Byla 2-1720-273/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys M. U., E. R

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Geoforta” ieškinį atsakovei valstybės įmonei Druskininkų miškų urėdijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys M. U., E. R.,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Geoforta” pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo:

31) panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos sprendimą, įformintą 2015 m. vasario 10 d. raštu Nr. V6-52-8.3 „Dėl konkurso „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje” rezultatų”, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis - ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla, E. R. individuali veikla, su kuriuo nuspręsta pasirašyti pirkimo sutartį;

42) panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos sprendimą, įformintą 2015 m. vasario 24 d. raštu Nr. V6-73-8.3 „Sprendimas dėl pretenzijos pateiktos perkančiajai organizacijai konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje”, kuriuo perkančioji organizacija atmetė UAB „Geoforta” pretenziją kaip nepagrįstą;

53) priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas;

6Ieškinyje nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame mažos vertės pirkimo konkurse „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“ (Viešojo pirkimo Nr. 216955:1) (toliau-Pirkimas). Atsakovė 2015 m. vasario 10 d. raštu Nr. V6-52-8.3 „Dėl konkurso „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje” rezultatų“ informavo ieškovę apie nustatytą pasiūlymų eilę, kuriame nurodyta, kad konkurso laimėtoju yra pripažinta ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla ir E. R. individuali veikla (toliau – Pirkimo laimėtojas), kuris atitinka konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovės nuomone, minėta atsakovės išvada, kad pirkimo laimėtojas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, yra nepagrįsta ir sprendimas minėtą dalyvį pripažinti konkurso laimėtoju yra neteisėtas.

7Dėl pirkimo objekto ir tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų santykio

8Pagal Pirkimo 10 punktą, Pirkimo objektas - Perkančiosios organizacijos patikėjimo teise valdomų ir jos teritorijoje esančių valstybines reikšmės miškų žemės sklypų kadastrinių matavimų, kadastrinėje vietovėje paslaugos, įskaitant miškų žemės sklypų riboženklių įsigijimo ir pastatymo bei ribinių linijų paženklinimo paslaugas. Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija” dalyje „Techninis ir profesinis pajėgumas” 2 punkte yra nurodyta, kad „<...> 2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t. y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės. Pateikiama pažyma apie įvykdytas ar vykdomas panašias sutartis. <...> “ Patikrinus Pirkimo laimėtojo pastaruoju laikotarpiu vykdytas sutartis (viešai skelbiamus Žemės sklypų kadastro duomenų bylos tikrinimo aktus, skelbiamus Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM) nustatyta, kad per 2013 ir 2014 metus M. U. (M. U. individuali veikla) neįvykdė nė vienos pirkimo sutarties dėl miškų žemės sklypų kadastrinių matavimų, o E. R. (E. R. individuali veikla) 2014 m. birželio 26 d. įvykdė ir tik vieną panašią sutartį - atliko 50 330 kv. m. ploto miškų žemės sklypo, kadastrinis numeris: ( - ), kadastrinius matavimus, kurių vertė akivaizdžiai nebus 0,6 dalis sumos, kurią Pirkimo laimėtojas pasiūlė Perkančiajai organizacijai, t.y. 8 607,06 Eur (0,6 x 14 345,10 Eur). Pirkimo laimėtojas per paskutinius 3 metus vykdė tik sodų / namų valdų paskirties kadastrinių matavimų paslaugų pirkimo sutartis. Sodų / namų valdų žemės sklypų kadastriniai matavimai ir miškų sklypų kadastriniai matavimai iš esmės skiriasi savo objektu / dalyku, atlikimu ir paslaugos atlikimo kaina. Pirmieji savo esme yra paprasčiausi atlikti (tokias paslaugas gali suteikti bet kuris matininkas), o antriesiems atlikti būtinos miškų ir miškų sklypų sudėties išmanymo bei matavimų atlikimo specialios žinios. Remiantis Viešųjų pirkimo tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2006-10-12 įsakymo Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų” 3 punkto 2 dalies nuostatomis „<...> Pasiūlymų vertinimą tik pagal mažiausią kainą perkančioji organizacija turėtų pasirinkti tais atvejais, kai kitos perkamo objekto savybės ar kitos pasiūlymo sąlygos neturi didesnės reikšmės būsimam perkamo objekto naudojimui ar sutarties vykdymui. Kai nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra specifinis - miškų žemės sklypų kadastriniai matavimai, pagal mažiausios kainos kriterijų galėjo būti vertinami lik tie tiekėjai, kurie atitinka visus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurių esminis „<...> 2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent vieną panašią pirkimo sutartį, t y. pirkimo sutartį, kurios dalykas (miškų žemės sklypų kadastriniai matavimai) ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės. Pateikiama pažyma apie įvykdytas ar vykdomas panašias sutartis. Priešingai aiškinant susidarytų situacija, kad ginčo viešojo pirkimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams atitiktų visi bet kokių objektų kadastrinius matavimus atliekantys asmenys ir Perkančiajai organizacijai nebuvo ir nėra svarbi tiekėjo patirtis miškų sklypų kadastrinių matavimų srityje. Pirkimo laimėtojas neatitinka aukščiau nurodyto esminio minimalaus kvalifikacijos reikalavimo. Dėl pastarosios priežasties Pirkimo laimėtojas nurodė akivaizdžiai per žemą pirkimo objekto kainą, nes neišmano pirkimo objekto atlikimo subtilybių, ir nesąžiningai siekė laimėti konkursą. Atsakovė elgėsi pasyviai, nesuabejojo Pirkimo laimėtojo pateiktos deklaracijos atitikimu tikrovei ir, esant neįprastai mažai pasiūlytai pirkimo objekto kainai, lyginant su kitais pateiktais pasiūlymais, nepagrįstai pripažinto minėtą subjektą (M. U. individualią veiklą ir E. R. individualią veiklą) laimėjus konkursą.

9Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir perkančiosios organizacijos pareigų neatlikimo

10Pirkimo laimėtojas pasiūlė 14 345,10 Eur kainą, kuri 3,62 karto arba 362 procentais mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį - 52 003,83 Eur (832 061,34/16). Atsakovė nepareikalavo, kad Pirkimo laimėtojas pagrįstų siūlomą kainą ir šiam nepateikus kainos pagrindimo įrodymų – privalėjo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti. Tuo atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 str. 1 d., netaikė Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo”, netaikė Pirkimo dokumentų 54 p., 55.1. p., 55.5. p., todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą dėl Pirkimo laimėtojo pripažinimo.

11Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo pozicijos dėl ginčo sprendimų

12Atsakovė į ieškovės pateiktą pretenziją pateikė 2015-02-24 sprendimą Nr. V6-73-8.3 „Sprendimas dėl pretenzijos, pateiktos perkančiajai organizacijai konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje” (toliau - Sprendimas), kuriuo ieškovės pretenziją atmetė. Sprendime nurodė, kad Pirkimo laimėtojas Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkto sąlygą atitinka, „<...> nes įvykdęs sutartį, kurios vertė didesnė nei 0,6 pirkimo objekto vertės (0,6 x 14 345,10 - 8 607,06). Pateikta: 1. UAB „Lyderio grupės” ir E. R. sutartis 2013-09-09 dėl miško sklypų kadastrinių matavimų Varėnos rajone bei darbų atlikimo aktas 2014-03-26 dėl matavimų 1150 ha už 23 000 Lt. 2. UAB „Lyderio grupės” ir E. R. sutartis 2013-09-09 dėl miško sklypų kadastrinių matavimų Varėnos rajone bei darbų atlikimo aktas 2014-03-26 dėl matavimų 1000 ha už 20 000 Lt. Įvykdytų sutarčių bendra suma 43 000 Lt (12 453,66 €). “

13Ieškovė atkreipė atsakovės dėmesį į tai, kad abejose 2013-09-09 Kadastrinių matavimų sutartyse, kurios savo turiniu iš esmės yra identiškos, punkte 6.2.1. yra nurodyta, kad rangovai, t.y. M. U. ir E. R., per penkias darbo dienas po sutarčių pasirašymo turėjo atlikti objekto (atitinkamai 1000 ha ir 1150 ha miškų sklypų plotų Varėnos rajone) apvažiavimą, “<...> kad nustatyti tikslias topografinės nuotraukos ribas ir mastelius tuo

14tarpu, kai sutarčių 1.1. punktuose nurodoma, kad rangovai įsipareigoja <...> atlikti miškų sklypų kadastrinius matavimus Varėnos rajone, pagal patvirtintus Žemėtvarkos projektus atlikti žemės sklypų ribų paženklinimų riboženkliais vietovėje, parengti bei suderinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, ir pateikti juos įmonės geodezijos inžinieriui D. Ž. <...>“. Patikrinusi Nekilnojamojo turto registre bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo žurnalus, ieškovė nustatė, kad M. U. ir E. R. nėra atlikę miškų sklypų kadastrinių matavimų Varėnos rajone. Kad įvykdyti tai, kas išdėstyta abejose 2013-09-09 Kadastrinių matavimų sutartyse 1.1 punktuose „<...> parengti bei suderinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas įregistravimui Nekilnojamojo turto registre <...>“ ir perduoti atliktas bei suderintas kadastro duomenų bylas užsakovui UAB „Lyderio grupė“ bei pasirašyti darbų perdavimo - priėmimo aktus, M. U. ir E. R. privalėjo nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylas pateikti derinimui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui, dėl bylų suderinimo, ko jie nėra padarę. Ieškovės nuomone, M. U. bei E. R. nėra atlikę kadastrinių matavimų Varėnos rajone, o darbų rangos sutartys yra neišsamios, netikslios bei klaidinančios perkančiąją organizaciją, kadangi nėra aišku, kokie darbai buvo atliekami ir ar išvis atlikti. UAB „Lyderio Grupė” neturi nuosavybės teise nė vieno miškų sklypo Varėnos rajone, tačiau pati užsiima kadastrinių matavimų paslaugų teikimo veikla, samdo darbuotoją geodezininką D. Ž., kurio kvalifikacijos pažymėjimo numeris nurodomas NTR išrašuose, t.y. Nr. 2M-M-58, įskaitant ir Varėnos rajone esančių miškų sklypų NTR išrašų, kurių, t.y. miško sklypų, kadastrinius matavimus atliko UAB „Lyderio Grupė”, o ne M. U. ir/ar E. R., ar visi kartu kaip bendraautoriai. Ieškovei kilo pagrįsta abejonė dėl Pirkimo laimėtojo pateiktų duomenų atitikimo tikrovei, tačiau atsakovė 2015-03-05 rašte Nr. V6-73-8.3 „Dėl papildomų duomenų reikalautų iš perkančiosios organizacijos konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje” (toliau - Raštas) nurodė, kad E. R. ir M. U. darbai, kurie buvo atlikti pagal sutartį su UAB „Lyderio Grupė” yra panašūs į pirkimo sutarties dalyką ir jos įgyvendinimo sąlygas. Kadangi nėra apibrėžta kas yra panašu, atsakovė konkrečiai nenurodė kokiais kriterijais remiantis nustatyta, kad M. U. ir E. R. pateiktos sutartys yra panašios.

15Dėl Perkančiosios organizacijos sprendimo negaliojimo pagrindų

16Pirkimo laimėtojas - ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla ir E. R. individuali veikla, nėra nei parengęs, nei suderinęs nė vienos miškų žemės sklypų kadastro bylos Varėnos rajone, nei tiek miškų sklypų kadastro bylų, kurių parengimo vertė būtų ne mažesnė kaip 0,6 pirkinio objekto vertės. Perkančiosios organizacijos minimalus reikalavimas tiekėjui būti įvykdžius bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės, reiškia ne ką kitą, o reikalavimą tiekėjui būti parengus ir suderinus miškų sklypų kadastro bylų už vertę, ne mažesnę kaip 0,6 pirkimo objekto vertės, todėl neteisėtas ir naikintinas Perkančiosios organizacijos 2015-02-10 raštu Nr. V6-52-B.3 „Dėl konkurso „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje” rezultatų” įformintas sprendimas, kad konkurso laimėtoju yra pripažintas minėtas dalyvis, ir kad jis atitinka konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, kaip ir atsakovės sprendimas, įformintas 2015-02-24 raštu Nr. V6-73-8.3 „Sprendimas dėl pretenzijos pateiktos perkančiajai organizacijai konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje”, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija kaip nepagrįsta.

17Atsiliepime į ieškinį atsakovė VĮ Druskininkų miškų urėdija prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

18Dėl trečiųjų asmenų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams

19Tretieji asmenys 2013-09-09 su UAB „Lyderio Grupė“ sudarė Kadastrinių matavimų sutartis, kuriomis įsipareigojo atlikti miškų kadastrinius matavimus Varėnos rajone, pagal patvirtintus žemėtvarkos projektus atlikti žemės sklypų ribų paženklinimą riboženkliais vietovėje, parengti bei suderinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas įregistravimui Nekilnojamojo turto registre ir pateikti juos įmonės geodezijos inžinieriui D. Ž.. Šios sutarties pagrindu darbai buvo atlikti. Tretieji asmenys atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovė klaidingai teigia, kad „sodų/namų valdų žemės sklypų kadastriniai matavimai ir miškų sklypų kadastriniai matavimai iš esmės skiriasi. Nė vienas teisės aktas nenustato reikalavimo turėti miškų „matavimo atlikimo specialių žinių“, o matininko kvalifikaciją turintis asmuo nediferencijuotai gali atlikti įvairių sklypų (įskaitant ir miškų) matavimus. Trečiųjų asmenų kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai yra byloje.

20Dėl pirkimo kainos

21Atsakovė, priimdama sprendimą, rėmėsi trečiųjų asmenų pateiktu neįprastai mažų kainų pagrindimu. Tretieji asmenys, būdami individualios veiklos vykdytojai, skirtingai nei ieškovė, kuri yra uždaroji akcinė bendrovė, pagal įstatymą turi pranašumą mokesčių dydžio požiūriu, kas taip pat leidžia mažinti darbų atlikimo kaštus. Atsakovės komisija gavo trečiųjų asmenų neįprastai mažos kainos pagrindimą ir pripažino, kad kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms. Be to, dauguma dalyvių nuo 1 iki 13 pozicijos, tame tarpe ir ieškovės pateiktų kainų atitinka neįprastai mažos kainos apibrėžimą.

22Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys M. U. ir E. R. nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad jų sutarties su UAB „Lyderio Grupė“ tinkamą įvykdymą įrodo abiejų šalių pasirašyti darbų priėmimo - perdavimo aktai, sąskaitos faktūros, bei banko pavedimų išrašai. Pagal sutartį su UAB “Lyderio Grupė” žemės sklypų kadastriniai matavimai buvo atliekami kartu su matininku D. Ž.. Kadangi atsakovė nenurodė, kokiais kriterijais remiantis pirkimo sutartis privalo būti panaši, todėl akivaizdu, kad privalo tikti ši trečiųjų asmenų su UAB “Lyderio Grupė” sudaryta ir įvykdyta sutartis. Sutarties su UAB „Lyderio Grupė“ 1.1 punkto dalyje, kurioje rašoma <...> suderinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas įregistravimui Nekilnojamojo turto registre ir pateikti juos įmonės geodezijos inžinieriui D. Ž. <...>, turima omenyje, kad rangovas įsipareigoja bylas nuvežti, bei atsiradus trūkumams bylose jas atsiimti ir/ar, jei tai įmanoma, pašalinti trūkumus savo jėgomis iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus. Sutarties 6.2.1 punkto netikslumai buvo pastebėti vėliau, jau pasirašius sutartį abiems šalims, ir iš esmės punktą jau įvykdžius, t.y. buvo apvažiuoti ir apžiūrėti matuojami objektai vietoje, todėl šio punkto netikslumai buvo aptarti žodžiu ir nutarta sutarties papildymo dėl šio punkto pakeitimo nesurašinėti. Kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatos. Kadastro specialios žinios reikalingos atlikti miškų sklypų/ sodų/ ar kitos paskirties žemės sklypų kadastriniams matavimams. Reikalingas žinias atlikti bet kokios tikslinės žemės paskirties žemės sklypams įrodo matininko kursų baigimo pažymėjimas bei matininko kvalifikacijos pažymėjimas. Specialių kursų ir/ar kvalifikacijos pažymėjimų miškų sklypų matavimų išmanymui nėra. Todėl, trečiųjų asmenų nuomone, jų turimos kvalifikacijos pilnai užtenka pirkimo sutarčiai įvykdyti, o jų turimą patirtį patvirtina įvykdytos sutartys su UAB „Lyderio Grupė“. Tretieji asmenys nurodė, kad jų pasiūlymo kaina 14 345,10 Eur yra pakankama Pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Atsakovė pareikalavo, kad jie pagrįstų siūlomą kainą bei tą atlikus atsakovė juos pripažino laimėtojais. Nurodė, kad individualios veiklos mokestinė našta yra ženkliai mažesnė nei uždarosios akcinės bendrovės.

23Dublike ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus visa apimtimi. Atsikirtimuose į atsiliepimų argumentus, nurodė, kad atsakovės ir trečiųjų asmenų pozicijos dėl to, ką pagal sutartis su UAB „Lyderio grupė“ atliko M. U. ir E. R., visiškai skiriasi, kadangi viena yra parašyta sutartyse – tai ką mato atsakovė, tačiau visai ką kitą darė (jei apskritai darė) tretieji asmenys. Tačiau tai, ką sutarčių pagrindu darė (jei apskritai darė) tretieji asmenys neatitinka Pirkimo sąlygų 10 punkto ir Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalyje „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkte nurodyto reikalavimo. Iš to seka, kad tretieji asmenys neįrodė atitinkantys minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Atlikęs kadastrinius matavimus matininkas - asmuo, vykdęs matavimus - yra tas, kurio licencijos numeris yra nurodytas žemės sklypo plano formoje. Jokių kitų subjektų, kaip antai, dalyvavusių vykdant matavimus, joks teisės aktas nei numato, nei tokie gali egzistuoti. Jeigu asmuo vykdė matavimus, tai jo licencijos numeris privalo būti nurodytas kadastrinių matavimų dokumentuose, ir už savo atliktus matavimus, t.y. jų kokybę bei teisėtumą, matavimus vykdęs asmuo atsako. Už atitinkamus pažeidimus gali būti panaikintas matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas ir pan. Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas (vykdymas) apima šiuos veiksmus: 1)

24parengti žemės sklypo planą; 2) suformuoti nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla pagal atitinkamas taisykles; 3) žemės sklypo planą suderinti su užsakovu; Valstybės sienos apsaugos tarnyba, jei sklypas yra pasienio zonoje; institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas; nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju; teritoriniu žemėtvarkos skyriumi; 4)

25privalomai nurodomas asmens, vykdžiusio matavimus (matininko) licencijos numeris ir išdavimo data. Trečiųjų asmenų nurodyti veiksmai, kuriuos jie nurodė darę pagal sutartis su UAB „Lyderio grupė“ - apvažiavo ir apžiūrėjo matuojamus objektus vietoje, neva įsipareigojo bylas nuvežti, bei atsiradus trūkumams bylose jas atsiimti ir/ar, jei įmanoma, pašalinti trūkumus savo jėgomis iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus, nepatenka į žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimą (vykdymą) sudarančių veiksmų visumos sudėtį ir apskritai nesudaro jokios veiksmų sudėties, kuri reikštų, kad tretieji asmenys apskritai atliko (vykdė) žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal sutartis su UAB „Lyderio grupė“. Nė vienoje Varėnos rajone formuotoje kadastrinių matavimų byloje, kurias teikė derinti UAB „Lyderio grupė“, nei M. U., nei E. R. nėra nurodyti kaip asmuo / asmenys vykdę tokius matavimus. D. Ž. yra nurodytas kaip tokius matavimus vykdęs asmuo, kuris už jo vykdytų matavimų kokybę bei teisėtumą yra atsakingas bei vienintelis turintis teisę ir pareigą koreguoti esant nustatytiems tokių matavimų trūkumams, o ne tretieji asmenys. Trečiųjų asmenų teiginys, kad jie neva kadastrinius matavimus pagal sutartis su UAB „Lyderio grupė“ atliko kartu su UAB „Lyderio grupė“ darbuotoju – matininku D. Ž. yra neįrodytas. Ieškovė nepagrįstu laikė trečiųjų asmenų atsiliepimo teiginį, kad atsakovė nenurodė, kokiais kriterijais pirkimo sutartis privalo būti panaši, todėl akivaizdu, kad privalo tikti ir ši trečiųjų asmenų atlikta sutartis, kuri yra tiesiogiai susijusi su miškų sklypų matavimais. Nurodė, kad tokius kriterijus atsakovė buvo nustačiusi, o jų tretieji asmenys neatitinka, tyčia klaidino perkančiąją organizaciją ar su jos atstovais veikė išvien nuo pat pradžių, o perkančioji organizacija dabar neturi kitos išeities, kaip tik ginti savo priimtą neteisėtą sprendimą. Atsiliepimuose nurodytą aplinkybę, kad individualios veiklos mokestinė našta yra ženkliai mažesnė nei uždarosios akcinės bendrovė, ieškovė laikė diskriminacine, nes tiekėjo veiklos teisinė forma pirkimo sąlygų prasme perkančiajai organizacijai buvo nesvarbi, pirkime galėjo dalyvauti bet kurios teisinės formos tiekėjai.

26Triplike atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad faktą, jog tretieji asmenys yra atlikę tokio pobūdžio paslaugas bei jų kvalifikaciją, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

27Triplike tretieji asmenys nurodė, kad iš esmės pritaria atsiliepimuose į ieškinį nurodytiems argumentams.

28Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje dėl trečiųjų asmenų atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui nurodė, kad pateiktos sutartys ir atliktų darbų priėmimo aktai bei kvalifikacijos pažymėjimai įrodo trečiųjų asmenų techninį ir profesinį pajėgumą, tačiau Tarnyba negali pasisakyti, ar atsakovė viską padarė, kad galutinai įsitikintų ar pagal trečiųjų asmenų pateiktą sutartį atlikti darbai atitinka Pirkimo sąlygų 10 punkte nustatytą Pirkimo objektą, ar minėtos sutarties dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į reikalaujamas Pirkimo sąlygose. Tai - fakto klausimas. Pagal nustatyto Kvalifikacinio reikalavimo turinį, nesigilinant į jo esmę, galima būtų teigti, kad Perkančioji organizacija trečiuosius asmenis pripažino Pirkimo laimėtojais pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tačiau Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose turėjo aiškiai apibūdinti, kas yra „panaši sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios“. Įvertinusi byloje pateiktus dokumentus, Tarnyba nurodė, kad tretieji asmenys galimai neatitinka Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Tarnyba nurodė, kad neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija ir dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Perkančioji organizacija sprendė, kad tretieji asmenys pasiūlytą mažą kainą pagrindė.

29Byloje kilo ginčas dėl Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo, vykdant mažos vertės viešąjį pirkimą „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastrinėje vietovėje” (skelbtas 2015-01- 28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS), nuoroda į CVP IS 222721) (toliau - Pirkimas) pripažinti trečiąjį asmenį ūkio subjektų grupę, M. U. individuali veikla ir E. R. individuali veikla, veikiančias jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau - Trečiasis asmuo), atitinkančiu nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, panaikinimo.

30Dėl Trečiojo asmens atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo 2punkte nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui

31Ieškovas byloje ieškinio pareiškimu ginčija Trečiojo asmens atitikimą Pirkimo sąlygų 2 priede nustatytam kvalifikacijos reikalavimui. Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija” 2 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „ Tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent vieną panašią pirkimo sutartį, t. y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės “ (toliau - Kvalifikacijos reikalavimas). Kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti pateikiama pažyma apie įvykdytas ar vykdomas panašias sutartis. Atsakovės Taisyklių 25 punkte nustatyta: „Parinkdama tiekėją, miškų urėdija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1S-25 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Jei perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatos reglamentuoja tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą: „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas <...>. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis“ (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „ Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs“.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas vienas iš būdų įsitikinti tiekėjo techniniais ir profesiniais pajėgumais: „Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai: <...> paslaugų teikėjo ar rangovo personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą“.

33Viešųjų pirkimų įstatymas nurodo perkančiosios organizacijos pareigą nustatyti tinkamas pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygose neturėtų būti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų ar deklaratyvių formuluočių, dėl ko gali kilti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų, taip pat reglamentuoja minimalių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai nustatymą ir dokumentų bei informacijos reikalavimą. Perkančiosios organizacijos tiekėjams nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Konkurenciją dirbtinai riboja pernelyg aukšti arba specifiniai reikalavimai, dėl kurių pirkime negali dalyvauti pirkimo sutartį galintys įvykdyti tiekėjai, todėl nustatant minimalius kvalifikacinius reikalavimus, reikėtų vadovautis proporcingumo principu. Tai reiškia, kad nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo sutarties įvykdymo sudėtingumui, turi būti pagrįsti.

34Nagrinėjamojoje byloje yra svarbi ginčijamo Kvalifikacinio reikalavimo analizė, ir įvertinimas ar Atsakovė tinkamai pritaikė jį priimdama ginčijamą sprendimą dėl Trečiojo asmens pripažinimo Pirkimo laimėtoju.

35Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas reikalavimai turi būti formuluojami aiškiai, tiksliai, vienodai suprantami visiems tiekėjams, o ir pačiai perkančiajai organizacijai nepaliktų galimybės jokioms interpretacijoms. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).

36Pirkimo sąlygose nurodama, kad “Pateikiama pažyma apie įvykdytas ar vykdomas panašias sutartis“. Perkančioji organizacija turėjo aiškiai apibūdinti, kas yra „panaši sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios“, kad nebūtų jokių interpretacijų. Kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius ar vykdyti „bent vieną panašią pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios“, “Pateikiama pažyma apie įvykdytas ar vykdomas panašias sutartis” yra netikslus ir neaiškus. Keldama Kvalifikacinį reikalavimą Perkančioji organizacija nenurodė, kokia sutartis laikoma panašia ir kokios jos įvykdymo sąlygos laikytinos panašiomis.

37Iš bylos duomenų matyti, jog Trečiasis asmuo Kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti pateikė sutarties su UAB „Lyderio grupė“ kopiją. Šia sutartimi tiekėjas „ <...> įsipareigojo atlikti miškų sklypų kadastrinius matavimus Varėnos rajone, pagal patvirtintus žemėtvarkos projektus atlikti žemės sklypų paženklinimą riboženkliais vietovėje, parengti bei suderinti žemės sklypų kadastro duomenų bylas įregistravimui Nekilnojamo turto registre, ir pateikti juos įmonės geodezijos inžinieriui D. Ž.“. Iš Atsakovės pateikto Teismui 2015-02-24 Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) protokolo Nr. 6 (toliau - Protokolas) matyti, kad vertindama tiekėjo atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, norėdama įsitikinti tiekėjo pajėgumu, Komisija paprašė Trečiojo asmens papildomai pateikti sutarčių ir atliktų darbų priėmimo aktų kopijas. Protokole nurodoma, kad pateiktos sutartys ir atliktų darbų priėmimo aktai bei kvalifikacijos pažymėjimai įrodo dalyvio - ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutartimi, individualios veiklos vykdytojai M. U. ir E. R., technini ir profesini pajėgumą.

38Tačiau iš į bylą pateiktų duomenų darytina išvada, kad Trečiasis asmuo neatitinka nustatyto Kvalifikacinio reikalavimo t. y. kad tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent vieną panašią pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės.

39Nustatydama 0,6 pirkimo objekto vertės Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose turėjo nurodyti Pirkimo objekto vertę, tačiau jos nenurodė. Iš viešai prieinamos informacijos, tiek Perkančiosios organizacijos tinklapyje (http://www.dmu.lt/lt/vpjplanas), tiek Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodyta, jog Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje paslaugų pirkimui numatoma vertė yra 35 000 Eurų. Skaičiuojant 0,6 nuo Pirkimo objekto vertės - 21 000 Eurų. Kad tiekėjas atitiktų Kvalifikacinį reikalavimą, jis per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs sutartį už 21 000 Eurų ar vykdomos sutarties dalis turi būti 21 000 Eurų. Atsižvelgiant į tai, kad Kvalifikaciniame reikalavime nurodyta „bent viena sutartis”, kas reiškia, jog tiekėjas (arba vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių) turi būti įvykdęs vieną sutartį, kurios vertė būtų ne mažiau kaip 21 000 Eurų, ir ūkio subjektų, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, įvykdytų sutarčių vertės negali būti sumuojamos. Šio Pirkimo atveju, atsižvelgiant į Trečiojo asmens pateiktų sutarčių su UAB „Lyderio grupė“ vertes (20 000 Lt ir 23 000 Lt) akivaizdu, jog jų nepakanka, kad Trečiąjį asmenį galima būtų pripažinti atitinkančiu Kvalifikacinį reikalavimą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Perkančioji organizacija Trečiojo asmens pasiūlymą turėjo atmesti dėl neatitikties Kvalifikaciniam reikalavimui.

40Ieškovas Trečiojo asmens neatitikimą Kvalifikaciniam reikalavimui analizuoja per kadastrinių matavimų objektų (namų valdų žemės sklypų ir miškų žemių sklypų) skirtumus. Teismas sprendžia, kad šis ieškinio pareiškimo argumentas nepagrįstas, nes tiek namų valdų žemės sklypų, tiek ir miškų žemių sklypų kadastrinius matavimus gali atlikti tie patys asmenys, svarbu, kad jie turėtų atitinkamus kvalifikacijos pažymėjimus, kas yra reglamentuota Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje „Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantys asmenys, jų teisės ir pareigos“.

41Dėl mažos kainos pagrindimo

42Ieškovas ieškinio pareiškimą grindžia ir tuo argumentu nurodo, kad Trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos, tačiau Perkančioji organizacija nepareikalavo, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą. Nurodo, kad tuo Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatas.

43Atsakovė atsiliepime teigia, kad komisija gavo trečiųjų asmenų neįprastai mažos kainos pagrindimą ir laiko, kad „kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusiomis aplinkybėmis. Pirkimo sąlygų 54 punkte nustatyta: „Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. IS-96 „Dėl pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas “.

44Iš byloje pateikto 2015 m. vasario 24 d. Protokolo (t.1, b.l. 157-158) matosi, kad Perkančioji organizacija Trečiojo asmens prašė pagrįsti jo pasiūlytą kainą, t.y jau po to kai dalyvis trečiasis asmuo buvo paskelbtas konkurso laimėtoju. Protokole nurodyta, kad gautas dalyvio neįprastai mažos kainos pagrindimas, pateikta detalus kainos sudėtinių dalių procentinis išreiškimas ir kitos aplinkybės, kurios įrodo, kad jo siūloma neįprastai maža kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms. Komisija nutarė, kad tai laikytina pasiūlytos kainos pagrindimu Perkančioji organizacija sprendė, kad Trečiasis asmuo pasiūlytą mažą kainą pagrindė.

45Kasacinis teismas aiškina, jog „Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad remiantis VPĮ įtvirtintais neįprastai mažos kainos instituto tikslais, neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Gi neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija“ (LAT 2010-05-17 nutartis c. b. Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. (LAT 2010-11-08 nutartis c. b. Nr. 3 K-3-440/2010).

46Iš konkurso medžiagos matosi, kad iki 2015 m. vasario 10 d. konkurso laimėtojo pripažinimo perkančioji organizacija esant Konkurso laimėtojui pateiktai neįprastai žemai pasiūlymo kainai, nepareikalavo, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą. Nagrinėjamojoje byloje, kaip nurodė ieškinio pareiškime ieškovas, Konkurso laimėtojas pasiūlė 14 345,10 EUR kainą, kuri 3,62 karto mažesnė už visų tiekėjų. Perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, tačiau to nepareikalavo iki konkurso dalyvio paskelbimo laimėtoju.

47Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Perkančioji organizacija pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d., netaikė Pirkimo dokumentų 54 p., 55.1. p., 55.5 p., todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kurio konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis – ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla, E. R. individuali veikla.

48Iš aukščiau aptartų duomenų teismas sprendžia, kad ieškinio pareiškimas tenkinamas ir yra pagrindas panaikinti perkančiosios organizacijos Valstybės įmonės Druskininkų miškų urėdijos 2015 m. vasario 10 d. sprendimą Dėl konkurso „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“ rezultatų, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis – ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla, E. R. individuali veikla, su kuriuo nuspręsta pasirašyti pirkimo sutartį, kadangi Perkančioji organizacija Trečiojo asmens pasiūlymą turėjo atmesti dėl neatitikties Kvalifikaciniam reikalavimui. Taip pat teismas panaikina perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos sprendimą, įformintą 2015 m. vasario 24 d. raštu Nr. V6-74-8.3 „Sprendimas dėl pretenzijos pateiktos perkančiajai organizacijai konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje”, kuriuo perkančioji organizacija atmetė UAB „Geoforta” pretenziją kaip nepagrįstą.

49Ieškinio pareiškimą patenkinus yra pagrindas iš atsakovo ieškovui priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas - 289 eurus sumokėto žyminio mokesčio (t.1, b.l. 107) (CPK 93 str.)

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais teismas

Nutarė

51Panaikinti Valstybės įmonės Druskininkų miškų urėdijos 2015 m. vasario 10 d. sprendimą Dėl konkurso „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“ rezultatų, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis – ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu: M. U. individuali veikla, E. R. individuali veikla, su kuriuo nuspręsta pasirašyti pirkimo sutartį.

52Panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos sprendimą, įformintą 2015 m. vasario 24 d. raštu Nr. V6-74-8.3 „Sprendimas dėl pretenzijos pateiktos perkančiajai organizacijai konkursui Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje”, kuriuo perkančioji organizacija atmetė UAB „Geoforta” pretenziją kaip nepagrįstą.

53Priteisti iš VĮ Druskininkų miškų urėdija į.k. 252145020 UAB „Geoforta“ į.k. 303000371 289 eurus sumokėto žyminio mokesčio.

54Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė UAB „Geoforta” pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo:... 3. 1) panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos... 4. 2) panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos... 5. 3) priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas;... 6. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame mažos... 7. Dėl pirkimo objekto ir tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos... 8. Pagal Pirkimo 10 punktą, Pirkimo objektas - Perkančiosios organizacijos... 9. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir perkančiosios organizacijos... 10. Pirkimo laimėtojas pasiūlė 14 345,10 Eur kainą, kuri 3,62 karto arba 362... 11. Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo pozicijos dėl ginčo sprendimų... 12. Atsakovė į ieškovės pateiktą pretenziją pateikė 2015-02-24 sprendimą... 13. Ieškovė atkreipė atsakovės dėmesį į tai, kad abejose 2013-09-09... 14. tarpu, kai sutarčių 1.1. punktuose nurodoma, kad rangovai įsipareigoja... 15. Dėl Perkančiosios organizacijos sprendimo negaliojimo pagrindų... 16. Pirkimo laimėtojas - ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos... 17. Atsiliepime į ieškinį atsakovė VĮ Druskininkų miškų urėdija prašė... 18. Dėl trečiųjų asmenų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams... 19. Tretieji asmenys 2013-09-09 su UAB „Lyderio Grupė“ sudarė Kadastrinių... 20. Dėl pirkimo kainos... 21. Atsakovė, priimdama sprendimą, rėmėsi trečiųjų asmenų pateiktu... 22. Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys M. U. ir E. R. nesutiko su ieškiniu.... 23. Dublike ieškovė palaikė ieškinio reikalavimus visa apimtimi. Atsikirtimuose... 24. parengti žemės sklypo planą; 2) suformuoti nekilnojamojo turto objekto... 25. privalomai nurodomas asmens, vykdžiusio matavimus (matininko) licencijos... 26. Triplike atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad faktą, jog tretieji... 27. Triplike tretieji asmenys nurodė, kad iš esmės pritaria atsiliepimuose į... 28. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje dėl trečiųjų asmenų... 29. Byloje kilo ginčas dėl Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo,... 30. Dėl Trečiojo asmens atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo 2punkte nustatytam... 31. Ieškovas byloje ieškinio pareiškimu ginčija Trečiojo asmens atitikimą... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas... 33. Viešųjų pirkimų įstatymas nurodo perkančiosios organizacijos pareigą... 34. Nagrinėjamojoje byloje yra svarbi ginčijamo Kvalifikacinio reikalavimo... 35. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas reikalavimai turi būti... 36. Pirkimo sąlygose nurodama, kad “Pateikiama pažyma apie įvykdytas ar... 37. Iš bylos duomenų matyti, jog Trečiasis asmuo Kvalifikaciniam reikalavimui... 38. Tačiau iš į bylą pateiktų duomenų darytina išvada, kad Trečiasis asmuo... 39. Nustatydama 0,6 pirkimo objekto vertės Perkančioji organizacija Pirkimo... 40. Ieškovas Trečiojo asmens neatitikimą Kvalifikaciniam reikalavimui analizuoja... 41. Dėl mažos kainos pagrindimo... 42. Ieškovas ieškinio pareiškimą grindžia ir tuo argumentu nurodo, kad... 43. Atsakovė atsiliepime teigia, kad komisija gavo trečiųjų asmenų neįprastai... 44. Iš byloje pateikto 2015 m. vasario 24 d. Protokolo (t.1, b.l. 157-158) matosi,... 45. Kasacinis teismas aiškina, jog „Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 46. Iš konkurso medžiagos matosi, kad iki 2015 m. vasario 10 d. konkurso... 47. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Perkančioji organizacija... 48. Iš aukščiau aptartų duomenų teismas sprendžia, kad ieškinio pareiškimas... 49. Ieškinio pareiškimą patenkinus yra pagrindas iš atsakovo ieškovui... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 51. Panaikinti Valstybės įmonės Druskininkų miškų urėdijos 2015 m. vasario... 52. Panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ Druskininkų miškų urėdijos... 53. Priteisti iš VĮ Druskininkų miškų urėdija į.k. 252145020 UAB... 54. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...