Byla 2-6294-77/2010

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Eleonora Matulaitienė

3sekretoriaujant Linai Deržinskienei,

4dalyvaujant ieškovui V. J.,

5Šiaulių miesto savivaldybės atstovei R. M.,

6trečiajam asmeniui M. J. nedalyvaujant, pranešta tinkamai,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui M. J. dėl teisės privatizuoti butą pripažinimo,

Nustatė

9Ieškovas V. J. prašo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal Lietuvos Respublikos Butų privatizavimo įstatymą jo nuomojamas gyvenamąsias patalpas dviejų kambarių butą su 4, 00 kv.m. rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).(b.l.1-3).

10Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė jo reikalavimą tenkinti .Jis paaiškino, kad 1995-12-15 jis su Šiaulių šilumos tinklais sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ir su šeima įsikėlė gyventi į butą, adresu ( - ). AB „Lietuvos energija" valdyba 1996-08-28 priėmė nutarimą Nr. 15 parduoti bendrovei priklausančias gyvenamąsias patalpas jų nuomininkams. 1996-10-09 ieškovas buvo supažindinta su šiuo valdybos nutarimu ir perspėtas dėl reikiamų dokumentų pristatymo. 1996-10-15 ieškovas parašė pareiškimą butų privatizavimo valstybinei komisijai. 1996-10-21 Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus įsakymu Nr. 205 buvo sudaryta komisija žinybinio gyvenamojo namo ( - ) butų privatizavimo klausimams spręsti. 1996-12-18 buvo pakeista AB „Lietuvos energija" kolektyvinė sutartis, ją papildant 6 priedu „Akcinės bendrovės „Lietuvos energija" gyvenamųjų patalpų (butų) pardavimo piliečiams tvarka". Tačiau butų privatizavimo valstybinei komisijai atsisakius leisti privatizuoti butus namuose, pastatytuose po 1992-12-31, AB „Lietuvos energija" butų privatizavimą nutraukė. Apie tai Šiaulių šilumos tinklai ieškovui pranešė 1996-10-25 raštu Nr. 115/4498. 1997-08-15 turto perdavimo - priėmimo aktu 35 butų gyvenamasis namas, esantis ( - ), buvo perduotas reorganizavimo būdu įsteigtai specialiosios paskirties akcinei bendrovei „Šiaulių energija". Gyvenamojo namo ( - ) gyventojų 1998-01-29 prašymu į Šiaulių miesto savivaldybę kreipėsi SPAB „Šiaulių energija" dėl šio namo perdavimo į savivaldybės balansą. Šiaulių miesto tarybos 1999-11-04 sprendimu Nr. 340 gyvenamasis namas buvo perimtas iš SPAB „Šiaulių energija" balanso į Šiaulių miesto savivaldybės balansą.

11Ieškovas paaiškino, kad 2000-06-09 jis su Šiaulių miesto savivaldybe sudarė neterminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 249 dėl naudojimosi ( - ) namo ( - ) butu ( - ). Ieškovo teigimu, jo nuomojamo buto privatizavimas buvo neužbaigtas ne dėl jo kaltės. 1994-06-09 jis buvo privatizavęs 17, 17kv.m. bendrabučio kambarį, esantį ( - ), jame gyveno iki tol, kol reikėjo parduoti, kad gautų butą, esantį ( - ). 1995-05-18 bendrabučio kambarį pardavė. Teismo prašo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal LR Butų privatizavimo įstatymą jo nuomojamas gyvenamąsias patalpas dviejų kambarių butą su 4, 00 kv.m. rūsiu unikalus Nr. 4400-0203-5896:2844, esantį ( - ).

12Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė prašo ieškovo ieškinio reikalavimą išspręsti teismo nuožiūra ir paaiškino, kad išnagrinėjus gautus dokumentus ir susidariusią situaciją matyti, kad dėl institucijų kaitos, dėl buto perėmimo, pasikeitė ginčo buto teisinis statusas. Atsakovo atstovės teigimu, ieškovas pasinaudojo visomis galimybėmis privatizuoti butą, nurodė bendrabučio kambario pardavimo priežastį, todėl, remiantis protingumo ir teisingumo principais, atsakovui nekyla abejonių dėl buto privatizavimo, tačiau sprendimą turi priimti teismas.

13Tretysis asmuo M. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai(b.l.69).

14Civiliniams teisiniams santykiams taikomi tie teisės aktai, kurie galiojo tų teisinių santykių atsiradimo metu, tai yra teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu yra netekę galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių atsiradimo momentu (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1994 m. kovo 16 d. nutarimas).

15Pažymėtina, kad gyvenamųjų patalpų privatizavimas, kurio teisinė pasekmė – fizinių asmenų įgyta nuosavybės teisė į gyvenamąsias patalpas, yra ne vienkartinis aktas, bet tam tikras procesas, užtrunkantis trumpesnį ar ilgesnį laiko tarpą. Tai lėmė teisinių santykių, susiklosčiusių dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, sudėtingumas ir specifika. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą butų privatizavimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, pasibaigus įstatymo galiojimui, jo pagrindu negalima įgyti naujų teisių, tačiau gali būti įgyvendintos ir turi būti ginamos asmenų teisės, įgytos galiojant šiam įstatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-03-04 nutartis Nr. 3K-3-394/2002, 2006-03-15 nutartis Nr. 3K-3-189/2006, 2008-04-29 nutartis Nr. 3K-3-254/2008).

16Teisiniam ginčui išspręsti būtina nustatyti, kada kilo teisinis santykis dėl buto privatizavimo – galiojant LR Butų privatizavimo įstatymui ar šio įstatymo galiojimui pasibaigus.

17Pagal Butų privatizavimo įstatymo 4 str. 4 d., nuomininkas ir jo šeimos nariai turėjo galimybę įsigyti bent vieną gyvenamąją patalpą privačion nuosavybėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pabrėžęs gyvenamųjų patalpų privatizavimo įstatymų socialinę svarbą, jų pagrindu atsiradusių teisinių santykių sudėtingumą ir specifiką. Teismo pareiga sprendžiant šalių ginčus dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo – aiškinti ir taikyti teisės normas ne formaliai, bet turint galvoje butų privatizavimą reglamentuojančių įstatymu pagrindinį tikslą – suteikti nuolatiniams gyventojams galimybę vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti teisėtai naudojamas valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, įvertinant kiekvienos konkrečios situacijos individualias aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CK 1.5 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-01 nutartis Nr. 3K-3-192/2008, 2008-04-29 nutartis Nr. 3K-3-254/2008).

18LR Butų privatizavimo įstatyme (1991-05-28 Nr. I-1374 su vėlesniais pakeitimais), galiojusiame iki 1998 m. liepos 1 d., buvo nustatyta valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo tvarka ir terminai, taip pat nuomojamų patalpų įsigijimo nuosavybėn sąlygos. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo objektas buvo valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamieji namai, butai daugiabučiuose namuose, butai ir kambariai bendrabučiuose (LR Butų privatizavimo įstatymo 1993 m. liepos 15 d. redakcija, priimta įstatymu Nr. I–224), o pirkimo–pardavimo subjektai, turėję teisę pirkti butus ir kambarius bendrabutyje, pagal nurodyto įstatymo 4 straipsnio 1 dalį buvo asmenys, nuo 1989 m. lapkričio 3 d. nuolat gyvenę Lietuvoje ir įstatymo įsigaliojimo dieną buvę perkamo namo, buto nuomininkai arba jų šeimos nariai (LR Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis).

19Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1995 m. gruodžio 15 d. tarp ieškovo V. J. ir Šiaulių šilumos tinklų buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 1, pagal kurią ieškovui buvo išnuomota gyvenamoji patalpa, esanti ( - ) (b.l. 6-10). Ieškovas V. J. 1996 m. sausio 30 d. šiuo adresu deklaravo gyvenamąją vietą (b.l. 16). 1996.10.12 V. J. padavė prašymą Butų privatizavimo valstybinei komisijai, prašydamas leisti įforminti buto, esančio ( - ), kurį jis su šeima nuomoja nuo 1995 m. gruodžio mėnesio, privatizavimo dokumentus(b.l.12).Ieškovo paaiškinimas, pažymos apie šeimos sudėtį, apie deklaruotą gyvenamąją vietą, apie sumokėtus mokesčius už buto nuomą (b.l. 13-14, 15, 16) patvirtina, kad minimame bute iki šiol gyvena ieškovas V. J. su šeima. Ieškovo paaiškinimas, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 18) ir VĮ Registrų centro pažyma (b.l. 20) patvirtina, kad V. J. vardu namų valda nuosavybės teise įregistruota nebuvo. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 61-62) matyti, kad 1994-06-09 ieškovas buvo privatizavęs 17, 17kv.m. bendrabučio kambarį, esantį ( - ), jame gyveno iki 1995 m. gruodžio mėnesio, kol gavo butą, esantį ( - ). Todėl teismas laiko, kad butas, esantis ( - ), pagal butų privatizavimo įstatymą buvo privatizavimo objektu, o ieškovas – tinkamu privatizavimo subjektu.

20LR Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas nustato valstybinio ir visuomeninio butų fondo pirkimo pardavimo tvarką nuomininkams, iki 1992 m. gruodžio 1 d. pareiškusiems norą įsigyti nuosavybėn gyvenamąsias patalpas. Tai reiškia, kad įstatymas ne tik nustatė tam tikras sąlygas, kurioms esant įgyjama teisė privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, tačiau nustatė ir teisės realizavimo terminą. Taigi, pagal bendrą taisyklę ketinimą įsigyti nuosavybėn šio įstatymo 2 straipsnyje numatytas gyvenamąsias patalpas nuomininkai turėjo išreikšti ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 1 d. Byloje nustatyta, kad ieškovui butas buvo suteiktas tik 1995 m. gruodžio 15 d. Tokiu būdu, nuo pat buto suteikimo dienos, nepriklausomai nuo aplinkybės, ar tinkamai buvo nustatytas buto teisinis režimas, ieškovas bendra tvarka kreiptis dėl buto privatizavimo pagal LR Butų privatizavimo įstatymą negalėjo, nes terminas tokiems prašymams pateikti pasibaigė iki buto paskyrimo dienos. 1993 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. I-116 LR Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnis buvo papildytas nauja antrąja dalimi (su vėlesniais pakeitimais), kurioje asmenims, ne dėl savo kaltės laiku nepadavusiems pareiškimų gyvenamosioms patalpoms privatizuoti, buvo suteikta galimybė prašymus dėl butų privatizavimo pateikti ir vėliau, su sąlyga, kad tokie prašymai pateikiami Seimo sudarytai Valstybinei komisijai, kuri turėjo teisę leisti tokius prašymus paduoti iki 1997 m. gruodžio 31 d., laikantis Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Taisyklių bei Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos.

21Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1 ir 2 punktai nustatė, kad ministerijos, kitos valstybinės tarnybos, miestų, rajonų valdybos, įmonės, įstaigos bei organizacijos privalo priimti iš gyventojų prašymus privatizuoti jų gyvenamąsias patalpas, kurios nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl gyventojų kaltės, prašymai išnagrinėjami per mėnesį nuo nurodytojo prašymo gavimo dienos ir pasiūlymai bei asmenų, norinčių privatizuoti gyvenamąsias patalpas, sąrašas nustatyta tvarka pateikiamas Butų privatizavimo valstybinei komisijai. Šiam darbui atlikti paskiriamos atitinkamos tarnybos arba pareigūnai (tvarkos 2 punktas).

22Bylos duomenimis nustatyta, kad akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdyba 1996 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 15 pavedė administracijai organizuoti bendrovei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimą jų nuomininkams ir nustatė, kad reikalingų pristatyti Valstybinei komisijai dokumentų ir pagalbinės medžiagos tvarkymas pavedamas atitinkamų filialų administracijoms, o kylančių neaiškumų sprendimui sudaroma generalinio direktoriaus pavaduotojo V. V. vadovaujama komisija (b.l. 24). Su šiuo nutarimu buvo pasirašytinai supažindinti Šiaulių šilumos tinklų namo ( - ) gyventojai, tame tarpe ir V. J. (b.l. 26), be to, gyventojai buvo perspėti apie prašymo iki 1996-10-15 pristatymo. Ieškovas V. J. 1996-10-12 pateikė prašymą, adresuotą butų privatizavimo valstybinei komisijai, kuriuo prašė leisti jam privatizuoti nuomojamą butą, esantį ( - ), priklausantį Šiaulių šilumos tinklams (b.l. 12). V. J. prašymo forma atitiko Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1 priede nurodyto prašymo formos reikalavimus.

23Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 buvo sudaryta įmonės žinybinio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų privatizavimo klausimams spręsti komisija (b.l. 27). Surinkus iš gyventojų prašymus dėl namo ( - ), butų privatizavimo, iš AB „Lietuvos energija“ buvo gautas raštas, kad butų, kurie pastatyti po 1992 m. gruodžio 31 d., už investicinius čekius privatizuoti negalima. (b.l.28, 29).

24Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas laiko, kad prašymą privatizuoti butą ieškovas padavė nepraleidęs LR Butų privatizavimo įstatyme numatyto termino, tačiau privatizavimo procedūra laiku nebuvo užbaigta dėl Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 sudarytos komisijos laiku neatliktų reikiamų veiksmų. Kadangi ieškovas, galiojant LR Butų privatizavimo įstatymui, tinkamai įgyvendino savo teises dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, todėl jo teisės gali būti ginamos, nes LR Butų privatizavimo įstatymas taikomas tiems asmenims, kurie atitiko šio įstatymo reikalavimus, t.y., pasinaudoti teise privatizuoti butą galėjo tik tie asmenys, kurie iki 1989 m. lapkričio 3 d. nuolat gyveno Lietuvoje ir įstatymo įsigaliojimo dieną buvo perkamo namo, buto nuomininkai arba jų šeimos nariai, taip pat tie asmenys, kurie laiku pateikė prašymus privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas.

25Nebaigtos butų privatizavimo procedūros užbaigiamos LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pagrindu. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 18-19), 1999-11-04 Šiaulių miesto tarybos sprendimas Nr. 340 (b.l. 39) patvirtina, kad butas, adresu Skalvių ( - ), 1998 m. sausio 29 d. gyvenamojo namo ( - ) prašymu (b.l. 37-38) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 340 buvo perduotas iš SPAB „Šiaulių energija“ balanso į Šiaulių miesto savivaldybės balansą. 2000 m. birželio 09 d. Šiaulių m. savivaldybė su ieškovu V. J. sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 238, pagal kurią jam neterminuotam naudojimui buvo suteikta gyvenamoji patalpa, adresu ( - ), už sutartą nuomos mokestį (b.l. 11).

26LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo (1992-04-07 Nr. I-2455) 7 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad socialinis būstas neprivatizuojamas, išskyrus atvejus, nustatytus šio įstatymo 12 straipsnyje. To paties įstatymo 12 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos, kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal LR Butų privatizavimo įstatymą. Šis 12 str. 1 d. 2 punktas nėra savarankiškas gyvenamųjų patalpų privatizavimo pagrindas. Pagal šiame punkte įtvirtintą nuostatą negalima iš naujo pradėti butų privatizavimo procedūros, pagal ją galima tik tęsti butų privatizavimą netekus galios LR Butų privatizavimo įstatymui, t. y. ja siekiama sudaryti galimybę LR Butų privatizavimo įstatymo pagrindu pradėtas ir nebaigtas butų privatizavimo procedūras užbaigti, šiam įstatymui netekus galios, todėl pagal LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą, netekus galios LR Butų privatizavimo įstatymui, šio įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytos asmenų subjektinės teisės, kurios buvo pažeistos, ginamos teismine tvarka.

27Kadangi ieškovas savo teises dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo tinkamai įgyvendino galiojant LR Butų privatizavimo įstatymui, todėl, jam netekus galios, ieškovo teisės gali būti ginamos LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pagrindu.

28Esant tokių nustatytų faktinių aplinkybių visumai, konstatuotina, kad byloje esančių įrodymų pakanka, patvirtinti ieškovo ieškinio pagrįstumą. Todėl, vadovaujantis ištirtais įrodymais ir sutinkamai su virš nurodytais teisės aktais, teismas sprendžia, kad ieškovas turi teisę privatizuoti jo nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal LR Butų privatizavimo įstatymą, nes tai nebuvo padaryta LR Butų privatizavimo įstatymo galiojimo laiku ne dėl jos kaltės ir V. J. turi teisę užbaigti buto privatizavimo procedūrą.

29Dėl šių priežasčių ieškovui pripažintina teisė privatizuoti gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., teismas

Nutarė

32Ieškinį patenkinti visiškai.

33Pripažinti ieškovui V. J. asmens kodas ( - ) teisę privatizuoti pagal LR Butų privatizavimo įstatymą gyvenamąsias patalpas – 56,92 kv.m. bendro ploto dviejų kambarių butą, unikalus Nr. ( - ) su 4, 00 kv.m. rūsiu R-1, esantį ( - ).

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Eleonora Matulaitienė... 3. sekretoriaujant Linai Deržinskienei,... 4. dalyvaujant ieškovui V. J.,... 5. Šiaulių miesto savivaldybės atstovei R. M.,... 6. trečiajam asmeniui M. J. nedalyvaujant, pranešta tinkamai,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 9. Ieškovas V. J. prašo pripažinti jam teisę privatizuoti pagal Lietuvos... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, prašė jo reikalavimą... 11. Ieškovas paaiškino, kad 2000-06-09 jis su Šiaulių miesto savivaldybe... 12. Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė prašo ieškovo ieškinio... 13. Tretysis asmuo M. J. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką... 14. Civiliniams teisiniams santykiams taikomi tie teisės aktai, kurie galiojo tų... 15. Pažymėtina, kad gyvenamųjų patalpų privatizavimas, kurio teisinė pasekmė... 16. Teisiniam ginčui išspręsti būtina nustatyti, kada kilo teisinis santykis... 17. Pagal Butų privatizavimo įstatymo 4 str. 4 d., nuomininkas ir jo šeimos... 18. LR Butų privatizavimo įstatyme (1991-05-28 Nr. I-1374 su vėlesniais... 19. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1995 m. gruodžio 15 d. tarp ieškovo... 20. LR Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis... 21. Vyriausybės 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 290p nustatytos tvarkos 1... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad akcinės bendrovės „Lietuvos energija“... 23. Šiaulių šilumos tinklų direktoriaus 1996-10-21 įsakymu Nr. 205 buvo... 24. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas laiko, kad prašymą privatizuoti... 25. Nebaigtos butų privatizavimo procedūros užbaigiamos LR Valstybės paramos... 26. LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams... 27. Kadangi ieškovas savo teises dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo tinkamai... 28. Esant tokių nustatytų faktinių aplinkybių visumai, konstatuotina, kad... 29. Dėl šių priežasčių ieškovui pripažintina teisė privatizuoti... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str.,... 32. Ieškinį patenkinti visiškai.... 33. Pripažinti ieškovui V. J. asmens kodas ( - ) teisę privatizuoti pagal LR... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...