Byla 2-1244-343/2012
Dėl atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovei VšĮ Kauno klinikinei ligoninei, tretiesiems asmenims E. G., advokatų profesinei bendrijai „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinei bendrijai dėl atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas advokatas Ž. S. ieškiniu prašo panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo 2011 m. lapkričio 25 d. pretenzija dėl teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomo pirkimo procedūrų nutraukimo, panaikinti atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą, kuriuo nutrauktos minėto pirkimo procedūros, įpareigoti atsakovę pirkimo procedūras atnaujinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą Viešųjų pirkimų įstatymo 7str. 4d., 93str., 94str., 95str. pagrindu (b.l. 4-13). Ieškovas nurodo dalyvaujantis atsakovės skelbtame pirkime teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugoms pirkti. 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu ieškovas buvo informuotas apie jo pasiūlymo atmetimą. 2011 m. spalio 11 d. raštu ieškovas informuotas apie jo pretenzijos dėl pasiūlymo atmetimo atmetimą. Nesutikdamas su tokiais atsakovės sprendimais ieškovas kreipėsi į teismą. Ieškovo pareikšto ieškinio įvykdymui užtikrinti 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - įpareigojimas sustabdyti pirkimo procedūras, draudimas sudaryti pirkimo sutartis, o tuo atveju, jei sutartis sudaryta - įpareigojimas sustabdyti jos vykdymą. 2011 m. lapkričio 25 d. ieškovas informuotas apie tai, jog atsakovė nutraukia pirkimo procedūras. Dėl tokio sprendimo ieškovas 2011 m. lapkričio 30 d. pateikė pretenziją, apie kurios atmetimą ieškovas informuotas 2011 m. gruodžio 8 d. raštu. Šie atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimai yra neteisėti, kadangi priimti galiojant teismo pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, nenurodant procedūrų nutraukimo motyvų ir pagrindų. Ieškovo nuomone, priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė neturėjo teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su pirkimo procedūromis, įskaitant ir viešojo pirkimo konkurso nutraukimą, kadangi nutraukimas taip pat yra veiksmas. Tuo buvo nesąžiningai užkirstas kelias ieškovui toliau dalyvauti konkurse ir galimai laimėti. Nutraukiant konkursą buvo pažeista VPĮ 7str. 4d., kuri numato, kad perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Todėl perkančioji organizacija nutraukti pirkimo procedūras gali tik išimtinais atvejais, o jos sprendimas turi būti motyvuotas. Atsakovė nurodė tokias viešojo pirkimo nutraukimo priežastis ir aplinkybes: pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė neteko galimybės naudotis profesionalia teisine pagalba, o įstaigos vadovas neturi teisinio išsilavinimo, kito darbuotojo, turinčio teisinį universitetinį aukštąjį išsilavinimą nėra, todėl nusprendė įsteigti teisininko pareigybę, priėmus į darbą kvalifikuotą darbuotoją, perkamas objektas tapo netikslingas, o darbuotojo teisininko išlaikymas atsakovei yra ekonomiškai naudingesnis. Ieškovas nesutinka su šiais argumentais. Nurodo, kad atsakovės vadovas, nors ir neturintis teisinio išsilavinimo, turi teisę vesti bylas juridinio asmens vardu pagal CPK 55str., o aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas reikalingas kitiems darbuotojams, atsakovės nurodytos aplinkybės negali būti traktuojamos kaip neįmanomos numatyti, kadangi jos egzistavo jau konkurso paskelbimo metu, ieškovo žiniomis nėra įdarbintas joks darbuotojas, todėl paskaičiavimai apie ekonominį naudingumą yra tik prielaidos; be to, atsakovė, prieš skelbdama konkursą, turėjo įvertinti kas jai ekonomiškai naudingiau. Nurodo, kad konkurso nutraukimas taip pat prieštarauja ir VPĮ 3str. įtvirtintiems pagrindiniams viešųjų pirkimų principams. Atsakovė siekia vienintelio tikslo – neteisėtais būdais eliminuoti ieškovą, kaipo šiai organizacijai nepalankų paslaugų tiekėją, iš pirkimo procedūrų.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė prašo ieškinį atmesti, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b.l. 124-135). Nurodo, kad ieškovas dalyvavo atsakovės paskelbtame konkurse „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“. Ieškovui pateikus ieškinį, Kauno apygardos teismas 2011 11 02 nutartimi atsakovei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigojo atsakovę nesudaryti Teisinio konsultavimo ir Atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. 2011 11 25 atsakovas per CVP IS sistemą informavo ieškovą apie tai, kad atsakovė nutraukia vykdomą paslaugų pirkimą. Kauno apygardos teismas 2011 12 20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011 konstatavo, kad paslaugų viešojo pirkimo nutraukimas nėra konkurso procedūrų vykdymas pritaikytų 2011 11 02 nutartimi laikinųjų apsaugos priemonių prasme, kad atsakovė nesudarė sutarties, taip pat nevykdė paslaugų pirkimo procedūrų. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad atsakovė vadovaujantis Kauno apygardos teismo 2011 11 02 nutartimi neturėjo teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su konkursu, įskaitant ir konkurso nutraukimą. Atsakovė nurodo, kad konkurso nutraukimas nėra konkurso procedūrų vykdymas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovė nesudarė ir nesudarinės jokių paslaugų pirkimo sutarčių, ką nustatė nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nutartimi buvo uždrausta atklikti veiksmus viešajam pirkimui vykdyti. Pirkimo nutraukimas yra natūralus, teisėtas ir vienintelis galimas veiksmas, perkamam objektui tapus nebereikalingu. Neteisingas ir atmestinas ieškovo teiginys, kad tokiu sprendimu atsakovė nesąžiningai užkirto kelią ieškovui toliau dalyvauti pirkimo procedūrose ir galimai laimėti konkursą, nes Kauno apygardos teismas 2011 12 20 nutartyje konstatavo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pažeistos, nes jokios sutartys nebuvo sudarytos. Paminėta nutartis turi prejudicinę galią šioje byloje pagal CPK 182str. 1d. 2p., nes anoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, nutartis yra įsiteisėjusi. Viešojo pirkimo paskelbimo metu, t.y. 2011 08 03 atsakovė neturėjo teisininko, galinčio tinkamai atlikti reikiamas funkcijas: atstovauti ligoninę visų lygių teismuose, tikrinti vidinių ligoninės dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir ligoninės interesams. 2011 11 25 atsakovė, įvertinusi įstaigai reikalingų teisinių paslaugų poreikį, bei tai, kad tokių paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu užsitęsė ilgai, nusprendė, kad paskelbtas konkursas įstaigai yra ekonomiškai nenaudingas ir prieštaraujantis jos interesams, todėl vykdomą paslaugų pirkimą nutraukė ir apie tai informavo ieškovą. 2011 12 06 atsakovė įsteigė du teisininko etatus, į kuriuos įdarbinti du teisininkai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Taip buvo sutaupytos įstaigos lėšos. Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą. Todėl yra nepagrįstas ir neargumentuotas ieškovo teiginys, kad nėra priimtas darbuotojas teisininko pareigoms užimti ir todėl nėra aišku, kokias išlaidas atsakovė patirs naujo darbuotojo atlyginimui ir todėl visi atsakovės paskaičiavimai ir teiginiai, kad naujo darbuotojo įdarbinimas atsakovei tariamai ekonomiškai naudingesnis yra tik prielaidos. Atsakovė nesutinka su argumentu, kad atsakovės nurodytos pirkimo nutraukimo priežastys negali būti traktuojamos kaip neįmanomos numatyti aplinkybės, kuriomis remiantis atsakovė galėtų priimti sprendimą nutraukti pirkimo procedūras vadovaujantis VPĮ 7str. 4d., nes tokiomis aplinkybėmis gali būti laikomos tokios aplinkybės, kurių buvimas ar nebuvimas nebuvo ir negalėjo būti žinomos atliekant konkretų pirkimo procedūros veiksmą. Ieškovo nuomone, tos aplinkybės egzistavo jau konkurso paskelbimo metu. Kadangi atsakovei iškilo poreikis turėti nuolatinius darbuotojus turinčius teisinį išsilavinimą dėl didėjančio teisminių ginčų skaičiaus, siekiant tinkamai parengti vidaus dokumentus, ir kurie dirbtų pilnu darbo krūviu, darbo laiku būtų nuolat ligoninės patalpose ir tokiu būdu būtų užtikrinta galimybė ligoninės administracijai nuolat konsultuotis teisiniais klausimais, būtų peržiūrima rengiamų dokumentų kokybė ir teisėtumas, ligoninė betarpiškai būtų atstovaujama teismuose, ir buvo nuspręsta 2011 12 06 įsakymu Nr. 1V-434 įsteigti dvi teisininko pareigybes. Darbuotojai pradėjo dirbti atitinkamai 2011 12 12 ir 2011 12 20. Įsteigus naują pareigybę atsakovei konkurso būdu perkamas objektas – teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos tapo nereikalingos, taigi ir pats konkursas taupant mokesčių mokėtojų lėšas, tapo netikslingas, todėl jį buvo nuspręsta teisėtai nutraukti. Atsakovė nutraukdama konkursą vadovavosi pirkimo Sąlygų p.16.1, kuris nustato, kad perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Visais atvejais Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras arba atmesti visų kandidatų pasiūlymus nereikalingas. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad pirkimo procedūros buvo nutrauktos pažeidžiant VPĮ 7str. 4d. nuostatas, kadangi nutraukimui nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo, ir su argumentu, kad pirkimo nutraukimas formaliu pagrindu laikytinas neteisėtu ir prieštaraujančiu VPĮ 3str. įtvirtintiems pagrindiniams viešųjų pirkimų principams. Atsakovė nurodo, kad pirkimas nėra savitikslis, kuris reikštų, kad pirkimo procedūros, jeigu jos pradėtos, turi baigtis pirkimo sutarties sudarymu. VPĮ 3str. 2d. yra įtvirtintas pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ 7str. 4d. įtvirtintos sąlygos, kuomet perkančiajai organizacijai suteikta teisė nutraukti pirkimo procedūras. Neturi reikšmės kada tokių aplinkybių objektyviai atsirado, svarbu tik tai, kad perkančiajai organizacijai jos nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. 2011 12 06 įsakymu įsteigus dvi teisininko pareigybes, nutraukus viešąjį pirkimą, atsakovės pirkimų plane 2012 metams teisinių paslaugų viešasis pirkimas nėra numatytas. Nesutinka ir su argumentu, kad atsakovė piktnaudžiauja VPĮ ir Sąlygose numatyta galimybe bet kuriuo metu nutraukti pirkimo procedūras, siekia vienintelio tikslo – eliminuoti ieškovą kaip šiai organizacijai nepalankų paslaugų tiekėją iš pirkimo procedūrų, nes atsakovė turėjo teisę nutraukti pirkimą. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant VPĮ IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras, atsakovei toks sutikimas nebuvo reikalingas pagal VPĮ 84 str. . Teisininkų įdarbinimas įstaigai yra naudingesnis finansiškai, nes vidutinis vienos valandos darbo užmokestis kartu su darbdavio mokamomis socialinio draudimo įmokomis yra 31,28 Lt . Atsakovė mano, kad ieškovas piktnaudžiauja teisėmis reikšdamas nepagrįstus ieškinius ir prašymus, kurie užvilkino viešųjų pirkimų procedūras, pažeidinėja sąžiningumo ir protingumo principus.

4Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ palaiko ieškinyje išdėstytas faktines ir teisines aplinkybes, todėl ieškinį prašo patenkinti (b.l. 160).

5Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinė bendrija ieškinį prašo atmesti (b.l. 168-171). Nurodo, kad paslaugų pirkimas nutrauktas nepažeidžiant Kauno apygardos teismo 2011 11 02 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovo argumentai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė neturėjo teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su viešojo pirkimo konkurso procedūromis, įskaitant ir viešojo pirkimo konkurso nutraukimą atmestini, nes pirma, teisinis klausimas ar, atsakovei nutraukus pirkimo procedūras, buvo pažeistos laikinosios apsaugos priemonės yra išspręstas Kauno apygardos teismo 2011 11 20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011. Nutartyje nurodyta, kad viešojo pirkimo nutraukimas nėra konkurso procedūrų vykdymas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių prasme. Pats ieškovas remiasi minėta nutartimi savo atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2011 12 28 nutarties. Nutraukus viešąjį pirkimą nebuvo pažeistas įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos toje byloje tik siekiant sustabdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras, kuriomis tęsiamas viešasis pirkimas. Perkančiajai organizacijai nusprendus nebevykdyti viešojo pirkimo, kadangi buvo įsteigta teisininko pareigybė ir dingo objektyvus poreikis pirkti paslaugas viešųjų pirkimų būdu ir tą viešąjį pirkimą nutraukus, teismo nutartis, įpareigojanti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, pažeista nebuvo. Nurodo, kad paslaugų pirkimas nutrauktas nepažeidžiant VPĮ 7str. 4d., kadangi paslaugų pirkimas buvo nutrauktas dėl to, kad teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir taip atsakovei netekus galimybe naudotis profesionalia teisine pagalba (o toks poreikis buvo neatidėliotinas), buvo įsteigta teisininko pareigybė ir taip perkamas objektas tapo netikslingas. Akivaizdu, kad tokia įvykių seka (teisininko pareigybės įsteigimas) buvo neplanuota ir tokių aplinkybių nebuvo galima numatyti. Pradėtas pirkimas reiškė tai, kad nebuvo planuojama įdarbinti teisininko. Numatyti tokio įvykio – teisininko įdarbinimas dėl sustabdyto viešojo pirkimo – atsakovė negalėjo, kadangi pati to neplanavo. Nesupranta ieškovo, kuris siekia teikti teisines paslaugas atsakovei teiginys, jog pats atsakovės vadovas yra pakankamai kvalifikuotas atstovauti įmonės interesams valstybinėse institucijose ir teismuose, nes viešasis pirkimas ir buvo pradėtas tam, kad vadovas nėra kvalifikuotas tokiems veiksmams atlikti, o ir vadovo funkcijos ligoninėje yra visai kitos. Ieškovas siekia tęsti paslaugų pirkimo procedūras ir tuo pačiu nurodo, kad pats vadovas yra pakankamai kvalifikuotas teisiniais klausimais. Akcentuoja tai, kad atsiradus aplinkybėms, dėl kurių paslauga, kurią buvo norima pirkti, yra nebereikalinga, negalima įpareigoti pirkėjo tą paslaugą pirkti. Jeigu būtų pripažinta, kad pirkimas nutrauktas neteisėtai, būtų pažeistas protingumo principas, kadangi atsakovė siektų pirkimą nutraukti dėl to, kad yra įsteigta teisininko pareigybė, ieškovo paslaugų pirkti nebereikia.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje keliamas klausimas ar atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė pagrįstai nutraukė teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomas pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų santykius reguliuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau tekste VPĮ). Šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras. Ginčo atveju buvo vykdomos būtent VPĮ IV skyriuje reglamentuojamos pirkimo procedūros.

8Nustatyta, kad VšĮ Kauno klinikinė ligoninė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2011-08-03 paskelbė konkursą „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ (b.l. 16-18), taip pat buvo nustatytos ir patvirtintos Pirkimo sąlygos (b.l. 19-47). Laikotarpiu nuo 2011-08-08 iki 2011-08-6 d. ieškovas aiškinosi tam tikras pirkimo sąlygas, ir atsakovė jas paaiškino nustatyta tvarka (b.l. 52-56). Ieškovas advokatų kontoros „Stašaitis & Partners“ advokatas Ž. S., veikdamas jungtinės veiklos sutarties su trečiaisiais asmenimis advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokate E. G. pateikė pasiūlymą (b.l. 48-51). Atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2011 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje buvo atlikta vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra (b.l. 60-61b) ir tiekėjams (tame tarpe ir ieškovui) 2011-09-01 pranešta, kad jų pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 62). Ieškovas atsakovės 2011-09-05 raštu (b.l. 63) buvo pakviestas dalyvauti derybose 2011 m. rugsėjo 7 d. . Viešojo konkurso 2011 m. rugsėjo 7 d. derybų protokolas patvirtina, kad ieškovas sutiko nuleisti kainą ir pasiūlė tokius valandinius įkainius: advokato paslaugos - 121 Lt su PVM, advokato padėjėjo paslaugos – 54,45 Lt su PVM, ir bendra pasiūlymo kaina 175,45 Lt su PVM (b.l. 64-65). Perkančioji organizacija (VšĮ Kauno klinikinė ligoninė) 2011-09-14 raštu paprašė ieškovą pagrįsti neįprastai mažą kainą, kadangi derybų metu ieškovo pasiūlyta kaina skyrėsi 63 procentais nuo jo pradinio pasiūlymo kainos, be to, ji buvo 40,8 procento mažesnė už likusių konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį (b.l. 66-67). Ieškovas 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikė atsakymą dėl kainos pagrindimo su priede pateiktomis 3 pažymomis dėl veiklos pelningumo per 12 mėnesių (b.l. 68-73). Atsakovė 2011-09-27 raštu ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams pranešė, kad atmetė jų pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas komisijos prašymu jos tinkamai nepagrindė, taip pat pateikė melagingą informaciją, kadangi advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ nėra advokatų padėjėjų, atitinkančių Advokatūros įstatymo nuostatas (b.l. 74-75). Kitu 2011-09-30 raštu atsakovas pranešė ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams, kad Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje nurodytas vienas paslaugų tiekėjas NORDIA Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija (b.l. 76). Ieškovas 2011 m. spalio 3 d. pateikė pretenziją (b.l. 77-83), kuri atsakovo buvo atmesta (b.l 85-86). 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovei VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė , tretieji asmenys E. G., advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, Nordia „Baublys & Partners“ dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir atsakovę VšĮ Kauno klinikinę ligoninę įpareigojo nesudaryti su Nordia Baublys & Partners Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, bei sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras (b.l. 88-89). Atsakovė 2011 11 25 raštu informavo konkurso dalyvius, kad vadovaujantis konkurso Sąlygų p. 16.1 pirkimo procedūras nutraukia (b.l. 90). Tą pačią dieną ieškovas pateikė pretenziją (b.l. 91-92). Atsakovė 2011 12 08 pretenziją atmetė (b.l. 93-94). 2011 12 28 buvo priimtas ieškinys (b.l. 2-13), tos pačios dienos nutartimi buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2011 12 08 sprendimo dėl procedūrų nutraukimo vykdymą, uždrausti bet kokius veiksmus, susijusius su procedūrų nutraukimu (b.l. 97-98).

9Nesutikdamas su viešojo pirkimo procedūrų nutraukimu, ieškovas nurodo keletą argumentų, dėl kurių, jo manymu, viešojo pirkimo procedūrų nutraukimas pripažintinas neteisėtu. Pirmu motyvu ieškovas nurodo tai, kad priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių kitoje byloje, atsakovė neturėjo teisės atlikti jokių veiksmų, susijusių su pirkimo procedūromis, įskaitant ir viešojo pirkimo konkurso nutraukimą, kadangi nutraukimas taip pat yra veiksmas. Kaip seka iš Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties Kauno apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovei VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė , tretieji asmenys E. G., advokatų profesinė bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, Nordia Baublys & Partners“ dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir atsakovę VšĮ Kauno klinikinę ligoninę įpareigojo nesudaryti su Nordia Baublys & Partners Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, bei sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras (b.l. 88 - 89). Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos toje byloje tik siekiant sustabdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras, kuriomis tęsiamas viešasis pirkimas. Perkančiajai organizacijai nusprendus nebevykdyti viešojo pirkimo, kadangi buvo įsteigta teisininko pareigybė ir dingo objektyvus poreikis pirkti paslaugas viešųjų pirkimų būdu ir tą viešąjį pirkimą nutraukus, teismo nutartis, įpareigojanti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, pažeista nebuvo. Be to, šis motyvas atmestinas dar ir dėl to, kad teisinis klausimas ar, atsakovei nutraukus pirkimo procedūras, buvo pažeistos laikinosios apsaugos priemonės yra išspręstas Kauno apygardos teismo 2011 11 20 nutartimi civilinėje byloje, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodytoje nutartyje nurodyta, kad viešojo pirkimo nutraukimas nėra konkurso procedūrų vykdymas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių prasme. Todėl šis ieškovo argumentas atmestinas.

10Ieškovas taip pat nurodo, kad nutraukiant konkursą buvo pažeista VPĮ 7str. 4d., kuri numato, kad perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, o su atsakovės nurodytomis atsiradusiomis aplinkybėmis ieškovas nesutinka. Atsakovė nurodė viešojo pirkimo nutraukimo priežastis ir aplinkybes: 1) pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė neteko galimybės naudotis profesionalia teisine pagalba, o įstaigos vadovas neturi teisinio išsilavinimo, kito darbuotojo, turinčio teisinį universitetinį aukštąjį išsilavinimą įstaigoje nėra, todėl buvo nuspręsta įsteigti teisininko pareigybę, 2) priėmus į darbą kvalifikuotą darbuotoją, perkamas objektas tapo netikslingas, o darbuotojo teisininko išlaikymas atsakovei yra ekonomiškai naudingesnis. Dėl šio argumento ieškovas nurodo, kad atsakovės vadovas, nors ir neturintis teisinio išsilavinimo, turi teisę vesti bylas juridinio asmens vardu pagal CPK 55str., o aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas reikalingas kitiems darbuotojams. Teismas, įvertinęs šio argumento pagrįstumą daro išvadą, kad jis yra nepagrįstas, kadangi tokiu atveju susidaro situacija, kai priešingą šalį teisme atstovauja profesionalus teisininkas, o tuo tarpu atsakovę gali atstovauti asmuo, kuris neturi specialių teisinių žinių ir vien dėl to atsakovė tampa nekonkurencinga kitos proceso šalies, turinčios atstovą, kuris yra profesionalus teisininkas, pvz. advokatas, atžvilgiu. Akivaizdu, jog paties ieškovo sukurta situacija sudarė pagrindą teisininko pareigybei įsteigti, nes būtent dėl ieškovo paprašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė neribotam laikui, t.y. iki bus išspręstas ginčas tarp šalių, neteko galimybės naudotis profesionalia teisine pagalba. Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog visuomeniniai teisiniai santykiai nuolat sudėtingėja, todėl profesionalaus teisininko profesionali teisinė pagalba yra būtina. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė, teisingai įvertinusi susiklosčiusią situaciją, pagrįstai nusprendė įsteigti teisininko pareigybę. Tais pačiais argumentais nurodytos aplinkybės traktuojamos kaip neįmanomos numatyti, kadangi jos neegzistavo konkurso paskelbimo metu, juolab, kad atsakovė konkurso paskelbimo metu negalėjo numatyti, kas dalyvaus konkurse ir kokius veiksmus konkurso dalyvis, o juo labiau teismas atliks. Antras argumentas, kad ieškovo žiniomis nėra įdarbintas joks darbuotojas, todėl paskaičiavimai apie ekonominį naudingumą yra tik prielaidos atmestinas, nes ieškovo žinias paneigia į bylą pateikti įrodymai apie dviejų teisininkių įdarbinimą pas atsakovę 2011 12 12 ir 2011 12 20 (b.l. 138, 141,142,156). Teisininkės buvo įdarbintos vadovaujantis VšĮ Kauno klinikinė ligoninė administracijos 2011 12 06 nutarimu įsteigti nuo 2012 12 06 dviejų etatų darbo krūvio teisininko pareigybes (b.l. 158-159) ir 2011 12 06 VšĮ Kauno klinikinė ligoninė direktoriaus įsakymu Nr. IV-434 „Dėl teisininko pareigybės įsteigimo“ (b.l. 138). Iš nurodytų rašytinių įrodymų akivaizdu, jog skelbiant konkursą 2011 08 03 nebuvo galima numatyti, kad pas atsakovę nuo 2011 12 06 bus įsteigti du teisininko etatai. Dėl nurodyto atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovė prieš skelbdama konkursą turėjo įvertinti kas jai ekonomiškai naudingiau, kadangi nebuvo žinoma apie teisininkų etatų įsteigimą. Ekonominis naudingumas yra paskaičiuotas vadovaujantis įdarbintų teisininkių atlyginimų duomenimis. Be to, ieškovas nurodo ir tą aplinkybę, kad turėjo būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad nutraukti viešąjį pirkimą. Teismas su tokiomis išvadomis nesutinka, kadangi sutinkamai su VPĮ 7str. 4d. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, jeigu pirkimas vykdomas VPĮ IV skyriuje nustatyta tvarka. VPĮ IV skyrius reglamentuoja supaprastintų pirkimų procedūras. Vadinasi, atsakovei nutraukiant pirkimo procedūras, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nebuvo reikalingas.

11Ieškovas taip pat nurodo, kad konkurso nutraukimas prieštarauja ir VPĮ 3str. įtvirtintiems pagrindiniams viešųjų pirkimų principams. Jo nuomone, atsakovė siekia vienintelio tikslo – neteisėtais būdais eliminuoti ieškovą, kaipo šiai organizacijai nepalankų paslaugų tiekėją, iš pirkimo procedūrų. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas atskleistas VPĮ 3str. 2d. , kurioje nurodyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. LAT 2011 11 11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011 akcentavo, jog viešasis pirkimas nėra savitikslis ir neprivalo būti baigtas, net jei yra pradėtas. Ieškovas, būdamas profesionalus teisininkas, negalėjo nežinoti ir nesuprasti, kad nuspręsdamas dalyvauti viešąjame pirkime, prisiėmė riziką, kad viešojo pirkimo konkursas gali būti nutrauktas. Nepažeidžiant teisės normų viešasis pirkimas ir buvo nutrauktas. Kadangi darbuotojai yra įdarbinti, o ieškovas nepateikė įrodymų,, kad darbuotojų išlaikymas kainuotų daugiau, negu jo paslaugos, darytina išvada, jog ši ieškinio dalis yra neįrodyta. Pažymėtina ta aplinkybė, kad teisininkių pareigybė buvo įsteigta ir jos buvo įdarbintos iki ieškinio pareiškimo teisme, o tai reiškia, kad atsakovė nežinojo ir negalėjo žinoti, jog ieškovas nesutiks su jos sprendimu nutraukti konkursą. Kita vertus, ieškovui nenuginčijus lokalinių aktų, kurių pagrindu įsteigtos teisininko pareigybės pas atsakovę, teismo vertinimu nesudaro pagrindo ginčyti konkurso nutraukimo. Be to, ieškovas nenurodė motyvų ir nepateikė įrodymų, kurie paneigtų, kad racionaliai naudojant atsakovei skirtas lėšas būtų pigiau pirkti advokatų paslaugas, negu įdarbinti teisininką.

12Nutraukiant konkursą, teismas pripažįsta svarbia tokią aplinkybę, jog pirkimo Sąlygų 16.1 p. nustatė, kad perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Visais atvejais Viešųjų pirkimų sutikimas nutraukti pirkimo procedūras arba atmesti visus kandidatų pasiūlymus nereikalingas. Perkančioji organizacija apie pirkimo procedūrų nutraukimą informuoja visus suinteresuotus tiekėjus, dalyvaujančius pirkimo procedūroje. Pirkimo procedūrų nutraukimo atveju tiekėjų išlaidos, susijusios su pasiūlymų rengimu bei pateikimu Perkančiajai organizacijai, neatlyginamos. Ieškovas pats teismui pateikė Sąlygų tekstą, todėl teismas daro išvadą, kad su Sąlygomis ieškovas buvo susipažinęs. Kadangi ieškovas dalyvavo konkurse, vadinasi jis su Sąlygomis sutiko. Sutikdamas su sąlygomis, ieškovas pripažino atsakovės teisę bet kada nutraukti konkursą.

13Visus ieškovo argumentus teismas įvertinęs nepagrįstais, daro išvadą, kad ieškinys yra neįrodytas, todėl jį atmeta.

14Vadovaudamasi CPK 260 str., 263 -268 str.,str., teisėja

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai