Byla 2-2427-390/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės viešosios įstaigos „Nacionalinis kraujo centras“ atstovei advokatei Astai Jakutytei-Sungailienei, atsakovės viešosios įstaigos „Kauno klinikinė ligoninė“ atstovei Nelei Mištautienei, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atstovei advokato padėjėjai Neringai Šalčiuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Nacionalinis kraujo centras“ patikslintą ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Kauno klinikinė ligoninė“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

Nustatė

2ieškovė VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ patikslintu ieškiniu (t. II, b.l. 4-13) prašo:

3Panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ sprendimą – 2012.08.22 rašą „Dėl pretenzijos „Kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų“ (pirkimo Nr. 122932)“ Nr. 3V-2373 (1.10);

4Pripažinti viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (Pirkimo Nr. 122932) sąlygų 12 p. bei 5 priedo („Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis“) 23 p., kuriuose nustatyta, jog skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 val., prieštaraujančiais imperatyviems, VPĮ 23 straipsnyje įtvirtintiems, skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei proporcingumo principams.

5Panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ sprendimą – 2012.10.02 rašą Dėl pretenzijos „dėl 2012-09-20 viešojo pirkimo komisijos sprendimų“.

6Panaikinti 2012-09-20 perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

7Panaikinti 2012-09-20 perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą – 2012-09-20 pranešimą Nr. 3V-2663(1.10), kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo pripažintas atitinkančiu minimalius kvalifikacijos reikalavimus, todėl įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas laimėtoju.

8Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodo, kad 2012-06-07 VšĮ Kauno klinikinė ligoninė paskelbė Kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo atvirąjį konkursą (pirkimo Nr. 122932). Konkurso pirkimo sąlygų 12 p. nustatė, kad: „prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. 2012-08-06 raštu „Dėl viešojo konkurso „Kraujo ir jo komponentų pirkimas“ Nr. 3V-2242 91.10.)“ Perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad viešojo pirkimo komisija nusprendė pakeisti vykdomo viešojo pirkimo konkurso sąlygų 12 p. nustatant, kad: „prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 0,5 valandos. Tokiu būdu, priimtais viešojo pirkimo konkurso sąlygų 12 p. pakeitimais buvo ženkliai sutrumpintas skubių užsakymų įvykdymo laikas. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų pakeitimą ženkliai sumažinant prekių pristatymo terminą skubių užsakymų atveju motyvavo tuo, jog ligoninėje nėra laikomos tam tikrų kraujo komponentų atsargos, todėl būtina užtikrinti minimalų kraujo komponentų pristatymo terminą ekstriniais atvejais. Tačiau, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ 1.2. ir 1.3 p., asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovams pavesta transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, o neturint reikiamos kraujo grupės komponentų atsargų, ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Taigi, perkančioji organizacija, būdama asmens sveikatos priežiūros įstaiga, privalo pati užtikrinti atitinkamą kraujo komponentų rezervą ir taip užkirsti kelią grėsmei žmogaus gyvybei ar sveikatai atsirasti, o ne visiškai perkelti šią pareigą kraujo komponentų tiekėjui (tuo labiau tai grįsdama galimų nuostolių atsiradimu), ir nenumatytais atvejais nustatyti protingus terminus trūkstamiems kraujo komponentams pristatyti. Pažymi, kad Lietuvos teismų praktikoje ne kartą buvo nurodyta, jog, nepaisant to, kad perkančioji organizacija negali daryti įtakos tiekėjų buveinės/padalinių vietai, pirkimo sąlygos dėl kraujo ir jo komponentų pristatymo skubiais atvejais turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Nacionalinis kraujo centras v. VšĮ Kauno ligoninė, bylos Nr. 2A-1172/2011; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis VšĮ Nacionalinis kraujo centras v. VšĮ Klaipėdos ligoninė, bylos Nr. 2A-1189/2010). Kitos perkančiosios organizacijos (pvz., VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas, VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė ir kt.) taip pat vykdančios kraujo ir jo komponentų pirkimus, skubiais atvejais minimaliu pristatymo terminu laiko 1-8 val. Perkančioji organizacija pakeisdama konkurso sąlygas ir be jokio pagrindo nustatydama reikalavimą skubių užsakymų atvejais pristatyti prekes per itin trumpą terminą - 0,5 val., nepagrįstai apribojo konkurenciją, taip pažeisdama skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Tiekėjai, neturintys buveinės ar filialo Kauno mieste taip pat pakankamai operatyviai gali pristatyti kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai bei užtikrinti kokybišką, skubią ir savalaikę pagalbą pacientams, ką patvirtina ir kitų perkančiųjų organizacijų praktika. Tuo tarpu per 0,5 val. kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai iš esmės gali pristatyti tik vienas tiekėjas - UAB „Kraujo donorystės centras“, vienintelis turintis buveinę Kauno mieste. Nei ieškovė, nei kitas potencialus tiekėjas neturi galimybės įvykdyti konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo (skubos tvarka pristatyti prekes per 0,5 val.), net ir pasitelkę trečiuosius asmenis, kaip nurodo perkančioji organizacija, kadangi tai galėtų būti tik vienas kraujo donorystės licenciją turintis ūkio subjektas, veikiantis Kauno mieste - UAB „Kraujo donorystės centras“ - ieškovės ir kitų galimų tiekėjų konkurentas šioje srityje. Taigi, perkančiosios organizacijos pasirinktos priemonės viešajam interesui (pacientų gyvybei ir sveikatai) užtikrinti yra neproporcingos ir diskriminuojančios potencialius tiekėjus bei iš esmės sukuriančios sąlygas dalyvauti konkurse tik vienam tiekėjui - UAB „Kraujo donorystės centras“. Tuo tarpu nustačius ilgesnį prekių pristatymo terminą ne tik nebūtų sukeltas pavojus pacientų gyvybei ir sveikatai, kadangi, kaip matyti iš praktikos, kitos perkančiosios organizacijos taiko daug ilgesnius šių prekių pristatymo terminus skubiais atvejais, bet taip pat užtikrintas ir viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas bei viešojo intereso ir privačių (potencialių tiekėjų) interesų pusiausvyra. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų pakeitimas, nustatant reikalavimą, kad skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 val. yra perteklinis ir ribojantis potencialių tiekėjų, galinčių dalyvauti pirkime, skaičių, neužtikrinantis veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos bei nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų tinkamą vykdymą, taigi nustatant šį reikalavimą buvo akivaizdžiai pažeisti VPĮ 3 str. įtvirtinti viešųjų pirkimų principai. Taip pat nurodo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. kraujo donorystės įstaigomis galės būti tik viešosios įstaigos, tuo tarpu tiekėjo, kurį perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija skundžiamais 2012-09-20 sprendimais pripažino atitinkančiu pirkimo sąlygose keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir paskelbė konkurso laimėtoju, teisinė forma yra ne viešoji įstaiga, o uždaroji akcinė bendrovė. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 80 p., pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju bus sudaroma 36 mėn. laikotarpiui, tuo tarpu nuo 2013 m. sausio 1 d. skundžiamu sprendimu laimėtoju pripažintas tiekėjas neturės kraujo donorystės įstaigos statuso, taip pat galimai ir privalomos licencijos, taigi negalės vykdyti su perkančiąją organizacija sudarytos pirkimo sutarties. Vadovaujantis išdėstytu, darytina išvada, kad tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ neatitinka konkurso sąlygų keliamų kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų 14.6 p., numatančių, kad tiekėjas turi teisę verstis medicininių priemonių mažmeninės ar didmeninės prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, taigi šis tiekėjas taip pat negalėjo būti skundžiamu 2012-09-20 perkančiosios organizacijos sprendimu būti pripažintas ir konkurso laimėtoju.

10Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ prašo patikslintą ieškinį atmesti, skirti ieškovei baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (t. II, b.l. 64-71). Nurodo, kad reikalavimas, jog skubūs užsakymai dėl kraujo pateikimo turi būti įvykdyti per 0,5 val. buvo suformuotas neatsitiktinai, o atsižvelgiant į Kauno klinikinės ligoninės darbuotojų tarnybinius pranešimus, kuriuose buvo nurodyta, kad prieš tai buvęs Konkurso sąlygų reikalavimas, jog skubūs užsakymai būtų vykdomi per 8 val. arba kituose ligoninėse taikomas reikalavimas, kad skubūs užsakymai būtų vykdomi per 1 val. (dėl ligoninėje esančių akušerijos ir kitų skyrių ūmaus gausaus kraujavimo rizikų buvimo ir nesenų su tuo susijusių mirčių atvejų), neatitinka Kauno klinikinės ligoninės poreikių, pažeidžia Kauno klinikinės ligoninės pacientų, kuriems yra reikalingas kraujo perpylimas, teises ir teisėtus interesus, pažeidžia viešąjį interesą dėl tinkamos sveikatos apsaugos. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ bei LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-591 „Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 200 pakeitimo“ yra nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos transfuzijos, vadovams pavesta transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, o neturint reikiamos kraujo grupės komponentų atsargų, ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Perkančioji organizacija veikia atsižvelgdama į šiuos įsakymus. Įsakymuose yra nurodyta, kad vadovams pavesta transfuzijų komisijoms nustatyti kraujo komponentų poreikį bei užtikrinti jų rezervą, tačiau nenurodyti būdai kaip tai turi būti padaryta. Šiuos būdus, atsižvelgdamas į ekonomiškumo, tikslingumo, proporcingumo ir viešojo intereso principus parenka vadovas. Vienas iš būdų - šios paslaugos pirkimas. Jeigu atsakovė ligoninėje (kaip kad didžiosios ligoninės kaip pvz. Kauno klinikos) turėtų kraujo centrus, jam Konkursu perkama paslauga būtų nereikalinga apskritai. Atsakovės ligoninėje yra užtikrintas kraujo komponentų rezervas pirmajai pagalbai suteikti (palaikyti paciento gyvybę nepadarant žalos jo sveikatai lašinant tinkamus kraujo komponentus ir 0 Rh D neigiamus eritrocitus iki 0,5 val.). Kadangi ligoninei dėl trumpo galiojimo laiko yra ekonomiškai nenaudinga laikyti dideles kraujų komponentų atsargas ir jų nesunaudojus, jas nurašyti, ligoninė minėtas paslaugas perka. Pažymi, kad skubūs kraujo komponentų užsakymai pastaruoju metu po keleto mirčių atvejų ir taip praktikoje buvo vykdomi per 0,5 val. taip buvo sutarta su tiekėju. Šiuo atveju, ligoninė nustatydama, jog skubūs užsakymai turi būti vykdomi per 0,5 val. siekia ne pakeisti praktiką (kuri ir taip buvo pakeista dėl aukščiau minėtų atsitikimų), o aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti, kokių jai paslaugų ir kokiais terminais reikia, siekiant užtikrinti pacientų sveikatą ir gyvybę. Kraujo poreikio ir rezervo nustatymas bei kraujo poreikis ūmaus ir gausaus ligonio gyvybei pavojingais ekstra atvejais skiriasi. Akivaizdu, jog jeigu būtų įmanoma nustatyti visus kraujo perpylimui poreikio atvejus, Konkurse skelbiamo skubių (extra) atvejų kraujo pristatymo poreikio nebūtų, nebūtų ir Sveikatos ministro skelbiamo poreikio ligonio gyvybei grėsmingais atvejais perpilti 0 Rh D neigiamus eritrocitus. Ieškovės argumentas, jog kitos įstaigos taiko kitokius kraujo komponentų pateikimo terminus skubiais atvejais, yra nepritaikomas atsakovės atveju, nes kiekviena ligoninė nusistato pagal savo galimybes rezervą, iš kurio galėtų palaikyti pacientų gyvybes extra atveju, atsižvelgiant į rezervą, nustatomi terminai papildomiems kraujo komponentams pateikti. Atsakovės atveju, rezervo užtektų extra ūmaus ir gausaus kraujavimo atvejams pusei valandos. Pažymi, kad ieškovė pretenzijos atsakovei dėl Konkurso sąlygų, nustatančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl teisinės formos) nepateikė, vadinasi su Konkurso sąlygomis sutiko. Pateikta antroji pretenzija buvo dėl konkurso sąlygų, todėl perkančioji organizacija turėjo teisę jos nenagrinėti ir nestabdyti viešųjų pirkimų procedūrų. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nagrinėti pretenziją ir jos netenkinti, kas sustabdė procedūras ir sutarties pasirašymas buvo atidėtas dar 15 dienų terminui (VPĮ 2 str. 22 d.). Taigi, ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jos argumentai dėl Konkurso sąlygų pareikšti pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kaip teisiškai nereikšmingi ir nenagrinėtini. Iki 2013-01-01 kol įsigalios Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 2 str. 4 d., kur kraujo donorystės įstaiga apibrėžiama kaip Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka licencijuota viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar jos padalinys, trečiasis asmuo turi pakankamai laiko pakeisti savo teisinę formą į viešąją įstaigą, kas bus reikalinga toliau siekiant tinkamai vykdyti savo pareigas pagal sutartį, t.y. tiekiant kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai. Nei perkančioji organizacija, nei ieškovė negali kištis į UAB „Kraujo donorystės centras“ vykdomą ūkinę - komercinę veiklą ir reikalauti, kad pastaroji, dar neįsigaliojus jos veiklą reguliuojančių įstatymui pakeitimui, pakeistų savo teisinę formą. Atsakovės teigimu, VšĮ Nacionalinis kraujo centras savo veiksmais t.y. pateikdama visiškai nepagrįstą ieškinį, o paskui patikslintą ieškinį akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, gaišina atsakovę ir teismą, taip pat pirkimo procedūras, tokiu būdu pažeidžiant Kauno klinikinės ligoninės pacientų teisėtus lūkesčius, susijusius su jų poreikių tenkinimu sveikatos apsaugos srityje bei viešąjį interesą. Esant šioms aplinkybėms ieškovei skirtina CPK 95 straipsnyje numatyta bauda.

11Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t, II, b.l. 100-109). Nurodo, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ teikė kraujo komponentus ieškovui pagal anksčiau sudarytą viešojo pirkimo sutartį. VšĮ Kauno klinikinės ligoninės ir jos transfuziologų prašymu, ligoninei kraujo komponentus pristatinėjo skubos tvarka per 0,5 val. Būtinybė ir sutarimas kraujo komponentus pristatyti per greitesnį - 0,5 val. terminą nei būtų leidžiama pagal galiojusią Viešojo pirkimo sutartį, kilo Kauno klinikinės ligoninės transfuziologams, po kelis kart praktikoje pasitaikiusių ūmaus ir gausaus kraujavimo atvejų, įvertinus laiką, kurio pakanka ligoninės turimomis atsargomis palaikyti pacientų gyvybę, iki kol bus papildytos kraujo perpylimui reikalingos kraujo komponentų atsargos. Pažymi, jog kraujo komponentų atsargų laikymas ir pastovus papildymas reikalauja daug ekonominių išteklių (kraujo komponentų trumpas galiojimo laikas, sudėtingos laikymo sąlygos, nurašymo rizika nepanaudojus, sudėtingas sveiko kraujo, jo komponentų ir paruošimas). Todėl yra poreikis, jog šią paslaugą teiktų kraujo centrai, kurie dėl pastovios kraujo apyvartos, pasiūlos ir paklausos, gali tinkamiau kaupti ir panaudojimui pateikti turimus kraujo komponentus, atsižvelgdami į likusį jų galiojimo laiką. Tai ypatingai svarbu, tokioms ligoninėms kaip Kauno klinikinė ligoninė, kuriuose dėl esančių akušerijos, chirurginio ir kitų skyrių rizikų, dėl ūmaus ir gausaus kraujavimo (skubūs atvejai), reikalingų kraujo komponentų poreikis negali būti tiksliai apskaičiuojamas. Trečiojo asmens nuomone, Konkurso sąlygos negalėtų sukelti tam tikrų pagrįstų nepatogumų (sunkumų) ieškovei, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė turi filialus visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, iš, kurių teikia kraujo komponentų pristatymo klientams ir kitas paslaugas. Šio pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims, taigi, ir konstitucinėms vertybėms. Prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Nagrinėjamu atveju, viešasis interesas apsaugoti pažeidžiamą visuomenės grupę, t.y, asmenis, kuriem reikalingas kraujo perpylimas, užtikrinant kraujo tiekimo gydymo įstaigai pagal jos poreikius nepertraukiamumą, turi būti ginamas prioritetiškai. Nurodo, kad trečiasis asmuo atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus 14.6 p. Trečiasis asmuo turi teise verstis medicininių priemonių mažmeninės ar didmeninės prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė įstatymo nustatytais terminais neginčijo ir neginčija pirkimo Sąlygų, nustatančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus dėl tiekėjų teisinės formos. Kadangi perkančiajai organizacijai kraujas ir jo komponentai reikalingi ir iki 2013-01-01 d., kol dar nėra įsigaliojusi Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo nuostata dėl pakeistos kraujo donorytės ištaigos sąvokos, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlygose nusistatytas reikalavimas, kad tiekėjo teisinė forma privalo būti viešoji įstaiga, būtų nepagrįstas ir dirbtinai ribotų konkurenciją. Pažymi, kad trečiasis asmuo turi pakankamai laiko pakeisti savo teisinę formą į viešąją įstaigą, kas bus reikalinga toliau siekiant tinkamai vykdyti savo pareigas pagal sutartį, t.y. tiekiant kraują ir jo komponentus perkančiajai organizacijai. Ieškovas negali kištis į UAB „Kraujo donorystės centras“ vykdomą ūkinę - komercinę veiklą ir netiesiogiai reikalauti (per perkančiąsias organizacijas), jog jis, dar neįsigaliojus jo veiklą reguliuojančių įstatymui pakeitimui, pakeistų savo teisinę formą.

12Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslintus ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė juos patenkinti. Taip pat prašė panaikinti 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 439, sudarytą tarp atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė ir trečiojo asmens UAB „Kauno donorystės centras“.

13Atsakovės ir trečiojo asmens atstovės teismo posėdžio metu prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti.

14Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė 2012 m. birželio 7 d. paskelbė Kraujo ir jo komponentų viešojo pirkimo atvirąjį konkursą (pirkimo Nr. 122932). Konkurso pirkimo sąlygų 12 punktas nustatė, kad „prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Kauno klinikinė ligoninė Josvainių g. 2. Laisvės al. 17, Kaune, ir ligoninės filialas V. Putvinskio g. 3, Kaune. Transportavimo metu kraujas ir jo komponentai turi būti laikomi tam tikroje temperatūroje“. Byloje taip pat nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 6 d. atsakovė informavo tiekėjus, kad pakeičia viešojo pirkimo konkurso sąlygų 12 punktą nustatant, kad „prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 0, 5 valandos. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Kauno klinikinė ligoninė Josvainių g. 2. Laisvės al. 17, Kaune, ir ligoninės filialas V. Putvinskio g. 3, Kaune. Transportavimo metu kraujas ir jo komponentai turi būti laikomi tam tikroje temperatūroje“. Ieškovė mano, kad pakeičiant ir sutrumpinant skubių užsakymų įvykdymo laiką atsakovė ribojo konkurenciją bei pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo – (toliau VPĮ ) 3 straipsnyje nustatytus nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, kad LR Kraujo donorystės įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatos nustato, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus nuostatoms, jog kraujo įstaiga apibrėžiama kaip licencijuota viešoji įstaiga, o tuo tarpu laimėjęs konkursą trečiasis asmuo yra pelno siekiantis privatus asmuo. Ieškovės nuomone, tokiu atveju tiekėjas laimėjęs konkursą neatitinka minimalių viešame pirkime tiekėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir negalės vykdyti viešojo prekių pirkimo sutarties. Ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas, tačiau jos atsakovės buvo išnagrinėtos ir nepatenkintos. Taigi, nagrinėjamoje byloje tarp šalių kyla ginčas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, o taip pat dėl viešųjų pirkimų organizavimo.

16Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama kokybiškų prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. VPĮ vešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Pabrėžtina, kad skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymasis labai svarbus ir nustatant konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija turi sudaryti ir nustatyti visiems tiekėjams vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Nustatytos konkurso sąlygos turi būto objektyvios ir taikomos vienodai visiems tiekėjams.

17Kaip matyti iš bylos duomenų, kad konkurso laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“. Su šiuo laimėtoju nuspręsta sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovė tvirtina, kad perkančioji organizacija pakeisdama konkurso sąlygas ir nustatydama reikalavimą skubių užsakymų atvejais pristatyti prekes per itin trumpą terminą – 0, 5 val., nepagrįstai apribojo konkurenciją bei pažeidė skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus. Taip pat teigia, kad pakeistos konkurso sąlygos nustatytos išimtinai vienam tiekėjui, o perkančiosios organizacijos motyvai, jog ligoninėje nėra laikomos tam tikrų kraujo komponentų atsargos ir dėl to būtina užtikrinti minimalų kraujo komponentų pristatymo terminą ekstriniais atvejais yra nepagrįsti.

18Teismas įvertinęs bylos medžiagą ir byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus argumentus daro išvadą, kad perkančiosios organizacijos nustatytos Pirkimo sąlygų 12 punkto bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punkto sąlygos riboja konkurenciją ir prieštarauja V P Į įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principams.

19Atsakovės VšĮ Kauno klinikinės ligoninės paruoštų Kraujo ir jo komponentų atvirojo konkurso sąlygų 12 punktas nustatė, kad prekės tiekėjo transportu turi būti pristatomos per 24 val. nuo užsakymo pateikimo. Skubiais atvejais tiekėjas užsakymus priima ir vykdo ištisą parą, tokie užsakymai turi būti įvykdomi per 8 valandas (t. 1., b.l. 27). Vėliau perkančioji organizacija tiekėjus dalyvaujančius konkurse informavo, kad pakeičiamas konkurso sąlygų 12 punktas ir konkurso sąlygų priedo Nr. 5 „Sutarties projektas“ 23 punktu nustatoma, kad prekes, kurios užsakomos prieš parą, Tiekėjas tiekia sekančią darbo dieną. Ekstriniais atvejais prekes, kurios užsakomos tą pačią dieną, Tiekėjas tiekia tą pačią dieną ne ilgiau nei per 0,5 val. nuo užsakymo priėmimo. Atsakovė minėtų sąlygų pakeitimą motyvavo tuo, kad perkančioji organizacija pagal savo veiklos pobūdį yra gydymo įstaiga ir tikslu užtikrinti nepertraukiamą gyvybės gelbėjimo misiją, sutrumpino skubių užsakymų įvykdymo terminą. Atsakovė termino sutrumpinimo būtinumą motyvuoja dar ir tuo, kad buvo gautas ligoninės transfuzologo tarnybinis pranešimas dėl kraujo ir jo komponentų skubių pristatymo terminų (t. 1., b.l. 97). Teismo vertinimu, atsakovei sutrumpinti kraujo ir jo komponentų pristatymo terminą iki 0,5 val. būtinumo nebuvo, nes tam nebuvo pakankamo pagrindo. Atsakovė atitinkamo tyrimo ir analizės dėl tokio termino sutrumpinimo būtinumo nebuvo atlikusi, o atsakovės darbuotojo pateiktas tarnybinis pranešimas realaus įvertinimo sutrumpinti terminą iki minimumo patvirtinti negali. Bylos aplinkybės rodo, kad atsakovė pakeisdama ginčijamas pirkimo sąlygas neįsitikino ar visi tiekėjai dalyvavę pirkime galės per sutrumpintą sąlygose terminą realiai pristatyti prekes. Atsakovei buvo gerai žinoma aplinkybė, kad ieškovės buveinė yra Vilniuje ir ji Kauno mieste padalinio neturi ir, kad sutrumpinus terminus realiai kraujo negalės patiekti. Byloje taip pat yra pateikti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtina, jog kita gydymo įstaiga - LSMUL Kauno klinikos, esančios Kauno mieste ir vykdančios pirkimus dėl kraujo ir jo komponentų, tiekėjams skubiais atvejais kraujui patiekti terminą yra nustačiusi ne ilgesnį kaip 90 minučių (t 2., b. l. 127-128). Teismas taip pat sutinka su ieškovės ieškinio argumentacija, kad nustačius ilgesnį prekių pristatymo terminą nei nurodė atsakovė pakeistose pirkimo sąlygose nebus sukeltas pavojus pacientų gyvybei ir sveikatai, nes atsakovė būdama gydymo įstaiga ir užtikrindama pacientų teises privalo pati turėti kraujo rezervą. Tai atlikti atsakovę įpareigoja LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“. Taigi, nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad perkančioji organizacija iš pradžių buvo sudariusi tiekėjams vienodas sąlygas, o vėliau jas pakeisdama ir sudarydama nevienodas sąlygas dalyvauti konkurse visiems tiekėjams, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

20VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiajai organizacijai pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai vykdyti ketinimus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

21Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ laimėjęs konkursą yra pelno siekiantis privatus asmuo, o pagal LR Kraujo donorystės įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatą, įsigaliosiančią nuo 2013 m. sausio 1 d. kraujo įstaiga apibrėžiama kaip viešoji įstaiga ir dėl tokios priežasties trečiasis asmuo neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų keliamų tiekėjui. Teismas su tokia ieškovės argumentacija nesutinka.

22Kraujo donorystės įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostata, kuri įsigalioja tik nuo 2013 m. sausio 1 d. numato, kad kraujo donorystės įstaiga turi būti licencijuota viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar jo padalinys. Nustatyta, kad atsakovei nustatant konkurso sąlygas ir vykdant konkursą galiojančios Kraujo donorystės įstatymo normos nedraudė trečiajam asmeniui, kuris laimėjo konkursą verstis kraujo donorystės veikla. Taigi, trečiasis asmuo atitiko kvalifikacinius reikalavimus keliamus tiekėjams, kurie dalyvavo konkurse. Esant nurodytam teismas sprendžia, kad atsakovui nebuvo jokio pagrindo abejoti ir pripažinti, jog trečiasis asmuo neatitinka kvalifikacinių reikalavimų.

23Ieškovė pareikštais ieškinio reikalavimais prašo pripažinti atsakovės raštus, kuriais buvo išnagrinėtos ieškovės pretenzijos ir pripažintos nepagrįstomis bei sprendimą dėl pretenzijų išnagrinėjimo. Tačiau tokie ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinus reikalavimus dėl ginčijamų viešo pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, pripažinimo konkurso laimėtoju yra pertekliniai, todėl jie netenkintini. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir pripažintini viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (pirkimo Nr. 122932) sąlygų 12 punktas bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punktas, kuriuose nustatyta, kad skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0,5 val. negaliojančiais. Taip pat panaikintinas atsakovės priimtas spendimas dėl tiekėjo UAB „Kraujo donorystės centras pripažinimo konkurso laimėtoju.

24Pagal CPK 4238straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t.y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto reikalavimo dalyku ir pagrindu. Nagrinėjant bylą paaiškėjo, kad 2012 m. spalio 23 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu yra sudariusi viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Nustatyta, kad tokios sutarties sudarymo aplinkybės yra tiesiogiai susiję su atsakovės priimtais sprendimais dėl ginčijamo konkurso. Teismui panaikinus atsakovės sprendimą dėl trečiojo asmens konkurso pripažinimo laimėtoju, teismas savo iniciatyva panaikina tarp šalių sudarytą minėtą pirkimo-pardavimo sutartį kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms ( C K 1. 80 straipsnio 1 dalis). Panaikinus pirkimo-pardavimo sutartį ir atsakovės sprendimą dėl trečiojo asmens pripažinimo konkurso laimėtoju, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti laimėtoją ir iš naujo nustatyti tiekėjų eilę pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos išvadų 37 punktas, Teismų praktika Nr. 31., psl. 334).

25Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), spręstina dėl restitucijos taikymo. Konstatuotina, kad restitucija tokio tipo (kraujo ir jo komponentų) pirkime negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį įsigytas prekes ir jas panaudojus, būtų priteisiamos ir už šias prekes sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo parduotų prekių neįmanoma. Dėl to 2012 m. spalio 23 d. sudaryta sutartis Nr. 439 pripažįstama niekine netaikant restitucijos (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo objektu yra kraujas ir jo komponentai, t.y. gyvybiškai svarbi prekė pažeidžiamai visuomenės narių grupei – pacientams, kuriems būtinas kraujo perpylimas ir be kurios pastovaus tiekimo nėra įmanoma užtikrinti tinkamo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Pripažinus negaliojančia atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovė praranda galimybę įsigyti kraują ir jo komponentus, taigi kyla didelė grėsmė vienoms iš svarbiausių konstitucinių vertybių – asmenų sveikatai ir gyvybei. Todėl kraujo ir jo komponentų teikimo nutraukimas gali turėti neproporcingų pasekmių. Teismo vertinimu, viešojo intereso – ginčo pirkimo objekto – apsaugos tikslas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje Nr. 3K-3-155/2011 nurodytus griežtus, siaurai taikytinus kriterijus, kurių pagrindu viešasis interesas pirkimo objektu nusveria viešąjį interesą sąžiningu tiekėjų varžymusi, todėl yra poreikis sutarties šalims laikinai išsaugoti pripažinto niekiniu sandorio padarinius tam, kad perkančioji organizacija per šį laikotarpį galėtų vykdyti jos kompetencijai ir atsakomybei priklausančias pareigas dėl viešojo pirkimo procedūrų. Teismas nurodo, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugojamos trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Per šį terminą V š Į Kauno klinikinės ligoninė privalo pakartotinai tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras ir spręsti dėl tolesnės jų baigties.

26CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 93 str. 2 d. numatyta, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai.

27Ieškovė prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad patyrė 14832,18 Lt bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.), ieškovei prašomos priteisti išlaidos mažintinos iki 5000 Lt. Pateikdama ieškinį, ieškovė sumokėjo 1000 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 63), todėl vadovaujantis CPK 93 str., iš atsakovės ieškovei priteistina 400 Lt žyminio mokesčio.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270, 4239 straipsniais, teismas,

Nutarė

29Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

30Pripažinti atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (pirkimo Nr. 122932) sąlygų 12 punktą bei 5 priedo (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis) 23 punktą, kuriuose nustatyta, kad skubūs užsakymai turi būti įvykdyti per 0, 5 val., negaliojančiais.

31Panaikinti atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė 2012 m. rugsėjo 20 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažintas laimėtoju.

32Pripažinti negaliojančia 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 439 sudarytą tarp atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė ir trečiojo asmens UAB „Kraujo donorystės centras“. Išsaugoti iš 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 439 jos šalims kylančias teises ir pareigas trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

33Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

34Priteisti ieškovei V š Į Nacionalinis kraujo centras (į.k. 126413338) iš atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė (į.k. 302583800) 5400 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

35Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Vilijai... 2. ieškovė VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ patikslintu ieškiniu (t. II,... 3. Panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“... 4. Pripažinti viešojo pirkimo „Kraujas ir jo komponentai“ (Pirkimo Nr.... 5. Panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“... 6. Panaikinti 2012-09-20 perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė... 7. Panaikinti 2012-09-20 perkančiosios organizacijos VšĮ „Kauno klinikinė... 8. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. Nurodo, kad 2012-06-07 VšĮ Kauno klinikinė ligoninė paskelbė Kraujo ir jo... 10. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“... 11. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“... 12. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslintus ieškinio... 13. Atsakovės ir trečiojo asmens atstovės teismo posėdžio metu prašė... 14. Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Kauno klinikinė ligoninė... 16. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta... 17. Kaip matyti iš bylos duomenų, kad konkurso laimėtoju buvo pripažintas... 18. Teismas įvertinęs bylos medžiagą ir byloje dalyvaujančių asmenų... 19. Atsakovės VšĮ Kauno klinikinės ligoninės paruoštų Kraujo ir jo... 20. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiajai organizacijai pareiga... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad trečiasis asmuo UAB „Kraujo... 22. Kraujo donorystės įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostata, kuri įsigalioja... 23. Ieškovė pareikštais ieškinio reikalavimais prašo pripažinti atsakovės... 24. Pagal CPK 4238straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į ieškinio... 25. Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo... 26. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 27. Ieškovė prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270, 4239... 29. Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 30. Pripažinti atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė viešojo pirkimo... 31. Panaikinti atsakovės V š Į Kauno klinikinė ligoninė 2012 m. rugsėjo 20 d.... 32. Pripažinti negaliojančia 2012 m. spalio 23 d. viešojo prekių... 33. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 34. Priteisti ieškovei V š Į Nacionalinis kraujo centras (į.k. 126413338) iš... 35. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...