Byla e2YT-26968-944/2019
Dėl pareiškimo atsiėmimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J., S. Z., valstybei, atstovaujamai VĮ Turto banko, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. K. prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J., S. Z., valstybei, atstovaujamai VĮ Turto banko, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad priėmimė palikimą po tėvo mirties faktiniu valdymu.

5Suinteresuotas asmuo S. Z. atsiliepimu su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti, pareiškėjai skirti baudą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama VĮ Turto banko, atsiliepimu prašė spręsti pareiškimo pagrįstumą teismo nuožiūra.

7Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.

8Pareiškėja pateikė prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo. Nurodė, kad kitoje byloje (Nr. e2YT-13085-947/2019) buvo pateikti įvairaus pobūdžio duomenys, tarp jų ir R. K. vardu surašytas paveldėjimo teisės liudijimas, išduotas 1991-12-05.

9Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama VĮ Turto banko, neprieštaravo dėl pareiškimo atsiėmimo

10Daugiau sutikimų per teismo nustatytą terminą negauta.

11Prašymas dėl pareiškimo atsiėmimo atmestinas.

12Teismas nurodo, kad CPK 139 str. 1 d. suteikia teisę asmeniui atsiimti pateiktą procesinį dokumentą, nors šio dokumento kopija buvo išsiųsta kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, jeigu yra jų sutikimas (CPK 443 straipsnis, 139 straipsnio 1 dalies)

13Šiuo atveju pareiškėja pareiškė, kad atsiima pareiškimą, tačiau kartu su pareiškimu nepateikė kitų suinteresuotų asmenų sutikimų. Teismui išsiuntus pranešimus suinteresuotiems asmenims dėl sutikimo, tik suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama VĮ Turto banko, pareiškė, kad neprieštarauja tokiam pareiškėjos prašymui. Kadangi byloje nėra visų suinteresuotų asmenų sutikimų, darytina išvada, kad nėra teisinių prielaidų tenkinti pateikto prašymo dėl pareiškimo atsiėmimo, todėl šis prašymas atmestinas, kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

14Byla nutrauktina.

15Teismas nurodo, kad juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Atsižvelgdamas į šią įstatymo nuostatą, jeigu teismas nustato, kad prašomas nustatyti faktas nesukels pareiškėjui teisinių pasekmių, tai civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo turi būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 1 punktas), nes toks prašomas nustatyti faktas negali būti laikomas juridiniu faktu ir jo nustatymas pagal civilinio proceso normas yra negalimas (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

16Nagrinėjamu atveju po bylos iškėlimo paaiškėjo, kad pareiškėja po tėvo mirties kreipėsi į notarę dėl palikimo priėmimo, jai buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas.

17Išaiškintina, kad paveldėjimo santykių atsiradimo pagrindas yra palikėjo mirtis. Po šio juridiškai reikšmingo fakto įvyksta universalus palikėjo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Palikimo priėmimo būdai nurodyti CK 5.51 straipsnio 1 dalyje, t. y. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šie būdai yra alternatyvūs, todėl turi būti pasirenkamas tik vienas palikimo priėmimo būdas. Kadangi pareiškėja yra priėmusi palikimą pareiškimu pas notarą, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels teisinių pasekmių, todėl jis nėra nustatinėjamas CPK XXVI skyriuje nustatyta tvarka. Teismas nustatęs, jog konkretus klausimas negali būti nagrinėjamas ir sprendžiamas teisme, turėjo atsisakyti iškelti civilinę bylą, tačiau šiuo atveju, minėtos aplinkybės identifikuojamos esant iškeltai civilinei bylai, todėl byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

18Nutraukus civilinę bylą CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu grąžintinas pareiškėjai sumokėtas žyminis mokestis už pareiškimą – 38 Eur žyminio mokesčio. Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

19Dėl baudos skyrimo.

20Teismas nurodo, kad CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. CPK 95 straipsnyje numatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Išaiškintina, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.137 straipsnio 3 dalis; CPK 7 straipsnio 2 dalis), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008). Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo sąžiningai naudotis savo teisėmis pažeidimas yra piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Taigi visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, CPK 7 straipsnis).

21Šiuo atveju suinteresuotas asmuo S. Z. prašė skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nurodo, kad pareiškėja po atsiliepimo pateikimo, pareiškė, kad atsiima pareiškimą, nurodė, kad ji neturėjo duomenų, kad buvo priėmusi palikimą. Teismas nurodo, kad pareiškimas notarui parašytas 1991 m., tais pačiais metais išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Dėl ženklaus laiko galimai pareiškėja galėjo suklysti dėl savo teisių įgyvendinimo būdo, tokie veiksmai, kuriais asmuo sąžiningai klydo, nelaikytini piktnaudžiavimu procesu. Be to, suinteresuotas asmuo nedetalizuoja prašomos sumos dydžio, nepateikia duomenų, kad asmuo tikslingai ir tyčiniais veiksmais pradėjo procesą, todėl nėra pagrindo skirti baudą.

22Vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu teismas

Nutarė

23pareiškėjos prašymą atsiimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti.

24Civilinę bylą pagal pareiškėjos R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. J., S. Z., valstybei, atstovaujamai VĮ turto banko, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti.

25Grąžinti pareiškėjai R. K., asmens kodas ( - ) 38 Eur žyminio mokesčio sumokėto už pareiškimą. Šią nutarties dalį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

26Prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.

27Nutarties dalis, kuria atmestas prašymas dėl baudos skyrimo neskundžiama, kitos nutarties dalys per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiamos atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. K. prašymą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 5. Suinteresuotas asmuo S. Z. atsiliepimu su pareiškimu nesutiko, prašė jį... 6. Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama VĮ Turto banko, atsiliepimu... 7. Daugiau atsiliepimų per teismo nustatytą terminą negauta.... 8. Pareiškėja pateikė prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo. Nurodė, kad... 9. Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama VĮ Turto banko, neprieštaravo... 10. Daugiau sutikimų per teismo nustatytą terminą negauta.... 11. Prašymas dėl pareiškimo atsiėmimo atmestinas.... 12. Teismas nurodo, kad CPK 139 str. 1 d. suteikia teisę asmeniui atsiimti... 13. Šiuo atveju pareiškėja pareiškė, kad atsiima pareiškimą, tačiau kartu... 14. Byla nutrauktina.... 15. Teismas nurodo, kad juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų... 16. Nagrinėjamu atveju po bylos iškėlimo paaiškėjo, kad pareiškėja po tėvo... 17. Išaiškintina, kad paveldėjimo santykių atsiradimo pagrindas yra palikėjo... 18. Nutraukus civilinę bylą CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu... 19. Dėl baudos skyrimo.... 20. Teismas nurodo, kad CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas... 21. Šiuo atveju suinteresuotas asmuo S. Z. prašė skirti baudą už... 22. Vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu teismas... 23. pareiškėjos prašymą atsiimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę... 24. Civilinę bylą pagal pareiškėjos R. K. pareiškimą suinteresuotiems... 25. Grąžinti pareiškėjai R. K., asmens kodas ( - ) 38 Eur žyminio mokesčio... 26. Prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.... 27. Nutarties dalis, kuria atmestas prašymas dėl baudos skyrimo neskundžiama,...