Byla eAS-901-525/2017
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ramūno Gadliausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundą dėl administracinių aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8), kuriuo prašo: 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (duomenys neskelbtini)“ dalyje dėl duomenys neskelbtini, esančio duomenys neskelbtini, (kadastro Nr. duomenys neskelbtini, unikalus Nr. duomenys neskelbtini); 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Z. D. V.“, dalyje dėl duomenys neskelbtini, (kadastro Nr. duomenys neskelbtini, unikalūs Nr. duomenys neskelbtini); 3) pripažinti negaliojančia 2006 m. vasario 24 d. valstybinės žemės dovanojimo sutartį Nr. RI-2411, dalyje kuria Z. D. V. padovanojo V. V. duomenys neskelbtini), dovanojimo V. V..; 4) pripažinti negaliojančia 2016 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5608, dalyje, kuria V. V. perleido nuosavybėn J. Z. 0,1404 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype, adresu duomenys neskelbtini); 5) taikant restituciją natūra valstybės nuosavybėn grąžinti 0,1404 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype, esančiame duomenys neskelbtini), o valstybę įpareigoti J. Z. grąžinti pagal pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtos pinigų sumos, atitinkančios paimamos žemės sklypo vertės, dalį – 5214, 86 eurų sumą.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b. l. 126–129) pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro prašymą atsisakė priimti.

8Teismas nustatė, kad terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą, turi būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo surinkta reikšminga medžiaga, sudaranti pagrindą teigti apie viešojo intereso pažeidimą. Kauno apygardos prokuratūroje duomenys apie tai, kad gali būti pažeistas viešasis interesas, iš Valstybinės miškų tarnybos buvo gautas 2017 m. rugpjūčio 16 d., o prašymas teismui pateiktas 2017 m. rugsėjo 13 d. per Elektroninių paslaugų portalą, t. y, nepraėjus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 29 straipsnyje numatytam vieno mėnesio terminui, todėl laikė, kad terminas per kurį turi būti pateiktas prašymas teismui nėra praleistas.

9Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundžiami Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (duomenys neskelbtini)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Z. D. V.“ yra priimti daugiau nei prieš 10 metų, duomenų apie tai, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika, susijusi su ginčijamų sprendimų priėmimu, byloje nėra todėl teismas negalėjo atnaujinti termino skundui dėl šių sprendimo panaikinimo paduoti. Vadovavosi toliau ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, skundą atsisakė priimti, jei skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

10III.

11Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašant spręsti, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija nuo 2016 m. liepos 1 d., Nr. XII-2399) 30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintos normos, ta apimtimi, kad normose numatytas 10 metų terminas skundui (prašymui, pareiškimui) paduoti, nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo, yra naikinamasis terminas ir nėra numatyta galimybės jį atnaujinti net ginant išimtinę valstybės nuosavybę, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 118 straipsnio 2 daliai, 47 straipsniui, teisinės valstybės bei įstatymo negaliojimo atgal principams.

12Atskirajame skunde nurodo, kad prašymas Kauno apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas dėl administracinių aktų dalių panaikinimo ir sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis. Jeigu nuosavybės teisės pagal įstatymą išimtinės, tai daiktas yra išimtas iš civilinės apyvartos. Tokiu atveju ginčijamo teisės akto pagrindu atsiradusios nuosavybės teisės apsauga negali būti absoliuti, nes negarantuojamas jos išsaugojimas natūra. Šiuo atveju galimi tik tie sąžiningo įgijėjo teisių gynimo būdai, kurie nereikalauja valstybės išimtinės nuosavybės pavertimo privačia, pavyzdžiui, galimas kompensacijos išmokėjimas esant tam tikroms įstatymo nustatytoms sąlygoms. Pareiškėjo manymu, prokuroro prašymo padavimo terminas turėtų būti atnaujintas, nors ir teismo prašoma naikinti administracinius aktus, nuo kurių priėmimo praėjo daugiau kaip dešimt metų.

13Kauno apygardos prokuratūros nuomone, nagrinėjant termino administraciniam aktui ginčyti atnaujinimo klausimą, turėjo būti atsižvelgta ir į teisinių padarinių, neatnaujinus senaties termino, reikšmę ir, į mastą, kadangi bylose, kuriose ginamas viešasis interesas ginčijant galimus neteisėtus aktus, likus šiems aktams galioti iš ne teisės atsirastų teisė.

14Pažymi, kad skundo padavimo termino praleidimas nepaneigia suinteresuoto asmens teisės kreiptis į teismą. Šiuo atveju prokuroras, gindamas viešąjį interesą, nepraleisdamas ABTĮ 29 straipsnio 1 dalies nustatyto 30 dienų termino kreipėsi teisminės gynybos. Tai, kad prokuroras nespėjo kreiptis į teismą per dešimt metų nuo ginčijamų administracinių aktų priėmimo, lėmė objektyvios, nuo prokuroro nepriklausančio aplinkybės, t. y. prokuroras apie ginčijamus aktus bei jų neteisėtumą savalaikiai nesužinojo, kadangi nuosavybės teisių atkūrimo procese nedalyvavo. Akcentuoja, ginčo situacijoje vien lingvistiškai aiškinant ir taikant ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas bei neatnaujinant termino ginčo administraciniams aktams ir sandoriams ginčyti, apribojama viešąjį interesą ginančio subjekto teisė kreiptis teisminės gynybos, o tuo pačiu ir galutinai neišsprendžiamas klausimas dėl viešojo intereso pažeidimo bei sudaromos prielaidos likti galioti neteisėtiems administraciniams aktams, t. y. įtvirtinama teisinės valstybės principui prieštaraujanti situacija, kuomet iš ne teisės atsiranda teisė.

15Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras pabrėžia, kad remiantis viešojo intereso gynimo praktika, subjektai turintys teisę ginti viešąjį interesą, patys nedalyvaudami nuosavybės teisių atkūrimo procese, apie galimai neteisėtą administracinį aktą sužino vėliau nei po 10 metų, todėl tokia kategoriška norma (arba bent jau vien lingvistiškas jos aiškinimas ir kategoriškas jos taikymas) iš esmės reiškia, jog ateityje viešojo intereso ginti dėl išimtinės valstybės nuosavybės nebebus galimybės. Be to, tokia norma lemia tai, kad, nepaisant kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimas būtų padarytas, visi tokie dokumentai, priimti anksčiau kaip prieš 10 metų, taps teisėtais. Ginčo situacijoje, manytume, kad atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus, išimtinės valstybės turto gražinimas iš privataus asmens valstybei, turėtų nusverti civilinių santykių, administracinių aktų stabilumo ir apibrėžtumo siekį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir kt.).

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti, praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

19Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog pareiškėjas siekia panaikinti du 2005 m. Kauno apskrities viršininko Įsakymus, tačiau nuo skundžiamų Įsakymų priėmimo dienos (2005 m. gruodžio 23 d.) iki pareiškėjo kreipimosi į teismą dienos (2017 m. rugsėjo 13 d.) praėjo beveik 12 metų, vadovaudamasis ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostata, pripažino, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą praleidęs 10 metų naikinamąjį terminą nuo skundžiamų aktų priėmimo dienos, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

20Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymo, nors šiuo atveju pareiškėjas tinkamai realizavo savo teisę ginant viešąjį interesą.

21Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik asmens teisės, bet yra įtvirtintos ir pareigos, t. y. nurodyta, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.).

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje daug kartų akcentuota, jog Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, kadangi ji neatsiejama nuo asmens pareigos įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010, 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011).

23Taigi, nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų.

24ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

25Tačiau kiek ši norma taikoma nagrinėjant ginčus dėl pareiškėjo, ginančio viešąjį interesą, pažymima, jog teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas, t. y. viešąjį interesą ginantis subjektas, gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas aptariamas interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsirado anksčiau (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, 2009 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A882-65/2009, 2016 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-348-552/2016; 2016 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-759-146/2016, 2017 m. liepos 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. eA-818-525/2017 ir kt.).

26Byloje nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu 2017 m. rugsėjo 13 d., prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 02-07-13327 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (duomenys neskelbtini)“ dalyje dėl 0,1404 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype, duomenys neskelbtini) ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 02/190 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo mieste pilietei Zitai D. V.“, dalyje dėl 0,1404 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 0,1750 ha ploto žemės sklype, adresu duomenys neskelbtini). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Kauno apygardos prokuratūroje duomenys apie tai, kad gali būti pažeistas viešasis interesas iš Valstybinės miškų tarnybos buvo gautas 2017 m. rugpjūčio 16 d., o prašymą teismui pateikė 2017 m. rugsėjo 13 d., t. y. nepraleidus ABTĮ 29 straipsnyje nustatyto vieno mėnesio termino, todėl vertino, kad terminas per kurį turi būti pateiktas prašymas teismui nėra praleistas.

27Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo pirmosios instancijos teismui teiktame prašyme dėl administracinių aktų dalių panaikinimo ir sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis nebuvo keliamas savarankiškas reikalavimas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo (ABTĮ 30 str. 1 d.), todėl įvertinusi ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog skundo padavimo terminas yra praleistas ir nepagrįstai sprendė skundo termino atnaujinimo klausimą.

28Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl naikinama, pareiškėjo prašymas tenkinamas ir skundo priėmimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

30Pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą atskirąjį skundą tenkinti.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b. l.... 8. Teismas nustatė, kad terminas, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį... 9. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundžiami Kauno apskrities... 10. III.... 11. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras pateikė atskirąjį... 12. Atskirajame skunde nurodo, kad prašymas Kauno apygardos administraciniam... 13. Kauno apygardos prokuratūros nuomone, nagrinėjant termino administraciniam... 14. Pažymi, kad skundo padavimo termino praleidimas nepaneigia suinteresuoto... 15. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras pabrėžia, kad... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 19. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog pareiškėjas siekia panaikinti... 20. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, teigia,... 21. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje daug kartų akcentuota,... 23. Taigi, nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia,... 24. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 25. Tačiau kiek ši norma taikoma nagrinėjant ginčus dėl pareiškėjo,... 26. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos... 27. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo pirmosios instancijos teismui teiktame... 28. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. Pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį... 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....