Byla e2-559-357/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų (Nr. (duomenys neskelbtini))

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Raseinių statyba“ ieškinį atsakovei Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Kongera“, UAB „RNDV Group“, UAB „Orestinos montažas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų (Nr. ( - )),

Nustatė

2Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) perkančiosios organizacijos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą neleisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais, apie kurį ieškovė buvo informuota Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017-01-25 raštu Nr. ( - ); įpareigoti perkančiąją organizaciją Radviliškio rajono savivaldybės administraciją leisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais pilna apimtimi; taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A” laidą” (pirkimo Nr. ( - )) procedūras iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas.

3Ieškinyje ir dublike nurodė, kad atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Perkančioji organizacija) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) (toliau - Pirkimas). Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2017-01-04 atplėšė Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus. Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovė UAB „Raseinių statyba“ ir tretieji asmenys UAB „Orestinos montažas“ bei tiekėjų grupė UAB „Kongera“ / UAB „RNDV Group“. Ieškovė 2017-01-05 pateikė Perkančiajai organizacijai prašymą leisti susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymais. Ieškovė buvo supažindinta tik su dalimi trečiųjų asmenų pasiūlymų, t. y. tik su trečiųjų asmenų užpildyta pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 1 priedas). Ieškovė nebuvo supažindinta su kitais trečiųjų asmenų pasiūlymų dokumentais, t. y. tiekėjų kvalifikacijos dokumentais, įkainuotos veiklos sąrašu, pasiūlymo užtikrinimo dokumentais, jungtinės veiklos sutartimi, įgaliojimais, deklaracijos ir kitais dokumentais. 2016-01-17 ieškovė pateikė pretenziją, kuria prašė leisti susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymais pilna apimtimi. 2017-01-25 Perkančioji organizacija atmetė ieškovės pretenziją ir neleido susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymais. Teigia, kad konfidencialia informacija negali būti laikomi tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ir darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis. Sudedamosiomis kainos dalimis nelaikytini įkainiai. Trečiųjų asmenų, t. y. tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pateikti pasiūlymų dokumentai, tiekėjų ir jų pasitelktų subrangovų kvalifikacijos dokumentai, įkainuotos veiklos sąrašai, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai, jungtinės veiklos sutartis, įgaliojimai, deklaracijos ir kiti pasiūlymo dokumentai, negali būti laikomi konfidencialia informacija, nes juose esanti informacija pagal savo pobūdį negali būti laikoma konfidencialia informacija. Tai, kad tiekėjai atitinkamus pasiūlymo dokumentus pažymėjo kaip konfidencialią informaciją, automatiškai nereiškia ir neįrodo, kad tai yra konfidenciali informacija. Perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti pagristi, o tiekėjai privalėjo tinkamai pagristi informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija savo 2017-01-25 rašte Nr. ( - ) nenurodė jokių pagristų argumentų, kodėl tiekėjų pasiūlymo dalys, su kuriomis ieškovui nebuvo leista susipažinti, yra laikoma konfidencialia informacija.

4Atsakovė ir tretieji asmenys savo atsiliepimuose nenurodė jokių konkrečių argumentų, kodėl šiuo atveju minėti duomenys, esantys trečiųjų asmenų pasiūlymuose, turėtų būti laikomi konfidencialia informacija. Tretieji asmenys turėjo pasisakyti dėl kiekvieno pasiūlymo dokumento, su kuriuo ieškovei nebuvo leista susipažinti, konfidencialumo, t. y. turėjo pagrįsti, kokia konkreti informacija esanti šiame dokumente atitinka konfidencialumo požymius. Pareiga pagrįsti informacijos konfidencialumą tenka tretiesiems asmenims.

5Tiek atsakovė, tiek tretieji asmenys kvestionuoja ieškovės teisę susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymais, teigia, kad ieškovė nenurodo tikslo, kodėl siekia susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymais. Tokie atsakovės ir trečiųjų asmenų argumentai yra nepagrįsti, nes ieškovė, kaip pirkime dalyvaujantis tiekėjas, turi teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir pagrįstai šia savo teise naudojasi. Mano, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai neatitinka Pirkimo sąlygų ir turi būti atmesti. Tačiau tam, kad ieškovė galėtų tinkamai parengti pretenziją dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų atmetimo, ieškovei reikia susipažinti su konfidencialiomis jų pasiūlymų dalimis. Viešųjų pirkimų įstatymas tiekėjo teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais nesieja su konkrečiomis pirkimo stadijomis, todėl ieškovė turi teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir šioje pirkimo stadijoje, kai dar tik yra vertinami trečiųjų asmenų pasiūlymai.

6Trečiasis asmuo UAB „Kongera“ pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškinį ir iš ieškovės jos naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad įvertinus CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikianti UAB „Kongera“ yra komercinis subjektas, kuris dalyvauja konkurse siekdamas komercinės naudos, galima daryti išvadą, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais turėtų (galėtų) būti pripažįstama ta pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, t. y. informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurios dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas, t. y. galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. UAB „Kongera“ nurodyta konfidenciali informacija susijusi su UAB „Kongera“ kainodara ir pateikto pasiūlymo komerciniu naudingumu, t. y. galimybe pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso nugalėtoju. UAB „Kongera“ pagrįstai dalį pasiūlyme pateiktos informacijos pripažino konfidencialia, kadangi šios informacijos atskleidimas suteiktų kitiems konkurso dalyviams, tame tarpe ir ieškovei, komercinį pranašumą dalyvaujant kituose konkursuose. UAB „Kongera“ negali atskleisti tokios informacijos dar ir dėl to, kad ji susijusi su UAB „Kongera“ partnerių, klientų bei kontrahentų sudarytomis ir įvykdytomis sutartimis, kuriose nustatytos konfidencialumo sąlygos.

7Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo atmesti ieškinį. Nurodo, kad atsakovė elgėsi pagrįstai ir teisėtai, prieš teikdama ieškovės prašomą informaciją ieškovei, dar kartą atsiklausė RNDV, kuri informacija yra laikytina konfidencialia. Taigi, perkančioji organizacija atliko būtinus veiksmus tam, kad papildomai įsitikinti, kad nepaviešins informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje. Ieškovė niekur nėra nurodžiusi savo prašymo pateikti prašomą informaciją apie trečiuosius asmenis tikslingumo. Informacijos nepateikimas, RNDV nurodytų konfidencialių duomenų neišviešinimas, nepažeidė ieškovės veiksmingos teisių apsaugos tikslo, kadangi pagrindiniai duomenys apie RNDV ir jos teikimą ieškovei buvo pateikti. O kol pirkimo procedūra neužbaigta ir ieškovės interesai bei teisės nėra niekaip pažeistos, tol nėra pagrindo atskleisti RNDV konfidencialia laikomą informaciją. Remiantis jungtinės veiklos sutarties su partneriu UAB „Kongera“ 4.7 p., trečiasis asmuo yra įsipareigojęs visą jungtinės veiklos sutarties turinį ir su jos vykdymu susijusią bei šalių viena kitai suteiktą informaciją laikyti konfidencialia (Sutarties ištrauka neteikiama dėl tos pačios priežasties - konfidencialumo). Konfidencialios informacijos atskleisti neleidžia ir bendrovėje RNDV galiojantis komercinių paslapčių sąrašas. Nustatyti konkretų žalos dydį materialia išraiška dėl konfidencialios informacijos atskleidimo šiame etape yra sudėtinga, tačiau tokios informacijos atskleidimas konkurentei, ieškovei, ženkliai sumažintų RNDV konkurencinį pranašumą rinkoje, kas galėtų lemti milžiniškus nuostolius ar net nulemti RNDV veiklos žlugimą.

8Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ pateiktu atsiliepimu prašo atmesti ieškinį ir iš ieškovės priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Perkančiosios organizacijos pareigą neatskleisti jai pateiktos konfidencialios tiekėjų informacijos įtvirtina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme. Trečiųjų asmenų pasiūlymų informacija, kuri vienareikšmiškai pripažįstama kaip nekonfidenciali, ieškovei buvo pateikta. Ne visa UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo informacija buvo pažymėta kaip konfidenciali, o tik ta, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis, konfidencialieji pasiūlymų aspektai ir asmenų, kurie nenori skelbti apie savo darbo santykius bei ketinimą vykdant projektą atstovauti įmonę, duomenys. Šios informacijos atskleidimas gali sumažinti trečiojo asmens UAB „Orestinos montažas“ konkuravimo galimybes - kiti tiekėjai sužinotų prekių, medžiagų, darbų tiekėjus, siūlomas karnas už atliekamų darbų dalį, darbuotojus, ketinamus pasitelkti asmenis ir jų duomenis, o tokios informacijos atskleidimas yra naudingas konkuruojančioms įmonėms. Pirkime sužinojęs nurodytą informaciją, tiekėjas (taip pat ir ieškovė) gali ketinti ją panaudoti prieš tokią informaciją atskleidusį tiekėją, pvz., kreiptis į subtiekėją ir reikalauti atlikti analogiškus darbus/suteikti analogišką prekių kainą, koreguoti savo pasiūlymų kainas, persivilioti darbuotojus ir pan. Dėl to trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ gali prarasti savo konkurencinį pranašumą. Konfidencialia informacija trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ pripažino ir informaciją apie darbuotojus bei ketinamus pasitelkti asmenis, kurių duomenis saugo Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Kadangi ši informacija pateikta kvalifikacinių dokumentų pakete, todėl ji pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali.

9Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad neginčijama aplinkybė, kad ieškovė ir tretieji asmenys yra toje pačioje verslo srityje bei teritorijoje konkuruojančios bendrovės, kurios savaime yra suinteresuotos turėti kuo daugiau informacijos, įskaitant ir informacijos, sudarančios komercinę (gamybine) paslaptį apie vieną kitą. Ieškovei pareikalavus, atsakovė atliko visus būtinus veiksmus, nukreiptus į ieškovės supažindinimą su kitų tiekėjų pasiūlymais, t. y. kreipėsi į trečiuosius asmenis, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, ir tik gavusi trečiųjų asmenų paaiškinimus, juos laikydama pagrįstais, išnagrinėjo ieškovės pretenziją ir pateikė motyvuotą sprendimą pretenziją atmesti. Trečiųjų asmenų pasiūlymo dokumentuose nurodyta kaip konfidenciali informaciją iš esmės sudaro arba komercinę (gamybinę) paslaptį arba apskritai yra konfidenciali ir saugoma ne tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, bet ir pačių trečiųjų asmenų bei visa minėta informacija iš esmės nėra vieša. Nei pretenzijoje, nei ieškinyje ieškovė nenurodo savo tikslo (motyvų) susipažinti su visa trečiųjų asmenų pirkime pateikta dokumentacija, iki ieškinio padavimo nenurodė pagrįstų ar nepagrįstų motyvų, abejonių perkančiąja organizacija vertinant tiekėjų pasiūlymus.

10Išvadą teikianti institucija, Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodė, kad Perkančioji organizacija atliko savo pareigą užklausdama tiekėjų dėl pasiūlymuose nurodytos informacijos konfidencialumo. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas Perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ji dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-16 nutartis c. b. Nr. 2A-835/2014), tačiau bet kokiu atveju dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas - daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija. Pažymi, kad dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį ekonominės ir finansinės būklės, techninio profesinio pajėgumo reikalavimus iš viso neturi būti laikomi konfidencialiais. Viešojo pirkimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje pateiktos atskirtos sąvokos „komercinė (gamybinė) paslaptis“ ir „konfidencialieji pasiūlymų aspektai“, tarnybos nuomone, konfidencialieji pasiūlymų aspektai turėtų būti suprantami siaurai, t. y. tokia informacija, kuri tiesiogiai nesusijusi su tiekėjo komercine (gamybine) paslaptimi, tačiau konkretaus pirkimo atveju suteikianti tiekėjui konkurencinį pranašumą. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija (LAT 2013-10-18 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2013). Tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (išskyrus, pasitelktų specialistų (ekspertų) asmens duomenys, kuriuos draudžiama atskleisti, ar privačių asmenų, su kuriais sudarytomis sutartimis tiekėjas įrodinėja savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pavadinimai) nelaikytini konfidencialia informacija. Mano, kad tiekėjų nurodyta konfidenciali informacija, susijusi su galutinės kainos sudedamosiomis dalimis, kurios yra dviejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir sudaro galimybę tiekėjams konkuruoti rinkoje, kainodara, verslo privalumais, su trečiuosius asmenis identifikuojančiais duomenimis ar sutartimis, kuriose nustatytos konfidencialumo sąlygos neturėtų būti atskleidžiamos, nes tokia informacija galimai yra konfidenciali, tačiau tai turi įrodyti tiekėjai (gali būti nustatyti jų vidiniuose patvirtintuose teisės aktuose). Atsakovė privalėjo išsiaiškinti, kokią žalą tiekėjų teisėtiems interesams galėtų sukelti informacijos apie tiekėjų pasiūlymuose nurodytus duomenis atskleidimas ieškovei (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-10-18 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-495/2013 konstatavo, kad „Informacijos konfidencialumas siejamas su galimos žalos grėsme“).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) (toliau - Pirkimas). Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovė UAB „Raseinių statyba“ (pasiūlymo kaina - 497 152,70 Eur su PVM), tretieji asmenys UAB „Orestinos montažas“ (pasiūlymo kaina - 448 728,50 Eur su PVM), tiekėjų grupė UAB „Kongera“ / UAB „RNDV Group“ (pasiūlymo kaina - 482 222,22 Eur su PVM). Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) 2017 m. sausio 5 d. pateikė prašymą susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymų medžiaga. Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2017 m. sausio 11 d. suteikė ieškovei galimybę susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymų medžiaga, kuri trečiųjų asmenų nenurodyta kaip konfidenciali. Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ 2017 m. sausio 18 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikė 2017 m. sausio 17 d. pretenziją Nr. ( - ), kuria prašė leisti susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymų dokumentais pilna apimtimi. Atsakovė 2017 m. sausio 19 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl pasiūlymo konfidencialios informacijos“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašė trečiųjų asmenų įrodyti, kodėl trečiųjų asmenų pasiūlymuose nurodyta informacija yra konfidenciali, pažymėjo, kad pasiūlymo konfidencialumas nustatomas tik pagristais atvejais, tiekėjas turi ne formaliai, bet realiai pagrįsti informacijos konfidencialumą, kvalifikaciniai duomenys negali būti laikomi konfidencialia informacija išskyrus jeigu tokios informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Tretieji asmenys CVP IS susirašinėjimo priemonėmis perkančiajai organizacijai pateikė atsakymus į ieškovės 2017 m. sausio 19 d. raštą Nr. ( - ), kuriuose nurodė, kuriuos dokumentus laiko konfidencialiais, paaiškino, kodėl ši informacija negali būti laikoma vieša. Atsakovė, įvertinusi trečiųjų asmenų atsakymus į paklausimą dėl konfidencialios informacijos, išnagrinėjo ieškovės pretenziją ir 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl pretenzijos“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informavo ieškovę, kad 2017 m. sausio 17 d. pretenzijos Nr. ( - ) netenkina. Rašte nurodė, kad tretieji asmenys pateikė papildomus įrodymus dėl pasiūlymuose esančios konfidencialios informacijos, kuriuose nurodė kad pateikti dokumentai atskleis turimą statybinę patirtį konkrečių darbų, medžiagų ir paslaugų kainas, jų santykį ir pasiskirstymą kitų darbų pozicijų atžvilgiu, o ši informacija yra viena esminių kvalifikacijos vertinimo kriterijų konkursuose, konkretizuodami, kad jų išvardinti dokumentai yra jų konfidenciali informacija.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

14Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui (Lietuvoje – pretenziją, nes peržiūros procedūra inicijuojama ne teismo procesu), gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

15VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kt. informaciją (VPĮ 41 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, nurodžius, kad visą pasiūlymą (plačiąja prasme) sudaro konfidenciali informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

16VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ji atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

17Kaip pagrįstai nurodo atsakovė ir tretieji asmenys, informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas. Bet kokiu atveju, dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija.

18Nagrinėjamoje byloje teismas daro išvadą, jog Perkančioji organizacija atliko savo pareigą, kadangi ji 2017 m. sausio 19 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl pasiūlymo konfidencialios informacijos“ užklausė tiekėjų dėl pasiūlymuose nurodytos informacijos konfidencialumo. Kaip jau anksčiau nurodyta, atsakovė vertino, kad tretieji asmenys pagrindė informacijos konfidencialumą. Tačiau teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos argumentu, kad dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį ekonominės ir finansinės būklės, techninio profesinio pajėgumo reikalavimus iš viso neturi būti laikomi konfidencialiais. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija (LAT 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Sutiktina su Viešųjų pirkimų tarnyba, kad tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (išskyrus, pasitelktų specialistų (ekspertų) asmens duomenys, kuriuos draudžiama atskleisti, ar privačių asmenų, su kuriais sudarytomis sutartimis tiekėjas įrodinėja savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pavadinimai) nelaikytini konfidencialia informacija.

19Ieškovė buvo supažindinta tik su dalimi trečiųjų asmenų pasiūlymų, t. y. tik su trečiųjų asmenų užpildyta pasiūlymo forma, bet nebuvo supažindinta su kitais trečiųjų asmenų pasiūlymų dokumentais, t. y. tiekėjų kvalifikacijos dokumentais, įkainuotos veiklos sąrašu, pasiūlymo užtikrinimo dokumentais, jungtinės veiklos sutartimi, įgaliojimais, deklaracija ir kitais dokumentais. Teismas pažymi, kad tam, jog neiškraipytos tiekėjų konkurencijos tikslas būtų pasiektas, svarbu, kad perkančiosios organizacijos neatskleistų informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūromis, kuria galėtų būti pasinaudota siekiant iškraipyti konkurenciją tiek vykstant dabartinei sutarties sudarymo, tiek vėlesnėms procedūroms. Informacijos konfidencialumas siejamas su galimos žalos grėsme. Taigi, duomenų slaptumas aiškintinas siaurai, neproporcingai neapribojant ieškovės teisės į gynybą ir tik tikslu nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims.

20Trečiasis asmuo UAB „Kongera“ teigia, kad nurodyta konfidenciali informacija yra susijusi su UAB „Kongera“ kainodara ir pateikto pasiūlymo komerciniu naudingumu, t. y. galimybe pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso nugalėtoju. Mano, kad jos nurodytos konfidencialios informacijos atskleidimas suteiktų kitiems konkurso dalyviams komercinį pranašumą dalyvaujant kituose konkursuose. Pažymi, kad informacija susijusi su UAB „Kongera“ partnerių, klientų bei kitų kontrahentų sudarytomis ir įvykdytomis sutartimis, kuriose nustatytos konfidencialumo sąlygos. Tačiau šiems teigiamas pagrįsti UAB „Kongera“ turėjo Perkančiajai organizacijai nurodyti konkrečias sudarytas sutartis, kurios neleistų atskleisti tretiesiems asmenims ieškovės prašomos pateikti informacijos, pateikti savo įstatus ar kitus lokalinius aktus, kuriuose būtų apibrėžta, kas įmonėje laikoma konfidencialia informacija, tačiau šių duomenų trečiasis asmuo UAB „Kongera“ nepateikė Perkančiajai organizacijai ir neįrodė šių aplinkybių teisme.

21Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ teigia, kad remiantis jungtinės veiklos sutarties su partneriu UAB „Kongera“ 4.7 p., trečiasis asmuo yra įsipareigojęs visą jungtinės veiklos sutarties turinį ir su jos vykdymu susijusią bei šalių viena kitai suteiktą informaciją laikyti konfidencialia, konfidencialios informacijos atskleisti neleidžia ir bendrovėje RNDV galiojantis komercinių paslapčių sąrašas. Tokios informacijos atskleidimas ieškovei ženkliai sumažintų RNDV konkurencinį pranašumą rinkoje, kas galėtų lemti milžiniškus nuostolius ar net nulemti RNDV veiklos žlugimą. Tačiau jungtinės veiklos sutarties šiems teiginiams pagrįsti trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ nepateikė. UAB „RNDV Group“ pateikė į bylą bendrovės direktoriaus patvirtintą komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašą, kas pagrindžia informacijos laikymą konfidencialia, tačiau dėl šio sąrašo Perkančioji organizacija nepateikė į bylą jokių argumentų.

22Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ nurodo, kad konfidencialia informacija buvo pažymėta komercinė (gamybinė) paslaptis, konfidencialieji pasiūlymų aspektai ir asmenų, kurie nenori skelbti apie savo darbo santykius bei ketinimą vykdant projektą atstovauti įmonę, duomenys. Mano, kad tokios informacijos atskleidimas sumažinti trečiojo asmens UAB „Orestinos montažas“ konkuravimo galimybes, nes kiti tiekėjai gali reikalauti iš subtiekėjų analogiškų kainų ir kitų sąlygų. Tačiau trečiasis asmuo nepateikė konkrečių sudarytų sutarčių, kurios neleistų atskleisti tretiesiems asmenims ieškovės prašomos pateikti informacijos, savo įstatų ar kitų dokumentų, kuriuose būtų apibrėžta, kas laikoma konfidencialia informacija.

23Iš aptartų aplinkybių teismas konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai darė išvadą, jog tretieji asmenys (tiekėjai) pagrindė, kodėl jų nurodyta informacija yra konfidenciali, o tretieji asmenys nepateikė Perkančiajai organizacijai informacijos konfidencialumą pagrindžiančių duomenų.

24Atkreiptinas dėmesys, kad komercinės paslapties apsauga siejama būtent su jos duomenų slaptumu (neviešumu), o ne registravimu, patentavimu. Kad būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Slaptumas yra fakto, o ne teisės klausimas. Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims. Tai, kad nurodyta informacija „nėra visuotinai žinoma“, nereiškia, jog informacija turi būti absoliučiai slapta. Komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ar asmuo ėmėsi priemonių saugoti informaciją, vertinama pagal tai, ar jis priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir ėmėsi protingų saugos priemonių. Papildomai pažymėtina, kad konkrečiu atveju pastangos turėtų būti „protingos“, bet ne „ypatingos“, nes tai nepagrįstai susiaurintų komercinės paslapties ribas; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama. Tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų slapta, nes tokiu atveju tai tiesiog būtų paslaptis, o ne komercinė paslaptis. Komercinė paslaptis turi suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio ūkio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012).

25Teismas vertina, kad trečiųjų asmenų nurodyta konfidenciali informacija, susijusi su galutinės kainos sudedamosiomis dalimis, kurios yra dviejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir sudaro galimybę tiekėjams konkuruoti rinkoje, kainodara, verslo privalumais, su trečiuosius asmenis identifikuojančiais duomenimis ar sutartimis, kuriose nustatytos konfidencialumo sąlygos, gali būti pagrįstai pripažinta konfidencialia šiame viešajame pirkime, tačiau šią aplinkybę turi įrodyti būtent tretieji asmenys, t. y. tiekėjai. Įrodinėdami konfidencialią informaciją tiekėjai gali pateikti sutartis su subtiekėjais, savo vidinius teisės aktus, užslėpdami konfidencialias šių dokumentų dalis. Atsakovė turėjo išsiaiškinti, kokią žalą tiekėjų teisėtiems interesams galėtų sukelti informacijos apie tiekėjų pasiūlymuose nurodytus duomenis atskleidimas ieškovei, tačiau to nepadarė.

26Ieškovės suformuluotas ieškinio reikalavimas (panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) perkančiosios organizacijos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą neleisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais, apie kurį ieškovė buvo informuota Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017-01-25 raštu Nr. ( - ), įpareigoti perkančiąją organizaciją Radviliškio rajono savivaldybės administraciją leisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais pilna apimtimi) yra ne materialinis teisinis reikalavimas. Toks reikalavimas, koks jis yra suformuluotas ieškinyje, neprašant vienu ar kitu CK 1.138 straipsnyje nustatytu būdu pašalinti dėl galimai padaryto pažeidimo atsiradusių padarinių, neapgina galbūt pažeistos ieškovės teisės ir nesukuria teisinių pasekmių. Vien tik pripažinimas, kad atsakovė nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir juos sudarančiais dokumentais, neprašant panaikinti realias teisines pasekmės sukeliančio akto, pvz., perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė, savarankiškai negali sukelti jokių teisinių padarinių ir nepašalina galimos ieškovės teisės pažeidimo realios priežasties, nesukurtų ieškovei jokio materialinio teisinio rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-528-302/2017).

27Nepaisant to, kad ieškovės ieškinio reikalavimas savarankiškai negali sukelti jokių teisinių padarinių, ieškovė nurodo, kad, jos manymu, trečiųjų asmenų pasiūlymai neatitinka Pirkimo sąlygų ir turi būti atmesti, tačiau nesusipažinusi su trečiųjų asmenų pasiūlymais, ji negali tinkamai parengti pretenzijos, teismas, įvertinęs anksčiau aptartas aplinkybes dėl netinkamo konfidencialios informacijos vertinimo, sprendžia, kad yra pagrindas iš dalies tenkinti ieškinį ir panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) perkančiosios organizacijos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą neleisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais, apie kurį ieškovė buvo informuota Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017-01-25 raštu Nr. ( - ), ir perduoti klausimą perkančiajai organizacijai nagrinėti pakartotinai.

28Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ prašo priteisti 217 Eur žyminį mokestį ir 1052,70 Eur advokato išlaidų. Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ prašo priteisti 350 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitos bylos šalys bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių duomenų į bylą nepateikė. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, teismas ieškovės UAB „Raseinių statyba“ naudai iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos priteisia 634,85 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovės UAB „Raseinių statyba“ teismas priteisia trečiojo asmens UAB „Orestinos montažas“ naudai 175 Eur.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ (pirkimo Nr. ( - )) perkančiosios organizacijos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą neleisti susipažinti su tiekėjų UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“/UAB „RNDV Group“ pasiūlymais, apie kurį ieškovė buvo informuota Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017-01-25 raštu Nr. ( - ), ir gražinti į konkursą šį klausimą perkančiajai organizacijai svarstyti iš naujo.

32Priteisti iš atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188726247, ieškovės UAB „Raseinių statyba“, į. k. 172310471, naudai 634,85 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ieškovės UAB „Raseinių statyba“, į. k. 172310471, trečiojo asmens UAB „Orestinos montažas“, i. k. 168948393, naudai 175 Eur.

35Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja 2. Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės... 4. Atsakovė ir tretieji asmenys savo atsiliepimuose nenurodė jokių konkrečių... 5. Tiek atsakovė, tiek tretieji asmenys kvestionuoja ieškovės teisę... 6. Trečiasis asmuo UAB „Kongera“ pateiktu atsiliepimu prašo atmesti... 7. Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ pateiktu atsiliepimu ir tripliku prašo... 8. Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ pateiktu atsiliepimu prašo... 9. Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu... 10. Išvadą teikianti institucija, Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodė, kad... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –... 14. Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų... 15. VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, Viešojo... 16. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 17. Kaip pagrįstai nurodo atsakovė ir tretieji asmenys, informacijos... 18. Nagrinėjamoje byloje teismas daro išvadą, jog Perkančioji organizacija... 19. Ieškovė buvo supažindinta tik su dalimi trečiųjų asmenų pasiūlymų, t.... 20. Trečiasis asmuo UAB „Kongera“ teigia, kad nurodyta konfidenciali... 21. Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ teigia, kad remiantis jungtinės veiklos... 22. Trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“ nurodo, kad konfidencialia... 23. Iš aptartų aplinkybių teismas konstatuoja, kad Perkančioji organizacija... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad komercinės paslapties apsauga siejama būtent su... 25. Teismas vertina, kad trečiųjų asmenų nurodyta konfidenciali informacija,... 26. Ieškovės suformuluotas ieškinio reikalavimas (panaikinti supaprastintame... 27. Nepaisant to, kad ieškovės ieškinio reikalavimas savarankiškai negali... 28. Ieškovė UAB „Raseinių statyba“ prašo priteisti 217 Eur žyminį... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Panaikinti supaprastintame atvirame konkurse „Sporto paskirties pastato... 32. Priteisti iš atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, į.... 33. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ieškovės UAB „Raseinių statyba“, į. k. 172310471,... 35. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...