Byla e2YT-112-328/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Energijos skirstymo operatorius“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos sodininkų bendrijos ,,Neringa“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Energijos skirstymo operatorius“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo nustatyti juridinį faktą, jog elektros tinklai, esantys sodininkų bendrijos „Neringa“ teritorijoje (( - ) gatvėje ties neporiniais namais Nr. ( - ) ir ( - ) g. ties poriniais namais Nr. ( - )), kurie neturi nuosavybės teisę įrodančių dokumentų, būtų pripažinti kaip sodininkų bendrijos (toliau – SB) ,,Neringa“ nuosavybė.

5Pareiškime nurodė, jog SB ,,Neringa“ įsteigta 1991 m. Savo teritorijoje bendrojo naudojimo objektus kūrė sodininkų lėšomis, tame tarpe ir elektros infrastruktūrą sodininkų gerovei sukurti ir elektros paslaugos tiekimui užtikrinti. Dėl sodininkų bendrijos vadovų patirties stokos bei administravimo įgūdžių stokos (galbūt ir tradicijų nebuvimo) nebuvo įprasta sodininkų bendrijoje tinkamai vesti dokumentacijos, tinkamai fiksuoti bendrijos teritorijoje vykstančius darbus bendrojo naudojimo objektų atžvilgiu. To pasėkoje šiuo metu nėra didžiosios dalies dokumentų apie elektros infrastruktūros sukūrimą, tačiau infrastruktūra yra, paslaugos tiekimas užtikrinamas. Elektros paslaugos tiekimą užtikrina akcinė bendrovė (toliau – AB) ,,Energijos skirstymo operatorius“, elektros suvartojimą administruoja ir apskaito pati bendrija, renka mokesčius iš sodininkų ir apmoka sąskaitas už elektros tiekimą šią paslaugą teikiančiai įmonei AB ,,Energijos skirstymo operatorius“. Elektros tinklai yra nutiesti po žeme, jų buvimo vieta yra ( - ) gatvėje ties neporiniais namais (( - )) ir ( - ) g. ties poriniais namais (( - )).

6Pareiškėja nurodė, jog nuosavybės teisę į šiuos elektros tinklus patvirtinantys dokumentai SB ,,Neringa“ nėra išlikę. SB ,,Neringa“ elektros tinklus administravo ir prižiūrėjo kaip sodininkų bendromis lėšomis sukurtą bendrojo naudojimo objektą, todėl, susiklosčius esamai situacijai, siekia nustatyti ir teisiškai įforminti šią nuosavybę. Kitų asmenų, kurie galėtų turėti pretenzijų į šį turtą nėra ar bent iki pareiškimo dienos nebuvo tokių pretenzijų išreiškę.

7Suinteresuotas asmuo AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu sutiko. Suinteresuotas asmuo prašo bylą nagrinėti AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atstovui nedalyvaujant.

8Pareiškėja (jos atstovas) į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 10 dalis).

9Byla nagrinėjama pareiškėjai ir suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 5 dalis).

10Teismas konstatuoja:

11pareiškimas tenkintinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog Sodininkų bendrija (SB) ,,Neringa“ VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruota ( - ) (el. b. l. 10, t. I). Sodininkų bendrija įgyvendina bendrąsias narių teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu (Įstatų 8 punktas) (el. b. l. 9-14, t. III). Iš byloje pateikto SB ,,Neringa“ plano matyti, jog sodininkų bendrijos teritorijoje yra pažymėti nutiesti elektros energijos tiekimo tinklai (el. b. l. 11-16, t. I; 129-132, t. III). Pareiškėja pateikė teismui pažymą apie SB ,,Neringa“ elektros energijos vartotojus ir sunaudotą elektros energijos kiekį už paskutinius penkerius metus, kuri patvirtina, jog pareiškėja pati administruoja bei apskaito SB ,,Neringa“ teritorijoje esančius elektros energijos tiekimo tinklus (el. b. l. 7-9, t. I). SB ,,Neringa“ teritorijoje nekilnojamojo turto objektus turintys fiziniai asmenys už suvartotą elektros energiją moka SB ,,Neringa“ (el. b. l. 46-55, t. I). Byloje pateikti duomenys, jog elektros energiją pareiškėjai teikia AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, bendrovė pareiškėjai už elektros energiją išrašo ir pateikia apmokėti sąskaitas – faktūras (el. b. l. 17-44, t. I), bendrija už suvartotą elektros energiją moka pagal pateiktas sąskaitas (el. b. l. 57-82, 103-117, t. III).

132017 m. vasario 10 d. raštu AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ pareiškėjai nurodė, jog AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros energetikos objektų išpirkimą vykdo vadovaudamasi vartotojų (juridinių ar fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašu, Elektros energetikos objektų išpirkimo tvarka bei kitais teisės aktais; tam, kad bendrovė galėtų svartyti elektros energetikos objektų išpirkimo klausimą, bendrovei turi būti pateiktas nustatytos formos ir turinio prašymas bei jį pagrindžiantys dokumentai, įskaitant nuosavybės teisę pagrindžiančius dokumentus (el. b. l. 3-6, t. I).

14Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog SB ,,Neringa“ teritorijoje ( - ) g. bei ( - ) g. esantys elektros energijos tiekimo tinklai yra SB ,,Neringa“ nuosavybė. Juridinę reikšmę turintį faktą prašoma nustatyti tam, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimus perduoti elektros energijos tinklus AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, kadangi be nuosavybės teisę į elektros energijos tinklus patvirtinančių dokumentų šių veiksmų atlikti negali, o elektros tinklų nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai nėra išlikę.

15Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 444 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Toks įstatyminis reglamentavimas reiškia, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę neturi juridinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008. Teismų praktika. 2008, 29). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis).

16Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

17Nagrinėjamu atveju, įvertinus bylos duomenis, matyti, jog pareiškėja neturi nuosavybės teisę į elektros energijos tinklus, esančius SB ,,Neringa“ teritorijoje, patvirtinančių dokumentų, pareiškėja nurodo, jog šie dokumentai nėra išlikę. Abejoti pareiškėjos pateiktais paaiškinimais teismas neturi pagrindo. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra visos aplinkybės nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 445 straipsnis).

18Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagal sandorius, paveldėjimu, pasisavinant vaisius ir pajamas, pagaminant naują daiktą, pasisavinant bešeimininkį daiktą, pasisavinant laukinius gyvūnus, laukines ir namines bites, pasisavinant bepriežiūrius ir priklydusius naminius gyvūnus, pasisavinant radinį, lobį, atlygintinai paimant netinkamai laikomas kultūros vertybes ir kitus daiktus (turtą) visuomenės poreikiams, konfiskuojant ar kitu būdu už pažeidimus paimant pagal įstatymą daiktus (turtą), įgyjamąja senatimi, taip pat kitais įstatymo nustatytais pagrindais (CK 4.47 straipsnis).

19Pareiškėja nurodė, jog elektros energijos tinklai buvo sukurti sodininkų lėšomis sodininkų gerovei sukurti ir elektros paslaugos tiekimui užtikrinti. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog SB ,,Neringa“ elektros tinklus administruoja, apskaito jais tiekiamą elektros energiją, už šiais tinklais patiektą elektros energiją sodininkų bendrijos teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų savininkai (valdytojai) atsiskaito SB ,,Neringa“, sodininkų bendrijai paslaugas teikia AB ,,Energijos skirstymo operatorius“. Byloje nėra duomenų, jog elektros energijos tinklai priklausytų kitiems asmenims. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, remiantis kasacinio teismo praktika dėl įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo tokio pobūdžio bylose, darytina išvada, jog labiau tikėtina, kad elektros energijos tinklai priklauso SB ,,Neringa“ ir yra jos nuosavybė (CPK 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010).

20Pastebėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį, elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais.

21Įvertinus byloje esančius įrodymus bei nustatytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, atsižvelgiant į tai, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neprieštarauja formuojamai teismų praktikai, taip pat į tai, kad byloje suinteresuoti asmenys pareiškėjos prašymui neprieštarauja, byloje nesant duomenų, sudarančių pagrindą abejoti pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis bei pateiktais duomenimis, pareiškėjos SB ,,Neringa“ prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tenkintinas (CPK 445 straipsnis).

22Šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisę patvirtinantiems dokumentams gauti (CPK 448 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

24pareiškimą patenkinti.

25Nustatyti juridinį faktą, jog elektros tinklai, esantys sodininkų bendrijos „Neringa“ teritorijoje (( - ) gatvėje ties neporiniais namais ( - ) ir ( - ) g. ties poriniais namais ( - )), kurie neturi nuosavybės teisę įrodančių dokumentų, yra sodininkų bendrijos ,,Neringa“ (juridinio asmens kodas ( - )) nuosavybė.

26Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisę patvirtinantiems dokumentams gauti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašo nustatyti juridinį faktą, jog elektros tinklai, esantys... 5. Pareiškime nurodė, jog SB ,,Neringa“ įsteigta 1991 m. Savo teritorijoje... 6. Pareiškėja nurodė, jog nuosavybės teisę į šiuos elektros tinklus... 7. Suinteresuotas asmuo AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ pateikė... 8. Pareiškėja (jos atstovas) į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą,... 9. Byla nagrinėjama pareiškėjai ir suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant... 10. Teismas konstatuoja:... 11. pareiškimas tenkintinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog Sodininkų bendrija (SB) ,,Neringa“ VĮ... 13. 2017 m. vasario 10 d. raštu AB ,,Energijos skirstymo operatorius“... 14. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog SB... 15. Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 444 straipsnio 1 dalis numato,... 16. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 17. Nagrinėjamu atveju, įvertinus bylos duomenis, matyti, jog pareiškėja neturi... 18. Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog... 19. Pareiškėja nurodė, jog elektros energijos tinklai buvo sukurti sodininkų... 20. Pastebėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 75... 21. Įvertinus byloje esančius įrodymus bei nustatytas aplinkybes, vadovaujantis... 22. Šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisę... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 24. pareiškimą patenkinti.... 25. Nustatyti juridinį faktą, jog elektros tinklai, esantys sodininkų bendrijos... 26. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisę... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...