Byla eB2-2735-221/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Stiloma“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Stiloma“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovė nurodo, jog bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 68 554,39 Eur. Pagal paskutinį VĮ Registrų centrui pateiktą 2013 metų balansą atsakovės turtas sudarė 631 397,71 Eur (2 180 090 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 89 216,87 Eur (308 048 Lt). Pagal to paties laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą UAB „Stiloma“ per 2013 metus patyrė 48 792,28 Eur (168 470 Lt) nuostolius. Finansinė atskaitomybė už vėlesnius laikotarpius nepateikta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, UAB „Stiloma“ įdarbintas tik vienas samdomas darbuotojas, bendrovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra skolinga 2 025,44 Eur. Ieškovas 2015 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, kurį perdavė vykdyti antstolei R. M. Iš antstolių vykdomų bylų sąvado matosi, kad iš bendrovės turto ieškovo naudai yra vykdomos dvi vykdomosios bylos, įsiskolinimas nėra likviduotas. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, bendrovė neturi nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ informacinės bazės duomenimis, bendrovės vardu registruota viena transporto priemonė „Ford Transit“, 1998 gamybos metų, kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, taikoma hipoteka ir areštai. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Atsakovės vadovas teismui pateikė tik dalį Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal šalių pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė pateikė kaip kreditorė, kuriai, kaip surinkti mokesčius įpareigotai valstybės institucijai, atsakovė nemoka mokesčių (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

9Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Stiloma“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovė turėjo turto už 2 180 090 Lt (631 397,71 Eur) (ilgalaikis turtas – 1 411 264 Lt, trumpalaikis turtas – 768 826 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 075 796 Lt (601 192,08 Eur), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 308 048 Lt (89 216,87 Eur). Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitą 2013 metais įmonė patyrė 168 470 Lt (48 792,28 Eur) nuostolius. Teismo vertinimu, nors 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis bendrovė nurodytu laikotarpiu nebuvo nemoki, tačiau byloje esantys duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis yra iš esmės pasikeitusi. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės vardu registruota transporto priemonė „Ford Transit“ (1998 gamybos metų) yra išregistruota, jos dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių IX skyriuje nustatytą tvarką transporto priemonės yra išregistruojamos tiek pasikeitus transporto priemonės savininkui, tiek esant neįvykdytoms kitoms su nuosavybės teisių perleidimu nesusijusioms prievolėms, kitiems pagrindams. Nesant byloje duomenų apie nurodytos transporto priemonės nurašymą ar pardavimą, nėra pagrindo padaryti išvadą, kad įmonė neturi šio turto, tačiau, atsižvelgiant į transporto priemonės gamybos metus, negalima laikyti, jog nurodyta transporto priemonė yra vertinga. Byloje nėra duomenų apie kitą atsakovės turimą turtą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 2 025,44 Eur, joje yra vienas apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu asmuo. Ieškovė pateikė įrodymus apie atsakovės 68 554,39 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui. Atsakovės vadovas pateikė kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, kad atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 434 384,77 Eur sumą. Atsakovės vadovas nepateikė aktualaus laikotarpio įmonės balanso, taip pat duomenų apie atsakovės turimą turtą, todėl galima spręsti, kad įmonė neturi realaus turto. Pastarąją aplinkybę patvirtina ir tai, kad antstolė R. M. nuo 2014 m. liepos 30 d. vykdo išieškojimą iš atsakovės turto ieškovo naudai, tačiau įsiskolinimas valstybės biudžetui iki šiol nėra likviduotas.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Stiloma“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės pareiškimą ir iškelti UAB „Stiloma“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo partneriai“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Stiloma“, įmonės kodas 161643663, esančiai Kėdainių m., Juodkiškio g. 25a.

14Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administravimo partneriai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA136).

15Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir bankroto administratorei.

18Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

19Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovės vadovas teismui pateikė tik dalį Įmonių bankroto įstatymo 9... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė pateikė kaip kreditorė,... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 11. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 12. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 13. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Stiloma“, įmonės... 14. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 15. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 16. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 20. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 21. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 22. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...