Byla B2-1197-221/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „August ir Ko“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ generalinio direktoriaus R. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „August ir Ko“,

Nustatė

22019 m. sausio 17 d. Kauno apygardos teisme gautas UAB „Žemkasta“ (toliau – ir bendrovė) generalinio direktoriaus R. B. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“, kuriame prašoma: 1) iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Žemkasta“; 2) restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Iflas“; 3) nustatyti 1 200 Eur plius PVM per mėnesį administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

3Pareiškime nurodoma, kad bendrovė įsteigta 1974 metais – įkurta Mechanizacijos valdyba Nr. 7. 1995 metais bendrovė pervadinta į AB „Žemkasta“, nuo 2001 metų AB „Žemkasta“ perregistruota į UAB „Žemkasta“. Bendrovei priklauso 1986 metais pastatyta gamybinė bazė, administracinis-buitinis pastatas, kurio plotas 920 kv. m, 526 kv. m ploto gamybinės dirbtuvės. Bendrovės veiklos sritys: išorės vandentiekio, buitinių, pramoninių ir lietaus nuotekų statybos darbai, šiluminių trasų renovacija, keičiant jas bekanalinėmis trasomis, nuotekų siurblinių ir valymo įrenginių montavimas. Bendrovėje vidutiniškai dirba apie 60 darbuotojų, metinė bendrovės apyvarta siekia iki 2 mln. Eur. Bendrovė turi sukaupusi ilgalaikę patirtį teikiamų paslaugų sferoje, turi visą reikiamą ir būtiną gamybinę bazę, techniką, įrangą ir žmogiškuosius išteklius. Bendrovė turi pasirašiusi statybos rangos sutarčių 2018–2020 metams už bendrą 2 026 111,51 Eur (be PVM) sumą. Turima patirtis leidžia prognozuoti, kad bendrovės vykdomų darbų srityje artimiausiais metais darbų apimtys nemažės. Bendrovės veiklos pajamos per 2017 metus sudarė 1 672 290 Eur, per 2018 metus – 1 719 291 Eur. Pagrindinės priežastys, dėl kurių bendrovė turi finansinių sunkumų: sumažėjusios gamybos apimtys, todėl, siekiant išlaikyti darbuotojus, teko mažinti statybos montavimo darbų kainas, kad bendrovė būtų konkurencinga rinkoje ir gautų naujų projektų; emigracijos procesas, dėl kurio bendrovę paliko daug kvalifikuotų specialistų. Kvalifikuotiems specialistams išėjus iš bendrovės, sumažėjo bendrovės darbo našumas, nes greitai nepavyko rasti naujų kvalifikuotų specialistų, kurie pakeistų išėjusius; atsiradęs lėšų trūkumas smarkiai sumažino statybinės įrangos atnaujinimo galimybes ir apsunkino statybos medžiagų įsigijimą. Nurodytos priežastys yra laikino pobūdžio, jas bendrovė jau sprendžia, o galutinai išspręs restruktūrizavimo proceso metu. Jau dabar bendrovė optimizuoja veiklą, atrinkinėja kvalifikuotus specialistus, siekdama efektyviai sumažinti darbuotojų skaičių, kuris užtikrintų tolimesnį bendrovės veiklos vykdymą ir tęstinumą. Bendrovė iš dalies atsiskaito su tiekėjais, tačiau, siekdama užkirsti kelią galimiems negrįžtamiems padariniams, siekia išsikelti restruktūrizavimo procesą. Restruktūrizavimo procesas leis stabilizuoti bendrovės įsipareigojimų naštą, išdėstant skolų grąžinimą pagal grafiką, pritraukti naujų investuotojų, kurių investicijos bus panaudotos veiklos palaikymui ir plėtojimui, atstatyti ilgalaikį bendrovės mokumą, išvengti bendrovės bankroto ir visų su tuo susijusių neigiamų pasekmių, išsaugoti darbo vietas, išsaugoti bendrovę, investuotojų investicinę vertę, o valstybei ir toliau gauti įplaukas į biudžetą per sumokamus mokesčius.

4Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“ priimtas Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartimi, UAB „Žemkasta“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas skirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. vasario 1 d. 9.00 val.

52019 m. sausio 31 d. Kauno apygardos teisme gautas UAB „August ir Ko“ prašymas įtraukti ją į civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu finansinių reikalavimų.

6Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi UAB „August ir Ko“ įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemkasta“ generalinio direktoriaus R. B. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“.

7Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas.

8Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Tokie tikslai pasiekiami per laiku pradėtą restruktūrizavimo procesą, taip padedant išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo). Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetas taikytinas tai vertybei, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes gaivinant įmonę tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė toliau funkcionuos kaip verslo subjektas, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė iš mokamų mokesčių gaus pajamų, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą), nei pradėjus įmonės bankroto ar likvidavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1878/2014).

9ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

10ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

11Iš teismui pateikto UAB „Žemkasta“ 2019 m. sausio 7 d. balanso duomenų matyti, kad UAB „Žemkasta“ turi turto už 1 796 739 Eur (ilgalaikis turtas – 464 983 Eur, kurį sudaro: nematerialusis turtas – 1 666 Eur, materialusis turtas – 463 317 Eur; trumpalaikis turtas – 1 331 756 Eur, kurį sudaro: atsargos – 82 484 Eur, per vienus metus gautinos sumos – 1 245 672 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3 600 Eur), mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 1 088 880 Eur, iš jų visi mokėtini per vienerius metus. Pagal 2019 m. sausio 7 d. pelno (nuostolių) ataskaitą ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Žemkasta“ dirbo nuostolingai, nuostoliai sudarė 50 441 Eur.

12Ieškovas pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“ nurodo, kad pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 809 403,25 Eur, o nepradelsti – 279 477,02 Eur, bendrovės turto vertė – 1 796 739 Eur, todėl bendrovės pradelstos sumos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Teismas, vertindamas UAB „Žemkasta“ kreditorių sąrašą ir pradelstų UAB „Žemkasta“ įsipareigojimų kreditoriams dydį, sprendžia, kad UAB „Žemkasta“ pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydis yra didesnis nei nurodo ieškovas, kadangi UAB „Žemkasta“ mokumas vertinamas 2019 m. vasario 1 d., atitinkamai šiai datai nustatytini UAB „Žemkasta“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams. Dėl šių aplinkybių prie pradelstų UAB „Žemkasta“ įsipareigojimų kreditoriams, be ieškovo nurodytų, turėtų būti priskirti ieškovo kaip nepradelsti nurodyti įsipareigojimai „Swedbank“ AB (210 438,59 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 29 d.), A. Č. IĮ GEOLITA (302,06 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 21 d.), UAB „Helanas“ (2 740,33 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 10 d.), IĮ „Kelgatrema“ (5 400 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 3 d.), J. R. individualiai įmonei (1 301,62 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 15 d.), UAB „August ir Ko“ (10 813 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 8 d.), UAB „Industek“ (14 243,11 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 10 d.), UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui (165,07 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 31 d.), UAB „Rosma“ (5 279,18 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 2 d.), UAB „Transrimas“ (871,74 Eur, atsiskaitymo terminas 2019 m. sausio 10 d.), taip pat įsipareigojimai darbuotojams, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminas – 2019 m. sausio 10 d. Nurodytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad visi 2019 m. sausio 7 d. balanse nurodyti UAB „Žemkasta“ įsipareigojimai kreditoriams (iš viso 1 088 880,27 Eur suma) yra pradelsti.

13Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog UAB „Žemkasta“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 13 029,35 Eur. Iš viešai skelbiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų matyti, kad 2019 m. sausio 29 d. duomenimis UAB „Žemkasta“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 15 347,75 Eur. Taigi skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėja.

14Kaip minėta, pagal UAB „Žemkasta“ 2019 m. sausio 7 d. balansą bendrovė turi turto už 1 796 739 Eur sumą. Vertinant nurodyto UAB „Žemkasta“ turto realumą, pažymėtina, kad Juridinių asmenų registro duomenimis bendrovės debitorė UAB „Saudosta“ yra bankrutuojanti, debitorė Meyer&John GmbH Co. KG yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, debitorė UAB „IMSĮ“ yra bankrutavusi, todėl atitinkamai 3 352,88 Eur, 15 272,02 Eur ir 822,8 Eur skolų atgavimas iš šių kreditorių nėra realus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, UAB „Žemkasta“ turtas turėtų būti mažinamas nurodytomis sumomis iki 1 777 291,3 Eur sumos.

15Teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, pagal kurias įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad bendrovės turtas sudaro 1 777 291,3 Eur sumą, o pradelsti įsipareigojimai – 1 088 880,27 Eur sumą, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad UAB „Žemkasta“ yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

16Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės bendrovės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 12 straipsnis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-578/2013).

17Įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, nustatyta, kad juose numatytos priemonės yra nerealios restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad restruktūrizavimo proceso metu bendrovė taikys įvairias organizacines, technines, ekonomines ir kitas priemones, kurios leis atstatyti bendrovės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto. Taip pat nurodoma, kad, siekdama įgyvendinti ĮRĮ numatytus tikslus, bendrovė: tęs savo veiklą – vykdys turimas sutartis; optimizuos sąnaudas, sumažins darbuotojų skaičių iki optimalaus skaičiaus, kuris leis užtikrinti veiklos tęstinumą; sudarinės naujas sutartis su užsakovais; realizuos nereikalingą turtą. Taigi restruktūrizavimo proceso metu pelnas planuojamas gauti iš tos pačios veiklos, kurią vykdant bendrovės finansinė padėtis tapo itin sunki, metmenyse nenumatyta atsisakyti konkrečios nuostolingos veiklos, įvairinti veiklą, atlikti tam tikrus esminius struktūrinius pertvarkymus (planuojama tik sumažinti darbuotojų skaičių iki 50, pagal viešai skelbiamus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2019 m. sausio 29 d. duomenis, bendrovė turi 54 darbuotojus). Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad tikimasi atgauti iš skolininkų 1 245 672,23 Eur sumą, tačiau ši priemonė mokumui atkurti vertintina kritiškai, nes nėra pateikta įrodymų, jog ieškovas ėmėsi konkrečių priemonių, kad skolos būtų atgautos, duomenų, jog pradėtos derybos ar teisminiai procesai su debitoriais dėl skolų atgavimo. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad taip pat planuojama parduoti vikšrinį ekskavatorių ir krautuvą už atitinkamai 19 713,98 Eur ir 15 353,85 Eur sumas, tačiau vien ši priemonė nėra pakankama bendrovės veiklai atstatyti ir stabilizuoti.

18Nors restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarus verslo planas, tačiau jau iš paties joje pasiūlyto veiklos modelio matyti, jog jis nesudarys pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais kreditoriais ir atkurti normalios veiklos. Vien veiklos tęsimas nėra pakankamas pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą. Darytina išvada, kad UAB „Žemkasta“ ir toliau planuoja vykdyti tą pačią veiklą, jos neįvairins, neatliks esminių struktūrinių pertvarkymų. Teismo vertinimu, tik prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kurią vykdant bendrovės finansinė padėtis tapo itin sunki, paremtas bendrovės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.

19Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti UAB „Žemkasta“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2, 3 punktai).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2, 3 punktais,

Nutarė

21Atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ (įmonės kodas 151153718, buveinės adresas: Marijampolės m., Kauno g. 146).

22Nutarčiai įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti informaciją apie atsisakymą iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ specialioje interneto svetainėje.

23Nutarčiai įsiteisėjus, atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

24Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliui A. A., Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

25Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. 2019 m. sausio 17 d. Kauno apygardos teisme gautas UAB „Žemkasta“ (toliau... 3. Pareiškime nurodoma, kad bendrovė įsteigta 1974 metais – įkurta... 4. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemkasta“... 5. 2019 m. sausio 31 d. Kauno apygardos teisme gautas UAB „August ir Ko“... 6. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi UAB „August ir Ko“... 7. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintinas. ... 8. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1... 9. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 10. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 11. Iš teismui pateikto UAB „Žemkasta“ 2019 m. sausio 7 d. balanso duomenų... 12. Ieškovas pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB... 13. Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog UAB „Žemkasta“ skola Valstybinio... 14. Kaip minėta, pagal UAB „Žemkasta“ 2019 m. sausio 7 d. balansą bendrovė... 15. Teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki,... 16. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra... 17. Įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, nustatyta, kad... 18. Nors restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarus verslo planas,... 19. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti UAB... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo... 21. Atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės... 24. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliui A. A.,... 25. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...