Byla 2A-2140-254/2011
Dėl skolos, palukanu priteisimo n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Dales Burdulienes, kolegijos teiseju Dmitrijaus Korsakovo ir Nijolios Indreikienes, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinejusi atsakovo A. K. apeliacini skunda bei ieškovo UAB „Legrana“ atstovo A. K. atsiliepima i apeliacini skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Legrana“ ieškini atsakovui A. K., treciajam asmeniui UAB „Erdve projektams“ del skolos, palukanu priteisimo n u s t a t e:

2Ieškovas kreipesi i teisma prašydamas priteisti iš atsakovo 5 966,29 Lt skola, 587,64 Lt palukanu bei 5 proc. metiniu palukanu, bylinejimosi išlaidas pagal posedžio metu pateikta saskaita faktura Nr. 505. Ieškovas nurode, kad atsakovas su kita eile jungtines veiklos sutarties dalyviu pavede treciajam asmeniui bendru reikalu - Elektros tinklo projektavimo bei ivedimo reikalu tvarkyma. Vadovaujantis šiuo pavedimu treciasis asmuo sudare sutarti su ieškovu del darbu atlikimo, kurioje buvo sutarta taip pat del ju apmokejimo ir terminu. Ieškovas projektavimo darbus atliko laiku, bei kokybiškai, ta patvirtina aktai, niekas jokiu pretenziju del atliktu darbu nepareiške, taciau atsakovas už darbus apmokejo tik iš dalies. Neapmokejo pagal jam pateikta saskaita Nr. 2094, nors ja ir atliktu darbu akta pasiraše.

32011 m. liepos 8 d. sprendimu Kauno miesto apylinkes teismas ieškini patenkino visiškai. Teismas nustate, kad 2008-09-25 paslaugu priemimo- perdavimo aktu ieškovas perdave treciajam asmeniui UAB „Erdve projektams" technini darbo projekta. Iš Kauno miesto savivaldybes nuolatines statybos komisijos 2008-08-20-21 posedžio protokolo bei statybos leidimo matyti, kad statybos leidimas pagal ieškovo UAB „Legrana" parengta statinio projekta buvo išduotas, todel darbai buvo atlikti kokybiškai. Atsakovas iki bylos iškelimo taip pat jokiu pretenziju ieškovui del darbu kokybes, kainos, apmokejimo ar darbu terminu nereiške, o kad jam priklause sklypas esantis darbu atlikimo teritorijoje, matyti iš jungtines veiklos sutarties. Atsakovas ieškovui dalimis už atliekamus darbus mokejo, t.y tokiais veiksmais pripažino savo igalinimus, nurodytus jungtines veiklos sutartyje, atliekamiems darbams neprieštaravo, savo veiksmais jiems pritare. Teismas nustate, kad atsakovas iš esmes gincijo tik pacioje jungtines veiklos sutartyje nurodyta pavedima - bendru reikalu tvarkyma (5 str.), pagal kuri buvo susitarta, kad atsakingas už bendru reikalu tvarkyma, susijusi su ginco projektu, bus treciasis asmuo šioje byloje UAB „Erdve projektams". Iš Jungtines veiklos sutarties teismas nustate, kad visa eile sutarties dalyviu, tame tarpe ir atsakovas, kooperuodami savo lešas isipareigojo bendrai veikti, siekiant kad butu suprojektuotas ir pastatytas ju turimuose sklypuose Elektros tinklas su skirstymo irenginiais. Sprende, kad nagrinejamu atveju treciasis asmuo UAB “Erdve projektams" nera ginco jungtines veiklos sutarties partneris, taciau jos partneriu sutarimu treciajam asmeniui buvo duotas pavedimas atlikti tam tikrus darbus. Tam nebuvo išduotas atskiras igaliojimas, bet pavedimas buvo iformintas ta pacia jungtines veiklos sutartimi. Tokio pavedimo irašyti jungtines veiklos sutartyje istatymas nedraudžia, taciau nuo to, kad pavedimas tvarkyti reikalus numatytas visai pašaliniam treciajam asmeniui, o ne sutarties partneriui, nepadaro treciojo asmens UAB „Erdve projektams" šios jungtines partneriu. Pavedimas, igaliojimas yra vienašalis sandoris, kuris šiuo atveju laikomas sudarytu nuo igaliotoju (jungtines veiklos partneriu) jungtines veiklos sutarties pasirašymo dienos, kur aptarta, kam bus pavesta vykdyti Elektros tinklo suprojektavimo ir pastatymo darbus. Treciasis asmuo veike kaip igaliotas asmuo, tarp atsakovo bei treciojo asmens susikloste pavedimo santykiai. Jis emesi aktyviu veiksmu, kad atlikti jam pavedimu jungtines veiklos sutartyje penktame straipsnyje numatytus darbus ir tai buvo nustatyta iš sutarciu, aktu, protokolo, PVM saskaitos-fakturos. Byloje atsakovas nepateike jokiu irodymu apie tai, kad jis mineta pavedima treciajam asmeniui butu atšaukes žodžiu ar raštu, kad butu kaip nors kitaip panaikines. Sutartyse sulygti darbai ieškovo buvo atlikti nepažeidžiant teises aktu. Teismas iš rašytiniu irodymu nustate, kad atsakovas turejo ivykdyti jungtines veiklos sutartimi bei rangos sutartimis prisiimtus isipareigojimus del jam tenkancios projekto samatines vertes dalies sumokejimo, t.y. ne veliau kaip iki 2008-09-19 sumoketi ieškovui 5966,29 Lt., taciau jis praleido termina ivykdyti pinigine prievole. Termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria moketi praleistas terminas. Del bylinejimosi išlaidu teismas sprende, kad pateiktas 2011-06-29 mokejimo pavedimas patvirtina tik dalini - 2000 Lt., 2011-02-04 PVM saskaitos-fakturos Nr. 505, kuri buvo išrašyta 4235 Lt suma, apmokejima, todel tik šia suma priteise iš atsakovo.

4Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo 2011-07-08 nutarti ir priimti nauja sprendima – ieškovo UAB “Legrana” ieškini atmesti, priteisti iš ieškovo patirtas bylinejimosi išlaidas pagal eigoje pateiktus jas pagrindžiancius dokumentus. Savo skunda ieškovas grinde šiais motyvais:

5Ieškovas nenurode, kad pagal jo pateikta 2006-09-13 notarines Jungtines veiklos sutarti UAB „Erdve projektams" buvo Jungtines veiklos sutarties šalimi, todel ji galioja tik ja pasirašiusiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Jungtines veiklos sutarties 7-jame lape padarytas Kauno miesto 22-ojo notaro biuro notares Z. R. irašas „išbraukiu UAB „Erdve projektams" direktoriaus V. Š.", patvirtinama, kad iš šia sutarti sudariusiu asmenu sarašo buvo išbraukta UAB „Erdve projektams", todel jai iš sutarties negali ir negalejo kilti jokios teises ir pareigos, nustatytos šioje sutartyje, o kartu Jungtines veiklos sutarties šalys negalejo nustatyti šiai bendrovei kaip treciajam asmeniui jokiu ipareigojimu, tame tarpe, ipareigoti paskirti UAB „Erdve projektai" asmeniu atsakingu už bendru reikalu tvarkyma, nes toks ipareigojimas neturetu jokios teisines galios. Kita vertus, jeigu UAB „Erdve projektai" veiktu tokiu ipareigojimu pagrindu, kitu asmenu atstovavimas ar igaliojimas turi buti iforminamas istatymu nustatyta tvarka, taciau UAB „Erdve projektai" neturejo igaliojimo veikti Jungtines veiklos sutarties šaliu vardu. Ji veiksmus atliko savo rizika ir iš ju atlikimo negali kilti prievoles atsakovo atžvilgiu.

62007-01-10 ieškovo ir UAB „Erdve projektams" sudarytoje Projektavimo darbu rangos sutartyje Nr. S-07-05 nurodoma, kad sudarant Rangos sutarti, UAB „Erdve projektams" veike pagal „2006-09-13 sudarytos jungtines veiklos sutarties dalyviu/partneriu nuostatas, kaip igaliotas asmuo". Jeigu Rangos sutartyje turima omeny Jungtines veiklos sutartis, tokiu atveju UAB „Erdve projektams" neturejo teises veikti kaip Jungtines veiklos sutarties šaliu atstovas del minetu priežasciu. Jeigu Rangos sutartyje nurodoma Jungtines veiklos sutartis nera 2006-09-13 notarine Jungtines veiklos sutartis sudaryta tarp UAB „Crabro", UAB „E5&CO, UAB „Ferikas", UAB „Motusa", UAB „Wellman", UAB „LERO", UAB „Signeda", UAB „Statybu priežiuros agentura", UAB „V. B. Logistika", UAB „Autoega", E. J., A. J., E. J., Edmundo A. K., S. Ž., V. M., A. K. ir A. D., ieškovas galiojanciu CPK normu pagrindu privalejo pateikti kita jungtines veiklos sutarti kaip ieškovo reikalavimu pagristumo irodyma šioje byloje.

7Atsižvelgiant i tai, kad Rangos sutartis yra sudaryta tarp Ieškovo ir UAB „Erdve projektams", taip pat darytina išvada, kad vadovaujantis CK 6.189 str. 1 d. itvirtintu sutarties uždarumo principu, Rangos sutartis galejo itakoti tik šios sutarties šaliu teises ir pareigas, o ne atsakovo. Net jeigu UAB „Erdve projektams" iš tikruju butu igaliota tvarkyti bendrus Jungtines veiklos sutarties šaliu reikalus, remiantis Rangos Sutarties 12.3 p., ieškovo atliktus rangos darbus priimti ir už juos laiku atsiskaityti privalejo pati UAB „Erdve projektams" - remiantis Rangos sutarties Priedo Nr. 2 „Sutarties kaina ir apmokejimo salygos, tvarka ir terminai" 4 p., UAB „Erdve projektams" turejo iki 2007-01-29 sumoketi ieškovui 177 000,00 Lt avansa, o likusia suma sumoketi per tris menesius Priede nurodytomis dalimis, o tada Jungtines veiklos 5 str. 6 p. pagrindu sumoketas sumas pareikalauti sumoketi iš Jungtines veiklos sutarties šaliu kaip šios sutarties vykdymo išlaidu padengima. Vadinasi, net ir Rangos sutarties bei Jungtines veiklos sutarties galiojimo UAB „Erdve projektams" ir Jungtines veiklos sutarties šaliu atžvilgiu atveju, t.y. esant ieškovo nurodytomis faktinemis aplinkybemis, ieškovas butu turejes pateikti saskaitas fakturas už atliktus rangos darbus UAB „Erdve projektams".

8Atsižvelgiant i tai, kad UAB „Erdve projektams" nebuvo Jungtines veiklos sutarties šalimi ir nebuvo igaliota veikti Jungtines veiklos sutarties šaliu vardu tvarkant šaliu bendrus reikalus, atsakovui negali kilti pareiga apmoketi už rangos darbus, atliktus UAB „Erdve projektams" ir ieškovo sudarytos Projektavimo sutarties pagrindu. Atitinkamai, atsakovui negali kilti ir išvestine - praleidus pinigines prievoles apmokejimo terminus -pareiga sumoketi ieškovui palukanas už neva laiku nesumoketa skola, todel ieškovo reikalavimai del palukanu priteisimo taip pat turetu buti vertinami kaip nepagristi.

9Ieškovas UAB „Legrana“ atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti ir 2011-07-08 Kauno miesto apylinkes teismo sprendima palikti nepakeistu. (2 t., 30-32). Ieškovas savo atsiliepima grindžia šiais motyvais:

10Jungtines veiklos sutarties 5.1 punktu UAB „Erdve projektams" buvo igaliota atstovauti visu sutarties šaliu teisems ir teisetiems interesams vykdant Jungtines veiklos sutarti. Pagal Jungtines veiklos sutarti UAB „Erdve projektams" joks papildomas igaliojimas nebuvo reikalingas, o sutarties šalys, iskaitant atsakova pacios notarine tvarka igaliojo UAB „Erdve projektams" veikti šaliu vardu, iskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti sandori del elektros tinklo projekto parengimo. UAB „Erdve projektams", kaip ir UAB „Legrana", veike ir savo pareigas ivykde tinkamai bei laiku.

112006 m. rugsejo 13 d. notarines Jungtines veiklos sutarties 5.1 punkto pagrindu UAB „Erdve projektams" turejo teise sudaryti su UAB „Legrana" 2007 m. sausio 10 d. Projektavimo darbu rangos sutarti Nr. S-07-05, kuria projektuotojas UAB „Legrana" isipareigojo, sutartyje nurodytomis salygomis, atlikti statinio Technini darbo projekta, vadovaudamasis projektavimo užduotimi ir AB „VST" Techninemis salygomis Nr. TS-06-02-1959. Atsakovas niekada nepraneše apie ketinima nevykdyti savo isipareigojimu pagal Jungtines veiklos sutarti.

12Rangos sutarties 2 priedo 5 p. numatyta, kad PVM saskaitas-fakturas projektuotojas UAB „Legrana" pateikia tiesiogiai Jungtines veiklos sutarties dalyviams, kas ir buvo daroma. Jungtines veiklos sutartyje nera sutarta, kad UAB „Erdve projektams" privalo pati apmoketi Jungtines veiklos sutarties vykdymo išlaidas. Todel UAB „Legrana" tinkamai pateike saskaitas-fakturas tiesiogiai Jungtines veiklos sutarties šalims. Atsakovas iki ieškinio pareiškimo dienos, neprieštaravo PVM saskaitos-fakturos serija LEG Nr. 2094 iteikimui jam asmeniškai, ja pasiraše ir prieme, yra apmokejes nemaža dali saskaitu-fakturu, kurios buvo pateiktos teismui su 2011 m. gegužes 31d. lydrašciu. Pagal Rangos sutarti liko neapmoketa tik PVM saskaitos-fakturos serija LEG Nr. 2094. Taigi, jo veiksmai prieštarauja jo tik teismo metu iškeltai gynybinei pozicijai, kad UAB „Legrana" neva netinkamai pateike saskaitas-fakturas.

13Atsakovas prievole turejo ivykdyti ne veliau kaip iki 2008 m. rugsejo 19 d., taciau šios pareigos neivykde. Konstatuotina, kad paslaugu gavejas, atsakovas, praleido termina ivykdyti pinigine prievole ieškovo atžvilgiu ir turi pareiga ivykdyti Jungtines veiklos ir Rangos sutartimis prisiimtus isipareigojimus ir apmoketi ieškovui skola už ieškovo suteiktas paslaugas. Visi atsakovo nurodyti argumentai vertintini tik kaip išsisukinejimas nuo prisiimtu prievoliu vykdymo.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu, nurodytu CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teiseju kolegija CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu nenustate, todel pasisako del apeliacinio skundo faktiniu bei teisiniu pagrindu.

16Apeliantas kelia klausima del 2006-09-13 Jungtines veiklos sutarties aiškinimo, ta apimtimi, ar UAB „Erdve statyboms“ yra šios sutarties partnere, ar ši sutartis jai sukure teises ir pareigas veikti jungtines veiklos partneriu vardu be atskiro igaliojimo. Taip pat apeliantas laiko, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taike Projektavimo darbu rangos sutarties Nr.S-07-05 salygas del jos šaliu ir isipareigojimu apimties.

17Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo, o taip pat ir apelianto argumentais, kad UAB „Erdve statyboms“ nera 2006-09-13 Jungtines veiklos sutarties partnere, taciau negalima sutikti su apeliantu, kad ji nesukure šiai imonei jokiu teisiu ir pareigu. Jungtines veiklos sutarties 5 straipsnio 1 punktu, jungtines veiklos partneriai susitare, kad už bendru reikalu tvarkyma yra atsakinga UAB „Erdve statyboms“, kuri šios sutarties pagrindu, be atskiro igaliojimo, turi teise partneriu vardu atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus, t.t. sudaryti sutarti del elektros tinklo projekto parengimo (2); atstovauti partnerius šiuo tikslu (4); reikalauti iš partneriu inašu bendrosioms sutarties vykdymo išlaidoms padengti (nustytomis dalimis) (6); gauti ir pateikti partneriams jiems skirtas saskaitas už atliktus darbus (suteiktas paslaugas), susijusias su šios sutarties tikslu (8), pasirašyti už partnerius tvarkant bendrus reikalus (11) irk t. Pagal CK 6.972 straipsnio 2 dali, esant santykiams su treciaisias asmenimis, partnerio teise sudaryti sandorius visu partneriu vardu patvirtinama kitu partneriu išduotu igaliojimu arba jungtines veiklos sutartimi. Taigi, Jungtines veiklos sutarties 5 straipsnio 1 punktu buvo susitarta del atstovavimo teisiniu santykiu, kai visi partneriai bendrus reikalus tvarkyti šiame straipsnyje nurodytam tikslui pasiekti pavede ne vienam iš partneriu, bet treciajam asmeniui UAB „Erdve statyboms“, t.y. tuo tikslu išdave igaliojima, kuris kartu su Jungtines veiklos sutartimi buvo patvirtintas notares, jame buvo detaliai nurodyta igalinimu apimtis bendruju reikalu tvarkymui (CK 2.137, 2.138 straipsniai). Igaliojimas yra vienašalis sandoris, todel kolegija nesutinka su apeliantu, kad Jungtines veiklos sutarti turejo pasirašyti ir UAB „Erdve statyboms“. Teiseju kolegija, remdamasi šiais argumentais, konstatuoja, kad UAB „Erdve statyboms“, pagal jungtines veiklos sutarties 5 straipsnio 1 punktu turejo teise partneriu vardu be atskiro igaliojimo sudaryti Projektavimo darbu rangos sutarti Nr.S-07-05.

18Aiškinat Projektavimo darbu rangos sutarti Nr.S-07-05 butina vadovautis sutarciu aiškinimo taisyklemis itvirtintomis CK 6.193 straipsnyje bei suformuluotomis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje. Esant gincui del sutarties turinio bei jos salygu, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyviu ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties salygos turi buti aiškinamos atsižvelgiant i ju tarpusavio ryši, sutarties esme, tiksla, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutarti taip pat turi buti atsižvelgiama i šaliu derybas del sutarties sudarymo, šaliu elgesi po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties salygos turi buti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštu nesažiningumo vienos iš šaliu atžvilgiu (2004 m. rugsejo 8 d. nutartis civilineje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilineje byloje UAB “L. V.” v. UAB „H. F.“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužes 10 d. nutartis civilineje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilineje byloje R. M. v. Lietuvos-Ukrainos imone UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2008 m. rugsejo 23 d. nutartis civilineje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilineje byloje UAB „V. U.“ v. UAB „Interselas“, UAB „Hansa lizingas“, Panevežio miesto 6-ojo notaru biuro notare N. K., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilineje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilineje byloje AB „C. S.“ v. Klaipedos miesto savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilineje byloje UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilineje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „V. B. Logistika“, BAB „BSA Construction“, bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kolegija nesutinka su apeliantu, kad sutarti su ieškovu treciasis asmuo sudare ne atstovaudamas Jungtines veiklos sutarties partnerius, o savo vardu, todel veike savo rizika. Kaip mineta pirmiau UAB „Erdve statyboms“ turejo teise parteriu vardu ne tik sudaryti ginco sandori (2), bet ir už juos pasirašyti (11). Iš 2007-01-10 Projektavimo darbu rangos sutarties Nr.S-07-05 matyti, kad ieškovui buvo atskleistas atstovavimo faktas, nurodant sutartyje, kad treciasis asmuo veikia pagal 2006-09-13 Jungtines veiklos sutarti kaip partneriu atstovas, o ne savo vardu. Sutarties neatskiriamu 2 priedu buvo detaliai nurodyta sutarties kaina ir apmokejimo salygos, t.y., kad PVM saskaita-faktura išrašoma partneriams proporcingai Jungtines veiklos sutartyje nustatytoms dalims pasirašytu atliktu projektavimo paslaugu aktu pagrindu (5), o užsakovas jas turi pareiga perduoti partneriams (6), kurie turi jas apmoketi per 15 kalendoriniu dienu (7). Kolegija pažymi, kad apeliantas sutarti aiškina nesilaikydamas sutarties aiškinimo taisykliu, neatsižvelgdamas i tikruosius sutarties dalyviu ketinimus, bet siekia remtis vien pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutarties salygas pagal ju tarpusavio ryši, sutarties esme, tiksla, jos sudarymo aplinkybes kolegija konstatuoja, kad sutartis buvo sudaryta Jungtines veiklos sutarties partneriu vardu, atskleidžiant atstovavimo fakta ir neviršijant suteiktu teisiu, todel ji tiesiogiai sukure atstovaujamajam teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 ie 2 dalis).

19Del pirmiau nurodytu aplinkybiu, teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti, todel apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Apeliacini skunda atmesti.

22Kauno miesto apylinkes teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendima palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

Dale Burduliene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Ieškovas kreipesi i teisma prašydamas priteisti iš atsakovo 5 966,29 Lt... 3. 2011 m. liepos 8 d. sprendimu Kauno miesto apylinkes teismas ieškini patenkino... 4. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo... 5. Ieškovas nenurode, kad pagal jo pateikta 2006-09-13 notarines Jungtines... 6. 2007-01-10 ieškovo ir UAB „Erdve projektams" sudarytoje Projektavimo darbu... 7. Atsižvelgiant i tai, kad Rangos sutartis yra sudaryta tarp Ieškovo ir UAB... 8. Atsižvelgiant i tai, kad UAB „Erdve projektams" nebuvo Jungtines veiklos... 9. Ieškovas UAB „Legrana“ atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti ir... 10. Jungtines veiklos sutarties 5.1 punktu UAB „Erdve projektams" buvo igaliota... 11. 2006 m. rugsejo 13 d. notarines Jungtines veiklos sutarties 5.1 punkto pagrindu... 12. Rangos sutarties 2 priedo 5 p. numatyta, kad PVM saskaitas-fakturas... 13. Atsakovas prievole turejo ivykdyti ne veliau kaip iki 2008 m. rugsejo 19 d.,... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 16. Apeliantas kelia klausima del 2006-09-13 Jungtines veiklos sutarties... 17. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo, o taip pat ir... 18. Aiškinat Projektavimo darbu rangos sutarti Nr.S-07-05 butina vadovautis... 19. Del pirmiau nurodytu aplinkybiu, teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinio... 20. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Apeliacini skunda atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkes teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendima palikti...