Byla 2-2356-436/2012
Dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovei VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atvirojo konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) sąlygų 4.2.2. punktą, ir įpareigoti atsakovę pakeisti sąlygų 4.2.2. punktą, įpareigojant VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ patikslinti Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą dalyviams, nurodant tikslius negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupius, vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatomis.

3Nurodo, kad Viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" (toliau - Atsakovas) 2012-05-15 paskelbė atvirą konkursą „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbą pirkimas", pirkimo Nr. 121773 (toliau — Atviras konkursas). Atvirojo konkurso sąlygos ne kartą buvo koreguotos ir tikslintos (2012-06-13, 2012-07-11, 2012-08-01). Ieškovo manymu, konkurso sąlygos numato diskriminacinius reikalavimus, kurie yra pertekliniai ir akivaizdžiai nereikalingi, siekiant įsigyti pirkimo objektą. Dėl šių diskriminacinių sąlygų ieškovas kreipėsi tiek į atsakovą, tiek į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konkurso sąlygų, tačiau atsakymo, kad konkurso sąlygos yra tinkamos ir pagrįstos, niekas nepateikė.

4Konkurso sąlygų 4 punkte išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams, kurių 4.2.2 punktas numato, jog „pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio visi partneriai kartu privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai) statybos darbus.

5Ieškovo įsitikinimu, aukščiau minėtos Atviro konkurso sąlygų nuostatos, yra perteklinės, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 str. 1 d., 32 str. 2 d. nuostatoms, tokiu būdu riboja konkurenciją. Vadovaujantis VPĮ 93 str. nuostatomis, Ieškovas Atsakovui pateikė 2012-07-27 pretenziją, kurioje nurodė, jog „vadovaujantis Konkurso sąlygų 4.2.2 punkto nuostatomis, dalyvis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta teisė atlikti atitinkamus statybos darbus negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupiuose, kurie yra susiję su perkamu objektu, tačiau nėra suteikta teisė atlikti atitinkamus statybos darbus negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupiuose, kurie nėra susiję su perkamu objektu, neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir negali dalyvauti konkurse". Pretenzijoje Ieškovas pažymėjo, jog Atvirojo konkurso sąlygų 4.2.2 punkto nuostatų reikalavimai yra laikytini pertekliniais, atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką, todėl perkančiosios organizacijos pareikalavo: „1. sustabdyti Konkurso procedūras, kol nebus išnagrinėta ši pretenzija; 2.P. K. sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą dalyviams, nurodant tikslius negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupius, vadovaujantis STR 1.01.09.2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" nuostatomis"; 3.Patikslinti valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai pateiktą informaciją apie Konkurso minimalius kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgiant į 2 reikalavimą.

62012-07-27 Atsakovas informavo apie priimtą sprendimą nenagrinėti tiekėjo pretenzijos, motyvuojant tuo, jog neva pretenzija buvo pateikta praleidus VPĮ 94 str. l d.2 p. nustatytą terminą. Ieškovo nuomone, toks pretenzijos nenagrinėjimo motyvas yra visiškai nepagrįstas, nes nurodytas atmetimo pagrindas taikytinas kitiems atvejams.

7Ieškovas 2012-07-30 su prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau - VPT), nurodydamas iš esmės tapačius argumentus kaip ir pretenzijoje bei prašydamas išnagrinėti susidariusią situaciją ir pateikti jos vertinimą. 2012-08-08 dienos duomenimis viešųjų pirkimų procedūra yra tęsiama. Atsakovo atsisakymas nagrinėti pretenziją yra nepagrįstas, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas teisme.

8Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus yra pernelyg platus, nes didžioji dalis negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių (STR 1.01.09:2003) nėra niekaip susiję su perkamu objektu. Atvirojo konkurso tikslas yra nupirkti komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo paslaugas ir statybos darbus. Taigi tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turėtų apsiriboti būtent kvalifikacijos dokumentais, patvirtinančiais teisę Lietuvos Respublikoje atlikti konkrečių pirkime nurodytų komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimą ir statybos darbus, tačiau ne daugiau. Pažymėtina, jog tiekėjas turintis teise vykdyti platesnį spektrą statybos darbų, negali būti laikomas pranašesniu (labiau kompetentingu) už tą tiekėją, kuris specializuojasi siauresnėje srityje, jeigu pastarojo turimi dokumentai ir resursai yra pakankami pirkime nurodytiems darbams atlikti ir/ar paslaugoms suteikti.

9Atsakovė VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis už nepagrįsto ieškinio pateikimą. Atsakovės manymu, ieškovė UAB „BioWaste Technologies" neteisingai suprato ir klaidingai interpretuoja Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą kvalifikacini reikalavimą, todėl Perkančioj i organizacija nesutinka su UAB „BioWaste Technologies" 2012 m. liepos 27 d. pretenzijoje ir ieškinyje išdėstytais teiginiais, neva Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas pažeidžia proporcingumo VPĮ principus.

10Ieškovas nurodo, jog „tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turėtų apsiriboti būtent kvalifikacijos dokumentais, patvirtinančiais teisę Lietuvos Respublikoje atlikti konkrečių pirkime nurodytų komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimą ir statybos darbus, tačiau ne daugiau". Tačiau būtent tokių dokumentų ir yra reikalaujama, t.y. reikalaujama pateikti kvalifikacijos dokumentus, patvirtinančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti konkrečių tiekėjo pasiūlyme nurodytų komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimą ir statybos darbus.

11Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte Perkančioji organizacija nurodė statinių grupes, kadangi Perkančioji organizacija tiksliai nežino, kokius statinius pasiūlyme nurodys tiekėjas. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo objektas yra projektavimo ir statybos darbai, o pirkimas apima visus darbus, kuriuos reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pirkimo dokumentuose ar ne (žr. Konkurso sąlygų 2.1 p.). Atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, būtent tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti statinius, kuriuos tiekėjas privalės suprojektuoti ir pastatyti, kad būtų pasiekti pirkimo dokumentuose nurodyti tikslai. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nedetalizavo statinių pogrupių pagal STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį", kadangi Perkančioji organizacija tiksliai nežino, kuriam pogrupiui priklausančius statinius tiekėjas pasiūlys suprojektuoti ir pastatyti.

12Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti statinių grupės Negyvenamieji pastatai bei statinių grupės Kiti statiniai pogrupiuose nurodytų statinių statybos darbus, kuriuos tiekėjas nurodys savo pasiūlyme. Pirkimo dokumentai yra aiškinami ir taikomi sistemiškai. Konkurso sąlygų 4.2.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

13Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2012 m. gegužės 15 d., o kvalifikacinis reikalavimas - turėti teisę atlikti statinių grupės negyvenamieji pastatai ir statinių grupės kiti pastatai statybos darbus, skirtingai nei teigia ieškovas, nebuvo keičiamas nuo Konkurso sąlygų paskelbimo.

14Ieškovas yra vienintelis tiekėjas, kuris neteisingai suprato ir klaidingai interpretuoja Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, kas būtų ieškovui išaiškinta, jeigu jis būtų pateikęs paklausimą/pretenziją Perkančiajai organizacijai VPĮ nustatyta tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad „pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo dokumentų sąlygas, o teismui - jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas ir/ar pagrįstumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje ". Ieškovas VPĮ nustatytu terminu ir tvarka neginčijo konkurso sąlygų.

15VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. numato, kad „tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų <...> nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos <...>". Sprendimas paskelbti Konkurso sąlygas buvo priimtas 2012 m. gegužės 15 d. Šiuo atveju, viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimas siejamas su tiekėjo sužinojimu apie jo pažeistas teises. Apie jo teises tariamai pažeidžiantį Konkurso sąlygų pobūdį, ieškovas privalėjo sužinoti paskelbus Pirkimo sąlygas.

16Taigi kiekvienas tiekėjas turi pareigą domėtis vykdomo Pirkimo sąlygomis, elgtis pagal Bonus pater familias standartą ir susipažinęs su Pirkimo dokumentais iš karto teikti pretenzijas Perkančiajai organizacijai dėl Konkurso sąlygų, nes, remiantis tiek įstatymu, tiek teismų praktika, tiekėjų galimybė skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus dėl pirkimo sąlygų (reikalavimų) apribota laiko atžvilgiu ir priklauso nuo to, ar tiekėjai nedelsiant inicijuoja viešųjų pirkimų procedūrų/sąlygų peržiūrą ar tik tada, kai baiginėjasi dokumentų pateikimo terminas. Akivaizdu, kad Ieškovas, reikšdamas tokio pobūdžio reikalavimus, aiškiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis bei vilkina Konkurso procedūras.

17Atsakovė pažymi, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra (toliau - Projektas) didžiąja dalimi yra finansuojami Europos Sąjungos fondo lėšomis (toliau - ES). 2010 m. gruodžio 30 d. Perkančioji organizacija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - AP VA) sudarė projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra", projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008, finansavimo ir administravimo sutartį (toliau -Projekto finansavimo ir administravimo sutartis), kurioje numatyta Projekto kaina - 133 600 920,27 Lt, iš jų ES fondo lėšų - 102 900 000,00 Lt. Pažymi, kad esant tokiai didelei Projekto kainai, Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti pakankamai trumpi ir aiškūs terminai, iki kada turi būti įsisavintos visos ES fondo lėšos, kitaip gresia tiek finansavimo praradimas, tiek gautos Europos Sąjungos paramos grąžinimas, kas pažeidžia viešąjį interesą. Taip pat pažymi, kad pagal pirkimų vykdymo planą, kuris yra neatsiejama Finansavimo ir administravimo sutarties dalis (Patikslintas 4 priedas), sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu turi būti pasirašyta iki 2012-09-30; iki to laiko dar reikia nustatyti laimėtoją, kurio nustatymas pagal Perkančiosios organizacijos naudojamą ekonominio naudingumo kriterijų yra ilgai trunkamas. Taigi, Perkančioji organizacija turi itin glaustą terminą, per kurį turi būti atlikti darbai ir įsisavinti Europos Sąjungos pinigai, todėl kiekvienas termino nukėlimas kelia grėsmę Konkurso įgyvendinimui apskritai.

18Ieškovas dublike nurodė, jog nesutinka su atsakovės atsiliepime išdėstytais argumentais. Iš Konkurso sąlygų 4.2.2 punkto nuostatų, akivaizdu, jog perkančioji organizacija yra suformulavusi reikalavimą tiekėjui pateikti dokumentus suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti visų statinių grupės „negyvenamieji pastatai", „kiti statiniai" statybos darbus. Akcentuoja, jog ginčo Konkurso sąlygų atveju, dalis statinių grupės „kiti statiniai" pogrupiuose nurodytų statinių nėra niekaip susiję su perkamu objektu, todėl Ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygos, kurios reikalauja pateikti dokumentus, įrodančius teisę vykdyti darbus niekaip nesusijusius su pirkimo objektu yra perteklinės ir kaip minėta, nepagrįstai ribojančios konkurenciją. Analizuojant Konkurso sąlygas, matyti, jog Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte Atsakovas siaurina ir statinių grupę „inžineriniai tinklai" (Reglamento VIII skyrius), aiškiai nurodydamas, jog reikalauja pateikti kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti darbus atitinkamuose pogrupiuose t.y.: vandentiekio (Reglamento 10.3p.), nuotekų šalinimo (Reglamento 10.5 p.), elektros (Reglamento 10.6 p.), elektroninių ryšių infrastruktūra (Reglamento 10.7p.).

19Jei Atsakovas ir nežinotų kuriam pogrupiui priklausančius statinius tiekėjas pasiūlys suprojektuoti ir pastatyti, tokiu atveju Atsakovas vengdamas perteklinių Konkurso sąlygų reikalavimų neturėjo teisės spėlioti ir į sąlygas įtraukti statinių grupes savo nuožiūrą, o privalėjo Konkurso sąlygose aiškiai numatyti, jog „tiekėjai privalo pateikti kvalifikacijos dokumentus, patvirtinančius teise Lietuvos Respublikoje atlikti konkrečiu tiekėjo pasiūlyme nurodytu komunalinių atlieką infrastruktūros objektą projektavimo ir statybos darbus. "Taigi šiuo atveju Atsakovas turėjo teisę iš viso nenurodyti statinių grupių bei pogrupių, tokiu būdu išvengiant netikslumų ir perteklinių Konkurso sąlygų nuostatų.

20Su Atsakovo prašymu skirti baudą, Ieškovas nesutinka. CPK 5 str. l d. numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ieškovas yra įsitikinęs, jog Konkurso sąlygų 4.2,2 punktas pažeidžia jo ir kitų tiekėjų teises ir teisėtus interesus, riboja konkurenciją. Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ įtvirtintų reikalavimų, yra nepagrįstos. Ieškovas pateikė teismui išsamius argumentus, pagrindžiančius Ieškovo poziciją dėl Konkurso sąlygų 4.2.2 punkto neteisėtumo ir nepagrįstumo, taigi nesuprantami ir atmestini Atsakovo teiginiai apie tariamą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

21Atsakovė triplike nesutinka tiek su ieškinyje, tiek su dublike nurodytais motyvais. Atkreipia dėmesį, kad niekur konkurso sąlygose nėra nurodyta, kad tiekėjai privalo pateikti būtent leidimus atlikti visus statybos darbus. Atvirščiai, Konkurso sąlygų 2.1. p., nustatyta, kad pirkimas apima visus darbus, kuriuos reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pirkimo dokumentuose ar ne. Konkurso sąlygų 4.2.1. p. nurodyta, jog tiekėjas turi turėti teisę verstis ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Sistemiškai aiškinant Konkurso sąlygas, akivaizdu, kad 4.2.2. p. reikalaujama pateikti kvalifikacijos dokumentus, patvirtinančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti konkrečius tiekėjo pasiūlyme nurodytus komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbus.

22Ieškovas aiškindamas Konkurso sąlygų 4.2.2. punktą kaip neva reikalaujantį tiekėjų pateikti leidimus atlikti visus grupių "negyvenamieji pastatai" bei "kiti statiniai" statybos darbus, remiasi tik ta aplinkybe, jog kai kurias statinių grupes (,,susisiekimo komunikacijos", „inžineriniai tinklai") atsakovas yra išskaidęs pogrupiais, kas rodo, jog atsakovui kaip savo srities profesionalui yra žinoma ar bent jau numanoma, kokius komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbus bus reikalinga atlikti (kokius statinius pastatyti). Konkursu perkami komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbai. Pabrėžtina, kad Konkursu nėra perkami konkretūs darbai pagal perkančiosios organizacijos pateiktą projektą, kuriuos turės atlikti tiekėjai. Sis pirkimas apima projektavimą ir darbus, kuriuos reikia atlikti tam, kad būtų pasiekti Konkursu siekiami tikslai, tačiau kokiais konkrečiai techniniais sprendimais ir darbais bus pasiekti konkurso tikslai - sprendžia tiekėjas ir teikia pasiūlymą. Tai yra perkami ne konkretūs darbai ar prekės, o sprendiniai kaip bus pasiekiami konkurso tikslai.

23Tai, kad ieškovas pats yra neatidus, nerūpestingas ir pažeidinėja sąžiningumo, proporcingumo principus įrodo ne tik faktas, kad ieškovas pretenziją atsakovui pateikė praleidęs įstatyme nustatytą ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarką, tačiau ir faktas, kad ieškovas pažeidė VPĮ 95 str. 1 d. nurodytą reikalavimą ir nepateikė perkančiajai organizacijai ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais. Ieškovas pažeidė ne tik VPĮ nustatytas ikiteisminio ginčų nagrinėjimui nustatytas pretenzijų padavimo taisykles, tačiau ir teisminiam ginču nagrinėjimui nustatytas taisykles.

24Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad atsakovės paskelbto atviro konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) sąlygų 4.2.2. punkte nurodytas kvalifikacijos reikalavimas yra tikslus ir aiškus. Tarnyba pažymėjo, kad nei Konkurso sąlygose, nei Viešųjų pirkimų įstatyme nėra nustatyto draudimo atsakovei nagrinėti tiekėjų pretenzijas, kurios paduotos praleidus pretenzijų padavimo terminą., vadovaujasi teismų praktika.

25Byla nutrauktina ( CPK 293 str.2 p.).

26Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Tačiau aptariamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

27Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m gegužės 15 d. VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" paskelbė atvirą konkursą „Kauno regiono komunalinių atlieką infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbą pirkimas" (b.l. 9-14). Pasiūlymų teikimo terminas nustatytas iki 2012 m. liepos 13 d. 13.00 val. Ieškovas nesutinka su paskelbto atviro konkurso 4.2.2. punkte išdėstytomis sąlygomis, manydamas, kad reikalavimai yra pertekliniai ir akivaizdžiai nereikalingi siekiant įsigyti pirkimo objektą.

28Konkurso sąlygų 4 punkte išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams, kurių 4.2.2 punktas numato, jog „pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio visi partneriai kartu privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai) statybos darbus (b.l. 22-23).

29Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

30Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, nesutikdamas su Atviro konkurso 4.2.2 punkte nustatytomis sąlygomis, 2012 m. liepos 27 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė, kad paskelbto Atviro konkurso 4.2.2 punkte nustatytos sąlygos prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir yra perteklinis, atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką (b.l. 44-45).

31Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Kaip jau buvo minėta, Perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti Atviro konkurso sąlygas buvo priimtas 2012 m. gegužės 15 d., todėl ieškovas teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai turėjo per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, tačiau bylos duomenimis, ieškovė pretenziją atsakovei pateikė tik 2012 m. liepos 27 d., t.y. ženkliai praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą. Remiantis tuo pagrindu, atsakovė atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją (b.l. 46).

32LR Civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimti sprendimu atisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės.

33Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais. Procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Villon“, bylos Nr. 3K-3-539/2008). Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas 10 arba 15 dienų terminas savo teisine prigimtimi atitinka procedūrinio termino požymius: šis terminas nustatytas pretenzijai perkančiajai organizacijai pateikti, su šio termino praleidimu įstatyme nesiejamas tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimas. Perkančioji organizacija įstatymo įgaliota nagrinėti tiekėjo pateiktas pretenzijas, iš to išplaukia jos teisės spręsti, ar tiekėjo pateikta pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo.

34Ieškovės nurodyta procesiniuose dokumentuose LAT praktika patvirtina perkančios organizacijos teisę spręsti, ar tiekėjo pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo, todėl atsakovas veikė įstatymo ribose. Taigi, teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas apie jo teises pažeidžiantį Konkurso sąlygų pobūdį privalėjo sužinoti paskelbus Pirkimo sąlygas, t.y. 2012 m. gegužės 15 d. bei VPĮ nustatytu terminu ir tvarka neginčijo konkurso sąlygų.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. liepos 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009 pažymėjo, kad perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Tiekėjai perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji nustato reikalavimus (įskaitant ir techninius) pirkimo objektui, gali skųsti VPĮ nustatyta tvarka. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimas siejamas su tiekėjo sužinojimu apie jo pažeistas teises (pvz., diskriminacinės sąlygos pirkimo objektui), o tam yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra, tiekėjų galimybė skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus dėl nustatytų pirkimo sąlygų (reikalavimų) apribota laiko atžvilgiu ir priklauso nuo to, ar tiekėjai nedelsiant inicijuoja viešųjų pirkimų procedūrų peržiūrą ar tik tada, kai jų pasiūlymas yra atmetamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2A-1659/2012). Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2012 m. liepos 13 d. būtų kėlęs klausimus dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, tarp jų ir dėl ginčijamo 4.2.2 punkto. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ir tai patvirtino atsakovė, kad Konkurso sąlygos, kurios buvo paskelbtos 2012 m. gegužės 15 d., o kvalifikacinis reikalavimas - turėti teisę atlikti statinių grupės negyvenamieji pastatai ir statinių grupės kiti pastatai statybos darbus, skirtingai nei teigia ieškovas, nebuvo keičiamas nuo Konkurso sąlygų paskelbimo.

36Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti pretendentų lygiateisiškumo principus, kad perkančioji organizacija privalo besąlygiškai laikytis pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir paskelbtos pirkimo proceso pradžioje. Šiomis procedūromis siekiama garantuoti realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrinti vienodas potencialių tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybes, todėl teismas atmeta ieškovės argumentus dėl Konkurso 4.2.2 punkto interpretacijos bei sutinka su atsakovės procesiniuose dokumentuose išdėstyta pozicija, kad ieškovė neteisingai suprato Konkurso sąlygas ir netinkamai interpretuoja 4.2.2. punktą, kuris nebuvo keičiamas, tačiau VPĮ nustatyta tvarka laiku nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl ginčijamų sąlygų išaiškinimo.

37Tai, kad perkančioji organizacija priėmė ir neišnagrinėjo ieškovės pretenzijos, kuri atsakovui buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo termino perkančioji organizacija neatnaujino. Tokio aptariamos normos aiškinimo laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, nėra pagrindo ieškovės veiksmus pavėluotai realizuojant įstatyme įtvirtintą teisę pateikti pretenziją, kurią perkančioji organizacija priėmė ir, ieškovės vertinimu, neišnagrinėjo, pripažinti pažeidžiančiais Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

38Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

39Kartu pažymėtina, kad įstatymas (VPĮ 94 straipsnis) pretenzijos pateikimo termino pradžios nesieja su tiekėjo sužinojimu apie galimą jo teisių pažeidimą, priešingai termino pradžia sietina su perkančiosios organizacijos sprendimų paskelbimu, todėl ieškovės argumentai, susiję su jos sužinojimu apie tariamą jos teisų pažeidimą, neturi teisinės reikšmės nustatant termino pateikti pretenziją pradžią. Esant šioms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovės pretenzija perkančiajai organizacijai buvo pateikta praleidus įstatyme nustatytą pretenzijos pateikimo terminą (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d.).

40Teismas bylą nutraukia, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (CPK 293 straipsnio 2 punktas). Kadangi ieškovė privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka nepasinaudojo ir ja pasinaudoti nebegali, nes yra praėję Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

41Pripažinus, jog civilinė byla nutrauktina, ieškovės argumentai dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo nenagrinėtini.

42Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

43Tais atvejais, kai šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (įskaitant nesąžiningą nepagrįsto ieškinio pareiškimą), jai gali būti taikomos sankcijos, nustatytos CPK 95 straipsnyje.

44Atsakovė nurodė, kad ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, reikšdamas tokio pobūdžio reikalavimus, bei vilkina Konkurso procedūras. Juo labiau, pretenziją perkančiajai organizacijai teikė, kai baiginėjosi dokumentų pateikimo terminas.

45Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ieškovas, pasinaudodamas įstatymo jam suteikta teise, pareiškė ieškinį atsakovei manydamas, kad atsakovė, organizuodama Atvirą konkursą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. Byloje nenustatyta, kad ieškovas atlikdamas veiksmus nesąžiningai ar piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis pareiškė ieškinį atsakovei, todėl atsakovės prašymas taikyti jam CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą atmestinas.

46Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjai jiems VPĮ suteikta teise ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus turi naudotis neperžengdami socialiai atsakingo asmens veiksmų ribų, nepažeisdami bendrųjų teisingumo ir sąžiningumo imperatyvų. Platus tiekėjo teisinio suinteresuotumo viešojo pirkimo sutarties sudarymu aiškinimas nepaneigia ieškovo procesinių pareigų elgtis sąžiningai, savo veiksmais nepagrįstai nesukelti neigiamų padarinių kitiems asmenims ar visuomenei.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

48Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 4. ieškovei UAB „BioWaste Technologies“ grąžintina 1000 Lt žyminio mokesčio (b.l. 15).

49Atsakovė pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalimi, 94 straipsnio 2 dalimi, 941 straipsnio 3 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4232 straipsnio 3 dalimi, 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

51civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovei VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti nutraukti.

52Grąžinti ieškovei UAB „BioWaste Technologies“ (j.a.k. 302508274) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-08-10.

53Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka,... 2. ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atvirojo konkurso „Kauno regiono... 3. Nurodo, kad Viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras"... 4. Konkurso sąlygų 4 punkte išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai... 5. Ieškovo įsitikinimu, aukščiau minėtos Atviro konkurso sąlygų nuostatos,... 6. 2012-07-27 Atsakovas informavo apie priimtą sprendimą nenagrinėti tiekėjo... 7. Ieškovas 2012-07-30 su prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Viešųjų... 8. Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio... 9. Atsakovė VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į... 10. Ieškovas nurodo, jog „tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai... 11. Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte Perkančioji organizacija nurodė statinių... 12. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų Lietuvos... 13. Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2012 m. gegužės 15 d., o kvalifikacinis... 14. Ieškovas yra vienintelis tiekėjas, kuris neteisingai suprato ir klaidingai... 15. VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. numato, kad „tiekėjas turi teisę pateikti... 16. Taigi kiekvienas tiekėjas turi pareigą domėtis vykdomo Pirkimo sąlygomis,... 17. Atsakovė pažymi, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra (toliau... 18. Ieškovas dublike nurodė, jog nesutinka su atsakovės atsiliepime... 19. Jei Atsakovas ir nežinotų kuriam pogrupiui priklausančius statinius... 20. Su Atsakovo prašymu skirti baudą, Ieškovas nesutinka. CPK 5 str. l d.... 21. Atsakovė triplike nesutinka tiek su ieškinyje, tiek su dublike nurodytais... 22. Ieškovas aiškindamas Konkurso sąlygų 4.2.2. punktą kaip neva... 23. Tai, kad ieškovas pats yra neatidus, nerūpestingas ir pažeidinėja... 24. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė teismui išvadą,... 25. Byla nutrauktina ( CPK 293 str.2 p.).... 26. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 27. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m gegužės 15 d. VšĮ... 28. Konkurso sąlygų 4 punkte išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai... 29. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi perkančioji... 30. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, nesutikdamas su Atviro konkurso... 31. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi... 32. LR Civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai... 33. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymuose, kituose teisės... 34. Ieškovės nurodyta procesiniuose dokumentuose LAT praktika patvirtina... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 36. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti... 37. Tai, kad perkančioji organizacija priėmė ir neišnagrinėjo ieškovės... 38. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas... 39. Kartu pažymėtina, kad įstatymas (VPĮ 94 straipsnis) pretenzijos pateikimo... 40. Teismas bylą nutraukia, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į... 41. Pripažinus, jog civilinė byla nutrauktina, ieškovės argumentai dėl... 42. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ... 43. Tais atvejais, kai šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (įskaitant... 44. Atsakovė nurodė, kad ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis... 45. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 46. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjai jiems VPĮ suteikta... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 48. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 4. ieškovei UAB „BioWaste Technologies“... 49. Atsakovė pareiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio... 51. civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste... 52. Grąžinti ieškovei UAB „BioWaste Technologies“ (j.a.k. 302508274) 1000 Lt... 53. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...