Byla 2-754/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,ATEA“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Progresyvios renovacijos“, civilinėje byloje Nr. B2-547-44/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,ATEA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Progresyvios renovacijos“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB ,,ATEA“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB ,,Progresyvios renovacijos“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad ieškovas yra UAB ,,Sonex identifikaciniai duomenys“ reikalavimo teisių pagal 2006 m. lapkričio 14 d. subrangos sutartį Nr. IP-0611-04 su rangovu UAB ,,Progresyvios investicijos“ perėmėjas. Pagal subrangos sutartį atsakovo skola ieškovui yra 289 769,93 Lt. Atsakovas su ieškovu neatsiskaito, veiklos nevykdo. Dėl sunkios finansinės būklės (didelė dalis atsakovo turto yra įkeista ar areštuota), UAB ,,Progresyvios renovacijos“ neatsiskaito ir su kitais kreditoriais. UAB ,,Progresyvios renovacijos“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškinį atmetė, atsisakė kelti bankroto bylą UAB ,,Progresyvios renovacijos“. Teismas, įvertinęs 2009 m. kovo 30 d. UAB ,,Progresyvios renovacijos ” balanso duomenis, nustatė, jog atsakovo įsipareigojimai (skolos) neviršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas nėra nemokus ir pagrindo kelti bankroto bylą nėra.

5Ieškovas UAB ,ATEA“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - iškelti atsakovui bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Skunde apeliantas nurodo:

61. pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktą, kad atsakovas yra mokus, neįvertino visų ieškovo pateiktų įrodymų dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų, o balanso duomenis įvertino formaliai. Iš antstolio pateikto atsakovo turto aprašo (civilinės bylos Nr. 2-377-40/2009 ir Nr. 2-1231-124/2009) matyti, kad atsakovo turimo turto nepakanka net 289 770 Lt skolai padengti. Atsakovo pateiktas balansas neatitinka įmonės realios finansinės padėties. Taip pat kelia abejonių atsakovo pateiktas kreditorių ir debitorių sąrašas. Remtis vien tik įmonės balansu, kaip jos realią finansinę padėtį atspindinčiu dokumentu, galima tik tuomet, kai byloje nekyla abejonių dėl turto vertės.

72. Atsakovo paaiškinimai, kad įmonė aktyviai veikia ir yra moki, nepagrįsti įrodymais. Praktiškai visas atsakovui priklausantis turtas yra įkeistas.

8Atsakovas UAB ,,Progresyvios renovacijos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigia, kad atsakovo teismui patreikti duomenys patvirtina, jog nėra įstatyme numatyto pagrindo kelti UAB ,,Progresyvios renovacijos“ bankroto bylą. Bendrovė yra moki, pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 15,15 proc. viso į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl UAB ,,Progresyvios renovacijos“ balanso duomenų neatitikimų faktinei situacijai yra nepagrįsti ir atmestini.

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bankroto proceso paskirtis yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei visiškai ar iš dalies likviduojant skolų naštą ir taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Kita vertus, bankroto procese negali būti apsiribojama vien tik kreditorių finansinių interesų išsprendimu. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis būtinų bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka. ĮBĮ įtvirtintas teisinis reguliavimas leidžia nuosekliai vykdyti įmonės bankroto procedūras tam tikromis stadijomis ir eiliškumu. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Spręsdamas klausimą dėl įmonės nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie ieškinio pridėtais dokumentais, tiek ir įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta tvarka gautais duomenimis, privalo išanalizuoti jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus ir atsižvelgti į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo ieškinio gavimo iki bylos iškėlimo. Įstatymas nereikalauja, kad bankroto bylos iškėlimo momentu teismas iš esmės išspręstų įmonės mokumo ar nemokumo klausimą. Tikrąją įmonės finansinę padėtį galima išsiaiškinti tik bankroto bylos metu išnagrinėjus kreditorių reikalavimų pagrįstumą, patikrinus bankrutuojančios įmonės sandorių teisėtumą, nustačius tikslią įmonės turto vertę. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje išsiaiškinti visus nurodytus klausimus teismas neturi galimybės ir neprivalo, nes tai galima padaryti tik teisminio bylos nagrinėjimo metu įrodinėjimo procese – surinkus, ištyrus ir įvertinus visus byloje surinktus įrodymus. Teismas gali iškelti bankroto bylą, jei tam yra tam tikros teisinės prielaidos, t. y. jei pagal ieškovo (ieškovų) pateiktus ar teismo išreikalautus dokumentus preliminariai yra pakankamas pagrindas manyti, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Bankroto procese prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės mokumo.

13Nagrinėjamu atveju ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Progresyvios renovacijos“ grindžiamas atsakovo nemokumo būsena. Tokiu atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstų skolų sumos viršijimą pusės į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

14Atsakovas pateikė 2009 m. kovo 30 d. UAB ,,Progresyvios renovacijos” balansą, kuriame nurodyta, kad įmonė turi 3 610 607 Lt (ilgalaikis turtas – 1 830 172 Lt, trumpalaikis turtas – 1 780 435 Lt) vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 925 211 Lt (t. 2, b. l. 35-36). Iš teismui pateiktų pažymų taip pat matyti, kad atsakovas įsiskolinimų Valstybės, savivaldybių ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams neturi (t. 2, b. l. 11-12). Iš atsakovo pateikto 2009 m. balandžio 6 d. kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstos skolos sudaro 547 109 Lt (t. 2, b. l. 9). Taigi pagal šiuos duomenis pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra duomenų, jog įmonė būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančius duomenis turėjo pagrindą konstatuoti, jog nėra ĮBĮ nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui ir pagrįstai kelti bankroto bylą UAB ,,Progresyvios renovacijos“ atsisakė.

15Ginčydamas 2009 m. kovo 30 d. atsakovo balanso duomenis ieškovas teigia, kad duomenų (finansinių rezultatų) kitimas, lyginant su atsakovo 2008 m. gruodžio 31 d. balansu, yra nepagrįstas jokiais įrodymais ir kelia abejonių. 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta, kad įmonė turi 4 002 212 Lt vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 414 797 Lt (t. 2, b. l. 32). Šie duomenys taip pat neleidžia konstatuoti įmonės nemokumo. Apeliantas nepateikė įrodymų patvirtinančių atsakovo 2009 m. kovo 30 d. balanso duomenų nepagrįstumą. Civilinėje byloje Nr. L2-377-40/2009 Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 12 d. nutartimi taikė laikinąsais apsaugos priemones ir areštavo atsakovui priklausantį turtą 221 375,65 Lt sumai (t. 1, b. l. 116-117). Vykdydamas šią nutartį antstolis aprašė atsakovui priklausantį 222 300 Lt vertės turtą (t. 2, b. l. 66), t. y. tokios vertės, kokią nurodė teismas, todėl teigti, kad atsakovo turimo turto nepakanka ir kad bendrovė yra nemoki nėra pagrindo. Pažymėtina, kad įmonės mokumo ar nemokumo įvertinimo aspektu neturi reikšmės aplinkybė, kad įmonės turto ar jo dalies atžvilgiu taikomi tam tikri turtinių teisių apribojimai.

16Kaip matyti iš teismui pateiktų duomenų, atsakovas vykdo komercinę veiklą, siekdamas sudaryti viešojo pirkimo sutartis, dalyvauja paskelbtuose konkursuose (t. 2, b. l. 43-44).

17Apeliantas ginčija atsakovo pateiktus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, argumentuodamas tuo, jog atsakovas 2009 m. kovo 30 d. balansą sudarė po kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atsakovas, siekdamas išvengti bankroto bylos iškėlimo, pateikė duomenis neatitinkančius įmonės tikrosios finansinės padėties. Pažymėtina, jog įmonės balansas sudaromas pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymą, o už teisingus balanso duomenis atsakingi įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris arba buhalterines paslaugas teikianti įmonė. Kadangi byloje nebuvo pateikta įrodymų, paneigiančių balanso teisingumą ar pagrįstumą, teismas pagrįstai ir teisėtai vadovavosi atsakovo pateiktu balansu. Be to, nežymūs duomenų netikslumai bankroto bylos iškėlimo metu, nekeičiantys mokumo ar nemokumo fakto, neturi teisinės reikšmės bankroto bylos iškėlimui (CPK 328 str.).

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas iškelti UAB „Progresyvios renovacijos“ bankroto bylą, tinkamai vertino byloje esančius įmonės finansinę būklę patvirtinančius įrodymus ir pagrįstai sprendė naginėjamu atveju nesant pagrindo pripažinti atsakovo nemokumo. Apelianto UAB „ATEA“ atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas keisti arba naikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dėl atsisakymo atsakovui UAB „Progresyvios renovacijos“ kelti bankroto bylą paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas UAB ,,ATEA“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškinį... 5. Ieškovas UAB ,ATEA“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009... 6. 1. pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktą, kad atsakovas yra... 7. 2. Atsakovo paaiškinimai, kad įmonė aktyviai veikia ir yra moki, nepagrįsti... 8. Atsakovas UAB ,,Progresyvios renovacijos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 9. Atskirasis skundas netenkinamas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles,... 12. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 13. Nagrinėjamu atveju ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB... 14. Atsakovas pateikė 2009 m. kovo 30 d. UAB ,,Progresyvios renovacijos”... 15. Ginčydamas 2009 m. kovo 30 d. atsakovo balanso duomenis ieškovas teigia, kad... 16. Kaip matyti iš teismui pateiktų duomenų, atsakovas vykdo komercinę veiklą,... 17. Apeliantas ginčija atsakovo pateiktus įmonės finansinės atskaitomybės... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...