Byla 2A-1445/2013
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kraujo donorystės centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2427-390/2012 pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kauno klinikinei ligoninei dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kraujo donorystės centras“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Kauno klinikinės ligoninės sprendimą – 2012 m. rugpjūčio 22 d. raštą Nr. 3V-2373 (1.10) Dėl pretenzijos „Dėl Kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų“ (pirkimo Nr. 122932)“; pripažinti viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ sąlygų 12 punktą bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punktą, kuriuose nustatyta, jog skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 valandos, prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau ? VPĮ) 23 straipsnyje įtvirtintiems imperatyviems skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei proporcingumo principams; panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Kauno klinikinės ligoninės sprendimą – 2012 m. spalio 2 d. raštą Dėl pretenzijos „Dėl 2012 m. rugsėjo 20 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimų“; panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos sprendimą – 2012 m. rugsėjo 20 d. pranešimą Nr. 3V-2663(1.10), kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo pripažintas atitinkančiu minimalius kvalifikacijos reikalavimus, įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas pirkimo laimėtoju. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. birželio 7 d. atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė paskelbė viešojo pirkimo atvirą konkursą, kurio sąlygų 12 punkte buvo nustatyta, kad prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu „Dėl viešojo konkurso „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“ perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad viešojo pirkimo komisija nusprendė pakeisti konkurso sąlygų 12 punktą, nustatant, kad prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 0,5 valandos. Ieškovo teigimu, tokiais viešojo pirkimo konkurso sąlygų 12 punkto pakeitimais buvo žymiai sutrumpintas skubių užsakymų įvykdymo laikas. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų pakeitimą motyvavo tuo, jog ligoninėje nėra laikomos tam tikrų kraujo komponentų atsargos, todėl būtina užtikrinti minimalų kraujo komponentų pristatymo terminą ekstriniais atvejais. Tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ 1.2 ir 1.3 punktais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovams pavesta transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, o neturint reikiamos kraujo grupės komponentų atsargų, ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Taigi perkančioji organizacija, būdama asmens sveikatos priežiūros įstaiga, privalo pati užtikrinti atitinkamą kraujo komponentų rezervą ir taip užkirsti kelią grėsmei žmogaus gyvybei ar sveikatai atsirasti, o ne visiškai perkeliant šią pareigą kraujo komponentų tiekėjui, ir nenumatytais atvejais nustatyti protingus terminus trūkstamiems kraujo komponentams pristatyti. Perkančioji organizacija, pakeisdama konkurso sąlygas ir be jokio pagrindo nustatydama reikalavimą skubių užsakymų atvejais pristatyti prekes per itin trumpą terminą, nepagrįstai apribojo konkurenciją, taip pažeisdama skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Tiekėjai, neturintys buveinės ar filialo Kauno mieste, gali taip pat pakankamai operatyviai pristatyti kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai bei užtikrinti kokybišką, skubią ir savalaikę pagalbą pacientams, ką patvirtina ir kitų perkančiųjų organizacijų praktika. Per 0,5 valandos kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai iš esmės gali pristatyti tik vienas tiekėjas ? UAB „Kraujo donorystės centras“, vienintelis turintis buveinę Kauno mieste. Nei ieškovas, nei kitas potencialus tiekėjas, net ir pasitelkę trečiuosius asmenis, neturi galimybės įvykdyti konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo, kadangi tai galėtų būti tik vienas kraujo donorystės licenciją turintis ūkio subjektas, veikiantis Kauno mieste ? UAB „Kraujo donorystės centras“. Taigi perkančiosios organizacijos pasirinktos priemonės viešajam interesui (pacientų gyvybei ir sveikatai) užtikrinti yra neproporcingos ir diskriminuojančios potencialius tiekėjus bei iš esmės sukuriančios sąlygas dalyvauti konkurse tik vienam tiekėjui ? UAB „Kraujo donorystės centras“. Nustačius ilgesnį prekių pristatymo terminą ne tik nebūtų sukeltas pavojus pacientų gyvybei ir sveikatai, kadangi kitos perkančiosios organizacijos taiko daug ilgesnius šių prekių pristatymo terminus skubiais atvejais, bet taip pat būtų užtikrintas ir viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas bei viešojo intereso ir privačių (potencialių tiekėjų) interesų pusiausvyra. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų pakeitimas, nustatant reikalavimą, kad skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 valandos, yra perteklinis ir ribojantis potencialių tiekėjų, galinčių dalyvauti pirkime, skaičių, neužtikrinantis veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos bei nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų tinkamą vykdymą, taigi nustatant šį reikalavimą buvo akivaizdžiai pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai.

5Patikslinto ieškinio pareiškime ieškovas taip pat nurodė, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. kraujo donorystės įstaigomis galės būti tik viešosios įstaigos. Tiekėjo, kurį atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimais pripažino atitinkančiu minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir paskelbė konkurso laimėtoju, teisinė forma yra ne viešoji įstaiga, o uždaroji akcinė bendrovė. Pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas nuo 2013 m. sausio 1 d. neturės kraujo donorystės įstaigos statuso, galbūt ir privalomos licencijos, todėl negalės vykdyti su perkančiąja organizacija sudarytos pirkimo sutarties. Pasak ieškovo, darytina išvada, kad tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ neatitinka konkurso sąlygose (14.6 p.) keliamų kvalifikacijos reikalavimų, numatančių, jog tiekėjas turi teisę verstis medicininių priemonių mažmeninės ar didmeninės prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, todėl šis tiekėjas negalėjo būti pripažintas konkurso laimėtoju.

6Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimais į ieškinį prašė ieškinį atmesti.

7Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sąlygų reikalavimas skubius užsakymus dėl kraujo pateikimo įvykdyti per 0,5 val. buvo suformuotas atsižvelgiant į ligoninės darbuotojų tarnybinius pranešimus, kuriuose nurodyta, kad prieš tai buvę reikalavimai dėl skubių užsakymų įvykdymo laiko neatitinka Kauno klinikinės ligoninės poreikių, pažeidžia pacientų, kuriems yra reikalingas kraujo perpylimas, teises ir teisėtus interesus, neatitinka viešojo intereso dėl tinkamos sveikatos apsaugos. Atsakovės ligoninėje yra užtikrintas kraujo komponentų rezervas extra pagalbai suteikti iki 0,5 val. laikui.

8Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovas pretenzijos dėl konkurso sąlygų, nustatančių minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl tiekėjų teisinės formos), nepateikė, vadinasi, su sąlygomis sutiko. Pasak atsakovo, ieškovas nesilaikė VPĮ nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo argumentai dėl konkurso sąlygų yra pareikšti pažeidžiant VPĮ nuostatas ir nenagrinėtini. Pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo turi pakankamai laiko pakeisti savo teisinę formą į viešąją įstaigą, nes tai bus reikalinga siekiant toliau vykdyti savo pareigas pagal sutartį. Atsakovo teigimu, VšĮ Nacionalinis kraujo centras reiškia akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus, piktnaudžiauja savo teisėmis, gaišina pirkimo procedūras, todėl ieškovui skirtina CPK 95 straipsnyje numatyta bauda.

9Trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepime į ieškinį reiškiama nuomonė, kad konkurso sąlygos negalėtų sukelti ieškovui pagrįstų nepatogumų ar sunkumų, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas turi filialus visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, iš kurių teikia kraujo komponentų pristatymo klientams bei kitas paslaugas. Pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei būtinų prekių įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala pacientams, taigi ir konstitucinėms vertybėms. Viešasis interesas apsaugoti asmenis, kuriems reikalingas kraujo perpylimas, užtikrinant gydymo įstaigos poreikius atitinkantį kraujo tiekimo nepertraukiamumą, turi būti ginamas prioritetiškai. Trečiasis asmuo akcentavo, kad jis atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus Atkreipė dėmesį, kad ieškovas įstatymo nustatytais terminais neginčijo pirkimo sąlygų, nustatančių reikalavimus dėl tiekėjų teisinės formos. Perkančiajai organizacijai kraujas bei jo komponentai reikalingi ir iki 2013 m. sausio 1 d., kol dar neįsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo nuostata dėl kraujo donorytės įstaigos sąvokos, todėl pirkimo sąlygose nustačius reikalavimą, kad tiekėjo teisinė forma privalo būti tik viešoji įstaiga, būtų nepagrįstai ir dirbtinai ribojama konkurencija. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad turi pakankamai laiko pakeisti savo teisinę formą į viešąją įstaigą, kas bus reikalinga toliau siekiant tinkamai vykdyti savo pareigas pagal pirkimo sutartį.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (pirkimo Nr. 122932) sąlygų 12 punktą bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punktą, kuriuose nustatyta, kad skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 valandos, negaliojančiais; panaikino atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas laimėtoju; pripažino negaliojančia 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 439, sudarytą tarp atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės ir trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“, išsaugodamas iš šios sutarties jos šalims kylančias teises ir pareigas trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kitą patikslinto ieškinio dalį teismas atmetė.

11Teismas padarė išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytos pirkimo sąlygų 12 punkto bei 5 priedo 23 punkto sąlygos riboja konkurenciją ir prieštarauja VPĮ įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principams. Atsakovo paruoštų konkurso sąlygų 12 punktas nustatė, kad skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. Vėliau perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad pakeičiamas konkurso sąlygų 12 punktas ir konkurso sąlygų priedo Nr. 5 „Sutarties projektas“ 23 punktas, nustatant, kad ekstriniais atvejais prekes, kurios užsakomos tą pačią dieną, tiekėjas tiekia ne ilgiau kaip per 0,5 valandos nuo užsakymo priėmimo. Atsakovas pirkimo sąlygų pakeitimą, sutrumpinant skubių užsakymų įvykdymo terminą, motyvavo tuo, kad perkančioji organizacija siekia užtikrinti nepertraukiamą gyvybės gelbėjimo misiją, taip pat tuo, kad buvo gautas ligoninės transfuziologo tarnybinis pranešimas dėl kraujo ir jo komponentų skubaus pristatymo terminų. Teismas sprendė, jog sutrumpinti kraujo ir jo komponentų pristatymo terminą iki 0,5 valandos trukmės nebuvo pakankamo pagrindo. Atsakovas atitinkamo tyrimo ir analizės dėl termino sutrumpinimo būtinumo nebuvo atlikęs, o atsakovo darbuotojo pateiktas tarnybinis pranešimas realaus įvertinimo sutrumpinti terminą iki minimumo patvirtinti negali. Atsakovas, pakeisdamas ginčijamas pirkimo sąlygas, neįsitikino, ar visi pirkime dalyvavę tiekėjai galės per sutrumpintą terminą realiai pristatyti prekes. Atsakovui buvo gerai žinoma aplinkybė, kad ieškovo buveinė yra Vilniuje, kad sutrumpintu terminu ieškovas kraujo negalės patiekti. Į bylą taip pat buvo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog kita gydymo įstaiga ? LSMUL Kauno klinikos, skubiam kraujo patiekimui yra nustačiusi tiekėjams terminą, ne ilgesnį kaip 90 minučių. Teismas sutiko su ieškovo ieškinio argumentacija, kad nustačius ilgesnį prekių pristatymo terminą nei nurodė atsakovas pakeistose pirkimo sąlygose, nebus sukeltas pavojus pacientų gyvybei ir sveikatai, nes atsakovas ir pats privalo turėti kraujo rezervą.

12Patenkinęs ieškovo reikalavimus dėl ginčijamų viešo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, teismas nurodė, jog ieškovo reikalavimai pripažinti negaliojančiais atsakovo raštus, kuriais buvo išnagrinėtos ieškovo pretenzijos, pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą dėl pretenzijų išnagrinėjimo, yra pertekliniai, todėl teismas jų netenkino. Panaikinęs atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens pripažinimo konkurso laimėtoju, teismas savo iniciatyva panaikino tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2012 m. spalio 23 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 439, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.). Teismas konstatavo, jog restitucija tokio tipo pirkime (kraujo ir jo komponentų pirkime) negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį įsigytas prekes ir jas panaudojus, būtų priteisiamos už šias prekes sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo parduotų prekių neįmanoma. Dėl šios priežasties teismas sutartį pripažinęs niekine netaikė restitucijos (CK 6.145 str. 2 d.). Kadangi nagrinėjamu pirkimo objektu yra gyvybiškai svarbi prekė pacientams, kuriems būtinas kraujo perpylimas, kadangi be kraujo ir jo komponentų pastovaus tiekimo nėra įmanoma užtikrinti tinkamo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kad kraujo ir jo komponentų teikimo nutraukimas gali turėti neproporcingų pasekmių, kad viešasis interesas pirkimo objektu nusveria viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi, teismas sprendė, jog yra poreikis sutarties šalims laikinai išsaugoti pripažinto niekiniu sandorio padarinius tam, kad perkančioji organizacija per šį laikotarpį galėtų vykdyti jos kompetencijai priklausančias pareigas dėl viešojo pirkimo procedūrų. Teismas nurodė, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugojamos trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Per šį terminą VšĮ Kauno klinikinė ligoninė privalo pakartotinai tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras ir spręsti dėl tolesnės jų baigties.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (pirkimo Nr. 122932) sąlygų 12 punktas bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punktas dėl skubių užsakymų įvykdymo termino pripažinti negaliojančiais; panaikintas atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas dėl UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažinimo pirkimo laimėtoju; pripažinta negaliojančia 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės ir trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai ištyrė atsakovo pateiktus įrodymus ir nepagrįstai pirmenybę suteikė ieškovo deklaratyviems pareiškimams, netinkamai įvertino atsakovo pateiktus ligoninės darbuotojų tarnybinius pranešimus. Asmenys, kiekvieną dieną dirbantys su kraujo perpylimu, gali geriausiai nurodyti kraujo ir jo komponentų poreikį, įvertinti galimo užtikrinti kiekio rezerve ir poreikių santykį. Žmogaus sveikata ir gyvybė negali būti pamatuota ekonomine nauda. Šiuo atveju yra visiškai pateisinama, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo pakeistas terminas kraujui ir jo komponentams pristatyti skubiais atvejais. Teismas, nustatydamas ligoninės poreikius žmogaus sveikatos ir gyvybės užtikrinimo srityje, remiasi ne įrodymais, o aplinkybe, kad tokių įrodymų nėra pakankamai, nors tik pati ligoninė gali geriausiai žinoti savo poreikius. Ginčydamas ligoninės poreikius ieškovas turėjo pateikti pakankamų įrodymų, o ne reikalauti pateikti jų iš atsakovo.
 2. Atsakovas, perkantis kraujo donorystės paslaugą visa apimtimi, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 200 gali užtikrinti pakankamą kraujo kiekį ūmaus ir staigaus kraujavimo atveju 0,5 valandos laikotarpiui. Dėl šios priežasties teismas, nustatydamas atsakovo poreikį, negalėjo formaliai taikyti lyginamojo su kitomis ligoninėmis metodo, bet privalėjo įvertinti aplinkybes, ar ligoninė pati turi kraujo centrą (kaip Kauno klinikos), ar šią paslaugą visa apimtimi perka iš trečiųjų šalių, taip pat ligoninės dydį, teikiamas paslaugas ir kitas aplinkybes.
 3. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas, pakeisdamas ginčijamas pirkimo sąlygas, neįsitikino, ar visi pirkime dalyvavę tiekėjai galės per sutrumpintą sąlygose terminą realiai pristatyti prekes. Perkančioji organizacija, nustatydama tam tikras pirkimo ar jo objekto sąlygas, turi remtis savo poreikiais, o ne nustatinėti, ar tam tikras konkretus tiekėjas bus pajėgus juos atlikti.
 4. Teismas tinkamai neištyrė atsakovo poreikių ir ieškovo objektyvių galimybių juos patenkinti. Ieškovo pajėgumas patenkinti tiek atsakovo, tiek kitų perkančiųjų organizacijų poreikius yra abejotinas, nes ieškovas, turėdamas kraujo centrą Vilniuje, nesugebėjo per 8 valandas skubiais atvejais (per 24 valandas bendraisiais atvejais) aprūpinti sveikatos priežiūros įstaigos, esančios Vilniuje, krauju ir jo komponentais (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1852/2012), gi nuolatinis, nepertraukiamas ir netrukdomas kraujo komponentų tiekimas yra būtina sąlyga, kad žmonėms būtų nuolat teikiama reikiama pagalba.
 5. Teismo teiginys, jog nustačius ilgesnį prekių pristatymo terminą nei nurodė atsakovas pakeistose pirkimo sąlygose, nebus sukeltas pavojus pacientų gyvybei ir sveikatai, yra paneigtas atsakovo pateiktais įrodymais, tai yra transfuziologų tarnybiniame pranešime nurodytais dviejų pacientų gyvybių netekties atvejais.
 6. Vertinant sutarties pripažinimo niekine pagrįstumą ir atsižvelgiant į teismo sprendimu sukeliamas pasekmes, turėjo būti atsižvelgiama ir į tai, kad ieškovas dalyvavo konkurse, pateikė pasiūlymą, kurio kaina buvo didesnė nei pateikta laimėjusio trečiojo asmens, o daugiau galimų tiekėjų teikti perkančiosios organizacijos perkamą paslaugą (teikti kraują ir jo komponentus) Lietuvoje nėra (ši aplinkybė nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1852/2012). Naujo konkurso skelbimas yra betikslis, nes trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas yra ne tik ekonomiškai naudingesnis (pasiūlyta mažesnė kaina), bet ir geriau apsaugo silpniausios grandies ? pacientų interesus (trečiasis asmuo sugeba ir įsipareigoja teikti kraują terminais, kuriais būtų išvengiama neigiamų pasekmių dėl kraujo trūkumo ūmaus ir staigaus kraujavimo atveju).
 7. Ieškovui pateikus pasiūlymą dalyvauti konkurse ir teikti kraują bei jo komponentus skubos tvarka, paties ieškovo teiginys, kad reikalavimas atitinkamu terminu pateikti kraują ir kraujo komponentus jį diskriminuoja ar riboja galimybes dalyvauti pirkime, yra nelogiškas. Akivaizdu, kad pateikdamas pasiūlymą ieškovas įrodė, jog jam jokio ribojimo nėra, jog prieš teikdamas pasiūlymą jis įsitikino, jog pilnai gali dalyvauti pirkime nustatytomis sąlygomis. Ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas nelaimėjusiu ne dėl tos aplinkybės, jog jis galbūt nesugebėtų suteikti paslaugų per 0,5 valandos, o dėl to, jog pirkimą vykdant mažiausios kainos kriterijumi ieškovo pasiūlymas nebuvo pigiausias.

14Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti ir panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patikslintas ieškinys patenkintas. Nurodo, kad reikalavimas skubius užsakymus dėl kraujo pateikimo įvykdyti per 0,5 valandos, buvo suformuotas atsižvelgiant į ligoninės darbuotojų tarnybinį pranešimą. Terminas pateikti kraują ir jo komponentus skubiais atvejais atsakovo ligoninei yra nustatytas iš atsakovo transfuziologų ir priimamojo skyriaus vedėjų patirties. Asmenys, kiekvieną dieną dirbantys su kraujo perpylimu, gali geriausiai nurodyti kraujo ir jo komponentų poreikį ligoninei, įvertinti galimo užtikrinti kraujo kiekio rezervo ir poreikių santykį. Šiuo atveju prioritetinis perkančiosios organizacijos poreikis ? tinkamas, efektyvus, sveikatos nežalojantis paslaugų suteikimas pacientams, kuriems reikalingas kraujo perpylimas. Perkančiajai organizacijai nereikalinga paslauga, kuria skubos tvarka kraujas būtų pateikiamas per 8 ar 1 valandą, o už neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl per ilgo perpylimui reikalingo kraujo pateikimo, atsakytų perkančioji organizacija. Konkurso sąlygos yra aiškios, atitinka perkančiosios organizacijos valią ir poreikius. Poreikis užtikrinti tinkamą savo pacientų sveikatos apsaugą ligoninės gydytojų praktikų rekomenduojamomis priemonėmis negali būti pripažįstamas diskriminuojančiu. Atsakovas sutinka su trečiojo asmens skundo argumentais, kad teismas nepagrįstai rėmėsi kitos gydymo įstaigos skelbtomis pirkimo sąlygomis. Kiekviena ligoninė pagal savo vidines galimybes nusistato kraujo rezervą, iš kurio galėtų palaikyti pacientų gyvybes skubos atveju. Atsižvelgiant į rezervą, nustatomi terminai papildomiems kraujo komponentams pateikti. Atsakovo turimo kraujo rezervo ūmaus ir gausaus kraujavimo atveju užtektų pusei valandos. Naujo konkurso skelbimas yra betikslis, nes trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas yra ne tik ekonomiškai naudingesnis, geriau apsaugantis pacientų interesus. Ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas nelaimėjusiu ne dėl to, kad jis negalės teikti paslaugų per 0,5 valandos, o dėl to, kad pirkimą vykdant mažiausios kainos kriterijumi ieškovo pasiūlymas nebuvo pigiausias. Teismas neatsižvelgė į faktinę situaciją, kad sutartis yra sudaryta ir jau vykdoma du mėnesius, taip pat į galimų ligoninės nuostolių dydį, į sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus. Nuolatinis, nepertraukiamas ir netrukdomas kraujo komponentų tiekimas yra būtina sąlyga, kad žmonėms būtų teikiama reikiama pagalba. Ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai lemia, kad sutarties pripažinimas niekine šiuo konkrečiu atveju lemtų neapibrėžtumo situaciją, dėl kurios kiltų žala viešajam interesui. Bylos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad atsakovo pirkimo dokumentai pažeidžia specialiųjų teisės aktų imperatyviąsias nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principus.

15Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad tiek atsakovas iki ginčijamų pirkimo sąlygų nustatymo, tiek kitos organizacijos, vykdančios kraujo ir jo komponentų pirkimus, skubiais atvejais minimaliu ir pakankamu kraujo pristatymo terminu laiko 1-8 valandų laikotarpį. Toks pat prekių pristatymo skubiais atvejais terminas buvo atsakovo nustatytas ir 2011 m. kovo 10 d. kraujo ir jo komponentų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 3/8-35, kuri buvo sudaryta su ieškovu ankstesniame viešajame pirkime. Atsakovas, nei atsakydamas į ieškovo paklausimus ir pretenziją, nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nepateikė jokių svarių argumentų ar paaiškinimų, kodėl pristatymo terminas skubiais atvejais nuo 8 valandų buvo sutrumpintas taip žymiai (iki 0,5 valandos), o ne, pavyzdžiui, iki 1 valandos. Per 0,5 valandos kraują ir jo komponentus atsakovui iš esmės gali pristatyti tik vienas tiekėjas ? trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“, vienintelis turintis buveinę Kauno mieste. Tiekėjai, neturintys buveinės ar filialo Kauno mieste, taip pat gali pakankamai operatyviai pristatyti kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai bei užtikrinti kokybišką, skubią ir savalaikę pagalbą pacientams. Tą patvirtina ir kitų perkančiųjų organizacijų praktika. Nors apeliaciniame skunde trečiasis asmuo nurodo, kad poreikį sutrumpinti kraujo ir jo komponentų pristatymo terminą iki 0,5 valandos lėmė ir ligoninėje susidariusi ekstremali padėtis (pacientų mirtis), įrodymų, patvirtinančių, jog ligoninės praktikoje iš tikrųjų būtų buvę pacientų mirčių, kurias lėmė kraujo ir jo komponentų pristatymas ilgiau kaip per 0,5 valandos, nepateikė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovams pavesta transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, o neturint reikiamos kraujo grupės komponentų atsargų, ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Lietuvos teismų praktikoje ne kartą buvo nurodyta, jog, nepaisant to, kad perkančioji organizacija negali daryti įtakos tiekėjų buveinės/padalinių vietai, pirkimo sąlygos dėl kraujo ir jo komponentų pristatymo skubiais atvejais turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Pasak ieškovo, apeliaciniame skunde paminėta Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-1852/2012 neturi jokio ryšio su nagrinėjama civiline byla.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės sudarė pagrindą pirmosios instancijos teismui iš dalies tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus ir pripažinti atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ sąlygų 12 punktą bei 5 priedo 23 punktą negaliojančiais, panaikinti atsakovo VšĮ Kauno klinikinės ligoninės 2012 m. rugsėjo 20 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas pirkimo laimėtoju, pripažinti negaliojančia 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 439, išsaugant iš šios sutarties kylančias teises ir pareigas trims mėnesiams.

17Atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“, pateikė konkurso sąlygas (1 t., 20-40 b. l.). Konkurso sąlygų 12 punkte perkančioji organizacija numatė, jog prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. Prekių pristatymo vieta ? VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, Laisvės al. 17, Kaune, ligoninės filialas V. Putvinskio g. 3, Kaune. Konkurso sąlygų 5 priedo, kuriame pateiktas Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, 23 punkte numatyta, jog prekes, kurios užsakomos prieš parą, tiekėjas tiekia sekančią darbo dieną. Ekstriniais atvejais prekes, kurios užsakomos tą pačią dieną, tiekėjas tiekia tą pačią dieną ne ilgiau nei per 8 valandas nuo užsakymo priėmimo. Perkančioji organizacija 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu informavo tiekėjus, kad viešojo pirkimo komisijos posėdyje „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“ atviro konkurso būdu nutarta pakeisti konkurso sąlygų 12 punktą, sutrumpinant laiką, per kurį skubiais atvejais tiekėjas turi įvykdyti užsakymą, nuo 8 valandų iki 0,5 valandos, taip pat konkurso sąlygų 29 punktą, nurodant, jog pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. rugpjūčio 20 d., 10 val. 00 min. (1 t., 41 b. l.). Perkančioji organizacija 2012 m. rugpjūčio 10 d. raštu informavo tiekėjus, kad viešųjų pirkimų komisija, gavusi konkurso dalyvio paklausimą, komisijos posėdyje „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“ atviro konkurso būdu, nutarė pakeitus konkurso sąlygų 12 punktą, pakeisti ir konkurso sąlygų priedo Nr. 5 „Sutarties projektas“ 23 punktą, jame nurodant, jog ekstriniais atvejais prekes, kurios užsakomos tą pačią dieną, tiekėjas tiekia tą pačią dieną ne ilgiau nei per 0,5 valandos nuo užsakymo priėmimo (1 t., 44 b. l.). VšĮ Nacionalinis kraujo centras pateikė atsakovui pretenziją dėl kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų, kuria prašė pakeisti perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo sąlygų 12 punktą, nes jis diskriminuoja tiekėjus, neturinčius buveinės Kaune (1 t., 45-46 b. l.). Atsakovas ieškovo pretenzijos netenkino (1 t., 47 b. l.). Nepaisant to, kad ieškovas ginčijo pirkimo sąlygas, jis perkančiajai organizacijai pasiūlymą pateikė, atsakovas jį vertino, sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju paskelbė trečiąjį asmenį UAB „Kraujo donorystės centras“ (1 t., 95-96, 151 b. l.). Ieškovas pateikė pretenziją, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, taip pat atsakovo pranešimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas pirkimo laimėtoju (2 t., 18-21). Atsakovas pretenziją atmetė kaip nepagrįstą (2 t., 22-23 b. l.). Atsakovas su trečiuoju asmeniu 2012 m. spalio 23 d. sudarė viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį (2 t., 141-145).

18VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007; ir kt.) aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

19Kaip jau minėta, perkančioji organizacija paskelbtose konkurso sąlygose nurodė, jog skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. Pirkimo vykdymo eigoje perkančioji organizacija, pakeisdama konkurso sąlygų 12 ir 29 punktus, sąlygų priedo Nr. 5 „Sutarties projektas“ 23 punktą, skubių užsakymų įvykdymo terminą sutrumpino nuo 8 valandų iki 0,5 valandos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog perkančiosios organizacijos nustatytos pirkimo sąlygų 12 punkto bei 5 priedo 23 punkto sąlygos (po jų pakeitimo) riboja konkurenciją ir prieštarauja VPĮ įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principams. Teisėjų kolegija, iš esmės priimdama pirmosios instancijos teismo išvadas, negali sutikti su trečiojo asmens apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

20Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Nagrinėjamu atveju buvo keliamas klausimas dėl konkurso sąlygų teisėtumo, tai yra dėl teisėtumo tos sąlygų dalies, kur buvo numatyta, jog skubiais atvejais tiekėjas kraujo užsakymus turi priimti ir vykdyti ištisą parą, o tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 0,5 valandos. Sprendžiant šį klausimą svarbu nustatyti, ar perkančioji organizacija, nustatydama tokią sąlygą, ją pakankamai pagrindė. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Teisėjų kolegija negali nesutikti su tuo, jog pirkimo objektas yra susijęs su vertybėmis, turinčiomis ypatingą svarbą, tai yra su žmogaus sveikata ir gyvybe. Šią aplinkybę įvertino ir pirmosios instancijos teismas. Tačiau nagrinėjamu atveju pirkimo objekto svarba nėra pakankama nustatyti reikalavimą skubos atvejais kraują ir jo komponentus pristatyti per 0,5 valandos. Toks itin mažos trukmės terminas nelaikytinas teisingu, be to, nustatant 0,5 valandos terminą skubiais atvejais pristatyti pirkimo objektu esančius dalykus, tiekėjui faktiškai perkeliama perkančiosios organizacijos pareiga sveikatos priežiūros įstaigoje užtikrinti atitinkamą kraujo ir jo komponentų rezervą. Į bylą pateiktas VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Traumatologijos punkto vedėjui, ėjusiam ligoninės direktoriaus (vyr. gydytojo) pareigas, R. K. adresuotas gydytojos transfuziologės tarnybinis pranešimas dėl kraujo ir jo komponentų pristatymo terminų (1 t., b. l. 97), nelaikytinas pakankamu pagrindu nuspręsti dėl būtinybės konkurso sąlygose pirmiau nustatytą maksimalios 8 valandų trukmės skubaus užsakymo įvykdymo terminą sutrumpinti vos iki 0,5 valandos trukmės. Nors tarnybiniame pranešime nurodoma, kad ir anksčiau skubūs užsakymai buvo įvykdomi greitai, todėl konkurso sąlygos buvo pakeistos siekiant oficialiai įteisinti tokį laikotarpį, tačiau bylos medžiaga patvirtina, jog pagal ankstesnę – 2011 m. kovo 10 d. Kraujo ir jo komponentų pirkimo-pardavimo sutartį prekių pristatymo terminas skubiais atvejais buvo nustatytas 8 valandų trukmės (1 t., 58-61 b. l.). Tokį terminą tinkamu bei pakankamu atsakovas laikė ir paskelbdamas šį pirkimo konkursą, tačiau vėliau, pakeisdamas konkurso sąlygą, nustatytą terminą sutrumpino iki 0,5 valandos. Dėl šios priežasties nelaikytinas pagrįstu skundo argumentas, jog 0,5 valandos trukmės terminas esą nustatytas siekiant oficialiai įtvirtinti praktikoje jau taikytą terminą. Jeigu tokia aplinkybė atitiktų tikrovę, perkančioji organizacija šį terminą būtų nurodžiusi parengdama ir paskelbdama pirkimo konkurso sąlygas, bet ne žymiai vėliau keisdama paskelbtas konkurso sąlygas. Be to, į bylą buvo pateiktos kitų sveikatinimo funkcijas atliekančių organizacijų (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės), kurios taip pat vykdo kraujo ir jo komponentų viešuosius pirkimus, parengtos pirkimų sąlygos, iš kurių matyti, kad šios perkančiosios organizacijos pirkimo objektų pristatymo skubiais atvejais terminą nustato nuo 1 valandos iki 8 valandų (1 t., 48-57). Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė atsakovo poreikių ir ieškovo objektyvių galimybių juos patenkinti, kad teismas, nustatydamas atsakovo poreikį, negalėjo formaliai taikyti lyginamojo su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis metodo, o privalėjo įvertinti aplinkybes, ar ligoninė pati turi kraujo centrą, ar šią paslaugą visa apimtimi perka iš trečiųjų asmenų. Šiuo atveju pažymėtina, jog teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas privalo turėti atitinkamą kraujo rezervą, kurį įpareigoja turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“. Šio įsakymo 1.2 ir 1.3 punktuose numatyta, jog asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovams pavesti transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, o neturint reikiamos kraujo grupės komponentų atsargų, ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Ministro įsakyme sveikatos priežiūros įstaigos nėra diferencijuojamos priklausomai nuo to, ar jos turi kraujo centrą, ar reikalingą paslaugą perka tik iš trečiųjų asmenų, atitinkamai nėra nustatomi ir skirtingi reikalavimai kraujo rezervui užtikrinti. Minėtu įsakymu kiekvienam sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovui nustatyta pareiga pavesti transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą. Tai reiškia, kad būtent perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ligoninės dydį, teikiamų paslaugų rūšis ir apimtį, veiklos sritis, skyrius ir pan., privalo įvertinti savo poreikius ir užtikrinti, jog ligoninėje būtų pakankamas kraujo rezervas tam, jog būtų užkirstas kelias grėsmės žmogaus gyvybei ar sveikatai atsiradimui. Be to, kaip teisingai pažymėta ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą, nors trečiasis asmuo ir nurodo, kad poreikį sutrumpinti kraujo ir jo komponentų pristatymo terminą iki 0,5 valandos trukmės taip pat lėmė ligoninėje susidariusi ekstremali padėtis – pacientų mirties atvejai, kurių skubiais atvejais pristačius kraują būtų galima išvengti, įrodymų, patvirtinančių, kad ligoninės praktikoje iš tikrųjų buvo pacientų mirties atvejų, kuriuos lėmė kraujo ir jo komponentų pristatymas per ilgesnį kaip 0,5 valandos nuo užsakymo pateikimo terminą, nepateikta. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog byloje nėra duomenų, kurie leistų sutikti su perkančiosios organizacijos sprendimu sutrumpinti skubiais atvejais prekių pristatymo terminą nuo 8 valandų iki vos 0,5 valandos trukmės ir atitinkamai pakeisti pirkimo konkurso sąlygas. Kaip jau minėta, toks pirkimo sąlygų pakeitimas buvo padarytas jau paskelbus apie vykdomą pirkimą, todėl gali būti vertinamas kaip siurprizinis dalyvauti pirkime ketinusių potencialių tiekėjų ir/arba dalyvavusių tiekėjų atžvilgiu.

21Be to, vertinant tokio itin trumpo užsakymų įvykdymo termino nustatymą, darytina išvada, jog per maksimalią 0,5 valandos trukmę kraują ir jo komponentus atsakovui gali pristatyti tik tie tiekėjai, kurie veikia (turi buveines arba filialus) Kauno mieste arba šalia jo, tačiau pirkimo sąlygos dėl kraujo ir jo komponentų pristatymo skubiais atvejais turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, kurie neturi buveinės ar filialo artimoje ligoninės veiklos teritorijoje. Tuo atveju, jeigu yra reali būtinybė dėl objektyvių aplinkybių sutrumpinti kraujo ir jo komponentų pristatymo terminą skubiais atvejais, tai turi būti daroma užtikrinant interesų pusiausvyrą, neviršijant tų priemonių, kurios būtinos tikslui pasiekti.

22Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo organizuoto pirkimo sąlygos neatitiko tinkamo tiekėjų konkurencijos varžymo, o perkančioji organizacija, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, neįrodė tokį varžymą pateisinančių aplinkybių, neįtikino, jog jos siekiami tikslai negalėjo būti pasiekti mažiau varžančiomis priemonėmis. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog pirkimo dokumentuose išdėstyti reikalavimai skubiais atvejais užsakymus įvykdyti per 0,5 valandos, neatitiko VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų ir buvo diskriminacinio pobūdžio, todėl pripažintina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada dėl perkančiosios organizacijos padaryto VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugotinos trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kad per šį terminą atsakovas privalo pakartotinai atlikti viešojo pirkimo procedūras ir spręsti dėl tolesnės jų baigties. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, inter alia neteisėtų pirkimo sąlygų nustatymą, būtina spręsti dėl tokių veiksmų padarinių. Kasacinio teismo yra pasisakyta, kad kai teismas pagal pareikštą reikalavimą ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes to paties pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos (jei jos buvo sustabdytos) arba kartojamos (jeigu pirkimas jau buvo baigtas sudarius sutartį) pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs konkurso sąlygų neteisėtumo faktą, dėl pirkimo nutraukimo nepasisakė. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas patikslintinas atitinkamai papildant jo rezoliucinę dalį. Be to, atsižvelgiant į taikomas pasekmes, nepripažintini pagrįstais trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentai, jog teismas turėjęs atsižvelgti į tai, kad ieškovas dalyvavo konkurse ir pateikė pasiūlymą, kurio kaina buvo didesnė nei pateikta laimėjusio trečiojo asmens, kad daugiau tiekėjų teikti perkančiosios organizacijos perkamą paslaugą ? tiekti kraują ir jo komponentus – Lietuvoje nėra, todėl naujo konkurso skelbimas būtų betikslis.

24Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras pateikė teismui prašymą priteisti 4 860 Lt bylinėjimosi išlaidas, patirtas advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, pridėjo šias išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.14 p. numatytas 1,5 koeficientas, kurio pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (nuo 2013 m. sausio 1 d. ? 1 000 Lt). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šį koeficientą, į bylos apimtį, taip pat į tai, kad ieškovą nuo pat proceso pradžios atstovavo ta pati advokatė, tai yra, kad ieškovą atstovavusiai advokatei rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą bylos aplinkybės buvo gerai žinomos, įvertinusi tai, jog ginčas vyko dėl su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių santykių, viešųjų pirkimų teisės srityje reikalingos specialios ir specifinės teisinės žinios, o tai lemia, jog byla šiais aspektais laikytina pakankamai sudėtinga, sprendžia, kad netenkinus trečiojo asmens apeliacinio skundo, ieškovui iš trečiojo asmens priteistina 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, jo rezoliucinę dalį papildant šiuo sakiniu: „Nutraukti atsakovo viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės 2012 m. birželio 7 d. paskelbto viešojo pirkimo „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“ procedūras (pirkimo Nr. 122932)“.

27Priteisti ieškovui viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui (juridinio asmens kodas: 126413338) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas: 110509057) 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Patikslinto ieškinio pareiškime ieškovas taip pat nurodė, kad nuo 2013 m.... 6. Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir UAB „Kraujo donorystės... 7. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sąlygų reikalavimas skubius užsakymus dėl... 8. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovas pretenzijos dėl konkurso... 9. Trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepime į ieškinį... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimu patikslintą... 11. Teismas padarė išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytos pirkimo... 12. Patenkinęs ieškovo reikalavimus dėl ginčijamų viešo pirkimo sąlygų... 13. Trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ apeliaciniu skundu prašo... 14. Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į apeliacinį skundą... 15. Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras atsiliepimu į apeliacinį skundą... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 17. Atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“,... 18. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 19. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija paskelbtose konkurso sąlygose... 20. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 21. Be to, vertinant tokio itin trumpo užsakymų įvykdymo termino nustatymą,... 22. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo organizuoto pirkimo sąlygos... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje... 24. Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras pateikė teismui prašymą... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti iš esmės... 27. Priteisti ieškovui viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui (juridinio...