Byla eI-1567-281/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, dalyvaujant pareiškėjos viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ atstovui Evaldui Bračiuliui, atsakovės viešosios įstaigos „Būsto energijos taupymo agentūra“ atstovui Motiejui Nėniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ skundą atsakovei viešajai įstaigai „Būsto energijos taupymo agentūra“, tretieji suinteresuotieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Verkių būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujininkų ūkis“, 112-oji daugiabučių namų savininkų bendrija dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 2018-01-18 teismui elektroninių ryšių priemonėmis per elektroninių paslaugų portalą pateikė skundą, kurį 2018-02-05 patikslino, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija, VAGK) 2017-12-12 sprendimą Nr. 3R-387(AG-320/03-2017) ir VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2017-01-02 sprendimą

5Nr. (4)-B2-805.

6Paaiškino, kad 2017-12-12 Komisija priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjos 2017-07-05 prašymą dėl atsakovo 2017-01-02 sprendimo dėl išmokėtos valstybės paramos sugrąžinimo panaikinimo. Pareiškėjos nuomone, Komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, o sprendimą grindžiantys motyvai priimti netinkamai išsiaiškinus ir įvertinus faktines skundo aplinkybes bei neteisingai pritaikius materialines teisės normas. Pareiškėja nesutinka su Komisijos argumentu, kad namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir valstybės paramos skyrimo susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose tarp pareiškėjos ir Agentūros pareiškėja veikė ne kaip savarankiškas ūkio subjektas, o kaip daugiabučio namo patalpų savininkų atstovas, todėl ir skundžiamas sprendimas susigrąžinti permokėtas paramos lėšas adresuotas pareiškėjai, kaip teisėtai naudos gavėjų atstovei. Pareiškėjos teigimu, ji veikia kaip Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Daugiabučių namų, esančių: (duomenys neskelbtini), butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimus atnaujinti (modernizuoti) namus pagal savivaldybės programą ir nustatė, kad namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas ir (ar) jo įgyvendinimas, ir (ar) finansavimas pavedamas pareiškėjai. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos įgaliojimai ir ypač šių įgaliojimų apimtys yra nustatytos pavedimo sutartyje. Nė vienas iš dokumentų nenumato, kad pareiškėjos įgaliojimai apima ir valstybės paramos grąžinimą, atstovaujant Namų butų ir kitų patalpų savininkus, jeigu projektas yra neįgyvendintas per Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse numatytą terminą. Taip pat atkreipė dėmesį, kad tiek sprendimai, tiek pavedimo sutartys yra sudaromos pagal pavyzdines formas.

7Teigia, kad atsakovei priimti tokį sprendimą reikėjo nustatyti, kad teisei į valstybės paramą ir valstybės paramos dydžiui nustatyti pareiškėja pateikė klaidingus duomenis, arba kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė valstybės parama, arba valstybės parama negalėjo būti suteikta. Nesant šios aplinkybės, nei atsakovė, nei Komisija neturėjo pagrindo pripažinti, kad atsakovės sprendimas nukreipti valstybės grąžinimą asmeniškai į pareiškėją yra pagrįstas ir tinkamas. Pažymėjo, kad valstybės parama yra teikiama projekto įgyvendinimo metu, kurio rezultatas paaiškės ateityje (energinio naudingumo sertifikatas, energijos sutaupymas ir t. t.). Pareiškėja nurodė aplinkybes, kodėl laiko, kad ji, kaip projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų tiekėja, tinkamai vykdė pavedimo sutartyje numatytą pavedimą. Nepaisant to, atsakovės sprendime dėl šių aplinkybių motyvai nebuvo nurodomi, o Komisija savo sprendime pasisakė, tik dėl fakto trūkumo, kad Namų butų ir kitų patalpų savininkai žinojo ir suprato, kad nutraukus projektą gali tekti grąžinti valstybės paramą. Kadangi sprendimo nutraukti projekto įgyvendinimą, pavedimo sutartį ar kitaip atšaukti pareiškėjos įgaliojimus Vyriausybės programos kontekste Vyriausybės programa, taisyklės ar kiti teisės nereglamentuoja, Komisija turėjo įvertinti pareiškėjos ir Namų butų ir kitų patalpų savininkų veiksmus ar neveikimą bei šių veiksmų ar neveikimo įtaką projekto neįgyvendinimo faktui. Teigia, kad pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai vykdė pavedimą organizuoti Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą, o atsakovė, priimdama skundžiamą sprendimą, pažeidė teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius individualaus administracinio akto turinį.

8Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytas aplinkybes, prašė skundą tenkinti.

9Atsakovė VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad valstybės parama daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams gali būti teikiama tik tuo atveju jei yra tenkinamos dvi sąlygos, t. y. įgyvendinus atitinkamą projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir projektas įgyvendintas per 24 mėnesius nuo sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos arba per 36 mėnesius, jei terminas būtų pratęsiamas. Todėl daugiabučio Namo butų ar kitų patalpų savininkai nei priimdami sprendimą dalyvauti programoje ar tvirtindami investicijų planą, nei vėliau, įgyvendindami projektą, neturėjo jokio teisinio pagrindo tikėtis, kad valstybės parama skirta Namo projekto įgyvendinimui, jo neįgyvendinus neturės būti grąžinama. Neįgyvendinus projekto, atsakovė reikalauja gražinti lėšas, numatytas atitinkamam projektui įgyvendinti, jokiais būdais nepažeidžia nei Namo butų ar kitų patalpų savininkų teisėtų interesų ir lūkesčių, nei tuo labiau viešojo intereso.

11Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2013-05-15 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, o savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriumi buvo paskirta pareiškėja. Namų butų ir kitų patalpų savininkai visuotiniuose susirinkimuose nusprendė projektų parengimo organizavimą ir administravimą, jų įgyvendinimą ir finansavimą vadovaujantis patvirtintais investicijų planais, pavesti pareiškėjai. Tuo tarpu Namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams buvo pavesta sudaryti pavedimo sutartis su pareiškėja. Bendro naudojimo objektų valdytojų ir pareiškėjos pasirašytose sutartyse buvo numatyta, kad pareiškėjai pavedama atlikti visus būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasirašyti ir (ar) pateikti visus būtinus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu. Vienu iš tokių pavedimų nurodytas valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) gavimas. Todėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pavesdami projekto administratoriui vykdyti jų namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo funkcijas ir įsipareigodami už šias paslaugas atsiskaityti, kartu delegavo jam vykdyti visus savo įsipareigojimus susijusius su tinkamu atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, numatytus įstatyme, programoje, taisyklėse bei kituose teisės aktuose. Tokiu būdu projekto administratorius tapo atsakingu už tai, kad įgyvendinant projektą būtų laikomasi jo įgyvendinimo terminų ir tikslų, o jų nesilaikius privalo prisiimti su tuo susijusias pasekmes.

12Atsakovės teigimu, jeigu paaiškėja, kad projektas neįgyvendintas per taisyklėse nustatytų projekto įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) neįvykdytos nustatytos sąlygos, atsakovė priima sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėti lėšų sugrąžinimo. Dėl projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo projekto administratorius kreipiasi į pareiškėją, pateikdamas jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti. Todėl prašymus dėl paramos, Projekto administravimo išlaidoms apmokėti teikė pareiškėja, o ne atskirai kiekvienas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas. Prašymų pagrindu valstybės parama buvo pervesta į pareiškėjos nurodytą banko sąskaitą. Tai tik patvirtina, kad pareiškėjos ir Namo butų ir kitų patalpų savininkų nesieja jokie tiesioginiai teisiniai santykiai, nes jie savo teises įgyvendina per atstovą, kuris atlieka visus teisinius administracinius veiksmus. Teigia, kad įgaliotojas turi atlyginti įgaliotiniui šio patirtą vykdant pavedimą žalą, jeigu paties įgaliotinio veiksmuose nėra kaltės ir žalos neprivalo atlyginti kiti už ją atsakingi asmenys. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja būdama įsitikinusi, jog už tai, kad atnaujinimo (modernizavimo) projektas buvo neįgyvendintas per numatytą terminą ir nebuvo pasiekti projektų tikslai, yra atsakingi namo butų ar kitų patalpų savininkai ar tretieji asmenys, iš savo lėšų atsakovei grąžinusi sumokėtas valstybės paramos lėšas, įgytų teisę reikalauti nuostolio atlyginimo iš kaltųjų asmenų. Kompleksiškai aiškinant taisyklių nuostatas daro išvadą, kad atsakovė turi teisę susigrąžinti suteiktas valstybės pagalbos lėšas tiesiogiai iš atnaujinamo (modernizuojamo) namo butų ir kitų patalpų savininkų tik tuo atveju, kai šie nevykdo pareigos pranešti apie vykdomą ūkinę veiklą jiems nuosavybės teise priklausančiose atnaujinamo (modernizuojamo) namo patalpose. Todėl pareiškėjos siūlomas sprendimas išmokėtos valstybės paramos susigrąžinimą nukreipti į Namų butų ir kitų patalpų savininkus vykdančius ūkinę veiklą, negalėtų būti įgyvendintas, nes nėra išpildytos taisyklėse numatytos tokių asmenų atsakomybės atsiradimo sąlygos.

13Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu dėl atsakovės priimto sprendimo nepagrįstumo bei jo neatitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai. Pažymi, kad ginčijamame sprendime yra aiškiai nurodoma, jog išmokėta valstybės parama turi būti sugrąžinta dėl to, kad projektas nebuvo įgyvendintas per taisyklių nustatytą projekto įgyvendinimo terminą. Be viso to minėtame rašte nurodomas konkretus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo priimtas skundžiamas sprendimas. Kaip matyti, atsakovės sprendime aiškiai išdėstyti ne tik faktinis bei teisinis sprendimo priėmimo pagrindas, bet ir jo priėmimo motyvai. Be to, pareiškėja veikia kaip profesionalus daugiabučių namų (atnaujinimo) modernizavimo projektų administratorius, taigi yra pakankamai įsigilinęs į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą reglamentuojančius teisės aktus.

14Teismo posėdyje VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

16Teismas

konstatuoja:

17Byloje yra kilęs ginčas dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017-12-12 sprendimo Nr. 3R-387(AG-320/03-2017) ir VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2017-01-02 rašto Nr. (4)-B2-805 teisėtumo bei pagrįstumo. Detalizuotina, kad ginčijamu VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ sprendimu pareiškėjai nurodyta grąžinti permokėtą valstybės paramos sumą 6 765,95 Eur, todėl teismas vertins ar toks nurodymas pareiškėjai atsižvelgiant į ginčo situaciją yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymėtina, kad nagrinėjamojoje byloje nėra ginčo dėl projekto įgyvendinimo termino ar prašomos grąžinti sumos apskaičiavimo, t. y. iš esmės ginčijamas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirinktas subjektas, iš kurio nurodytą sumą yra prašoma grąžinti. Pareiškėjos teigimu, išmokėta valstybės parama turi būti išsireikalaujama iš butų ir kitų patalpų savininkų, o atsakovė teigia, jog valstybės parama grąžintina iš pareiškėjos, kuriai parama buvo pervesta ir kuri veikia kaip butų ir kitų patalpų savininkų atstovė.

18Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725 (toliau – ir Taisyklės). Pagal Taisyklių 2 punktą, valstybės parama teikiama daugiabučių namų, pastatytų pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų, butų ir kitų patalpų savininkams, pagal nustatytas sąlygas ir tvarką, jeigu įgyvendinus šį projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.

19Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Šis terminas gali būti vieną kartą pratęstas vieniems metams Projekto administratoriaus ir finansuotojo sutarimu, pranešus apie tai Programą administruojančiai VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Jeigu projektas įgyvendinamas butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, projekto įgyvendinimo terminas pratęsiamas Projekto administratoriaus sprendimu, suderintu su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra. Jeigu paaiškėja, kad projekto administratorius teisei į valstybės paramą ir valstybės paramos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus duomenis, arba kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė valstybės parama (išskyrus lengvatinius kreditus), arba valstybės parama negalėjo būti suteikta, arba butų ir kitų patalpų savininkai, vykdantys ūkinę veiklą atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, neinformavo projekto administratoriaus apie nuosavybės teise jiems priklausančiuose butuose ir kitose patalpose jų vykdomą ūkinę veiklą arba pateikė klaidingą informaciją, agentūra priima sprendimą dėl permokėtų lėšų sugrąžinimo (Taisyklių 85 punktas).

20Bylos duomenims nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2013-05-15 sprendimu

21Nr. 11242 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą. Namų butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimuose protokoliniais sprendimais pritarė namų atnaujinimui pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą programą (VAGK medžiaga, t. I, b. l. 165–168, 178–181, 186–189, t. II, 3–6, 65–68). Daugiabučių namų, esančių (duomenys neskelbtini) bendrojo naudojimo objektų valdytojo įgaliotas asmuo pavedimo sutartimis įgaliojo VšĮ „Atnaujinkime miestą“ atlikti visus būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasirašyti ir (ar) pateikti visus būtinus dokumentus susijusius su namo atnaujinimo projekto įgyvendinimu (VAGK medžiaga, t. I, b. l. 5–28). VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2017-02-02 raštu Nr. (4)-B2-805 nurodė pareiškėjai grąžinti permokėtą valstybės paramos sumą 6 765,95 Eur, nustačiusi, jog namų atnaujinimo projektai neįgyvendinti per Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse nustatytą terminą ir neįvykdytos būtinosios sąlygos (VAGK medžiaga, t. I, b. l. 5–28). Įvertinus byloje esančius duomenis, nustatyta, kad per visą laikotarpį buvo išmokėta 6 765,98 Eur parama, kuri ir prašoma grąžinti.

22Teismo vertinimu, namų atnaujinimo (modernizavimo) procese pareiškėja veikė ne kaip savarankiškas subjektas, tačiau kaip daugiabučio namo patalpų savininkų atstovas, nes pagal pateiktas pavedimo sutartis matyti, jog pareiškėja įpareigota atlikti visus su namo atnaujinimu susijusius veiksmus, už projekto įgyvendinimo administravimą pareiškėjai mokėtas administravimo mokestis (VAGK medžiaga, t. I, b. l. 5–28). Tokie tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai visiškai atitinka pavedimo teisinius santykius. Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Taigi, pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, reglamentuojančios atstovavimą (Civilinio kodekso 2.132-2.151 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2008-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2008). Todėl teismas daro išvadą, kad tarp pareiškėjos ir namų butų ir kitų patalpų savininkų egzistavo pavedimo teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja pavedimo sutartys bei teisės aktai reglamentuojantys gyvenamojo būsto atnaujinimo (modernizavimo) procesą. Taigi šiuo atveju laikytina, kad pareiškėja veikė būtent įgaliotojų – daugiabučio namo patalpų savininkų – vardu, o ne savo, todėl būtent per pareiškėją ir buvo teikta daugiabučių namų atnaujinimui reikalinga parama.

23Teismas nesutinka su pareiškėjos nurodomu Taisyklių 85 punkto aiškinimu, neva, sprendimą dėl paramos grąžinimo iš pareiškėjos būtų galima priimti tik tada, jei būtų nustatyta, jog pareiškėja pateikė klaidingus duomenis, arba būtų kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė valstybės parama, arba valstybės parama negalėjo būti suteikta. Pažymėtina, kad sistemiškai aiškinant Taisyklių 85 bei 6 punktus, matyti, kad parama skiriama su tikslu, kad projektas bus įgyvendintas per atitinkamą laikotarpį ir nesant nesąžiningų paramos gavėjo veiksmų, galėjusių lemti paramos skyrimą. Todėl paramos susigrąžinimas gali būti taikomas konstatavus esant Taisyklių 85 punkte numatytiems pagrindams ir taip pat nesilaikant paramos įgyvendinimo per Taisyklių 6 punkte nurodytą 24 mėnesių laikotarpį sąlygos. Vertinant Taisyklių 6 punktą, matyti, kad projektas, kuriam skirta parama turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį nei 24 mėnesių terminą, nebent šis terminas yra pratęstas. Nagrinėjamoje byloje terminas pratęstas nebuvo, todėl projektas turėjo būti įgyvendintas per 24 mėnesius nuo sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad projektas per 24 mėnesių terminą nebuvo įvykdytas, nei viena šalis šios aplinkybės neginčija. Taigi vien projekto įgyvendinimo laikotarpio pažeidimas yra pakankamas pagrindas paramai susigrąžinti, todėl pareiškėjos argumentai dėl būtinybės nustatyti papildomas sąlygas atmestini kaip nepagrįsti. Akcentuotina, kad priešingas aiškinimas sudarytų pagrindą piktnaudžiauti skiriama parama ir įgyvendinti projektą neapibrėžtą laikotarpį. Valstybės skiriama parama daugiabučių namų atnaujinimo darbams turi būti naudojama racionaliai, todėl pareiškėja neturėjo pagrindo manyti, kad net ir praleidus nustatytą 24 mėnesių terminą projektui įgyvendinti, parama negalėjo būti susigrąžinama.

24Teismas papildomai nustatė, kad pareiškėja veikė daugiabučio namo patalpų savininkų vardu. Taigi pareiškėjai, kaip įgaliotinei, pervesta paramos suma, neįvykdžius projekto per nustatytą terminą, gali ir turi būti išreikalaujama būtent iš pareiškėjos, kaip daugiabučio namo patalpų savininkų atstovės, o ne iš daugiabučio namo patalpų savininkų. Bylos medžiaga patvirtina, kad mokėjimo prašymus atsakovei teikė pati pareiškėja, ginčo paramos suma buvo pervesta būtent į pareiškėjos VšĮ „Atnaujinkime miestą“ banko sąskaitas (VAGK medžiaga, t. I, b. l. 139–142,

25182–183, 190–192, t. II, b. l. 7–9, 19–50) todėl, neįvykdžius projekto per nustatytą terminą, paramos suma iš to paties subjekto ir turi būti išsireikalaujama. Aplinkybė, kad projektai buvo įgyvendinti dėl nuo pareiškėjos nepriklausiusių aplinkybių šiuo atveju neturi teisinės reikšmės vertinant VšĮ „Būsto energijos agentūra“ priimtą sprendimą, nes pareiškėja tiek gaudama paramą, tiek grąžindama paramą veikia, kaip įgaliota atstovė, o vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

26Vertinant pareiškėjos skundo argumentus dėl ginčijamo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ sprendimo atitikties Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams pažymėtina, kad VAĮ įtvirtinta individualaus administracinio akto turiniui keliamų bendrųjų reikalavimų taisyklė yra bendroji taisyklė, kurios paprastai turi laikytis visi viešojo administravimo subjektai, priimdami individualius administracinius aktus pagal savo kompetenciją (LVAT 2013-02-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-206/2013). Aiškindamas VAĮ 8 straipsnį, LVAT yra pažymėjęs, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pavyzdžiui, LVAT 2011-06-27 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, 2014-03-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-997/2014).

27Teismo vertinimu, pareiškėjos skundžiamas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ priimtas sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų nuostatomis jis yra grindžiamas, t. y. priimtas dėl to, kad projektas neįvykdytas per 24 mėnesių laikotarpį. Šiame sprendime nurodytas jo teisinis pagrindas, ne tik pateikiant nuorodas į atitinkamas teisės aktų nuostatas, tačiau ir jas išdėstant pareiškėjai. Ginčijamas sprendimas yra pakankamai detalus, aprašyta kokio dydžio parama buvo teikiama apmokėti už kiekvieno iš daugiabučių renovaciją. Kitų Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytų reikalavimų neatitikties ginčijamo sprendimo atveju nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, konstatuoti ginčijamo sprendimo neteisėtumo šiais aspektais taip pat nėra teisinio pagrindo.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ginčijamas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2017-01-02 sprendimas Nr. (4)-B2-805 priimtas tinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei ginčo atveju taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl Komisija pagrįstai šį sprendimą paliko galioti, o pareiškėjos skundo netenkino. Kadangi teismas pritaria Komisijos pozicijai, ginčijamo Komisijos 2017-12-12 sprendimo Nr. 3R-387(AG-320/03-2017) naikinti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas visa apimtimi atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

30Pareiškėjos viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 2018-01-18 teismui elektroninių... 5. Nr. (4)-B2-805.... 6. Paaiškino, kad 2017-12-12 Komisija priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo... 7. Teigia, kad atsakovei priimti tokį sprendimą reikėjo nustatyti, kad teisei... 8. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytas... 9. Atsakovė VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atsiliepime į... 10. Paaiškino, kad valstybės parama daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 11. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2013-05-15 patvirtino Vilniaus... 12. Atsakovės teigimu, jeigu paaiškėja, kad projektas neįgyvendintas per... 13. Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu dėl atsakovės priimto sprendimo... 14. Teismo posėdyje VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ atstovas... 15. Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą... 16. Teismas... 17. Byloje yra kilęs ginčas dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos... 18. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės paramos daugiabučiams... 19. Vadovaujantis Taisyklių 6 punktu, projekto įgyvendinimo terminas – 24... 20. Bylos duomenims nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2013-05-15... 21. Nr. 11242 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo... 22. Teismo vertinimu, namų atnaujinimo (modernizavimo) procese pareiškėja veikė... 23. Teismas nesutinka su pareiškėjos nurodomu Taisyklių 85 punkto aiškinimu,... 24. Teismas papildomai nustatė, kad pareiškėja veikė daugiabučio namo patalpų... 25. 182–183, 190–192, t. II, b. l. 7–9, 19–50) todėl, neįvykdžius... 26. Vertinant pareiškėjos skundo argumentus dėl ginčijamo VšĮ „Būsto... 27. Teismo vertinimu, pareiškėjos skundžiamas VšĮ „Būsto energijos taupymo... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ginčijamas... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjos viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ skundą atmesti... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...