Byla e2-2279-657/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurointegracijos projektai“ ieškinį atsakovėms Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinei darbo biržai, tretiesiems asmenims viešajai įstaigai „Panevėžio kolegija“, uždarajai akcinei bendrovei „Inlinen“, uždarajai akcinei bendrovei „ETKC“, uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Sarbeka ir Ko“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Eurointegracijos projektai“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. birželio 7 d. pranešime nurodytus sprendimus dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje, dublike ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ūkio subjektų grupė UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Sarbeka ir Ko“ pateikė pasiūlymą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugų pirkimas“ daliai Nr. 2. Perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir kad visose pirkimo objekto dalyse laimėtoju tapo ūkio subjektų grupė VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“, ieškovės pasiūlymas pirkimo dalyje Nr. 2 įtrauktas antru numeriu. Ieškovė dėl šio sprendimo perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, reikalaudama laimėtojo pasiūlymą dėl jo kvalifikacijos trūkumų atmesti. Perkančioji organizacija tiekėjos pretenziją atmetė. Perkančioji organizacija laimėtojui sudarė išskirtines sąlygas dalyvauti pirkime ir jį laimėti. Laimėtojas neatitinka pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.7 ir 10.8 punktų reikalavimų. Laimėtojas nepateikė jokių Pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.7 punkte nurodytų dokumentų – nepateikė jokio suteiktų / teikiamų mokymo paslaugų sutarčių sąrašo reikalaujamai vidutinei vertei (1 660 000,00 Eur). Jo pateikti duomenys negali būti laikomi lygiaverčiais, yra abstraktūs ir deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Be to, laimėtojas neatitinka pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkto reikalavimo, kadangi nėra įgyvendinęs nei vienos mokymų sutarties reikalaujamai sumai ir nėra pateikęs jokio užsakovo teigiamo atsiliepimo apie sėkmingai įvykdytą tokią mokymo paslaugų sutartį. Laimėtojo nurodytos sutarties realiai nėra. Nurodytu laikotarpiu ESFA jokių mokymo paslaugų, kurias galėjo teikti VšĮ „Panevėžio kolegija“, neįsigijo ir minėtos kolegijos lektoriai neteikė kompetencijų ugdymo paslaugų ESFA darbuotojams. Laimėtoja perkančiajai organizacijai nurodė melagingą informaciją. Pagal pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punktu būtent tiekėjas turėjo būti teikęs mokymų paslaugas vienos paslaugų sutarties pagrindu 210 000,00 Eur vertei ir apie sėkmingą reikalaujamos vertės paslaugų suteikimą turėjo pateikti užsakovo patvirtinimą. Laimėtoju paskelbusi netinkamos kvalifikacijos tiekėją perkančioji organizacija nesilaikė pirkimo sąlygų 15 ir 61.1 punktų reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus bei perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 60.1, 60.2 ir 60.8 punktų nuostatas.

5Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime ir triplike prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo tikslas yra įsitikinti, kad tiekėjas turi pakankamas pajamas mokymų srityje ir bus ekonomiškai pajėgus įvykdyti sutartį, todėl atsakovė 2016 m. kovo 16 d. rašte Nr. Sd-943 „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“ tiekėjams yra išaiškinusi, kad jeigu bus pateikti dokumentai ne pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 7, tačiau turinys aiškiai ir nedviprasmiškai leis įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu, perkančioji organizacija pripažins dokumentus tinkamais. Laimėtojas pateikė kitus dokumentus, kurie įrodė laimėtojo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.7 ir 10.8 punktams. Tai, kad tiekėjas savo kvalifikacijai pagrįsti gali pateikti ir kitus dokumentus nei nurodyta pirkimo sąlygose, patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Jei tiekėjas pasiūlymą teikia visoms arba kelioms pirkimo objekto dalims, tiekėjo vidutinės metinės mokymų veiklos pajamos per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti sumuojamos. Kadangi laimėtojas teikė pasiūlymą visoms 10 Pirkimo objekto dalių, bendra mokymo pajamų suma turi sudaryti 1 660 000,00 Eur. VšĮ „Panevėžio kolegijos“ 2016 m. kovo 29 d. raštu VI1-93 patvirtinta, kad 2013, 2014, 2015 metais VšĮ „Panevėžio kolegijos“ kiekvienų metų mokymų veiklos pajamos buvo ne mažesnės kaip 1 700 000,00 Eur. Tai kad lėšos gautos iš skirtingų šaltinių nekeičia gautų lėšų tipo, nes tiek privačių asmenų lėšos, tiek valstybės lėšos buvo skiriamos formalaus mokymo paslaugoms. Atsakovė pirkimo sąlygose nekėlė reikalavimo sutarties rūšiai, todėl šiuo atveju tiekėjas galėjo pateikti bet kokios rūšies sutartį, kuri įrodo tiekėjo atitikimą Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 lentelės 10.8 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui. Atsakovė keldama reikalavimus dėl įvykdytos sutarties siekė įsitikinti, kad tiekėjai turės patirtį vykdant panašias sutartis ir bus pajėgūs įvykdyti sutartį. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad tokios sutarties nėra, nes apie ją yra viešai skelbiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojame portale. VšĮ „Panevėžio kolegija“ 2016 m. gegužės 25 d. rašte nurodė, kad projektą įgyvendino VšĮ „Panevėžio kolegija“. Mokymų paslaugas teikė Panevėžio kolegijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Šiuo atveju atsakovė siekdama išvengti ginčytinų situacijų vertino tik su mokymų veikla susijusias išlaidas. Ieškovė savo teiginių, kad laimėtojas pateikė melagingą informaciją, nepagrindė jokiais įrodymais.

6Atsakovė Kauno teritorinė darbo birža prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad palaiko atsakovės Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime nurodytus argumentus. Įgaliotoji institucija – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinkamai vykdė visas viešųjų pirkimų procedūras, pagrįstai laimėtoju pripažindama ūkio subjektų grupę – VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“. Įgaliotoji institucija užtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Tuo tarpu ieškovės nurodyti argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio, neparemti jokiais įrodymais.

7Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Inlinen“ teikdama reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kartu pateikė jungtinės veiklos partnerio VšĮ „Panevėžio kolegija“ veiklos ataskaitą, kurioje buvo nurodytos jos gaunamos veiklos pajamos 2013, 2014 ir 2015 metais. Be to, UAB „Inlinen” pateikė 2013, 2014 ir 2015 metų VšĮ „Panevėžio kolegija“ pajamų sąmatų ataskaitas, kuriose yra aiškiai išskirtos pajamų rūšys ir vadovaujantis minėtomis sąmatomis įrodoma, kad VšĮ „Panevėžio kolegija“ atitinka konkurso sąlygų 10.7. punkto reikalavimus. Perkančioji organizacija leido pateikti alternatyvius dokumentus, kurie nedviprasmiškai leistų įsitikinti pajamų šaltiniu. Atsižvelgus, kad dalis užsakovų yra studentai, kurie patys moka už savo studijas ir techniškai pateikti visu sutartis ir dokumentus yra sudėtinga. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad pakaktų nurodyti ministerijos atstovą ir pateikti oficialius dokumentus, kuriuos patvirtino VšĮ „Panevėžio kolegija“ taryba. UAB „Inlinen“ pagrįsdama VšĮ „Panevėžio kolegija“ atitikimą konkurso sąlygų 10.8. punkto reikalavimams, pateikė informaciją apie įgyvendintą mokymo sutartį „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“, kuria remiantis VšĮ „Panevėžio kolegija“ darbuotojai (dirbantys pagal darbo sutartį) teikė mokymo paslaugas šios sutarties partnerių darbuotojams. Įgaliotoji organizacija nekėlė reikalavimo sutarties rūšiai, todėl šiuo atveju tiekėjas galėjo pateikti bet kokios rūšies sutartį, kuri įrodo jo atitiktį nustatytam kvalifikacijos reikalavimui. Kadangi VšĮ „Panevėžio kolegija“ atitiko pirkimo kvalifikacinius reikalavimus, ieškovės nepagristi teiginiai gadina UAB „Inlinen“ ir jos jungtinės veiklos partnerio VšĮ „Panevėžio kolegija“ dalykinę reputaciją. Trečiasis asmuo dalyvaudamas pirkime turėjo sumokėti pasiūlymo užtikrinimo pratęsimo mokestį, kurio galiojimo laikas yra ribotas ir dėl ieškovės teismui pateikto nepagrįsto ieškinio liks nepanaudotas pagal paskirtį, nes pinigai UAB „Inlinen“ nebus grąžinti, todėl priteistini patirti nuostoliai.

8Trečiasis asmuo UAB „ETKC“ prašė ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad laimėtojas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl Laimėtojo pasiūlymas turi būti atmestas ne tik antroje Pirkimo objekto dalyje, tačiau visose Pirkimo objekto dalyse, nes jis neatitinka Pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Laimėtojo pateikta su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ šiame punkte nustatytų reikalavimų aiškiai netenkina. Projekto finansavimo administravimo sutartis nėra viena mokymų paslaugų sutartis konkrečiam užsakovui. Europos socialinio fondo agentūra yra projektą administruojanti institucija, tačiau ne paslaugų užsakovas. Pagal viešai skelbiamus duomenis projekto finansavimo metu VšĮ „Panevėžio kolegija“ vykdytos veiklos finansuotos mažesnei sumai nei reikalaujama Pirkimo sąlygų 10.8 punkte. Kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti Pirkimo sąlygų 10.8 punkte, yra aiškūs ir visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodai. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji kvalifikacinius reikalavimus aiškina kitaip, nei jie yra nustatyti, pažeidžia viešųjų pirkimų principus.

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė supaprastintą atvirą pirkimą „Išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 172258). Konkursas buvo vykdomas pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimo komisijos 2016 m. kovo 4 d. protokolu Nr. VP1-3 patvirtintas konkurso sąlygas. Ginčo pirkimo objektas – išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugos. Pirkimas suskirstytas į dešimt dalių pagal paslaugų teikimo vietą (Konkurso sąlygų 6-7 p.). Ūkio subjektų grupė – ieškovė UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Sarbeka ir Ko“ – pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso 2 daliai – išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugos Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamose teritorijose. Perkančioji organizacija 2016 m. birželio 7 d. raštu Nr. Sd-1924 pranešė, kad sudarė pasiūlymų eilę visose pirkimų dalyse ir nustatė laimėtoją: visose dešimtyje pirkimo dalyse laimėtoju pripažinta ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veikslo pagrindu: UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegija bei priimtas sprendimas sudaryti pirkimo sutartis su laimėtoja. Ieškovės pasiūlymas antrojoje pirkimo dalyje įrašytas antrojoje vietoje.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

12Ieškovė, pasinaudodama ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, 2016 m. birželio 20 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. EIPKSR 16/02/20-01 prašydama panaikinti Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo bei iš naujo priimti sprendimą dėl eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Perkančioji organizacija 2016 m. birželio 23 d. raštu Nr. Sd-2131 informavo, kad ieškovės pretenziją atmetė. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, jog ieškovė tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra pasisakęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

14Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Ir nors perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau ši teisė nėra neribota, t.y., įgyvendindama šią teisę, perkančioji organizacija neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

15Nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje įrašyto pirkimo dalyvio – ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegija – kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.7 ir 10.8 punktuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

16Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertintini vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais bei procedūromis. Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1S-25 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 10 p.).

17Dėl 10.7 punkto reikalavimų. Pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.7 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės mokymų veiklos pajamos su PVM per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos II pirkimo daliai turi būti ne mažesnės kaip 250 000,00 Eur. Jei tiekėjas teikia pasiūlymą visoms arba kelioms pirkimo dalims, pajamos turi būti sumuojamos. Įrodymui apie tinkamą kvalifikaciją turi būti pateikti suteiktų / teikiamų mokymo paslaugų, už kurių teikimą per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) buvo gautos mokymo veiklos pajamos, sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, veiklų, vykdytų įgyvendinant sutartį, aprašymas, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas, sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu, tiekėjo vykdytų veiklų aprašymas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (mėnesių tikslumu), užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas. Atitikimui pagrįsti pateikiama pažyma pagal Konkurso sąlygų 7 priede pateiktą formą. Atskiru prašymu gali būti prašoma pateikti įvykdytų sutarčių kopijos, taip pat pavedimų ar banko išrašų kopijos, patvirtinančios mokymų veiklos pajamas.

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad laimėtojas pasiūlymą teikė visoms pirkimo dalims. Tokiu būdu jo mokymų veiklos vidutinės pajamos per pastaruosius trejus metus turėjo būti ne mažesnės kaip 1 660 000,00 Eur (150 000,00 + 250 000,00 + 200 000,00 + 90 000,00 + 200 000,00 + 90 000,00 + 200000,00 + 90 000,00 + 140 000,00 + 250 000,00).

19Perkančioji organizacija 2016 m. kovo 16 d. rašte Nr. Sd-944 išaiškino tiekėjams, jog nesant galimybės pateikti 10.7 punkte prašomų dokumentų gali pateikti kitus dokumentus, kuriuos perkančioji organizacija pripažins tinkamais dokumentais (pvz. finansinių dokumentų išrašus, pajamų srautus ar pan.), kurie nedviprasmiškai leis įsitikinti mokymo pajamų šaltiniu.

20VšĮ Panevėžio kolegija savo kvalifikacijai pagrįsti perkančiajai organizacijai pateikė 2016 m. kovo 29 d. raštą Nr. V11-93, pasirašytą kolegijos direktoriaus, kuriame patvirtinama, jog Panevėžio kolegijos kiekvienų metų mokymų veiklos pajamos buvo ne mažesnės kaip 1 700 000,00 Eur. Iš pateiktos pažymos apie tiekėjo vidutines metines mokymų veiklos pajamas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos (Pirkimo sąlygų 7 priedas) matyti, jog Panevėžio kolegijos pajamas sudarė mokestis už studijas (užsakovai – Švietimo ir mokslo ministerija (studento krepšelis) ir studentai (asmeniškai mokantys už mokslą). Šios pajamos 2015 m. buvo ( - ) Eur su PVM, 2014 m. –( - ) Eur su PVM, 2013 m. – ( - ) Eur su PVM (Panevėžio kolegijos tarybos patvirtintos 2013 – 2015 m. pajamų sąmatos), t. y vidutinės pajamos per vienerius metus sudarė ( - ) Eur su PVM. Iš pateiktų 2013 – 2015 m. finansinės būklės ataskaitų ir veiklos rezultatų ataskaitų nėra aišku, kiek pajamų konkrečiai gauta už mokymų veiklą. Kaip matyti iš pateiktos formos (Konkurso sąlygų 7 priedas) joje nėra nurodyta sutarčių pavadinimų, tiekėjo vykdytų veiklų, įgyvendinant sutartį aprašymo, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimo, tačiau šiuos dokumentus perkančioji organizacija pripažino pakankamais laimėtojo kvalifikaciniam reikalavimui nustatytam konkurso sąlygų 3 dalies 2 lentelės 10.7 punkte pagrįsti.

21Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tokią galimybę tiekėjams užtikrina lygiateisis jų pasiūlymų vertinimas, atliekamas visų viešojo pirkimo procedūrų metu: vertinant tiekėjų kvalifikaciją ar kitų reikalavimų tiekėjams atitiktį bei pasiūlymų siaurąja prasme aspektus.

22Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tai, nustatytina pagal tai, ar perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus dėl atitinkamo reikalavimo faktiškai nesuteikė jam reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

23Perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia ir skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (I) Nr. AC-38-1).

24Dėl 10.8 punkto reikalavimo. Pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10.8 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti sėkmingai įvykdęs arba sėkmingai vykdo bent vieną mokymo paslaugų sutartį, kurios vertė arba įvykdytos dalies vertė su PVM antrai konkurso daliai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 210 000,00 Eur. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdyta sutarties dalis iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė kaip 210 000,00 Eur antrai daliai. Reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti laisvos formos pažymą apie tiekėjo per paskutinis 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašą, kuriame nurodoma: užsakovo pavadinimas, adresas ir asmuo kontaktams (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas); sutarties objektas ir trumpas jo aprašymas; sutarties (įvykdytos dalies, jei sutartis vykdoma) vertė eurais su PVM. Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis iki pasiūlymo pateikimo termino yra ne mažesnė kaip suma, reikalaujama objekto pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas; vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas; sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu; sutarties pasirašymo ir įvykdymo ar vykdymo data (mėnesių tikslumu). Įrodymui apie aprašytų sutarčių sėkmingą įvykdymą ar vykdymą pateikiamas užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ar vykdomą bent vieną sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodyta šiame Konkurso sąlygų punkte (atsižvelgiant kuriai ar kurioms pirkimo dalims tiekėjas teikia pasiūlymą). Norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti, atskiru prašymu Įgaliotoji organizacija gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Įgaliotoji organizacija pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su dalyvio nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.

25Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti VšĮ Panevėžio kolegija pateikė laisvos formos 2016 m. kovo 29 d. raštą Nr. VI1-94, kuriame nurodyta, jog įvykdytos mokymų paslaugų sutarties pavadinimas yra „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“, sutarties įgyvendinimo data – 2015 m. balandžio 1 d., vertė – ( - ) Eur su PVM, o Užsakovas – Europos socialinio fondo agentūra.

26Atsakydama į teismo paklausimą, Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. E8FS07-2016-00398 nurodė, jog VšĮ Panevėžio kolegija neteikė mokymo paslaugų agentūrai nei 2012 m. gruodžio 20 d. Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010, kurios pagrindu buvo įgyvendinamas projektas „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ nei jokiais kitais pagrindais.

27VšĮ Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, atsakovės teigimu, buvo ( - ) Eur (išmokėtų sumų pagal biudžetą ir veiklas ataskaita 1.1 ir 2.1 eilutės), kas viršija numatytą minimalią 210 000,00 Eur sumą.

28Kaip matyti iš byloje esančių duomenų įgyvendinama Finansavimo ir administravimo sutarties 4 priedo veiklą 1.2.1 „Programų parengimas, vertinimas ir registravimas“, veiklą 1.2.2 „Metodinių mokymo priemonių parengimas ir tiražavimas kvalifikacijos tobulinimo programų klausytojams" bei veiklą 1.3.1 „Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas“, VšĮ Panevėžio kolegija parengė, įvertino ir įregistravo 25 kvalifikacijos tobulinimo programas (kurios skelbiamos internete adresu: http://www.esparama.lt/en/proiektas?id=37095&order=&page=&pgsz=10) bei jų pagrindu apmokė Finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodytų Projekto partnerių (Šiaulių valstybinė kolegija; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; Panevėžio pramonininkų asociacija; Lietuvos mokyklų vadovų asociacija; Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija; Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė; Viešoji įstaiga „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“; Jaunuolių dienos centras; Panevėžio socialinių paslaugų centras; Viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras; Panevėžio A. B. kūdikių ir vaikų globos namai; J. M. dramos teatras; Panevėžio lėlių vežimo teatras; Kino centras „Garsas“; Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai; UAB „Vatlit“; Akcinė bendrovė „Panevėžio specialusis autotransportas“; Viešoji įstaiga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė; Panevėžio teatras „Menas“) darbuotojus (38 grupės, kuriose dalyvavo 493 asmenys).

29Byloje nėra pateikta įrodymų, jog laimėtojas suteikė mokymo paslaugų už 210 000,00 Eur vienam užsakovui. Taip pat nėra pateiktas užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ar vykdomą sutartį, juolab, kad kaip matyti iš bylos duomenų buvo apmokomi kitų sutarties partnerių darbuotojai. Teismo nuomone, nesant kitų neginčijamų įrodymų, pateikta 2012 m. gruodžio 20 d. Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010 nepatvirtina tiekėjo – ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegija – kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 2 lentelės 10.8 punkte nustatytam reikalavimui.

30Pažymėtina, jog perkančiajai organizacijai neužtenka formaliai atsižvelgti į teikėjų pateiktus dokumentus, būtina visapusiškai įsitikinti tiekėjo pajėgumais ir kvalifikacija vykdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Tuo tarpu, byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad perkančioji organizacija net neprašė, kad tiekėja pateiktų jos kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, pagrindžiančius, dokumentus.

31Kaip jau minėta perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantas. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Įstatyme nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013; kt.).

32Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.

33Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų. Atmesti tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.) galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005). Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Nagrinėjamu atveju, nustatytos faktinės bylos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, jog atsakovė netinkamai realizavo Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, tinkamai neanalizavo pateiktų dokumentų, neprašė pateikti kitų įrodymų, pagrindžiančių jos pirkimo sąlygų 10.7 ir 10.8 punktuose nustatytiems tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams. Konkurso sąlygų 10.7. ir 10.8. bei 61.1. punktuose nustatyta, kad pasiūlymas atmetamas, jeigu pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ar perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

34Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad priimant sprendimą dėl ūkio subjektų grupės UAB „Inlinen“ ir VšĮ Panevėžio kolegija pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir jos pripažinimo laimėtoja buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir abipusio pripažinimo principai, todėl ieškinys tenkintinas ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. birželio 7 d. pranešime nurodyti sprendimais dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo naikintini.

35Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, perkančiajai organizacijai netinkamai vykdant pareigas, konkurso šalys grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais ir nurodytais pagrindais.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1, 2 d.). UAB „Eurointegracijos projektai“ iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, pateikė teismui bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus. Teismas, atsižvelgdamas į išnagrinėtos bylos rezultatą, atsižvelgdamas į procesinių dokumentų apimtį, bylos sudėtingumą, sprendžia, kad ieškovės UAB „Eurointegracijos projektai“ turėtos išlaidos pirmosios instancijos teisme sudaro 217,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis, bei 3 108,10 Eur (su PVM) advokato atstovavimo išlaidos. Viso ieškovė patyrė 3 325,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės už teisines paslaugas sumokėtos išlaidos neviršija Rekomendacijose numatytus maksimalių dydžių, taip pat atsižvelgiant į Rekomendacijose nurodytus kriterijus (konkrečiai: ginčo pobūdį, bylos apimtį, rengtų procesinių dokumentų skaičių), teismas sprendžia, kad tenkinant ieškinį, ieškovei iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinės darbo biržos priteistina po 1 662,55 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.). Trečiasis asmuo UAB „ETKC“, dalyvavusi byloje atsakovės pusėje prašė priteisti 732,05 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius dokumentus, todėl ieškinį patenkinus iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno teritorinės darbo biržos UAB „ETKC“ priteistina po 366,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

38Ieškinį tenkinti.

39Panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. birželio 7 d. pranešime nurodytus sprendimus dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 pasiūlymų eilės sudarymo, ūkio subjektų grupės VšĮ „Panevėžio kolegija“ ir UAB „Inlinen“ paskelbimo šios dalies laimėtoju ir pirkimo sutarties su laimėtoju dėl pirkimo objekto dalies Nr. 2 sudarymo.

40Priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (juridinio asmens kodas 190766619) bei Kauno teritorinės darbo biržos, juridinio asmens kodas 291435060, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurointegracijos projektai“, juridinio asmens kodas 142122047, po 1 662,55 Eur (po vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt du eurus 55 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

41Priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619, bei Kauno teritorinės darbo biržos, juridinio asmens kodas 291435060, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ETKC“, juridinio asmens kodas 135989233, po 366,00 Eur (po tris šimtus šešiasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

42Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Eurointegracijos projektai“ kreipėsi į teismą prašydama... 5. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 6. Atsakovė Kauno teritorinė darbo birža prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 7. Trečiasis asmuo UAB „Inlinen“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš... 8. Trečiasis asmuo UAB „ETKC“ prašė ieškinį tenkinti ir priteisti iš... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Lietuvos... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 12. Ieškovė, pasinaudodama ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, 2016 m.... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir... 14. Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota... 15. Nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios organizacijos sudarytos... 16. Lietuvos Respublikos Viešųjų... 17. Dėl 10.7 punkto reikalavimų. Pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad laimėtojas pasiūlymą teikė visoms... 19. Perkančioji organizacija 2016 m. kovo 16 d. rašte Nr. Sd-944 išaiškino... 20. VšĮ Panevėžio kolegija savo kvalifikacijai pagrįsti perkančiajai... 21. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 22. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia tai, kad teikėjų pasiūlymai turi... 23. Perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo... 24. Dėl 10.8 punkto reikalavimo. Pirkimo sąlygų 3 dalies Tiekėjų... 25. Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti VšĮ Panevėžio kolegija... 26. Atsakydama į teismo paklausimą, Europos socialinio fondo agentūra 2016 m.... 27. VšĮ Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,... 28. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų įgyvendinama Finansavimo ir... 29. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog laimėtojas suteikė mokymo paslaugų už... 30. Pažymėtina, jog perkančiajai organizacijai neužtenka formaliai atsižvelgti... 31. Kaip jau minėta perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus,... 32. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis... 33. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada,... 34. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, konstatuoja,... 35. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 38. Ieškinį tenkinti.... 39. Panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 40. Priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir... 41. Priteisti iš atsakovių Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...