Byla 2-619-272/2013
Dėl 7997,40 EUR skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei I. B. dėl 7997,40 EUR skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės I. B. 7997,40 EUR skolos, kurią sudaro 3969,20 EUR negrąžintas kreditas, 1151,61 EUR palūkanos, 2876,59 EUR delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovė neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Šalys 2007 m. spalio 5 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1550718052028-23 (toliau – Sutartis) (b.l. 3-5), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 5806,86 EUR vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį grąžinimo terminą iki 2012-10-04. Prievolės pagal Sutartį įvykdymo terminas baigėsi 2012-10-04, tačiau atsakovė iki šiol nėra grąžinusi 7997,40 EUR skolos, kurią sudaro 3969,20 EUR negrąžintas kreditas, 1151,61 EUR palūkanos, 2876,59 EUR delspinigių.

8Bylos duomenimis – 2012 m. gruodžio 13 d. pažymos kopija (b. l. 7) – nustatyta, jog atsakovė negrąžino ieškovui 3969,20 EUR vartojimo kredito, nesumokėjo 1151,61 EUR palūkanų, todėl ieškovo reikalavimai dėl 3969,20 EUR negrąžinto vartojimo kredito ir 1151,61 EUR palūkanų priteisimo iš atsakovės yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2876,59 EUR delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas.

10CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

11Kaip matyti iš Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkto, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, o pagal Sutarties bendrosios dalies 5.4 punktą įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną.

12Įvertinęs Sutarties dalyką, Sutarties pobūdį ir prigimtį, teismas konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

14Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

15Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

16Kaip minėta, pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktą atsakovė privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, o pagal Sutarties bendrosios dalies 5.4 punktą atsakovė privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną. Pažymėtina, jog Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktuose nustatyti delspinigiai, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovės, kaip vartotojos, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

18Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad Sutartyje numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai yra per dideli.

192011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į nurodytu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

20Bylos duomenys (b. l. 7) patvirtina, jog atsakovei pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus paskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai sudaro 2876,59 EUR delspinigių sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių normą iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 1438,29 EUR sumą.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

22Apibendrinus išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra 82,01 procento, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 680,68 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

23Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 2,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir I. B. 2007 m. spalio 5 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 1550718052028-23 bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėja įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą (kredito dalį) dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėja įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas (palūkanų dalį) dieną.

27Priteisti iš I. B. 3969 EUR 20 EUR ct negrąžinto kredito, 1151 EUR 61 EUR ct palūkanų, 1438 EUR 29 EUR ct delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra už 6559 EUR 10 EUR ct, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2013-01-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 680 Lt 68 ct bylinėjimosi išlaidų AB SEB bankui.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės I. B. 7997,40 EUR skolos, kurią... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 4. Atsakovė neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Šalys 2007 m. spalio 5 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Bylos duomenimis – 2012 m. gruodžio 13 d. pažymos kopija (b. l. 7) –... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2876,59 EUR delspinigių už... 10. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 11. Kaip matyti iš Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkto, atsakovė įsipareigojo... 12. Įvertinęs Sutarties dalyką, Sutarties pobūdį ir prigimtį, teismas... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 14. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 15. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 16. Kaip minėta, pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktą atsakovė privalo... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 18. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į... 19. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 20. Bylos duomenys (b. l. 7) patvirtina, jog atsakovei pagal Sutarties bendrosios... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje... 23. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96 str. str., 142... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir I. B. 2007 m. spalio 5 d.... 27. Priteisti iš I. B. 3969 EUR 20 EUR ct negrąžinto kredito, 1151 EUR 61 EUR ct... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...