Byla 2-1778-658/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės - uždarosios akcinės bendrovės „ESE Baltija“ ieškinį atsakovei - uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo (t. I, b.l. 45-49): 1) panaikinti atsakovės UAB „Kauno švara“ 2015-03-06 sprendimą atmesti tiekėjo (ieškovės) pasiūlymą, kadangi pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 2) pakeisti 2015-03-10 atsakovės sprendimą ir į Konkursą grąžinti ieškovę, taip pat įpareigoti atsakovę į tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukti ieškovę; 3) panaikinti atsakovės Konkurso sąlygose ir/ar jo prieduose nustatytą reikalavimą sienelių storiui; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė paskelbė konkursą dėl standartinių stiklo tarai skirtų konteinerių pirkimo. 2015-03-06 atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, kadangi nesant 4 mm konteinerių sienelių storio, jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovės nuomone, pirkimo sąlygų reikalavimas, kad konteinerių sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm, yra nepagrįstas, nemotyvuotas, ribojantis konkurenciją ir diskriminacinis. Konteineriai yra standartizuoti gaminiai ir visi parametrai apibrėžti standarto LST EN 840 1-6 dalyse. Be to, specifikacijoje nustatyti dar aukštesni reikalavimai konteinerių kokybei pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą. Standartai nenustato konteinerių sienelių storių ar konteinerių svorio, todėl minimalaus konteinerio sienelės storio ir konteinerio svorio nustatymas specifikacijoje prieštarauja pačiai standarto sąvokai. 2015-02-11 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl pirkimo dokumentų reikalavimų konteinerių sienelių storiui bei konteinerių svoriui, tačiau atsakovė nepagrįstai šią pretenziją atmetė net nenagrinėjusi. Ieškovė neskundė šios perkančiosios organizacijos sprendimo, kadangi šis sprendimas neįtakojo ieškovės galimybės pateikti pasiūlymą.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. II, b.l. 46-54), kuriame prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė 2015-02-11 reiškė pretenziją dėl techninėje specifikacijoje nustatyto reikalavimo konteinerių sienelių storiui, tačiau 2015-02-12 atsakovės atsakymo, kad pretenzijos nenagrinės, nes ji pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą, ieškovė teismui neskundė. Be to, po atsakovės 2015-02-12 atsakymo, ieškovė konkurso sąlygų dėl konteinerių storio daugiau nekvestionavo. 2015-03-16 pretenzija konkurso sąlygų dėl konteinerių storio neginčijo, o tik prašė pripažinti, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas yra lygiavertis ir atitinka Konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškovei įstatymo nustatyta tvarka neginčijus konkurso sąlygų, konkurso sąlygų teisėtumo vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi ieškovės pasiūlymo techninę dalį, nustatė, kad ieškovės siūlomi konteineriai neatitinka nustatytų techninių reikalavimų jų storiui. Ieškovė pateikė įrodymus tik apie tai, kad jos siūlomi konteineriai atitinka konkurso sąlygų 1 priede techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, t.y., kad konteineriai atitinka RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 standartus. Tačiau nepateikė įrodymų, kad siūlomi konteineriai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytą reikalavimą sienelių storiui, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės pasiūlymas yra lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Vien ieškovės subjektyvi nuomonė, nepagrįsta jokiais moksliniais ar praktiniais įrodymais, nesudaro pagrindo išvadai, jog jos siūlomi konteineriai yra lygiaverčiai, jų naudojimo ilgaamžiškumas, patikimumas ir patvarumas po garantinio termino pabaigos bus lygiavertis konteineriams, kurie atitinka konkurso reikalavimus. Patvirtinus dalyvio siūlymą, kuris neatitinka konkurso sąlygų, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas kitų dalyvių atžvilgiu. Reikalavimai konteinerių sienelių storiui yra aktualūs perkančiajai organizacijai dėl perkamų konteinerių ilgaamžiškumo ir funkcionalumo, kurie užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Ilgas konteinerių tarnavimo laikas po garantinio termino pabaigos garantuoja, kad bus ženkliai mažesnis lėšų poreikis konteinerių parko atnaujinimui. Pažymi, kad net ir patenkinus ieškovės reikalavimus ir ieškovę grąžinus į konkursą, konkurso rezultatai vis tiek nesikeis. Pagal Konkurso sąlygų 10.1 puntą konkurso laimėtojas nustatomas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, o ieškovės pasiūlyta kaina nėra mažiausia.

4Ieškovė dublike (t. II, b.l. 60-63) atsikirsdama į atsiliepime nurodytus argumentus papildomai nurodė, jog 2015-03-16 pretenzija buvo prašoma ne tik pripažinti, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas yra lygiavertis ir atitinka Konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus, bet buvo prašoma ir panaikinti atsakovė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovės sprendimo nepagrįstumas buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė, pirkdama standartinę prekę – konteinerius, kuriems taikomi standartai, įterpusi papildomą reikalavimą sienelių storiui, galimai siekia diskriminuoti dalyvius ir riboti konkurenciją. Taigi pretenzijoje buvo skundžiamos pirkimo sąlygos. Ieškovė konkursui pateikė lygiavertį atsakovės keliamiems reikalavimams daiktą. Kadangi atsakovės reikalavimas sienelių storiui buvo siejamas tik su konteinerių tarnavimo laiku – ieškovė pateikė įrodymus, kad jos siūlomi konteineriai atitinka RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 standartus. Būtent tai, kad konteineriai atitinka šiems standartams ir įrodo, jog jie yra lygiaverčiai konkurso sąlygų 1 priede techninėje specifikacijoje atsakovės keliamiems reikalavimams. Taip pat nesutinka su atsakovės teiginiu, kad ieškinio patenkinimo atveju konkurso rezultatai nesikeis, nes ieškovę grąžinus į konkursą, ji siektų susipažinti su UAB „RB Baltic“ kvalifikacija, kadangi, ieškovės žiniomis, šis tiekėjas galimai neatitinka konkurso dokumentų 3.3.1 punkte nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Pažymi, kad atsakovė 2015-04-13 paskelbė konkursą naujų konteinerių, skirtų komunalinėms atliekoms surinkti, pirkimą, tačiau šiame konkurse neužsimenama apie jokius konteinerių sienelių storius ar konteinerių svorius, o reikalaujama, kad konteineriai atitiktų tam tikrus standartus.

5Atsakovė triplike (t. II, b.l. 91-95) pažymi, kad ieškovė 2015-03-16 pretenzija neginčijo konkurso sąlygos dėl konteinerių sienelių storio. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Be to, ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Ieškovei pretenzijoje, kurios pagrindu yra pareikštas ieškinys, neginčijant konkurso sąlygų ir nereiškiant reikalavimo jas panaikinti, praleidus terminą konkurso sąlygoms ginčyti ir neprašant jo atnaujinti – ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės konkurso sąlygose nustatytą reikalavimą sienelių storiui, turi būti atmestas. Nesutinka su ieškovės pozicija, jog ieškovė pateikė lygiavertį pasiūlymą. Ieškovės siūlomų konteinerių atitikimas konkurso sąlygose nurodytiems standartams, patvirtina tik tai, kad jie gali būti eksploatuojami Lietuvoje, tačiau tai nereiškia, kad jie atitinka konkurso techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Ieškovės argumentai dėl konkurso laimėtojo galimo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams yra nepagrįsti. UAB „RB Baltic“ atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, tame tarpe ir 3.1.3 punkto reikalavimą, be to, jos pasiūlyti konteineriai atitinka visus Konkurso techninius reikalavimus, o pasiūlymo kaina yra mažiausia už visų kitų konkurso dalyvių. Todėl ieškovė, ginčydama atsakovės sprendimus, siekia viešajam interesui prieštaraujančių tikslų – vilkinti pirkimo procedūras, nors žino, kad net ir panaikinus ginčijamus atsakovės sprendimus, konkurso laimėtojas vis tiek nesikeis, o tik bus nukeltas pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymas. Atsakydama į dublike ieškovės pateiktus argumentus, jog naujai paskelbtame konkurse nėra reikalavimų konteinerio sienelių storiui ir konteinerių svoriui, nurodo, kad naujai paskelbtame konkurse perkami kitos paskirties konteineriai, t.y. komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų surinkimui, o ne antrinių žaliavų surinkimo konteineriai, kuriems iš esmės keliami aukštesni techniniai reikalavimai. Be to, naujai paskelbtame konkurse konteineriai bus įsigyjami nuosavomis, o nes skolintomis lėšomis. Tuo tarpu ginčijamame viešajame pirkime konteinerių įsigijimas kurį laiką bus finansuojamas pačių gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšomis, o vėliau finansinių institucijų (lizingo) lėšomis. Numatomas kreditavimo laikotarpis - keturi metai. Dėl šių priežasčių visumos atsakovė ir numatė aukštesnius techninius reikalavimus antrinių žaliavų konteinerių sienelių storiui, kuris užtikrina didesnį konteinerių ilgaamžiškumą, patikimumą ir patvarumą po garantinio termino pabaigos, nei tų konteinerių, kurie atitinka tik standartų keliamus reikalavimus.

6Kauno apygardos teisme 2015-05-12 gauti ieškovės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose ieškovė papildomai nurodo, kad UAB „RB Baltic“ konteineriai nėra sertifikuoti pagal RAL, įmonė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų 3.1.3 punkto, kadangi ji 2012 metais įvykdė kompostavimo konteinerių pardavimo sutartį, o ne atliekų bei šiukšlių konteinerių ir šiukšliadėžių pardavimo sutartį, o 2014 metais įvykdytos pakuočių atliekų rūšiuojamo surinkimo iš individualių namų valdų konteinerių sutarties bendra kaina yra tik 175 071,17 Eur (t. II, b.l. 117-119).

7Atsakovė 2015-05-18 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad UAB „RB Baltic“ pateikė Weber patvirtinimą/paaiškinimą apie pateiktų sertifikatų reikšmę ir atitikimą bei TUV Rheinland įgaliojimus atlikti atitinkamus bandymus bei sutartį dėl konteinerių bandymų tarp Weber ir TUV Rheinland. Atkreipia dėmesį į tai, kad konkurso sąlygų 3.3.1 punkte pirkimo objektas apibrėžtas ne konkrečia nuoroda į BVPŽ kodą, o bendresne sąvoka – konteineriai. Taigi konkurso laimėtojas atitinka šį kvalifikacinį reikalavimą, kadangi yra įvykdęs ne vieną konteinerių pirkimo-pardavimo sutartį, kurių vertė ženkliai viršija konkurso sąlygų 3.3.1 punkte numatytą vertę.

8Byla dalyje reikalavimo panaikinti atsakovės Konkurso sąlygose ir/ar jo prieduose nustatytą reikalavimą sienelių storiui nutrauktina.

9Ieškinio reikalavimai- panaikinti atsakovės UAB „Kauno švara“ 2015-03-06 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir pakeisti 2015-03-10 atsakovės sprendimą į Konkursą grąžinant ieškovę bei įpareigoti atsakovę į tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukti ieškovę, atmestini.

10Teismui ištyrus į bylą pateiktus įrodymus, nustatytos šios bylai reikšmingos faktinės aplinkybės (CPK 270 str. 4 d. 1 p.):

11UAB „Kauno švara“ atviro konkurso būdu vykdė naujų konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms ir pakuočių atliekoms surinkti, pirkimą (t. I, b.l. 50, 56) (Pirkimo Nr. 159078). Pirkimas paskelbtas 2015-01-06 (t. I, b.l. 100). Techninės specifikacijos 1.2 punkte nustatyta, kad konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą. Konteineriai gaminami įpurškimo būdu, lakantis LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 arba jiems lygiaverčių standartų (Techninės specifikacijos 2.1 p.). Konteineriai stiklui – 120 litrų, konteinerio svoris – ne mažiau 7,4 kg, sienelių storis – ne mažiau 4 mm (Techninės specifikacijos 6.1 p.). Konteineriai pakuočių atliekoms – 240 litrų, konteinerio svoris – ne mažiau 11,80 kg, sienelių storis – ne mažiau 4 mm (Techninės specifikacijos 7.1 p.). UAB „ESE Baltija“ 2015 m. vasario 11 d. CVP IS priemonėmis perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti Techninės specifikacijos reikalavimą, kad konteinerių sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm, kaip nepagrįstą, nemotyvuotą, ribojantį konkurenciją bei diskriminacinio pobūdžio. Pretenziją grindė tuo, kad reikalavimai konteinerių svoriui, o ypač sienelių storiui neturi jokios įtakos konteinerio funkcijoms. RAL GZ 951/1 kokybės reikalavimai nenustato sienelių storio, konteineriams pagal standartus yra nustatytas maksimalus, o ne minimalus, pilnai pakrauto konteinerio svoris (t. I, b.l. 16-17). Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2015 m. vasario 12 d. informavo UAB „ESE Baltija“, kad pavėlavus pateikti pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatytu terminu, tiekėjo pretenzija nebus nagrinėjama (t. I, b.l. 20). UAB „ESE Baltija“ 2015-02-12 CVP IS priemonėmis perkančiajai organizacijai raštu nurodė, kad jos argumentai dėl pretenzijos pateikimo termino praleidimo yra nepagrįstai, kadangi CVP IS sistemoje perkančioji organizacija 2015-02-03 patalpino pranešimą dėl konkurso techninės specifikacijos patikslinimo (t. I., b.l. 21). 2015-02-13 perkančioji organizacija pateikė atsakymą, jog 2015-02-03 techninėje specifikacijoje buvo patikslinta tik konteinerių spalva (t. I, b.l. 24). 2015-02-18 UAB „ESE Baltija“ pateikė pasiūlymą viešajame pirkime (t. I, b.l. 102-t. II, b.l. 28). 2015-03-06 perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo dokumentų 9.9.3 punktu ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalimi, atmetė UAB „ESE Baltija“ pasiūlymą, kadangi konteinerių sienelių storiai neatitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktuose nustatytų reikalavimų (t. I, b.l. 25). 2015-03-10 perkančioji organizacija sudarė tiekėjų pasiūlymo eilę, į kurią įtraukė vienintelį tiekėją UAB „RC Baltic“ ir pripažino šio tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu konkursą (t. I, b.l. 26). 2015 m. kovo 16 d. UAB „ESE Baltija“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2015-03-06 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti, kad UAB „ESE Baltija“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso techninės specifikacijos reikalavimus, nes yra jiems lygiavertis ir grąžinti UAB „ESE Baltija“ į konkursą (t. I, 27-30). Pretenzijoje nurodė, kad reikalavimas konteinerių sienelių storiui yra nepagrįstas, nemotyvuotas ir diskriminacinio pobūdžio. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija negali atmesti dalyvio, pateikusio lygiavertį pasiūlymą, kaip neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų. Reikalavimas, kad konteineriai atitiktų standartus: RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013, yra pakankamas perkant standartinį konteinerį. Perkančioji organizacija atmetė tiekėjo pretenziją.

12Bylos nagrinėjimo ribos

13Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to ar ieškovė, prieš kreipdamasi į teismą, tinkamai pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnyje nustatyta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

14Teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisų gynybos yra viena pamatinių kiekvienam asmeniui garantuojamų teisių. Įstatymo nuostatos, ribojančios šią asmens teisę, negali būti aiškinamos plečiamai. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Tačiau aptariamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma išankstinė ginčo ne teisme nagrinėjimo stadija. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

15Nagrinėjamu atveju pirkimas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, todėl pretenzijai, kuria yra ginčijamos pirkimo sąlygos, pateikti taikytinas 10 dienų nuo konkurso sąlygų paskelbimo terminas. Apie ginčo pirkimą buvo paskelbta 2015 m. sausio 6 d. (t. I, b.l. 100), taigi paskutinė diena pretenzijai pareikšti buvo 2015 m. sausio 16 d. Ieškovė pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė 2015 m. vasario 11 d., t.y. beveik mėnesį praleidus nustatytą terminą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams ginčyti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015 m. vasario 3 d. perkančioji organizacija paskelbė techninės specifikacijos patikslinimą Nr. 2, kuriame patikslino konkurso techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktuose nustatytus reikalavimus konteinerių korpuso spalvai (t. I, b.l. 13-14). Šiuo patikslinimu ieškovės ieškiniu ginčijami techninės specifikacijos reikalavimai konteinerių sienelių storiui modifikuojami nebuvo, todėl nėra jokio teisinio pagrindo terminą pretenzijai pareikšti skaičiuoti nuo 2015-02-03, t.y. nuo konkurso sąlygų patikslinimo, o ne nuo 2015 m. sausio 6 d., t.y. nuo konkurso sąlygų paskelbimo. Aplinkybę, kad 2015-02-03 paskelbtu patikslinimu ginčo konkurso sąlygos nebuvo keičiamos pripažįsta ir pati ieškovė (patikslinto ieškinio I dalies 5 p.). Esant šioms aplinkybėms pripažintina, kad perkančioji organizacija pagrįstai nenagrinėjo ieškovės pateiktos pretenzijos dėl pirkimo dokumentų reikalavimo konteinerių sienelių storiui panaikinimo. Nagrinėjamo klausimo kontekste teismas pažymi, kad tiekėjai turi pareigą ginti pažeistus interesus operatyviai. Be to, pažeistų teisių gynyba neišvengiamai daro įtaką kitų tiekėjų interesams ir pačios visuomenės suinteresuotumui patenkinti tam tikrus poreikius sudaromos sutarties vykdymu. O šie poreikiai turi būti derinami, nesuabsoliutinant vieno tiekėjo interesų gynybos. Iš byloje pačios ieškovės pateiktų pažymų apie įvykdytas sutartis (t. I, b.l. 132-133) bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja viešajame pirkime, o tuo pačiu ir teisminiuose ginčų nagrinėjimuose, susijusiuose su perkančiųjų organizacijų vykdytais viešaisiais pirkimais, taigi ieškovė nėra nepatyrusi viešųjų pirkimų dalyvė, todėl ir viešųjų pirkimų procedūra bei viešųjų pirkimų dalyvio pareigos ir teisės jai turi būti žinomos. Pažymėtina, jog Įstatymo leidėjas nustatė terminus pretenzijai pareikšti ne atsitiktinai, o siekdamas viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, ir tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Teismas, apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovė, kaip ūkio subjektas neabejotinai turinti patirties viešuosiuose pirkimuose, turėjo visas galimybes laiku (t. y. nepažeisdama VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų) pareikšti pretenziją atsakovei ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą dėl Techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktuose nustatytų reikalavimų konteinerių sienelių storiui. Ieškovei nesilaikius VPĮ 93 straipsnyje imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ieškovė prarado teisę teisme ginčyti Konkurso Techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktų reikalavimus. Teismas nenustatė akivaizdaus minėtų Konkurso sąlygų neteisėtumo, todėl neturi pagrindo dėl to pasisakyti savo iniciatyva (ex officio).Tais atvejais, kai pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas), teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Ieškovės dublike pateikiamas argumentas, kad perkančiosios organizacijos atsakymo į ieškovės 2015-02-11 pretenziją neskundė teismui, kadangi toks skundimas būtų buvęs netikslingas, nes perkančiosios organizacijos atsakymas neužkirto ieškovei galimybės pateikti pasiūlymą konkurse (dubliko 5 p.) yra logiškai ydingas, vertinant jį pareikto ieškinio kontekste. Akivaizdu, kad tiekėjui nusprendus neginčyti, jo nuomone, neteisėtos pirkimo dokumentų sąlygos, jis turėdamas tikslą ne tik dalyvauti viešajame pirkime, bet ir realiai varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, privalėjo perkančiai organizacijai pateikti pasiūlymą, atitinkantį visus viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, tame tarpe ir tuos, kuriuos tiekėjas, laiko nepagrįstais, tačiau apsisprendė neginčyti teismine tvarka. Priešingu atveju, t.y. tiekėjui pateikus konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą, toks pasiūlymas privalo būti atmestas, vadovaujantis imperatyvia VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto norma. Nagrinėju atveju ieškovė dalyvavo viešajame pirkime ir pateikė pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktų reikalavimų, t.y. perkančiajai organizacijai pasiūlė konteinerius, kurių sienelių storis yra mažesnis nei 4 mm. Dėl aplinkybės, kad ieškovės siūlomų konteinerių sienelių storis neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų – ginčo byloje nėra. Perkančiajai organizacijai atmetus tiekėjo pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų – tiekėjas nusprendė ginčyti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus konteinerių sienelių storiui. Taigi, pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų neginčijimas, nors teoriškai ir nekliudė pateikti pasiūlymą viešajame pirkime, tačiau akivaizdu, kad, tiekėjui, negalinčiam pasiūlyti konteinerių su atitinkamo storio sienelėmis, toks pirkimo dokumentų reikalavimas buvo kliūtis realiam tiekėjo varžymuisi dėl pirkimo sutarties sudarymo. Teismo vertinimu, tokie vieno iš viešojo pirkimo dalyvių veiksmai, kai ketinat dalyvauti konkurse yra teikiama pretenzija perkančiajai organizacijai, kurioje kvestionuojamos pirkimo dokumentų sąlygos, o šios pretenzijos netenkinus tiekėjas nusprendžia dalyvauti viešajame pirkime ir nesinaudoja VPĮ 93 straipsnyje jam numatyta teise ir, tik vėliau, t.y. tiekėjui nelaimėjus viešojo pirkimo, nusprendžia ginčyti pirkimo sąlygas teisme, negali būti laikomi sąžiningu tiekėjo pažeistų teisių ar interesų gynimo modeliu. Be to, ieškovė yra atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato, todėl preziumuotina, kad jai yra žinomas teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, turinys.

16CPK 293 straipsnio 2 punktas numato, kad tais atvejais, kai ieškovas kreipiasi į teismą nesilaikęs tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti – byla turi būti nutraukiama. Kad būtent tokias procesines pasekmes sukelia tiekėjo VPĮ 93 straipsnyje nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos nesilaikymas yra nurodęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (pvz. žr. 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2012, 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-589-180/2015). Teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 30 d. nutartyje taip pat pažymėjo, kad viešojo intereso užtikrinimas viešųjų pirkimų procedūrose nesudaro pagrindo nesilaikyti įstatyme nustatytų reikalavimų. Todėl tiek nustatytos faktinės aplinkybės, tiek suformuota teismų praktika leidžia daryti išvadą, jog ieškovė nesilaikė nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ginčyti Techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktų reikalavimus ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti – todėl byla dalyje reikalavimo pripažinti Konkurso sąlygose ir/ar jo prieduose nustatytą reikalavimą sienelių storiui, nutrauktina.

17Ieškovė dublike ir rašytiniuose paaiškinimuose pateikė naujus argumentus dėl konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacijos galimo neatitikimo minimaliems pirkimo dokumentų 3.3.1 punkto reikalavimams bei šio dalyvio pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimui turėti sertifikatą RAL GZ 951/1. Teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio pagrindas ir dalykas. Ieškinio dalykas – tai ieškininiame pareiškime ieškovo suformuluotas materialinis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Tuo tarpu dublikas yra procesinis dokumentas, skirtas atsiliepimo į atsakovo pareikštą atsiliepimą pateikimui (CPK 227 str. 2 d.). Teismui neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK nurodytus atvejus (CPK 265 str. 2 d.). CPK 423³ straipsnyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (2 dalis); ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (3 dalis). Nagrinėjamu atveju nei pretenzijoje, nei ieškinyje aplinkybės dėl konkursą laimėjusio tiekėjo galimo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimas ir jo pasiūlymo galimo neatitikimo techninėms specifikacijoms nebuvo nurodytos. Ieškovė savo reikalavimų šiomis aplinkybėmis negrindė. Ieškovė net neteigia, kad šios aplinkybės jai nebuvo žinomos iki atsakovei pateikiant atsiliepimą į ieškinį arba, kad ieškovei neturėjo galimybės iš perkančiosios organizacijos gauti informaciją, susijusią su laimėjusio konkursą tiekėjo atitikimu pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, t.y., kad kreipėsi į perkančiąją organizaciją, tačiau pastaroji atsisakė pateikti reikalingą informaciją. Įvertinus byloje esančią medžiagą akivaizdžių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų vertinant tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacijos ir jo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams nenustatyta, todėl teismas neturi pagrindo peržengti tiekėjo pretenzijoje ir ieškinyje apibrėžtų bylos nagrinėjimo ribų. Privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta įstatymo leidėjo įtvirtinta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Kasacinis teismas savo praktikoje nuosekliai laikosi pozicijos, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Todėl nagrinėjant bylą vertintini tik perkančiosios organizacijos galimai padaryti pažeidimai, kurie buvo nurodyti ieškovės pateiktose pretenzijose bei ieškinyje, kadangi pateikdama pretenziją VPĮ nustatyta tvarka ieškovė nekvestionavo tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacijos ir jo pateikto pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kaip ir nekėlė šių klausimų ir teismui pateiktame ieškinyje. Be to, byloje net nėra pareikšta reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacija ir pasiūlymas buvo pripažinti atitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, panaikinimo. Nesant akivaizdžių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų vertinant tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacijos ir jo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, teismas nepasisako dėl ieškovės argumentų, susijusių su konkursą laimėjusio teikėjo kvalifikacija bei šio tiekėjo turimo sertifikato lygiavertiškumui sertifikatui RAL GZ 951/1.

18Dėl ieškovės pasiūlymo lygiavertiškumo ir teismo spendimo pasekmių

19Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų, teigdama, kad jos pateiktas pasiūlymas yra lygiavertis. Kaip jau minėta, teismas šioje byloje nesprendžia dėl pirkimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų konteinerių sienelių storiui teisėtumo, t.y. sąlygos teisėtumo, bet vertina ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šią sąlygą, spręsdama dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams, t.y. ar pagrįstai sprendė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

20Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Taigi siūlydamas lygiaverčius daiktus konkurso dalyvis privalo įrodyti jų atitikimą konkurso reikalavimams, toks atitikimas gali būti įrodomas tik gamintojo techniniais dokumentais arba notifikuotos įmonės atlikto bandymo protokolais (VPĮ 25 straipsnio 7 dalis). Ieškovė savo siūlomų konteinerių lygiavertiškumą grindė tuo, kad jos siūlomi konteineriai atitinka RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 standartus. Teismas neturi pagrindo pritarti ieškovės argumentui, jog tai, kad konteineriai atitinka šiems standartams, įrodo, jog jie yra lygiaverčiai konkurso sąlygų 1 priede Techninėje specifikacijoje atsakovės keliamiems reikalavimams sienelių storiui. Tai, kad siūlomi konteineriai atitinka RAL GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 standartus parodo, kad ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 1.2 ir 2.1 punktų reikalavimus. Tuo tarpu reikalavimas dėl konteinerių sienelių storio yra savarankiškas pirkimo dokumentų reikalavimas, kurį turi atitikti tiekėjo siūlomi konteineriai, t.y. konteineriai turi ne tik atitikti standartus, bet jų sienelių storis dar turi būti ne mažesnis nei 4 mm. Pati ieškovė pripažįsta, kad nei vienas iš techninėje specifikacijoje nurodytų standartų nereglamentuoja minimalaus konteinerių sienelių storio (patikslinto ieškinio 6 p.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės siūlomi konteineriai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo jų sienelių storiui. Perkančioji organizacija reikalavimą perkamų konteinerių sienelių storiui grindė poreikiu įsigyti ilgaamžiškesnius ir funkcionalesnius konteinerius. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos siūlomi konteineriai pvz. dėl gamybos technologijos ypatumų ar naudojamų medžiagų savybių yra analogiški tiems konteineriams, kurie atitinka visus perkančiosios organizacijos nustatytus standartus ir, kurių sienelės yra 4 mm storio. Tarkim, kad ieškovės siūlomi konteineriai yra pagaminti ne iš perkančiosios organizacijos nurodytos medžiagos – aukšto tankumo polietileno (Techninės specifikacijos 2.2 p.), bet iš kitos medžiagos, kurios fizikinės, mechaninės bei terminės savybės lemia tai, kad iš jos pagaminti konteineriai, kurių sienelių storis yra mažesnis nei 4 mm savo savybėmis yra taip pat atsparūs aplinkos ir mechaniniam poveikiui, jų susidėvėjimas nėra greitesnis nei konteinerių, pagamintų iš aukšto tankumo polietileno, kurių sienelių storis yra didesnis nei 4 mm. Iš byloje pateikto ieškovės pasiūlymo matyti, kad ieškovė perkančiajai organizacijai pasiūlė įsigyti konteinerius, pagamintus iš aukšto tankumo polietileno (HPDE) (t. I, b.l. 146), kurių sienelių storis yra mažesnis nei atsakovės nustatyti 4 mm (t. II, b.l. 27). Ieškovė rašytinių įrodymų dėl jos siūlomų konteinerių lygiavertiškumo nepateikė. Vieninteliai įrodymai byloje dėl konteinerių lygiavertiškumo yra ieškovės paaiškinimai, nepagrįsti jokiais moksliniais ar praktiniais įrodymais (CPK 178 str.) ir, įvertinus VPĮ 25 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, nėra pakankami, kad patvirtinti jos siūlomų konteinerių lygiavertiškumą nustatytoms techninėms specifikacijoms. Be to, nors ieškovė teigia, kad jos siūlomi konteineriai yra lygiaverčiai, tačiau iš esmės savo siūlomos prekės lygiavertiškumo net neįrodinėja, o teigia, kad jos siūlomi konteineriai atitinka perkančiosios organizacijos nurodytų GZ 951/1, LST EN 840-1:2012, LST EN 840-5:2013, LST EN 840-6:2013 standartų reikalavimus todėl laikytini lygiaverčiais, o reikalavimas sienelių storiui yra nepagrįstas, nemotyvuotas ir diskriminacinio pobūdžio. Taigi ieškovė, nors ir teigdama, kad jos pasiūlymas yra lygiavertis, iš esmės siekia paneigti perkančiosios organizacijos nustatytą reikalavimą konteinerių sienelių storiui. Lygiavertiškumo neįrodinėja, o visi pateikiami argumentai yra orientuoti būtent į reikalavimo konteinerių sienelių storiui nepagrįstumą, t.y. sąlygos ginčijimą. Tačiau, kaip jau minėta, ieškovei nesilaikius VPĮ 93 straipsnyje imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ji prarado teisę teisme ginčyti Konkurso Techninės specifikacijos 6.1 ir 7.1 punktų reikalavimus. Ieškovei neįrodžius, jog jos siūlomi konteineriai yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams – perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pripažintinas pagrįstu ir teisėtu. Teismas pažymi, kad šiuo atveju laikantis ieškovės pozicijos ir pripažinus, kad jos pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, t.y. pripažinus, kad tiekėjui pakanka pasiūlyti konteinerius, kurie atitinka perkančiosios organizacijos nurodytus standartus, o konteinerių sienelių storis neturi jokios reikšmės, teisminio nagrinėjimo metu de facto būtų pakeistos viešojo pirkimo sąlygos. Tačiau perkančiajai organizacijai apibrėžus pirkimo sąlygų turinį (jam suteikus tikslią reikšmę, kas šiuo atveju ir buvo padaryta), negalima vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Kadangi būtent viešai paskelbtomis pirkimo sąlygomis suinteresuoti ūkio subjektai remiasi priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, priešingai, atsisakyti dalyvauti tam tikroje pirkimo procedūroje. Tokia situacija būtų nesuderinama su sąžiningumu tiekėjų, kurie susipažinę su pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais sienelių storiui apsisprendė nedalyvauti konkurse bei tų tiekėjų, kurių pasiūlymai (neskaitant ieškovės) buvo atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų sienelių storiui, atžvilgiu. Be to, vienam tiekėjui galimai būtų suteikiamas konkurencinis pranašumas, kadangi jis teikdamas pasiūlymą, jo kainą yra apskaičiavęs įvertinęs gamybos sąnaudas plonesnių sienelių konteinerių pagaminimui.

21Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje ieškovė reiškia tarpusavyje nesuderinamus reikalavimus, t.y. ir panaikinti tam tikras pirkimo dokumentų sąlygas, ir grąžinti ieškovę į konkursą įtraukiant ją į pasiūlymų eilę. Tačiau, tuo atveju jei būtų pripažinta, kad dalis sąlygų yra neteisėtos, pirkimo procedūros negalėtų būti toliau vykdomos, net ir tuo atveju jei perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesiremtų. Todėl pripažinus konkurso sąlygą (-as) neteisėta (-omis) turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, o būtent – dėl viešojo pirkimo nutraukimo, nepriklausomai nuo to ar yra pareikštas toks reikalavimas. Tad patenkinus ieškovės patikslinto ieškinio 3-čią reikalavimą būtų teisiškai neįmanomas kitų ieškovės pareikštų reikalavimų patenkinimas.

22Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovės patekto pasiūlymo kaina yra 498 000 Eur, konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „RB Baltic“ – 490 500 Eur (t. II, b.l. 56). Pasiūlymams vertinti nustatytas mažiausios kainos kriterijus (pirkimo dokumentų 10.1 p., t. I, b.l. 69). Konkurso laimėtoju pripažinta UAB „RB Baltic“, kurios pasiūlymo kaina yra mažesnė (t. I, b.l. 26). Todėl net ir teoriniu ieškovės reikalavimo dėl jos pasiūlymo pripažinimo lygiaverčiu patenkinimo atveju, ieškovei toks sprendimas realiai nesukurtų jokių teisinių pasekmių, nes jos pasiūlymo kaina nėra mažiausia. Ieškovės teiginiai, jog grąžinus ją į konkursą ji siektų susipažinti su UAB „RB Baltic“ kvalifikacija, negali paneigti išvados, jog teismo sprendimas nesukels naudingų ieškovei materialinių teisinių pasekmių. Viešųjų pirkimų įstatyme yra nustatyti terminai perkančiosios organizacijos sprendimų/veiksmų ginčijimui (tiek pretenzijai perkančiajai organizacijai, tiek ieškiniui teismui pateikti). Šiuo atveju ieškovė yra praleidusi terminą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tiekėjo UAB „RB Baltic“ kvalifikacijos ir pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Todėl net ir grąžinus ieškovę į ginčo konkursą – nėra net teorinės galimybės, jog ieškovė būtų pripažinta konkurso laimėtoja ir su ja būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Taigi, bet kuriuo atveju ieškovės pasirinktas subjektinių teisių gynimo būdas jai nesukurs jokių teisinių pasekmių. Tuo tarpu asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, tam, kad būtų apginta jo pažeista teisė arba įstatymų saugomas interesas įgyvendinama, kai asmuo turi materialųjį ir procesinį teisinį subjektiškumą, t. y. prašo apginti pažeistą jo teisę arba įstatymų saugomą interesą. Teisė negali būti ginama abstrakčiai. Pažymėtina, kad ši teisinė situacija yra sąlygota būtent pačios ieškovės netinkamo naudojimosi jai įstatymų suteiktomis teisėmis.

23Visų aptartų aplinkybių visuma sudaro pagrindą atmesti ieškovės reikalavimus panaikinti atsakovės UAB „Kauno švara“ 2015-03-06 sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir pakeisti 2015-03-10 atsakovės sprendimą į Konkursą grąžinant ieškovę bei įpareigoti atsakovę į tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukti ieškovę.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Atsakovė procesiniuose dokumentuose pareiškė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikus šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d. ).

26Teismas vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27bylą ieškinio reikalavimo dalyje „panaikinti atsakovės Konkurso sąlygose ir/ar jo prieduose nustatytą reikalavimą sienelių storiui“ nutraukti. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo (t. I, b.l.... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. II, b.l. 46-54), kuriame prašo ieškinį... 4. Ieškovė dublike (t. II, b.l. 60-63) atsikirsdama į atsiliepime nurodytus... 5. Atsakovė triplike (t. II, b.l. 91-95) pažymi, kad ieškovė 2015-03-16... 6. Kauno apygardos teisme 2015-05-12 gauti ieškovės rašytiniai paaiškinimai,... 7. Atsakovė 2015-05-18 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad UAB „RB... 8. Byla dalyje reikalavimo panaikinti atsakovės Konkurso sąlygose ir/ar jo... 9. Ieškinio reikalavimai- panaikinti atsakovės UAB „Kauno švara“ 2015-03-06... 10. Teismui ištyrus į bylą pateiktus įrodymus, nustatytos šios bylai... 11. UAB „Kauno švara“ atviro konkurso būdu vykdė naujų konteinerių,... 12. Bylos nagrinėjimo ribos... 13. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to ar ieškovė, prieš kreipdamasi į... 14. Teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisų gynybos yra viena pamatinių... 15. Nagrinėjamu atveju pirkimas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, todėl... 16. CPK 293 straipsnio 2 punktas numato, kad tais atvejais, kai ieškovas kreipiasi... 17. Ieškovė dublike ir rašytiniuose paaiškinimuose pateikė naujus argumentus... 18. Dėl ieškovės pasiūlymo lygiavertiškumo ir teismo spendimo pasekmių... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje ieškovė reiškia tarpusavyje... 22. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovės patekto pasiūlymo kaina... 23. Visų aptartų aplinkybių visuma sudaro pagrindą atmesti ieškovės... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Atsakovė procesiniuose dokumentuose pareiškė prašymą priteisti... 26. Teismas vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4239... 27. bylą ieškinio reikalavimo dalyje „panaikinti atsakovės Konkurso sąlygose... 28. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...