Byla e2-279-272/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi ( - ) str. 5 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. S. ( - ) ir E. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype, kadastrinis Nr. 7901/0004:197, unikalus Nr. 4400-1573-0555, esančiame ( - ), Trakų r. sav. (toliau tekste – Žemės sklypas), buvo sodyba.

3Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad 2014-04-23 UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkė doc. dr. J. S. ( - ) pareiškėjo prašymu nustatyti, ar Žemės sklypo ribose buvo pastatai, atliko ekspertizę, kurios metu atlikusi archyvinės - kartografinės medžiagos analizę nustatė, kad įregistruoto Žemės sklypo ribose 1949-1950 m. buvo pastatas. 2014-07-07 doc. dr. J. S. ( - ) papildomai fotogrametriškai ištyrusi 1949 m. foto medžiagą, išduotą Lietuvos Respublikos Nacionalinės žemes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste - NŽT prie ŽŪM) „Žemės fondo“ archyvo nustatė, kad pareiškėjo Žemės sklypo teritorijoje yra pastatas, kurio matmenys 8 x 11 m, o pastato paskirtis - galimai gyvenama. NŽT prie ŽŪM Trakų skyriaus vedėjo 2014-09-18 ir 2014-10-16 įsakymais Nr. 46VĮ-(14.46.2.)-778 ir 46VĮ-(14.46.2.)-865 buvo nuspręsta pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslas - ūkininko A. S. ( - ) 2,6752 ha ploto bendrosios jungtines sutuoktinių nuosavybės teise valdomame žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7901/0004:197), esančiame ( - ), Trakų seniūnijoje, Akmenos kadastro vietovėje, Trakų rajono savivaldybėje, ūkininko sodybos vietai parinkti (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes pareiškėjai mano, kad yra visos aplinkybės, sudarančios pagrindą teigti, kad visi pareiškėjų pateikti dokumentai įrodo Žemės sklype buvus sodybą.

4Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau tekste – TINP) atsiliepime į pareiškimą (b.l. 29-33) nurodė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso Žemės sklypas, kuriam yra taikomos specialios naudojimo sąlygos: 1. XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Tai patvirtina kartu su pareiškėjų pareiškimu pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-03-03 išrašas. Pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis Žemės sklypas yra kompleksinėje valstybės saugomoje teritorijoje - TINP. Šį faktą pripažįstą, jo neginčija ir patys pareiškėjai. Todėl veiklai pareiškėjams nuosavybės teise valdomame Žemės sklype yra taikomi apribojimai, draudimai ir/ar reikalavimai, kuriuos, be kita ko, nustato ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys teisės aktai (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau tekste - STĮ) 5 str.). Pareiga laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose saugomoms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų, saugomose teritorijose esančių žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams, naudotojams bei valdytojams, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims kyla iš STĮ 32 str. 9 d. Pažymėjo, jog nustatant juridinį faktą sodybos atkūrimo tikslu ypatingai svarbios yra STĮ 13 str. nuostatos, pagal kurias: „Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato šis Įstatymas, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai.“ (STĮ 13 str. 1 d). „<...> Valstybiniuose parkuose draudžiama: <...> 4) statyti statinius valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) ir (ar) bendruosiuose planuose nenustatytose vietose, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktų); 5) statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas <...> „ (STĮ 13 str. 2 d. 4, 5 p.). „Statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus. Leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius, teritorijos užstatymo tankį, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai. Juose gali būti sugriežtinti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai ir nustatyti papildomi reikalavimai.“ (STĮ 13 str. 3 d.). Šiomis įstatymo nuostatomis įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą - viešąjį interesą, uždraudė šias veiklas saugomose teritorijose: 1) statyti statinius valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) ir (ar) bendruosiuose planuose nenustatytose vietose, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą); 2) statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus; 3) didinti gyvenamųjų namų, ūkininko ūkio ir kitų pastatų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos; 4) statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę; 5) sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Toks įstatyminis teisinis reglamentavimas suponuoja, kad valstybiniuose parkuose naujų statinių statybos nėra galimos, išskyrus: 1) pastatų statybą esamose bei buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą); 2) kai tai nustatyta valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) ir (ar) bendruosiuose planuose. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama išsaugoti nacionalinę vertę turinčių vietovių kraštovaizdį, saugoti jį nuo urbanizacijos bei neigiamos žmogaus veiklos ir tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-14 nutarimu, yra konstituciškai pagrįsta. Nurodė, kad pagal TINP planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 „D. T. istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“, paskelbtos Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-20 įsakymu Nr. 212 „D. T. istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“, 2 skyriaus „Bendri TINP planavimo ir tvarkymo principai“ nuostatas, naujas sodybas galima statyti tik senųjų sodybų vietose arba vietose, numatytose detaliuose parko gyvenviečių projektuose. Remiantis šiomis TINP planavimo schemos nuostatomis, kurios yra suderintos su aukščiau paminėtu įstatyminiu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog TINP teritorijoje naujos sodybos gali būti statomos tik dviem atvejais: 1) senųjų sodybų vietose. Buvusios sodybos sąvoka pateikta Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436 „D. T. istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo“ 5 p.: „Buvusi sodyba - tai sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais archyviniais dokumentais, moksliniais tyrimais ar teismo sprendimu“; 2) vietose, numatytose detaliuose parko gyvenviečių projektuose. TINP planavimo schemos prasme detaliais parko gyvenviečių projektais reikėtų laikyti suplanuotas TINP teritorijoje esančių miestų, miestelių ar kaimų teritorijas, kurias numatoma urbanizuoti ir kuriose būtų galima nauja statyba. Pagal TINP planavimo schemos 5 skyriaus „Trakų miesto ir gyvenviečių plėtotė“ gyvenamosios statybos plėtrai numatyti Naujasodžio, Žukiškių, Žaizdrių, Babriškių, Senųjų Trakų gyvenamieji kvartalai už TINP ribų. Pažymėjo, jog TINP yra kompleksinė saugoma teritorija. Tai reiškia, jog visa TINP teritorija pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir panaudojimo galimybes yra skirstoma į funkcines zonas: 1) konservacinę, kurią sudaro rezervatai ir draustiniai; 2) prezervacinę (apsauginę), kurią sudaro apsauginiai miškai bei kultūros kompleksų vizualinės apsaugos teritorijos; 3) rekreacinę, kurią sudaro miško parkai, rekreacinės akvatorijos, rekreacijos įstaigų teritorijos; 4) ūkinę ir gyvenamąją, kurią sudaro agroūkinės teritorijos, komunalinės ir gamybinės teritorijos, nauji gyvenamieji rajonai bei gyvenvietės. Pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis Žemės sklypas yra Ūkinei ir gyvenamajai zonai priskiriamose agroparkinėse teritorijose, kurių tikslą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuoja TINP planavimo schemos 3 skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ 4 skirsnio „Ūkinė ir gyvenamoji zona“ 1 punktas: „1. Agroparkinės teritorijos. Tikslas - ūkininkauti, išsaugant bei atkuriant būdingą TINP agrarinį kraštovaizdį. Naudojimas - ribotas ūkinis naudojimas, gyvenamoji funkcija, pažintinė rekreacija, kitos veiklos formos, neprieštaraujančios TINP uždaviniams. Tvarkymas. Darbai vykdomi pagal žemėtvarkos projektus, kuriuose turi būti numatyta padidinti želdinių plotus. <...>“. Nurodė, jog pareiškėjai savo pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo sodybos TINP teritorijoje atkūrimo tikslu grindžia prie jo pridėtais įrodymais (2014-04-23 ekspertizės aktu, 2014-07-07 pažyma apie sklype identifikuotą pastatą ir kt.), kurie, TINP nuomone, patvirtina faktą apie pastato (galimai gyvenamo) 1949 m. egzistavimą šiuo metu pareiškėjams priklausančio Žemės sklypo ribose.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš 2014-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašo matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1573-0555, esantis Šulininkų k. 18, Trakų sen., Trakų r. sav. (Žemės sklypas), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso pareiškėjams A. S. ( - ) ir E. K.; žemės sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos – „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“ (b.l. 8-9); Žemės sklypas yra valstybės saugomoje teritorijoje - Trakų istoriniame nacionaliniame parke, ko neginčija ir pareiškėjai, todėl šiam žemės sklypui taikomos STĮ nuostatos.

8Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjų prašomas nustatyti faktas gali jiems sukelti teisines pasekmes – suteikti galimybę atkurti buvusią sodybą.

9Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Teismai, vertindami pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (( - )str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-155/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

10STĮ 13 str. 2 d. 4, 5 p. numatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose; statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Analogiškas reglamentavimas numatytas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarime Nr. 912 „D. T. istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo”, t.y. kad naujas sodybas galima statyti tik senų sodybų vietose arba vietose, numatytose detaliuose parko gyvenviečių projektuose.

11Pagal 2003-11-21 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-436 “D. T. istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo” patvirtinto Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 5 p., buvusi sodyba apibrėžiama kaip sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais archyviniais dokumentais, moksliniais tyrimais ar teismo sprendimu.

12Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-03-26 įsakymo Nr. D1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 5.15 punkte įtvirtintą sodybos sąvoką, sodyba - nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais (pagalbinio ūkio, kitos (išskyrus sodų) paskirties, kaimo turizmo, sporto paskirties inžineriniais statiniais ir kitais statiniais).

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu. Pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-268/2009).

14Pareiškėjai savo pareiškimui pagrįsti teismui pateikė UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. ( - ) 2014-04-23 ekspertizės aktą (b.l. 5-7), kuriame nurodyta, kad ištyrus 1950 m. N-35-38-G-g (Rykantai) nomenklatūros lapo 1:25 000 mastelio topografinio žemėlapį, rekognoskuotą 1949 m. (b.l. 10-11), matyti, kad pagal tuo metu atliktus vietovės dešifravimo darbus, topografiniu sutartiniu ženklu Žemės sklype pažymėtas pastatas; skenuoto topografinio žemėlapio fragmente parodyta pastato vieta. Atlikusi ekspertizę matininkė doc. dr. J. S. ( - ) 2014-04-23 ekspertizės akte nurodė, jog atlikus archyvinės – kartografinės medžiagos analizę nustatyta, kad A. S. Kairio ir E. K. kadastriniu numeriu Nr. 7901/0004:0197 įregistruoto žemės sklypo, esančio Trakų r. sav., ( - ) ribose 1949-1950 m. buvo pastatas; nustatytos žemės sklype 1949-1950 m. buvusio pastato stačiakampės koordinatės LKS94 m. koordinačių sistemoje (± 2,5 m tikslumu); pateiktas žemės sklypo Nr. 7901/0004:0197 planas su identifikuoto pastato vieta.

15Byloje esanti UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. ( - ) 2014-07-07 pažyma apie sklype identifikuotą pastatą ir jos priedai (b.l. 24-26) patvirtina, kad papildomai fotogrametriškai ištyrus 1949 m. užskridimo foto medžiagą, išduotą Lietuvos Respublikos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos „Žemės fondo“ archyvo nustatyta, kad A. S. ( - ) žemės sklypo, esančio Trakų r. sav( - ), įregistruoto Nekilnijamojo turto registre kadastriniu Nr. 7901/0004:0197, teritorijoje yra pastatas; preliminariai nustatyti pastato matmenys yra 8 x 11 m (88 kv. m ploto); pastato paskirtis – galimai gyvenama.

16Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų prašomą nustatyti faktą, kad jiems priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1573-0555, esančiame ( - )., buvo sodyba, todėl toks juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėjai negali gauti (CPK 445 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 176-178, 270, 442-448 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškimą patenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S. ( - ) ir E. K. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1573-0555, esančiame ( - ) buvo sodyba.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas buvusios sodybos atkūrimo tikslu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi ( - )... 2. pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės... 3. Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad 2014-04-23 UAB „CAD ir F... 4. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau... 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Iš 2014-03-03 Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašo matyti, kad... 8. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjų prašomas... 9. Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 10. STĮ 13 str. 2 d. 4, 5 p. numatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama... 11. Pagal 2003-11-21 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-436... 12. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-03-26 įsakymo Nr. D1-120... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sodybos buvimo... 14. Pareiškėjai savo pareiškimui pagrįsti teismui pateikė UAB „CAD ir F... 15. Byloje esanti UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. ( -... 16. Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų prašomą nustatyti... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 176-178, 270, 442-448 straipsniais,... 18. pareiškimą patenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S. ( - ) ir E. K.... 20. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas buvusios sodybos atkūrimo... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...