Byla e2-3197-345/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

Nustatė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui ir prašo įpareigoti atsakovą (toliau – ir Perkančioji organizacija) išskaidyti sudėtinį Pirkimo objektą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus statybos darbų ir stacionarių baldų su integruojama buitine technika įsigijimui (viešasis pirkimas Nr. 364945 „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“); priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad atsakovas paskelbė ir vykdė supaprastintą pirkimą Nr. 364945 „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“ (toliau – ir Pirkimas). Vykdydama Pirkimą Perkančioji organizacija priėmė sprendimą sujungti statybos darbus ir prekes (stacionarūs baldai su integruojama buitine technika) į vieną Pirkimo objektą, kas sudaro apribojimą Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus (tarp jų – ir ieškovei), kadangi jos verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų. Remiantis kasacinio teismo praktika, Perkančioji organizacija turi pareigą svarbiomis priežastimis pagrįsti pirkimo apjungimą, kuris privalo atitikti proporcingumo principą. Šiuo atveju Perkančioji organizacija Pirkimo objekto apjungimo nepagrindė. Pernelyg aukštų reikalavimų, keliamų tiekėjams, neišskaidyto pirkimo objekto nepateisina bendroji ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant Pirkimo sutartį. Aplinkybė, kad baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika turi būti pajungta, taip pat negali būti laikoma Pirkimo objekto apjungimą pateisinančia priežastimi, kadangi nėra pagrindo teigti, kad toks Pirkimo vykdymo būdas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis, baldų ir buitinės technikos pirkimas, tikėtina, galėtų būti vykdomas kaip mažos vertės pirkimas, techninis darbo projektas yra parengtas, atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galės būti sėkmingai įvykdytas. Neskaidant Pirkimo į atskiras dalis yra pažeidžiama ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 5 straipsnio 4 dalis, VPĮ 17 straipsnio 1, 3 dalys ir VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 patvirtintos Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) 7 p., nes sujungus darbus ir prekes į vieną Pirkimo objektą apsunkinamas tiekėjų dalyvavimas tokiame Pirkime ir išvengiama atskiro pirkimo, skirto įsigyti baldus su integruota buitine technika, vykdymo, kuriame dalyvautų kitas tiekėjų ratas. Perkančioji organizacija tinkamai nepagrindė Pirkimo objekto apjungimo būtinybės ir neįrodė, kad neįmanoma pasiekti Pirkimo tikslo alternatyviomis priemonėmis.
 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras prašo ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui visas byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technine įrengimas yra numatytas perkamų statybos darbų techniniame projekte, todėl stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra perkamų statybos darbų sprendiniai. Remiantis 2016-12-2 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-848 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kuriame nurodytas statybos darbų skirstymas, ieškovės įvardijamas kaip skirtingo pobūdžio statybos darbų ir prekių dirbtinis sujungimas į vieną Pirkimo objektą yra bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų pirkimas, siekiant progimnazijos patalpas kapitališkai suremontuoti, jas kartu įrengiant. Atsakovas perka visus progimnazijos kapitalinio remonto ir patalpų pritaikymo naudojimui statybos darbus jų neskaidydamas į atskirus pirkimus, nes juos skaidyti būtų neefektyvu, neužtikrintų racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, apsunkintų projekto įgyvendinimą, atsakomybės už tinkamą darbų atlikimą nustatymą ir paskirstymą tarp skirtingų rangovų. Ieškinyje nėra pagrindžiama, kodėl ieškovė negalėtų įsigyti baldų projekto užbaigimui. Pagal Pirkimo techninį projektą atsakovo Pirkimo dokumentuose įvardinta pirkimo dalyje - stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas - kaip stacionarūs baldai įvardinti objektai iš esmės yra statybinės konstrukcijos. Pirkimu iš esmės perkami tik statybos darbai (tiek specialūs, tiek bendrieji), tokiu būdu konkurencija tarp tiekėjų nėra ribojama, o jo skaidymas būtų dirbtinė priemonė, kelianti riziką tinkamam viso projekto įgyvendinimui ir mažinanti pirkimo vertę. Pirkime yra šie baldai: 1-B-01 (baldas su integruotomis 4 kriauklėmis, 4 elektrinėmis viryklėmis) ir 1-B-03 (sieninė spinta su integruotomis 4 orkaitėmis ir 2 integruotais šaldytuvais). Ši Pirkimo objekto dalis nėra reikšminga bei didelė atskiro pirkimo organizavimui. Be to, ieškovas neįrodė, kad turi ar patirtų esminių kliūčių nurodytą pirkimo objekto dalį įvykdyti. Visus Pirkimo objekte nurodytus darbus vienija bendras tikslas ir jų pasekoje bus įgyvendinta bendra mokyklos erdvių modernizavimo vizija. Baldų su sumontuota buitine įranga montavimo išskyrimas į atskirą pirkimą būtų neproporcingas, darbų projektas prieštarautų techniniam projektui ir jo tikslinimas pareikalautų papildomų laiko ir lėšų, reikalingų projekto administravimui. Stacionarių baldų ir stacionarių baldų su sumontuota buitine technika įrengimas yra techninio projekto numatyti statybos sprendiniai, todėl tikslinga, kad visus šiuos sprendinius įgyvendintų vienas tiekėjas. Pirkimo objekto išskaidymas sąlygotų tai, kad kapitališkai remontuojamuose patalpose turėtų dirbti bent trys atskiri tiekėjai, parinkti skirtingų pirkimų būdu, kurie savo darbus galėtų pradėti tik baigus pagrindinių darbų atlikimą remontuojamose patalpose. Tai nesuderinama su siekiu dėl vykdomų darbų netrukdyti ugdymo procesui ir darbus baigti iki numatyto termino. Be to, Pirkimo dokumentai niekaip neriboja kitų ūkio subjektų tam pasitelkimo. Konkurso sąlygose nėra keliami kvalifikaciniai reikalavimai pasitelkiamiems subjektams, kurių pajėgumais nesiremiama, kad atitikti kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Pirkimas yra orientuotas būtent į tiekėjus, galinčius ir turinčius sugebėjimus atlikti tiek bendruosius, tiek specialiuosius statybos darbus, kapitališkai remontuojant mokymo paskirties įstaigą ir ją kartu įrengiant didžiąja dalimi baldais, kurie būtų sukuriami vietoje.
 4. Dublike ieškovė UAB „VERSLO“ palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir pažymėjo, kad ieškinys teiktas tik dėl stacionarių baldų B-01, B-02, B-03, kurie yra perkami kartu su integruota buitine technika: gartraukiu (1 vnt.), indukcine kaitlente (4 vnt.), elektrine orkaite (4 vnt.) ir šaldytuvu (2 vnt.) (Pirkimo sąlygų 3 priedo 8 ir 9 eilutės; ieškinio 2 priedas). Atsakovas taip pat tiek Pirkimo sąlygose, tiek atsiliepime į ieškinį išskiria stacionarius baldus ir stacionarius baldus su integruota buitine technika. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo daugiau priežasčių, kuriomis grindžia sudėtinio Pirkimo objekto sujungimą nei buvo nurodęs atsakydamas į ieškovės pretenziją. Atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas stacionarių baldų su integruojama buitine technika apjungimas su statybos darbais, turi būti vertinamos pagal kasacinio teismo suformuluotą taisyklę, t. y. kiekviena Perkančiosios organizacijos nurodyta „svarbi priežastis“ turi būti vertinama proporcingumo principo kontekste – ar ji būtina tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis šio tikslo nebūtų galima pasiekti. Perkančioji organizacija atsiliepime į ieškinį iš esmės patvirtina, jog ieškovės nurodyti stacionarūs baldai su integruota buitine technika nėra neatsiejamai susiję su statybos darbais. Atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika (virtuvės spinta, virtuvės sala ir gartraukio „apdengimas“) yra prekės, kurias pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu. Remiantis VPT direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-139 patvirtinto Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“ 4.2 punktu, pirkimo objektas turi būti identifikuojamas dirbtinai jo nestambinant. Pažymėjo, kad nėra jokio pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais (neskaidant Pirkimo į dalis) užtikrins Perkančiosios organizacijos siekiamo tikslo – mokyklos erdvių modernizavimo - pasiekimą. Taip pat nėra pagrindo sutikti, kad ieškovės reikalaujamas Pirkimo objekto išskyrimas sukeltų didelius sunkumus atsakovui ir būtų neracionalus, kadangi laiko tinkamam pasiruošimui koordinuoti skirtingų tiekėjų darbus yra. Remiantis teismų praktika, atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais, yra negalimas. Vien tai, kad stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra numatytas viename dokumente, nepateisina dirbtinio apjungimo, nes tai niekaip neriboja Perkančiosios organizacijos galimybės techninio projekto įgyvendinimui vykdyti atskirus pirkimus.
 5. Triplike atsakovas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pažymėjo, kad ginčo esmę sudaro tai, kad dalis stacionarių baldų turi būti su įranga, konkrečiai su vienu gartraukiu, dviem šaldytuvais, po 4 vnt. orkaičių ir kaitlenčių, viso 11 vnt. buitinių prietaisų. Ieškovė dublike akcentavo, kad stacionarūs baldai be buitinės technikos yra tiek susiję su patalpų remonto darbais, jog jų atskirti nėra pagrindo ir į atskirą pirkimą turi būti atskirti tie stacionarūs baldai, į kuriuos turi būti įmontuota buitinė technika. Ieškovė klaidingai supranta sąvoką „sudėtinis pirkimo objektas“, kadangi vadovaujantis jos pozicija bet koks patalpų kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos paslaugų viešasis pirkimas turėtų būti išskaidytas į smulkias dalis priklausomai nuo to, kokios prekės šalia paslaugų turėtų būti perkamos. Tai, kad įrengiant progimnaziją kartu su kitais stacionariais baldais turi būti įrengti ir stacionarūs baldai su 11 vienetų buitinės įrangos, nereiškia, kad pirkimo objektas yra sudėtinis, kaip ši sąvoka aiškinama Kasacinio teismo praktikoje, ar dar daugiau – fiktyviai apjungtas. Pirkimo objektas yra vientisas, susijęs su ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ įgyvendinimu. Faktas, kad dalis kapitalinio remonto (patalpų įrengimo) metu patalpose sumontuotų baldų turi turėti tam tikrą buitinę įrangą, nereiškia, kad ginčo pirkimo objektas sudėtinis ir turi būti išskaidytas. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus, tačiau šiuo atveju Pirkimo objektas yra vientisas ir neskaidomas. Ieškovė nepagrindė, kad ginčo pirkimo objektas yra sudėtinis (ir dirbtinai apjungtas) ir kad reikalavimas dėl tam tikrų stacionarių baldų buvimo kartu su buitine įranga yra pernelyg aukštas arba specifinis, neadekvatus pirkimo pobūdžiui ar neproporcingas jo sąlygoms.
 6. Trečiasis asmuo Kauno Vinco Kudirkos progimnazija atsiliepime nurodė, kad progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto pirkimą vykdo atsakovas, kuris atsako už Pirkimo teisėtumą.

4Ieškinys atmestinas.

 1. Nustatyta, kad atsakovas vykdo supaprastintą pirkimą Nr. 364945 „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“. 2018 m. vasario 9 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. (29.3)-ESMM-4-20 atsakė į tiekėjų pateiktus klausimus. Nurodė, kad statybos darbų kainai įvertinti pateikiamas techninis projektas. Tiekėjas privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius, visas statybos darbų apimtis <..> Perkančioji organizacija neteiks išskaidytų pagal patalpas darbų kiekių žiniaraščių <..> Darbų kainų išskaidymas pagal patalpas neturi įtakos bendrai pasiūlymo kainai. <..> Atsakydama į klausimą dėl baldų įtraukimo į kapitalinio remonto darbų pirkimo konkursą prieštaravimo Metodikos 7 punktui, Perkančioji organizacija pažymėjo, kad šios Metodikos nuostatos reglamentuoja pirkimo verčių skaičiavimą, o šiuo atveju ji, įtraukdama stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota technika pirkimą į darbų pirkimą, pasirenka aukštesnį pirkimo būdą. 2018 m. vasario 12 d. ieškovė UAB „VERSLO“ pateikė atsakovui pretenziją, kurioje reikalavo sustabdyti Pirkimo procedūras iki pretenzijos išnagrinėjimo, patikslinti Pirkimo sąlygų 4.1 p. 2 lentelės 3 eilutėje nustatytą reikalavimą konkrečiai ir aiškiai nurodant, kas bus laikoma svarbiausiais statybos darbais; panaikinti Pirkimo sąlygų 4.1 p. 2 lentelės 2 eilutėje įtvirtintą perteklinį kvalifikacijos reikalavimą; atskirti statybos darbus ir prekes (baldai ir buitinė technika) į atskiras Pirkimo objekto dalis. 2018 m. vasario 13 d. atsakovas pateikė atsakymą į ieškovės pretenziją, kuriuo nusprendė netenkinti pretenzijoje keliamų reikalavimų kaip nepagrįstų ir atnaujino Pirkimo procedūrą. 2018 m. vasario 21 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovą išskaidyti sudėtinį Pirkimo objektą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus statybos darbų ir stacionarių baldų su integruojama buitine technika įsigijimui, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis, CPK 4232 straipsnio 1 dalis), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Nors tiekėjo pretenzijoje iškelti klausimai ir jos turinys yra platesni už ieškinio reikalavimo turinį (ieškinyje nėra keliamas reikalavimas dėl sąvokos „svarbiausi statybos darbai“ patikslinimo ir perteklinio kvalifikacijos reikalavimo, nurodyto Pirkimo sąlygų 4.1 p. 2 lentelės 2 eilutėje), teismas konstatuoja, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka, pretenzijos ir ieškinio reikalavimas dėl statybos darbų ir prekių išskyrimo į atskiras Pirkimo objekto dalis, faktiniai pagrindai dėl aplinkybių, kuriomis ieškovė grindžia šį reikalavimą, yra iš esmės analogiški.
 3. VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. To paties straipsnio 2 dalyje nustatytas pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
 4. Ieškinyje ieškovė nurodė, jog Perkančiosios organizacijos sprendimas sujungti statybos darbus ir prekes (stacionarūs baldai su integruojama buitine technika) į vieną Pirkimo objektą sudaro apribojimą Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus, tarp jų ir ieškovei, kadangi tokios įmonės verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų. Ieškovės teigimu, atsakovo siekiami įsigyti baldai su buitine technika (virtuvės spinta, virtuvės sala ir gartraukio „apdengimas“) yra prekės, kurias pagaminti ir sumontuoti gali bet kuri įmonė, užsiimanti virtuvės baldų su integruota buitine technika gamyba ir pardavimu. Nėra jokio pagrindo manyti, kad tik baldų su integruojama buitine technika įsigijimas kartu su statybos darbais (neskaidant Pirkimo į dalis) užtikrins Perkančiosios organizacijos siekiamo tikslo – mokyklos erdvių modernizavimo – pasiekimą ir teigti, kad ieškovės reikalaujamas Pirkimo objekto išskyrimas sukeltų didelius sunkumus atsakovui. Ieškovės teigimu, ginčo Pirkimo neskaidydamas į atskiras dalis diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją.
 5. Atsakovo teigimu, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas yra perkamų statybos darbų sprendiniai, perkamus kapitalinio remonto ir patalpų pritaikymo naudojimui statybos darbus skaidyti būtų neefektyvu, tai neužtikrintų racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, apsunkintų projekto įgyvendinimą, atsakomybės už tinkamą darbų atlikimą nustatymą ir paskirstymą tarp skirtingų rangovų. Pirkimo dokumentuose nurodyti stacionarūs baldai iš esmės yra statybinės konstrukcijos.
 6. Pirkimo sąlygų 2.5 punkte nurodyta, kad Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai darbų apimčiai. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų (Pirkimo sąlygų 2.6 punktas). Pirkimu siekiama įsigyti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų (apie 540 kv. m.) popamokinės veiklos patalpų, popamokinės veiklos klasių-erdvių ir skaityklos patalpų 2 ir 3 aukštuose kapitalinio remonto darbus, kuriuos sudaro darbo projekto parengimas, ardymo darbai, stiklinių pertvarų įrengimas, vidaus apdailos darbai, stumdomų pertvarų įrengimas, evakuacinio išėjimo į lauką įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo – vėdinimo įrengimo darbai, elektrotechnikos darbai, silpnosios srovės, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas, inventorinės bylos parengimas. Pagal techniniame Pirkimo objekto projekte pateiktą Stacionarių baldų ir įrangos žiniaraštį perkami šie baldai bei įranga: virtuvės sala (1 vnt.), metalinis gartraukis su apdaila (1 vnt.), nerūdijančio plieno plautuvė (4 vnt.), vandens maišytuvas (4 vnt.), indukcinė kaitlentė (4 vnt.), virtuvės spinta (1 vnt.), į baldą montuojama orkaitė (4 vnt.), į baldą montuojamas šaldytuvas (2 vnt.), stacionarus amfiteatras (1 vnt.), skaitymo amfiteatras (1 vnt.), stacionarus stalas, tvirtinamas prie sienos (2 vnt), bibliotekos lentynos (1 vnt.), stalas aplink erdvę (1 vnt.), pasakų kampelis (1 vnt.). Kasacinio teismo praktika dėl viešojo pirkimo sutarčių skaidymo į pirkimo dalis plėtojama ne tik pirkimo objektų heterogeniškumo (savo pobūdžiu atskirų), bet ir homogeniškumo (panašumo, vienarūšiškumo) atvejais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-162-469/2015). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, pirma, tiekėjų konkurenciją gali pažeisti ne tik skirtingų, bet ir vienalyčių pirkimo objektų sujungimas į vieną, antra, abiem atvejais aktualūs bendrieji kasacinio teismo išaiškinimai šioje srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017).
 7. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant ginčus dėl pirkimo objektų sujungimo į vieną, išsamiai ir nuosekliai pasisakoma, kad nors VPĮ nėra nustatyta imperatyvi pareiga perkančiajai organizacijai skaidyti pirkimo objektą į dalis, tačiau tai nereiškia, kad ji šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais; atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Pažymėtina, kad pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015; 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015).
 8. VPĮ įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1237-302/2016). Taigi kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, ar norimo rezultato negalima pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).
 9. Kaip nurodyta aukščiau, Perkančioji organizacija perka progimnazijos patalpų kapitalinio remonto darbus, kuriuos sudaro darbo projekto parengimas, ardymo darbai, stiklinių pertvarų įrengimas, vidaus apdailos darbai, stumdomų pertvarų įrengimas, evakuacinio išėjimo į lauką įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo – vėdinimo įrengimo darbai, elektrotechnikos darbai, silpnosios srovės, stacionarių baldų ir stacionarių baldų su integruota buitine technika įrengimas, inventorinės bylos parengimas. Priešingai nei tvirtina ieškovė, siekiami įsigyti kapitalinio remonto darbai iš esmės yra tarpusavyje susiję ir sudaro vieningą sistemą, t. y. šių darbų atlikimo tikslas - mokyklos erdvių modernizavimas; atlikti statybos darbai, erdvių įrengimui įsigyti montuojami baldai turi techniškai derėti tiek vieni su kitais, tiek su erdvėmis, į kurias turi būti integruoti, nes atlikus visus statybos darbus jie apjungiami į vieningą Pirkimo objektą, savo pobūdžiu yra panašūs ir kompleksiški.
 10. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo objekto neskaidyti į atskiras dalis. Neabejotina, kad ginčo viešuoju pirkimu siekiama įsigyti darbus, skirtus užtikrinti viešąjį interesą, t. y. užtikrinti ugdymo įstaigos modernizavimą, pagerinti moksleivių sąlygas. Jeigu statybos darbai bei erdvių įrengimui perkami montuojami baldai nederės tarpusavyje, jų pirkimai bus išskaidyti, nebus galima operatyviai atlikti patalpų kapitalinio remonto, kadangi darbų pabaiga yra numatyta 2018 m. rugpjūčio 20 d., t. y. iki naujų mokslo metų pradžios. Nespėjus atlikti darbų iki mokslo metų pradžios būtų padaryta žala moksleivių ugdymo procesui, dėl užsitęsusių išskaidytų pirkimų procedūrų ir nesavalaikių statybos darbų atlikimo terminų, galėtų kilti grėsmė tiek moksleivių, tiek ugdymo įstaigos darbuotojų saugumui jiems būnant ugdymo įstaigoje ir tuo pačiu metu vykstant statybos darbams. Ieškovė, atsižvelgiant į tai, kad bet kuriame objekte visi kapitalinio remonto darbai užtrunka netrumpai, įvertinant faktinį laikotarpį, numatytą iki statybos darbų pabaigos, kuris be visų viešojo pirkimo procedūrų bei teisminio proceso lieka pakankamai trumpas, konstatuotina, kad ieškovė nepagrindė savo teiginio, jog atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galės būti sėkmingai įvykdytas. Be to, nesutiktina su ieškove, kad aplinkybė, jog baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika - pajungta, negali būti laikoma Pirkimo objekto apjungimą pateisinančia priežastimi. Priešingai, tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų savalaikį atlikimą pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų išmatavimus ir kitas specifikacijas, tikėtinai efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Pirkimo dokumentuose numatyti kompleksiški darbai. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo pakankamą pagrindą neišskaidyti ginčo Pirkimo objekto.
 11. Nors ir sutiktina su ieškove, kad Pirkimo neskaidymas pagal darbų atlikimo pobūdį atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip jau minėta, Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų teisės Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų. Remiantis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-322-916/2017), sutiktina su ieškove, kad pernelyg aukštų reikalavimų, keliamų tiekėjams, neišskaidyto pirkimo objekto nepateisina bendroji ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant Pirkimo sutartį. Tačiau šiuo atveju ne tik Pirkimo sąlygos, suteikiančios galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkiant kitų ūkio subjektų pajėgumais, užtikrina sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti Pirkimo procedūrose. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turėjo pakankamą pagrindą dėl sprendimo 15 punkte nurodytų priežasčių neskaidyti Pirkimo objekto, tiekėjo teisė Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus šiuo atveju laikytina papildoma priemone tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime, bet vykdantiems tik statybos darbus (tarp jų - ieškovei), realizuoti savo galimybes dalyvauti Pirkime. Perkančiosios organizacijos sprendimas apjungti Pirkimo objektą šiuo atveju nebuvo siejamas vien tik su tiekėjų teise kooperuotis, be to, ieškovė neįrodė, kad turėtų sunkumų Pirkimo objekto įvykdymui pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus, todėl ieškovės argumentai apie tai, jog neišskaidžius Pirkimo į atskiras dalis, yra ribojama konkurencija, yra atmetami.
 12. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Perkančioji organizacija neperžengė diskrecijos ribų, ginčo Pirkimo nuostatos atitinka įstatymų reikalavimus, tiekėjams sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti Pirkime. Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju atskirų Pirkimo objektų sujungimas į vieną nepažeidžia tiekėjų konkurencijos, nes pagrįstas objektyviomis priežastimis, yra būtinas Perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, Pirkimo objekto išskaidymu, šio tikslo pasiekimas būtų apsunkintas. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys atmestinas.
 13. Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi ir jai bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, o atsakovas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai). Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas patyrė 5 500,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti (2018 m. kovo 29 d. mokėjimo nurodymas Nr. 40). Iš atsakovo pateiktos išlaidų detalizacijos matyti, kad advokato teisinės pagalbos išlaidas sudarė: teisinės konsultacijos, susipažinimas su ieškiniu, susitikimas su atsakovu, atstovavimo sutarties ir prašymo teismui dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės parengimas (10 valandų), atsiliepimo į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimas (5 valandos), atsiliepimo į ieškinį pateikimas (19 valandų), atskirojo skundo dėl teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimas (5 valandos), dubliko nagrinėjimas ir tripliko parengimas (16 valandų). Byloje nėra nurodyta, kiek kuri teisinė paslauga sudarė bendrai prašomų priteisti 5 500,00 Eur išlaidų sumą, todėl nėra galima tiksliai įvertinti jų atitikimo Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintoms 2004 m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos). Teismas, atsižvelgdamas į byloje rengtų procesinių dokumentų kiekį, bylos sudėtingumą, sprendžia, kad prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.15, 8.19 punktuose nustatytus maksimalius dydžius, todėl iš ieškovės atsakovui priteistina patirtų atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų suma mažintina iki 4083,84 Eur, t. y. iki parengtų byloje procesinių dokumentų (atsiliepimo į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsiliepimo į ieškinį, atskirojo skundo, tripliko) maksimalių dydžių, neišskiriant teisinių konsultacijų, teiktų dėl į bylą pateiktų priešingos šalies procesinių dokumentų, kadangi juose nurodytų teisinių ir faktinių aplinkybių vertinimas išdėstytas atsakovo rengtuose aukščiau nurodytuose procesiniuose dokumentuose (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, 423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

6ieškovės UAB „VERSLO“ ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, atmesti.

7Priteisti iš ieškovės UAB „VERSLO“, j. a. k. 302627983, atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, j. a. k. 190995938, naudai 4083,84 Eur (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt tris eurus 84 ct) bylinėjimosi išlaidų.

8Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai