą savo pasiūlyme, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Tai prieštarautų imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 4 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad lokalinės sąmatos privalėjo būti pateiktos. Ieškovas galėjo ir turėjo suprasti šį reikalavimą, kitiems tiekėjams klausimų dėl jo nekilo. Ieškovas dėl šio reikalavimo nepateikė perkančiajai organizacijai prašymo išaiškinti šią konkurso sąlygą. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turėjo taikyti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas būtų neteisėtas. Net ir tokiu atveju, kai tiekėjo pasiūlyta kaina buvo pati mažiausia, perkančioji organizacija negalėjo priimti pasiūlymo, kuris neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, paskelbdama supaprastintą atvirą konkursą projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas” rangos darbų pirkimas, viešai paskelbė ir šio konkurso sąlygas, pagal kurių 5.9 punktą nustatė, kad pasiūlymą sudaro eilė dokumentų, tame tarpe ir 5.9.2 punkte nurodytos privalomos lokalinės sąmatos, o konkurso sąlygų 5 priede įkainotos veiklos sąrašo apačioje nurodytose pastabose buvo aiškiai nustatyta, kad rangovas turėjo pateikti detalizuotas lokalines sąmatas (statybos darbų rangos sutarties 9 priedas Nr.7) 9.8.1 punkto vykdymui.

12Teismas nustatė, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė tik 12 lokalinių sąmatų iš 21 ir pats ieškovas neginčijo to fakto, kad 9 lokalines sąmatas jis perkančiajai organizacijai pateikė tik kartu su pretenzija. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad nepateikdamas lokalinių sąmatų perkančiajai organizacijai, ieškovas iš anksto ruošėsi nevykdyti pirkimo sąlygų arba jas vykdyti taip, kaip jam atrodo pačiam.

13Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo teiginių, jog laiku nepateiktos sąmatos atitiko įkainotos veiklos sąraše (konkurso sąlygų 5 priedas) nurodytas kainas, nurodė, kad kiekvienos statybos darbų srities išlaidos apskaičiuojamos ir pagrindžiamos (arba detalizuojamos) pagal lokalines sąmatas ir perkančioji organizacija turėjo pareigą vertinti lokalines sąmatas, priešingu atveju tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti detaliai išanalizuotas.

14Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė, kadangi perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

15Teismas konstatavo, kad mažiausios kainos kriterijus buvo labai svarbus, bet ne lemiantis konkurso laimėjimo teisėtumo prasme. Teismo teigimu, mažesnės kainos kriterijus negalėjo atsverti netinkamo konkurso sąlygų laikymosi.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Gora“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, priimtas, pažeidžiant procesines teises normas, taip pat nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais bei aktualia teismų praktika.

192. Tiekėjo pateiktas įkainotos veiklos sąrašas (konkurso sąlygų 5 priedas) perkančiajai organizacijai leido visiškai įsitikinti, kad bus atliekami tokie darbai, kuriuos ji siekė įsigyti, t.y. numatytus konkurso sąlygų 2.1 ir 2.3 punktuose bei konkurso sąlygų 2 priede. Apelianto teigimu, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog pasiūlyme numatyti ieškovo darbai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio, neužtikrintų objekto funkcinės paskirties.

203. Pirmosios instancijos teismo motyvas, jog lokalinės sąmatos perkančiajai organizacijai leidžia visiškai įsitikinti, kad bus atliekami tokie darbai, kuriuos ji užsako, ieškovo teigimu, yra nepagrįstas ir atmestinas. Šiaulių apygardos teismas modifikavo konkurso sąlygas, iškreipė tikrąjį reikalaujamų lokalinių sąmatų tikslą. Pirkimo sąlygose nėra duomenų, jog perkančioji organizacija ketino konkursinius pasiūlymus vertinti pagal lokalinių sąmatų turinį, nes tai net nėra įmanoma.

214. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų siekęs pakeisti ar pakeitė galutinę pasiūlymo kainą, jog rangovas nebūtų pagrindęs savo pasiūlymo kainos ar ji būtų laikoma pernelyg maža. Ieškovui kilo pareiga pačiam numatyti visas darbų grupių sudedamąsias dalis, prisiimti riziką konkursiniame pasiūlyme nurodyta kaina atlikti visus reikalingus darbus.

225. Pirmosios instancijos teismas visiškai neargumentavo sprendime padarytos išvados, jog ieškovas iš anksto ruošėsi nevykdyti pirkimo sąlygų ar jas vykdyti taip, kaip jai atrodo pačiai. Ieškovo įsitikinimu, konkurso sąlygos ieškovą patį įpareigojo įvertinti, kaip turi būti vykdomi darbai, jog būtų įgyvendinti konkurso sąlygų 2.1 ir 2.3 punktuose bei konkurso sąlygų 2 priede nustatyti reikalavimai, būtų užtikrinta objekto funkcinė paskirtis. Ieškovas įkainotos veiklos sąraše aiškiai nurodė, kokius darbus ir kokia kaina pirkimo sutarties vykdymo metu ketinama juos atlikti.

236. Atmestinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog leisdamas toliau dalyvauti konkurse ieškovui, kuris nepateikė visų privalomų dokumentų, atsakovas diskriminuotų likusius konkurso dalyvius, tinkamai ir laiku pateikusius dokumentus. Tai, kad tiekėjas vėlesnėje pirkimo procedūrų eigoje pateikė dalį lokalinių sąmatų, kitų tiekėjų padėtis faktiškai (realiai) nepasikeitė, nes pagrindinis dokumentas - įkainotos veiklos sąrašas - su galutine pasiūlymo kaina jau buvo pateiktas konkursinių pasiūlymo pateikimo dieną, o lokalinės sąmatos yra tik šio dokumento (kainų) pagrindimas, kuris įprastai teikiamas po pasiūlymo pateikimo termino.

24Atsiliepime į ieškovo UAB „Gora” apeliacinį skundą atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

251. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimais ir argumentais, kadangi ieškovo teiginiai dėl netinkamo jo pasiūlymo vertinimo ir galimų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų ar normų pažeidimų yra subjektyvaus pobūdžio, nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ar įrodymais, o Šiaulių apygardos teismas tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atmesti ieškovo ieškinį.

262. Šiaulių apygardos teismas teisingai konstatavo, kad konkurso sąlygų 8.8.3 punkte buvo nedviprasmiškai nurodyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu jis neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas šio fakto neginčija nei savo ieškinyje nei apeliaciniame skunde, taigi vien šio fakto konstatavimas leidžia daryti išvadą, kad Šiaulių apygardos teismo sprendimas yra teisėtai ir pagrįstas.

27Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. lapkričio 28 d. apeliantas UAB „Gora“ pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimo ir prašo juos priimti ir vertinti nagrinėjamoje byloje.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

30Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

31Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gora“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

32Faktinės bylos aplinkybės

33Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013 m. birželio 5 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdė supaprastintą atvirą konkursą projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas (pirkimo numeris 138172). Šis viešasis pirkimas buvo vykdomas įgyvendinant 2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, projektą „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-82-007. Paskelbdama konkursą, perkančioji organizacija paskelbė ir šio konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų 5.9 punkte nustatyta, kad pasiūlymą sudaro eilė dokumentų, tame tarpe ir 5.9.2 punkte nurodyto įkainotos veiklos sąrašo privalomos lokalinės sąmatos. Konkurso sąlygų 8.8.3 punkte nurodyta, kad komisija atmeta pasiūlymą jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas nepateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus; pasiūlyme nurodytas galiojimo terminas yra trumpesnis nei nustatyta pirkimo dokumentuose; nepateikta dokumentuose nustatyta tvarka tiekėjo ir subtiekėju sąžiningumo deklaracija; pateiktas alternatyvus pasiūlymas, nepateiktas įkainotas veiklos sąrašas; pateiktas alternatyvus pasiūlymas, nepateiktas įkainotas veiklos sąrašas, nepateikta lokalinė sąmata ir t.t.). Konkurso sąlygų 5 priede „Įkainotos veiklos sąrašas“ apačioje nurodytose pastabose nustatyta, kad rangovas turi pateikti detalizuotas lokalines sąmatas (statybos darbų rangos sutarties 9 priedas Nr.7) 9.8.1 punkto vykdymui. Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė 5 tiekėjai – UAB „Ekvada“, UAB „Gora“, UAB „Tilta“, UAB „Virdaleka“, UAB „Telšių meistras“. Ieškovas UAB „Gora”, veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupėje, sudarytoje iš UAB „Gora“ ir UAB „Meliovesta“, 2013 m. birželio 17 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti minėtame konkurse. Kartu su pasiūlymu ieškovas laiku pateikė tik 12 lokalinių sąmatų iš 21. 2013 m. birželio 13 d. raštu dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) atsakovo viešojo pirkimo komisija atsakydamą į tiekėjų 4 klausimą informavo visus tiekėjus, kad jie privalo pateikti konkurso sąlygų 1 priedą (pasiūlymą), 3 priedą (sąžiningumo deklaraciją), 5 priedą (įkainotos veiklos sąrašą su lokalinėmis sąmatomis), 6 priedą (jei numatomi subrangovai, pažymą apie subrangovus), 10 priedą (minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimo deklaraciją). 2013 m. liepos 4 d. raštu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad 2013 m. liepos 3 d. įvykusiame posėdyje priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė dokumentų visumos pagal konkurso sąlygų 5.9.2 punktą. 2013 m. liepos 9 d. perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad viešojo pirkimo komisija konkurso sąlygose nustatyta tvarka įvertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nustatė ir patvirtino pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, trečiojo asmens UAB “Telšių meistras” pasiūlymą pripažino laimėjusiu pasiūlymu. Nesutikdamas su 2013 m. liepos 4 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimu, ieškovas 2013 m. liepos 17 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė vertinti pridedamas 9 lokalines sąmatas, panaikinti 2013 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – laikyti, jog ieškovo konkursinis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 2013 m. liepos 24 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo 2013 m. liepos 17 d. pretenziją, netenkino jos ir vadovaudamasi VPĮ 941 straipsnio nusprendė tęsti pirkimo procedūras. 2013 m. rugpjūčio 9 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija posėdžio metu konstatavo, kad UAB “Gora” nepateikė ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais, ir nutarė kviesti tiekėją UAB “Telšių meistras” parengti sutarties projektą ir pasirašyti sutartį iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. 2013 m. rugpjūčio 9 d. atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Telšių meistras” sudarė viešojo pirkimo sutartį. 2013 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Gora“ ieškinys dėl atsakovo veiksmų, atliekant supaprastinto atviro konkurso projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas procedūras. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 12 d. rezoliucija ieškovo ieškinį priėmė, 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi nutarė nusiųsti ieškovui bei trečiajam asmeniui pareikšto ieškinio kopiją ir priedus, nustatė atsakovui terminą pateikti atsiliepimą ir pasiūlė trečiajam asmeniui pateikti atsiliepimą.

34Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sprendimo, kuriuo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, buvo atmestas ieškovo UAB „Gora“, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Meliovesta“ pasiūlymas atsakovo paskelbtam supaprastintam atviram konkursui projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas, kitų minėtų perkančiosios organizacijos sprendimų ir viešojo pirkimo sutarties. Byloje ginčo, jog prie ieškovo pasiūlymo nebuvo pridėtos visos kartu su įkainotos veiklos sąrašu reikalaujamos lokalinės sąmatos, nėra.

35Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo į bylą

36Ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. lapkričio 28 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, byloje esančius prašymą dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo bei pareiškimą dėl dalyko pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-1014-372/2013 su priedais ir prašo juos priimti ir vertinti nagrinėjant ieškovo apeliacinį skundą.

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl naujų rašytinių paaiškinimų priėmimo į bylą tenkintinas ir ieškovo pateikti rašytiniai paaiškinimai priimtini į bylą (CPK 177 str., 180 str., 314 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad prie rašytinių paaiškinimų pridėtas prašymas dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo bei pareiškimas dėl dalyko pakeitimo su priedais atsisakytini priimti į bylą ir gražintini juos pateikusiam asmeniui, nes jie yra byloje (CPK 177 str., 180 str., 314 str.).

38Dėl viešųjų pirkimų

39Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

40Dėl įrodymų vertinimo

41Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko įrodymų vertinimą bei argumentaciją byloje sprendžiamais klausimais dėl perkančiosios organizacijos veiksmų.

42Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010). Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė minėtų įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė šias taisykles, priimdamas sprendimą vertino šalių pateiktus paaiškinimus ir atsikirtimus bei juos pagrindžiančius įrodymus, konkurso sąlygas, šalių pasiūlymus ir jų atitiktį keliamiems reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymų visetą bei nustatęs, kad įrodymų bei faktų, leidžiančių pritarti ieškovo teiginiams ir reikalavimams nėra, pagrįstai ir teisingai atmetė ieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus. Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime paremtos byloje esančių įrodymų ir šalių pateiktų argumentų viseto teisingu įvertinimu, todėl apelianto teiginiai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Tai, kad apeliantas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas arba jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai.

43Dėl VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo

44Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ši nuostata užtikrina VPĮ įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principų laikymąsi. Tiekėjams, nesilaikant pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tampa iš esmės neįmanoma objektyviai palyginti pateiktų pasiūlymų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos paskelbto supaprastinto atviro konkurso Projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas sąlygų (toliau - konkurso sąlygos) 8.8.3 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas nepateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus; pasiūlyme nurodytas galiojimo terminas yra trumpesnis nei nustatyta pirkimo dokumentuose; nepateikta dokumentuose nustatyta tvarka tiekėjo ir subtiekėju sąžiningumo deklaracija; pateiktas alternatyvus pasiūlymas, nepateiktas įkainotos veiklos sąrašas; pateiktas alternatyvus pasiūlymas, nepateiktas įkainotas veiklos sąrašas, nepateikta lokalinė sąmata ir t.t.).

45Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlymas konkursui buvo atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 5.9.2 punkte nustatyto reikalavimo pateikti visas lokalines sąmatas. Toks ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindas nurodytas atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. liepos 4 d. rašte, adresuotame ieškovui UAB ,,Gora“ (8 b. l., 1 t.).

46Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad Šiaulių apygardos teismas modifikavo konkurso sąlygas, iškreipė tikrąjį reikalaujamų lokalinių sąmatų tikslą. Ieškovo teigimu, byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų siekęs pakeisti ar pakeitė galutinę pasiūlymo kainą. Ieškovo įsitikinimu, ieškovo pateiktas įkainotos veiklos sąrašas perkančiajai organizacijai leido visiškai įsitikinti, kad bus atliekami tokie darbai, kuriuos ji siekė įsigyti.

47Atsižvelgdama į šiuos bei kitus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/20; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

48Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad tiekėjui vėlesnėje pirkimo procedūrų eigoje pateikus dalį lokalinių sąmatų, kitų tiekėjų padėtis faktiškai (realiai) nepasikeitė, nes pagrindinis dokumentas - įkainotos veiklos sąrašas - su galutine pasiūlymo kaina jau buvo pateiktas konkursinių pasiūlymo pateikimo dieną, o lokalinės sąmatos yra tik šio dokumento (kainų) pagrindimas, kuris įprastai teikiamas po pasiūlymo pateikimo termino. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto teiginiu, kad dalies lokalinių sąmatų konkursiniame pasiūlyme nepateikimas, kai buvo pateiktas įkainotos veiklos sąrašas, nėra laikomas pasiūlymo esmės pakeitimu.

49Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimų toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

50Reikalavimas pateikti lokalines sąmatas buvo nustatytas konkurso sąlygų V dalies ,,Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.9 punkto, nustatančio pasiūlymą sudarančių duomenų ir dokumentų sąrašą, 5.9.2 papunktyje. Pažymėtina, kad konkurso sąlygų 5 priede „Įkainotos veiklos sąrašas“ apačioje nurodytose pastabose nustatyta, kad rangovas turi pateikti detalizuotas lokalines sąmatas (statybos darbų rangos sutarties 9 priedas Nr.7) 9.8.1 punkto vykdymui. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis reikalavimas yra konkurso sąlygose pasiūlymo turiniui nustatytas reikalavimas, privalomas visiems pirkime dalyvaujantiems ir pirkimo sutartį siekiantiems sudaryti tiekėjams be išimties ir jo nevykdymą tiek perkančioji organizacija, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino kaip pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei pagrindą tokį pasiūlymą atmesti. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata, prašyti ieškovo, kad jis, paaiškindamas savo pasiūlymą, pateiktų pasiūlymą sudarančius dokumentus – lokalines sąmatas 9 statybos darbams – ne tik neprivalėjo, bet ir neturėjo teisės. Priešingu atveju, t. y. paprašiusi tokius dokumentus pateikti ir sudariusi galimybę juos pateikti, perkančioji organizacija būtų suteikusi ieškovui galimybę padaryti pakeitimą savo pasiūlyme, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis jų pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, kas prieštarautų imperatyvioms VPĮ 29 straipsnio 4 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateiktas perkančiosios organizacijos 2013 m. birželio 13 d. raštas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) patvirtina, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija, atsakydamą į tiekėjų 4 klausimą, informavo visus tiekėjus, kad jie privalo pateikti konkurso sąlygų 1 priedą (pasiūlymą), 3 priedą (sąžiningumo deklaraciją), 5 priedą (įkainotos veiklos sąrašą su lokalinėmis sąmatomis), 6 priedą (jei numatomi subrangovai, pažymą apie subrangovus), 10 priedą (minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimo deklaraciją). Nagrinėjamo ginčo atveju svarbu pažymėti, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis.

52Svarstant pasiūlymo atmetimo klausimą yra labai svarbu, ar pirkimo sąlygos yra aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. Teisėjų kolegija, įvertinusi konkurso sąlygas (5.9.2 p.), sprendžia, jog pirkimo dokumentuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad su pasiūlymu turi būti pateiktos lokalinės darbų sąmatos ir tiekėjas, kaip profesionalus pirkimo teisinių santykių subjektas, galėjo ir turėjo suprasti bei suprato šį reikalavimą. Tai patvirtina aplinkybė, kad ieškovas su pasiūlymu pateikė dalį reikalaujamų lokalinių darbų sąmatų. Apeliacinio teismo vertinimu, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi būti pakankamai apdairus, perskaityti ir įvertinti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, o jų nesuprasdamas ar abejodamas jų būtinumu, pasinaudoti VPĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise gauti perkančiosios organizacijos išaiškinimą. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija iš ieškovo būtų gavusi prašymų patikslinti ar išaiškinti pirkimo sąlygas, tame tarpe dėl lokalinių darbų sąmatų.

53Pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad kiekvienos statybos darbų srities išlaidos apskaičiuojamos ir pagrindžiamos (arba detalizuojamos) pagal lokalines sąmatas ir perkančioji organizacija turėjo pareigą vertinti lokalines sąmatas, priešingu atveju tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti detaliai išanalizuotas. Teisėjų kolegija pažymi, kad lokalinės sąmatos yra vienas iš svarbiausių dokumentų iš viešųjų pirkimų kylančiuose statybų teisiniuose santykiuose. Šie dokumentai svarbūs ne tik vertinant konkurso pasiūlymus, bet ir kontroliuojant statybos darbų atlikimą pagal sudarytas statybos darbų rangos sutartis. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai akivaizdu ir iš ieškovo su pretenzija pateiktų likusių 9 darbų grupių detalizuotų lokalinių sąmatų turinio: juose yra nurodyti visų darbų kiekiai, įkainiai ir bendros kainos (13-23 b. l., 1 t.). Tuo tarpu įkainotos veiklos sąraše (konkurso sąlygų 5 priedas) nurodomos atskirų darbų etapų bendros apimtys ir kainos, o kiekvieno darbo įkainių bei kainų iš jų nustatyti neįmanoma. Kadangi lokalinėse sąmatose nurodomos konkrečių darbų kainos, todėl pagal jas nustatomos darbų kainos keičiantis darbų apimtims. Teisėjų kolegijos nuomone, ši informacija perkančiajai organizacijai yra reikšminga atlikti būsimos statybos darbų rangos sutarties vykdymo kontrolę ir nustatyti atliktų konkrečių darbų kiekius ir jų kainas, t. y. fiksuoti atliktų darbų rezultatą, nepaisant konkurso sąlygų 2.4 punkto, kuriame nustatyta, jog pirkimui bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis su įkainotos veiklos sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų vykdant konkurso sąlygų 2 priede aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima tiekėjas. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, todėl vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai. Perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, taip pat turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantas. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013).

54Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad likusių 9 darbų grupių detalizuotų lokalinių sąmatų pateikimas, paaiškinant jau pateiktą ieškovo pasiūlymą, vertinamas kaip pasiūlymo pakeitimas, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis ieškovo pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymo pakeitimai gali būti atliekami tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 29 str. 4 d.). Konkurso sąlygų 5.13 punkte nustatytas elektroninio pasiūlymų CVP IS priemonėmis pateikimo terminas - iki 2013 m. birželio 18 d. 9 val. Todėl aplinkybė, kad dalį lokalinių sąmatų ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė kartu su 2013 m. liepos 17 d. pretenzija dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atliekant supaprastintą atvirą konkursą projekto “Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas” rangos darbų pirkimas, reikšmės pasiūlymo vertinimui bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui negali turėti.

55Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančioji organizacija, vertindama tiekėjo pasiūlymą ir atmesdama tiekėjo pretenziją, tinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, priešingai nei teigia apeliantas, nesuteikė prioriteto formaliems vertinimo kriterijams prieš turiningąjį vertinimą ir tai neprieštarauja viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.).

56Dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo

57Šioje byloje prie apeliacinio skundo pareikštais rašytiniais paaiškinimais kaip vieną iš atliekant viešojo pirkimo procedūras atsakovo padarytų pažeidimų ieškovas nurodo tai, kad nepaisydamas pareikšto ieškinio, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, toliau tęsė viešojo pirkimo procedūras ir 2013 m. rugpjūčio 9 d. su konkurso nugalėtoju sudarė statybos darbų rangos sutartį. Šią aplinkybę ieškovas vertino kaip VPĮ 95 straipsnio 2 dalies pažeidimą. Teisėjų kolegijos nuomone, šie papildomai pateikti rašytiniai paaiškinimai nesuteikia pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo išvadas.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 2 straipsnio straipsnio 22 dalies nuostatą pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas yra 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

59Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad apie atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ieškovui buvo pranešta 2013 m. liepos 9 d. 2013 m. liepos 9 d.viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad atidėjimo terminas, kada bus galima pasirašyti sutartį su UAB „Telšių meistras” yra 15 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Ieškovas 2013 m. liepos 17 d. pateikė viešojo pirkimo komisijai pretenziją dėl 2013 m. liepos 4 d. sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

60Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos (VPĮ 95 1 str. 1-2 d.).

61Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 24 d. pranešimu informavo tiekėjus, tarp jų ir ieškovą, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2013 m. liepos 24 d. posėdyje išnagrinėjo gautą tiekėjo rašytinę pretenziją supaprastintam atviram konkursui projekto „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ rangos darbų pirkimas ir priėmė sprendimą netenkinti pretenzijos ir tęsti pirkimo procedūras. Taigi, pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas baigėsi 2013 m. rugpjūčio 8 d.

62Pagal VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 94 1 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 95 1 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

63Pagal VPĮ 95 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 str. 2 d.). Trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį. Taigi, pagal šias VPĮ nuostatas, perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ne tik įstatymo nustatyto pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino laikotarpiu, bei ir jam pasibaigus, tačiau tik tuo atveju, jeigu yra pareikštas ieškinys teismui dėl viešojo pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų, jeigu perkančioji organizacija apie tai yra tinkamai informuojama.

64Bylos duomenys patvirtina, kad apie tai, jog ketina kreiptis į teismą su ieškiniu, ieškovas 2013 m. rugpjūčio 8 d. 17:03 CVP IS priemonėmis informavo atsakovą, atsiųsdamos ieškinio kopiją tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas neįvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo - nepateikė ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais. Pažymėtina, kad ieškinys teisme buvo gautas tik 2013 m. rugpjūčio 12 d., t. y. pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui. Taigi, pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino laikotarpiu ieškovas ir negalėjo pateikti atsakovui įrodymų apie ieškinio gavimą teisme, nes jis buvo gautas pasibaigus šiam terminui. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija tokius ieškovų veiksmus vertina kaip neatitinkančius rūpestingo elgesio standartų, nes paduodamas ieškinį paskutiniąją pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino dieną ir jį išsiųsdamas registruotu laišku, ieškovas privalėjo numatyti, kad jis negalės pateikti perkančiajai organizacijai įrodymų, kad ieškinys teisme yra gautas ir todėl pagal VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą pirkimo sutarties sudarymas draudžiamas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai turėjo preciziškai laikytis VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo ir, siekdamas, kad nebūtų sudaryta sutartis su konkurso nugalėtoju iki ginčo išsprendimo, ieškinį teismui pateikti kaip įmanoma operatyviau bei gauti jo gavimo teisme įrodymą.

65Apeliacinio teismo vertinimu, ieškovas, turėdamas pakankamai laiko, neįvykdė VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, todėl sprendžia, kad atsakovas, pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui, 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudaręs viešojo pirkimo sutartį su UAB „Telšių meistras” imperatyvių įstatymo nuostatų nepažeidė, yra pagrįsta byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei įstatymu ir rašytinių paaiškinimų prie apeliacinio skundo argumentai šios išvados nepaneigia.

66Pažymėtina tai, kad nenustačius pagrindų naikinti atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmestas ieškovo pasiūlymas bei pretenzija, nustatyta pasiūlymų eilė bei konkursą laimėjęs pasiūlymas, pripažinti 2013 m. rugsėjo 9 d. atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą statybos darbų rangos sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją nėra teisinio pagrindo.

67Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto teiginiai dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo yra nepagrįsti.

68Dėl ieškinio reikalavimų, bylos nagrinėjimo ribų ir procesinės teisės normų taikymo

69Apelianto teigimu, atsakovas 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudarydamas viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, pažeidė ne tik VPĮ 95 straipsnio 2 dalyje nustatytas imperatyvias įstatymo nuostatas, bet ir VPĮ 41 straipsnio nuostatas, tačiau pirmosios instancijos teismas iš viso nevertino ir nieko nepasisakė apie šią ieškinio dalyko dalį, tarytum tokio klausimo ieškovas nekėlė. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

70Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 22 d. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo prašymas dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo bei pareiškimas dėl dalyko pakeitimo. Šiaulių apygardos teismas nustatęs, kad ieškovo UAB „Gora“ direktorius R. J. pateikė teismui prašymą dėl dalyko pakeitimo civilinėje byloje, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Telšių meistras“; įpareigoti atsakovą Mažeikių rajono savivaldybės administraciją panaikinti 2013 m. liepos 4 d. priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Gora” konkursinį pasiūlymą; įpareigoti atsakovą Mažeikių rajono savivaldybės administraciją panaikinti 2013 m. liepos 9 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę bei 2013 m. liepos 24 d. sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo UAB „Gora” 2013 m. liepos 17 d. pateiktos pretenzijos, 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą pašalinti nurodytus ieškinio trūkumus iki 2013 m. rugpjūčio 26 d., Šiaulių apygardos teismui pateikiant įrodymus apie žyminio mokesčio sumokėjimą. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ieškovui.

71Pirmosios instancijos teismas sprendimo aprašonojoje dalyje nurodė ieškovo pateikto ieškinio patikslinimus, susijusius su reikalavimais dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo nuo panaikintų sprendimų toliau tęsti viešojo pirkimo procedūras. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas remiantis CPK 141 straipsnio nuostatomis, atskiru procesiniu veiksmu nesprendė klausimo dėl ieškovo ieškinio pakeitimo, tačiau kaip matyti iš bylos nagrinėjimo pirmosios instanijos teisme eigos ir išnagrinėjimo rezultato, pirmosios instancijos teismas reikalavimus dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo nuo panaikintų sprendimų toliau tęsti viešojo pirkimo procedūras vertino kaip patikslintus ieškinio reikalavimus ir sprendė jo priėmimo klausimą 2013 m. rugpūčio 22 d. nutartimi, pažymėjęs, kad teismas ex officio gali spręsti klausimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškinio reikalavimai dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo nuo panaikintų sprendimų toliau tęsti viešojo pirkimo procedūras negali būti laikomi kaip ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimas CPK 141 straipsnio prasme. CPK įtvirtinta procesinė galimybė tikslinti (didinti ar mažinti) ieškinio reikalavimus bei keisti ieškinio pagrindą arba dalyką (CPK 42 str. 1 d., 141 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgęs į sisteminę proceso įstatymo normų analizę bei formuojamą teismų praktiką, yra nurodęs, jog ieškinio reikalavimų padidinimas ar sumažinimas ir (ar) naujų arba papildomų įrodymų, patikslinančių reikalavimo apimtį, pateikimas yra ne tas pats, kas ieškinio dalyko pakeitimas, nes tai skirtingos ir savarankiškos procesinės teisės, sukeliančios skirtingus teisinius padarinius. Keičiant ieškinio dalyką, šis ieškinio elementas pakinta, o sumažinant ar padidinant ieškinio reikalavimus, tik sumažėja ar padidėja ieškinio dalyko apimtis, bet ieškinio dalykas nesikeičia, nes išlieka tas pats materialusis teisinis reikalavimas. Procesinė galimybė tikslinti (didinti ar mažinti) ieškinio reikalavimus ne tik užtikrina dispozityvumo ir rungtyniškumo principų įgyvendinimą, bet ir yra būtina operatyvaus, koncentruoto bei ekonomiško bylos išnagrinėjimo prielaida (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2011; 2008 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008).

72Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, atmetė ir ieškinio reikalavimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Nors pirmosios instancijos teismas dėl ieškinio reikalavimo pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia plačiau nepasisakė, tačiau atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas sprendė dėl ieškinio pagrįstumo ir teisingai bei pagrįstai ieškovo ieškinį atmetė, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškinio argumentai dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti teismo sprendime pasisakant dėl kitų ieškiniu pareikštų reikalavimų ir viso ieškinio pagrįstumo.

73Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

74Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

75Remdamasi bylos duomenimis ir nurodytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal įstatymą tyrė ir teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė turinčias reikšmės bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010 ;2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011 ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, ir sutinka su jų teisiniu įvertinimu.

76Dėl apeliacinio skundo ir teismo sprendimo

77Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

78Dėl bylinėjimosi išlaidų

79Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Nagrinėjamu atveju, atmetant ieškovo apeliacinį skundą, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme iš kitos šalies nepriteisiamos.

80Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Ieškovas UAB „Gora“ (toliau – ieškovas, tiekėjas arba apeliantas) 2013... 6. Ieškovas UAB „Gora“ 2013 m. rugpjūčio 22 d. pateikė teismui... 7. Ieškovas nurodė, kad jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio... 8. Atsiliepime į ieškinį atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, paskelbdama supaprastintą... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė tik 12 lokalinių... 13. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo teiginių, jog laiku nepateiktos sąmatos... 14. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog pasiūlymas... 15. Teismas konstatavo, kad mažiausios kainos kriterijus buvo labai svarbus, bet... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Gora“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 18. 1. Skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, priimtas,... 19. 2. Tiekėjo pateiktas įkainotos veiklos sąrašas (konkurso sąlygų 5... 20. 3. Pirmosios instancijos teismo motyvas, jog lokalinės sąmatos perkančiajai... 21. 4. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų siekęs pakeisti ar pakeitė... 22. 5. Pirmosios instancijos teismas visiškai neargumentavo sprendime padarytos... 23. 6. Atmestinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog leisdamas toliau... 24. Atsiliepime į ieškovo UAB „Gora” apeliacinį skundą atsakovas Mažeikių... 25. 1. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimais ir argumentais, kadangi... 26. 2. Šiaulių apygardos teismas teisingai konstatavo, kad konkurso sąlygų... 27. Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. lapkričio 28 d. apeliantas UAB... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3... 30. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 31. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 32. Faktinės bylos aplinkybės... 33. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės... 34. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės... 35. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo į bylą... 36. Ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. lapkričio 28 d. pateikė... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl naujų rašytinių... 38. Dėl viešųjų pirkimų... 39. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 40. Dėl įrodymų vertinimo... 41. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu... 42. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių... 43. Dėl VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo... 44. Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra... 45. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlymas konkursui buvo... 46. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo... 47. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus ieškovo apeliacinio skundo argumentus,... 48. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad tiekėjui vėlesnėje... 49. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija gali... 50. Reikalavimas pateikti lokalines sąmatas buvo nustatytas konkurso sąlygų V... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateiktas perkančiosios organizacijos... 52. Svarstant pasiūlymo atmetimo klausimą yra labai svarbu, ar pirkimo sąlygos... 53. Pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad kiekvienos... 54. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes... 55. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančioji organizacija, vertindama tiekėjo... 56. Dėl VPĮ 95 straipsnio taikymo... 57. Šioje byloje prie apeliacinio skundo pareikštais rašytiniais paaiškinimais... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 2 straipsnio straipsnio 22 dalies... 59. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad apie atsakovo, kaip perkančiosios... 60. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios... 61. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo... 62. Pagal VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatą, perkančioji organizacija, gavusi... 63. Pagal VPĮ 95 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, pateikęs prašymą ar... 64. Bylos duomenys patvirtina, kad apie tai, jog ketina kreiptis į teismą su... 65. Apeliacinio teismo vertinimu, ieškovas, turėdamas pakankamai laiko,... 66. Pažymėtina tai, kad nenustačius pagrindų naikinti atsakovo sprendimus,... 67. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto teiginiai dėl VPĮ 95 straipsnio... 68. Dėl ieškinio reikalavimų, bylos nagrinėjimo ribų ir procesinės teisės... 69. Apelianto teigimu, atsakovas 2013 m. rugpjūčio 9 d. sudarydamas viešojo... 70. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 22 d. Šiaulių apygardos... 71. Pirmosios instancijos teismas sprendimo aprašonojoje dalyje nurodė ieškovo... 72. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, atmetė ir ieškinio... 73. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 74. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi... 75. Remdamasi bylos duomenimis ir nurodytais motyvais, teisėjų kolegija... 76. Dėl apeliacinio skundo ir teismo sprendimo... 77. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 79. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra... 80. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 81. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą....