Byla e2-1209-1012/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,

2sekretoriaujant Romai Railianienei,

3dalyvaujant ieškovei M. J.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. J. patikslintą ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. G. 3700, 00 Eur netesybų, į kurias įskaitomi ir 330, 00 Eur nuostoliai, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad 2016 m. kovo 4 d. tarp jos ir atsakovo A. G. buvo sudaryta Remonto darbų atlikimo sutartis (toliau taip pat – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti Sutarties priede Nr. 1 „Darbų atlikimo specifikacija“ nurodytus darbus ieškovei priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), sutartais terminais ir tvarka, o ieškovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. Nurodo, kad Sutartyje numatyta visų atliktų darbų kaina –1000 Eur. Vadovaujantis Sutarties 3.2 punktu, ieškovė Sutarties pasirašymo dieną, t. y. 2016 m. kovo 4 d., sumokėjo atsakovui grynaisiais pinigais 330, 00 Eur avansą. Paaiškina, kad pagal Sutartį visus remonto darbus atsakovas privalėjo atlikti iki 2016 m. balandžio 4 d., tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė ir laiku neatliko nurodytų darbų. Nurodo, kad 2016 m. balandžio 4 d. tarp šalių buvo pasirašytas Abiejų šalių susitarimas, kaip Priedas Nr. 4 prie Sutarties, kuriuo buvo pakeistas Sutarties 6.1 punktas, nurodant, kad sutartis galioja iki galutinio darbų atlikimo pagal Sutarties priedą Nr. 1 „Darbų specifikacija“ bei darbų perdavimo pagal galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą“. Pažymi, kad 2016 m. balandžio 5 d. šalys pasirašė Darbų perdavimo – priėmimo aktą, kuriame buvo užfiksuota atliktų darbų apimtis bei pastabos, ir kuriame konstatuota, kad Sutarties priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ 2.1 punkte numatytų darbų „stiklo audinio nuėmimas“ atlikta 80 procentų, jokie kiti darbai pagal Sutarties priedą Nr. 1 „Darbų specifikacija“. Pasirašydamos minėtą Darbų perdavimo – priėmimo aktą šalys susitarė, kad darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2016 m. balandžio 14 d., tačiau atsakovas iki nurodytos datos remonto darbų neatliko. Ieškovė nurodė, kad atsakovas nereagavo į jos raginimus atlikti remonto darbus, taip pat negrąžino sumokėto 330, 00 Eur avanso bei nepadengė susidariusių nuostolių dėl laiku neatliktų darbų.

8Ieškovė nurodo, kad tarp šalių susiklostė vartojimo statybos rangos teisniai santykiai, o užsakovo teises, kai rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.680 straipsnis, nustatantis, kad užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis, tarp jų teise reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties (vienašališkai ją nutraukti). Taip pat pažymi, kad CK 6.658 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, o to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. Paaiškina, kad šalių pasirašytos Sutarties 5.6 punkte buvo susitarta, kad atsakovui vėluojant atlikti darbus numatytu laiku bus taikoma 50, 00 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną priduoti darbus. Ieškovė už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki 2016 m. birželio 28 d. (74 dienos) paskaičiavo atsakovui 3700, 00 Eur baudą. Ieškovė nurodo, kad patyrė 330, 00 Eur nuostolių sumokėdama avansą, kurio atsakovas negrąžino. Kadangi netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, ieškovė prašo priteisti 3700, 00 Eur netesybų, kurios apima 330, 00 Eur patirtų nuostolių.

9Procesiniai dokumentai atsakovui A. G. įteikti asmeniškai per antstolį 2016 m. gruodžio 18 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 117 ir 123 straipsniais (1 t., e. b. l. 140). Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovė M. J. palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, ieškinį prašė tenkinti. Atsakovas A. G. į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas į teismo posėdį atsakovui įteiktas asmeniškai 2017 m. kovo 4 d. (CPK 123 straipsnis).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. kovo 4 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta Remonto darbų atlikimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti Sutarties priede Nr. 1 „Darbų atlikimo specifikacija“ nurodytus darbus ieškovei nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), sutartais terminais ir tvarka, o ieškovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka (1 t., e. b. l. 2-8, 43). Konkretūs remonto darbai, kuriuos įsipareigojo atlikti atsakovas pagal Sutartį, nurodyti Sutarties Priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ (1 t., e. b. l. 2, 5). Sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad darbų kaina - 1000, 00 Eur. Ieškovė Sutarties pasirašymo dieną sumokėjo atsakovui 330, 00 Eur avansą grynaisiais pinigais (Sutarties 3.2 punktas). Šalys susidarė, kad darbai pradedami vykdyti Sutarties pasirašymo dieną ir turi būti atlikti iki 2016 m. balandžio 4 d. (Sutarties 4.1 punktas). Iš 2016 m. kovo 20 d. tarp šalių pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto matyti, kad šio akto pasirašymo dieną atsakovas buvo iš dalies atlikęs Sutarties Priedo Nr. 1 „Darbų specifikacija“ 2.1 punkte numatytą darbą – stiklo audinio nuėmimas, atlikimo apimtis – 80 proc. (1 t., e. b. l. 9). Atsakovui laiku nevykdant įsipareigojimų pagal Sutartį, šalys 2016 m. balandžio 4 d. pasirašė Abiejų šalių susitarimą kaip Priedą Nr. 4 prie Sutarties, kuriuo pakeistas Sutarties 6.1 punktas, nurodant, kad Sutartis galioja iki galutinio darbų atlikimo pagal Sutarties priedą Nr. 1 „Darbų specifikacija“ bei darbų perdavimo pagal galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą“ (1 t., e. b. l. 8). 2016 m. balandžio 5 d. šalys pasirašė Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame užfiksuota, kad atlikti tie patys darbai, kurie buvo atlikti iki 2016 m. kovo 20 d., t. y. 80 proc. atliktas Sutarties Priedo Nr. 1 „Darbų specifikacija“ 2.1 punkte numatytas darbas – stiklo audinio nuėmimas, daugiau jokių darbų nuo 2016 m. kovo 20 d. neatlikta, tačiau atsakovas įsipareigojo likusius darbus atlikti iki 2016 m. balandžio 14 d (1 t., e. b. l. 10). Tą pačią dieną, t. y. 2016 m. balandžio 5 d., atsakovui buvo įteiktas ieškovės Pranešimas-pretenzija dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriuo atsakovas informuotas, jei tinkamai nevykdys sutartinių įsipareigojimų, ieškovė kreipsis į teismą dėl nuostolių už netinkamą Sutarties vykdymą atlyginimo (1 t., e. b. l. 11).

13Dėl tarp ginčo šalių susiklosčiusių santykių teisinio kvalifikavimo

14CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.681 straipsnio 4 dalis nustato, jeigu pagal statybos rangos sutartį darbai atliekami fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija, tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad statybos rangos sutarties kvalifikavimui vartojimo sutartimi būtina konstatuoti visumą privalomų požymių: 1) statybos darbų užsakovas yra fizinis asmuo; 2) fizinis asmuo statybos darbų rezultatą įsigyja savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; 3) statybos darbus atlieka verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 28 d. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II). CK 6.2281 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad vartotojas yra fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Nagrinėjamu atveju šalys sudarė sutartį dėl buto, esančio Perkūnkiemio g. 41-52, Vilniuje, priklausančio ieškovei kaip fiziniam asmeniui, remonto bei apdailos darbų atlikimo. Byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų planavusi naudoti butą verslo ar profesiniams poreikiams. Atsakovas dirba pagal verslo liudijimą, todėl vadovaujantis CK 2.4 straipsnio 2 dalimi, yra laikomas verslininku. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartis kvalifikuotina vartojimo sutartimi, todėl šalių santykiams, be bendrųjų rangos nuostatų, taikytinos ir specialiosios CK XXXIII skyriaus antrojo skirsnio nuostatos, reglamentuojančios vartojimo rangą.

16CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, pagal kurią rangovas, kuris yra verslininkas, įsipareigoja pagal užsakovo, kuris yra vartotojas, užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Taigi ši sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Vienai jos šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitos šalies reikalavimu gali būti taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai, taip pat atitinkamais atvejais gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnis). Kadangi rangovu pagal vartojimo rangos sutartį visada yra verslininkas, tai sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atveju jis atsako be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

17CK 6. 658 straipsnio 2 dalis numato, jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir/arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. CK 6.680 straipsnyje nustatyta, jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme įtvirtinti vartotojo teisių gynimo būdai tiek esant vartojimo pirkimo-pardavimo, tiek ir vartojimo rangos teisiniams santykiams neturi būti diferencijuojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

18Nagrinėjamu atveju šalys buvo sutarusios, kad atsakovas visus buto remonto darbus atliks iki 2016 m. balandžio 4 d. (Sutarties 4.1 punktas). Iš 2016 m. kovo 20 d. ir 2016 m. balandžio 5 d. Darbų perdavimo-priėmimo aktų matyti, kad atsakovas iki sutarto termino darbų neatliko (atlikta tik nedidelė dalis numatytų darbų, t. y. 80 procentų Sutarties Priedo Nr. 1 „Darbų specifikacija“ 2.1 punkte numatyto darbo – stiklo audinio nuėmimas, kiti darbai visiškai neatlikti (1 t., e. b. l. 8, 10). Atsakovui laiku nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2016 m. balandžio 5 d. šalių pasirašytame Darbų perdavimo-priėmimo akte sutarta atsakovui suteikti papildomą terminą darbams atlikti iki 2016 m. balandžio 14 d. (1 t., e. b. l. 10). Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius įsipareigojimų pagal Sutartį, ieškovė negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį, todėl ieškovė įgijo teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą avansą (kainos dalį) (CK 6.658 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.680 straipsnis, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

19Pagal vartojimo rangos sutartį, užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau jeigu užsakovas sutinka, darbų kaina arba avansas gali būti sumokėti sutarties sudarymo metu arba vėliau šalių sutartu laiku (CK 6.676 straipsnio 2 dalis). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė Sutarties pasirašymo dieną sumokėjo atsakovui 330, 00 Eur avansą grynaisiais pinigais (Sutarties 3.2 punktas). Akivaizdu, kad atsakovui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovei nekyla pareiga atsiskaityti už darbus pagal Sutartį, todėl ieškovės reikalavimas grąžinti sumokėtą avansą yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 330, 00 Eur sumokėto avanso (CK 6.658 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.680 straipsnis, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

20Dėl netesybų

21Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. G. 3700,00 Eur netesybų. Šalių pasirašytos Sutarties 5.6 punkte buvo susitarta, kad atsakovui vėluojant atlikti darbus numatytu laiku bus taikoma 50, 00 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną priduoti darbus. Ieškovė atsakovui 3700, 00 Eur baudą paskaičiavo už laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki 2016 m. birželio 28 d. (74 dienos).

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas reglamentuojančias teisės normas, yra pabrėžęs, kad šalys susitaria dėl netesybų siekdamos keleto tikslų: (i) pirma, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais; tokiu atveju netesybų tikslas – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą, reikalaujant atlyginti nuostolius; (ii) antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma; (iii) trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. BUAB „Neapolis“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-275-248/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB „Kauno energija“, bylos Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007).

23CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

24Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Taigi mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012; kt.).

25Šiuo atveju teismas, vertindamas sutartyje nustatytą 50,00 Eur baudos dydį už kiekvieną dieną, atsižvelgia į ginčo šalių sutartinių santykių pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties vykdymo eigą, pirmiau nurodytas faktines aplinkybes bei teismų praktiką, ir šiuo atveju teismas sprendžia, kad pagal sutartį nustatytas baudos dydis yra mažintinas iki 5,00 Eur. dydžio baudos už kiekvieną pradelstą dieną, kuris, teismo vertinimu, yra protingo dydžio, kompensuoja ieškovės patirtus nuostolius bei užkerta kelią ieškovei pasipelnyti atsakovo sąskaita. Atsižvelgiant į tai, ieškovės ieškinio reikalavimas dėl baudos priteisimo yra tenkinamas iš dalies ir ieškovei iš atsakovo priteistina 370,00 Eur baudos.

26Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju ieškinys patenkintas iš dalies, o patenkintų ieškinio reikalavimų proporcija sudaro 19 procentų.

29Ieškovė pateikė įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje patyrė 40,00 Eur išlaidų procesinių dokumentų įteikimui atsakovui per antstolį, kurias prašo priteisti iš atsakovo. Iš atsakovo priteistina 7,60 Eur šių išlaidų (40,00 * 19 proc.) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

30Nagrinėjamoje byloje ieškovei M. J. 2016-08-17 teismo nutartimi buvo atidėtas dalies žyminio mokesčio sumokėjimas. Už ieškinį ieškovė yra sumokėjusi 20 Eur žyminį mokestį, ieškinį tenkinus iš dalies, 3,80 Eur žyminio mokesčio ieškovei yra priteistina iš atsakovo. Patikslinto ieškinio suma yra 3700,00 Eur, už jį mokėtinas žyminis mokestis sudaro 83,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 11,97 Eur atidėto žyminio mokesčio, o iš ieškovės – 51,03 Eur žyminio mokesčio.

31Byloje iš viso patirta 3,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Iš šalių proporcingai patenkintų (atmestų) reikalavimų daliai priteistina šaliai tenkanti išlaidų suma: iš atsakovo 0,70 Eur, iš ieškovės 2,96 Eur.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškovės M. J. ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. ( - ) ieškovei M. J., a. k. ( - ) 330,00 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų) sumokėto avanso ir 370,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt eurų) baudos pagal 2016-03-04 rangos sutartį, bei 11,40 Eur (vienuolika eurų ir 40 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. ( - ) ieškovei M. J., a. k. ( - ) 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą (700,00 Eur) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugpjūčio 17 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

36Kitą ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 12,67 Eur (dvylika eurų ir 67 ct.) žyminio mokesčio bei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą, tai patvirtinantys įrodymai pateikti pirmosios instancijos teismui.

38Priteisti iš ieškovės M. J., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 53,99 Eur (penkiasdešimt tris eurus ir 99 ct.) žyminio mokesčio bei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą, tai patvirtinantys įrodymai pateikti pirmosios instancijos teismui.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. sekretoriaujant Romai Railianienei,... 3. dalyvaujant ieškovei M. J.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 7. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. kovo 4 d. tarp jos ir atsakovo 8. Ieškovė nurodo, kad tarp šalių susiklostė vartojimo statybos rangos... 9. Procesiniai dokumentai atsakovui A. G. įteikti... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė M. J. palaikė ieškinį... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. kovo 4 d. tarp ieškovės ir atsakovo... 13. Dėl tarp ginčo šalių susiklosčiusių santykių teisinio kvalifikavimo... 14. CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad statybos rangos... 16. CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip... 17. CK 6. 658 straipsnio 2 dalis numato, jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti... 18. Nagrinėjamu atveju šalys buvo sutarusios, kad atsakovas visus buto remonto... 19. Pagal vartojimo rangos sutartį, užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po... 20. Dėl netesybų ... 21. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas... 23. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada... 24. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime... 25. Šiuo atveju teismas, vertindamas sutartyje nustatytą 50,00 Eur baudos dydį... 26. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. CPK 93 29. Ieškovė pateikė įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje patyrė 40,00 Eur... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškovei M. J. 2016-08-17 teismo... 31. Byloje iš viso patirta 3,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. Ieškovės M. J. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. 35. Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. 36. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. 38. Priteisti iš ieškovės M. J., a. k. 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...