Byla 2-1403-343/2014
Dėl atsakovės sprendimo pašalinti ieškovę iš

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „KRS“ atstovui advokatui M. G., atsakovės Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ atstovams A. G. ir advokatui K. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „KRS“ ieškinį atsakovei Alytaus dėl atsakovės sprendimo pašalinti ieškovę iš ir

Nustatė

2I. Ieškinio ir atsiliepimų esmė.

3Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą prašydama (T.1, b.l. 4-8).

4Nurodė, kad, siekdama dalyvauti

5Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (T.1, b.l. 130-138). Atsiliepime nurodė, kad Pirkimo dokumentų II. Skyriaus 2.7.2 ir 2.7.3 punktuose aprašomi reikalavimai siurbliams, kaip atskiriems įrengimams, o 2.7.4.1 papunktyje aprašomi reikalavimai gamykliškai sukomplektuotoms siurblinėms ir jose sumontuotiems siurbliams. Pasiūlyme ieškovė nurodė, kad siūlo du panardinamus nuotekų siurblius, todėl pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentų III. Skyriaus 2.7.4.1 p. reikalavimų. Ieškovė (priešingai nei teigia ieškinyje) visgi tinkamai suprato šį pirkimo sąlygų reikalavimą, kadangi 2013 10 31 kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateikė pakeistas siūlomų įrenginių charakteristikas, kuriose jau nurodoma „du sausai pastatomi nuotekų siurbliai“. Atsižvelgiant į tai, kad po pasiūlymo pateikimo momento draudžiama keisti pasiūlymą (VPĮ 39str.1d., Konkurso sąlygų 22.2p.), atsakovė vadovaudamasi Konkurso sąlygų 25.4p. vertino tik tą pasiūlymo informaciją, kuri buvo nurodyta pradiniame pasiūlyme. Ieškovė deklaratyviu sakiniu siekia įrodyti, kad jos pasiūlyta įranga yra lygiavertė. Ieškovės pasiūlymas neatitinka atsakovės noro bei poreikių šiuolaikiškai bei higieniškai eksploatuoti siurblines: aptarnaujančiam personalui neturėti kontakto su nuotekomis, atliekant siurblių priežiūrą jų nedemontuoti, neištraukinėti iš siurblinės ir pan. . Pagal ieškovės pateiktus aprašymus, bei brėžinius niekur nėra nei aprašyta, nei nurodytas suspausto oro tiekimas ir tam reikalinga įranga į numatomas būtent anaerobines ir denitrifikacines zonas. Ieškovės pasiūlymo aprašymuose bei brėžiniuose aiškiai nurodytas bei aprašytas suspausto oro tiekimas ir tam reikalinga įranga tik į nitrifikacijos zonas. Todėl atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad suspausto oro tiekimas ir tam reikalinga įranga ieškovės pasiūlyme buvo numatyta į anaerobines ir dentrifikacines (anoksines) zonas. Atitinkamai konstatuoja, kad ieškovės siūlomas maišymo būdas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, taip pat negali būti laikomas lygiaverčiu reikalaujamam maišymo būdui bei neatitinka STR 2.02.05:2004 218 punkto. Pasiūlymas, neatitinkantis statybos techninio reglamento nuostatų, negali būti lygiavertis. Nurodytas dumblo grąžinimo reikalavimas jį grąžinti siurbliais, nesuteikia galimybės numatyti erlifų, kurie veikia principu dumblą stumia, o siurbliai dumblą siurbia ir stumia. Pasiūlymo sprendinio lygiavertiškumą ieškovė grindžia tik savo subjektyvia nuomone, nepateikdama įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad pasiūlymai yra lygiaverčiai. Ieškovės pasiūlytas nuotekų nukreipimo būdas nėra lygiavertis Pirkimo dokumentų reikalavimams, nes vienoje technologinėje linijoje sugedus (užsiteršus) anaerobinei ar anoksinei kamerai, o kitoje technologinėje linijoje sugedus antriniam nusodintuvui, apskritai nebus buitinių nuotekų išvalymo galimybės. Vadovaujantis Pirkimo dokumentais ieškovė turėjo pareigą numatyti, kad sugedus (užsiteršus) anaerobinei ar anoksinei kamerai, kitos technologinės linijos nuotekos galės tekėti per veikiančią anaerobinę ar anoksinę kamerą, o sugedus tos technologinės linijos antriniam nusodintuvui, nukreipiant nuotekas per kitos technologinės linijos antrinį nusodintuvą. Pagal pirkimo dokumentų III skyriaus p. 2.1.3.7 ieškovė turėjo numatyti vienos technologinės linijos atjungimą, pagal Perkančiosios organizacijos paaiškinimus tiekėjai turėjo numatyti, kad antrinio nusodintuvo avarijos atveju dalis nuotekų (bent 50%) bus nukreipiama per antrinį nusodintuvą. Tačiau ieškovė savo pasiūlyme reikalavimo, kad, atjungus vieną technologinę liniją, nuotekos būtų leidžiamos per kitą technologinę liniją (anaerobinę, anoksinę zoną) ir toliau per kitos (atjungtos) technologinės linijos antrinį nusodintuvą, nenumatė. Todėl ieškovės pasiūlymas nėra lygiavertis Pirkimo dokumentuose nurodytam reikalavimui. Ieškovė pasiūlyme yra numačiusi polielektrolito naudojimą bei tam skirtą įrenginį. Tačiau 2 –oje lentelėje „Reagentų sąnaudos“ polielektrolito sunaudojimas nėra nurodytas. Visa reagentų kaina nurodyta 1 403,08 Lt, kur matyti, jog ieškovė įvertino tik metinį aliuminio sulfato sunaudojimą. Todėl kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas ieškovė apskaičiavo netinkamai ir nėra galimybių ištaisyti nurodytų klaidų nekeičiant pasiūlyme nurodytos Kapitalizuotų kaštų T reikšmės 1557,42. Vadovaujantis Konkurso sąlygų p. 27.1, p.p. 3.1 – Radus Kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų skaičiavimo klaidų, kurių negalima ištaisyti nekeičiant pasiūlymo rašte nurodytos ir vokų atplėšimo procedūrų metu paskelbtos sumos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Dėl nurodyto nėra įmanoma ištaisyti klaidų nekeičiant paskelbtos sumos. Nurodo, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų p. 29.1.6 vien tik netinkamai apskaičiuotos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos, kai negalima pašalinti tokių netikslumų, buvo pakankamas pagrindas atmesti ieškovės pasiūlymą.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai ieškinį prašė atmesti, nurodė, kad pati ieškovė teikdama paaiškinimus suprato kokių siurblių reikia ir pakeitė pasiūlymą; pagal p. 17.1 pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų; recirkuliacinio dumblo atsiurbimas gali būti vykdomas tik siurbliais; pagal p. 2.1.3.7 p.p.2 turi būti dvi lygiagrečios linijos, o ieškovė pasiūlė tik vieną; dėl reagentų yra tik deklaratyvus ieškovės atstovo paaiškinimas, kad kaina nedidės, lentelės nebuvo užpildytos, o tai yra trūkumas, kuris negali būti pašalintas.

7Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (t.2, b.l. 53-63). Ieškinys turi būti atmestas, konstatavus, jog bent viena iš ieškovės nurodytų penkių ieškinį pagrindžiančių aplinkybių yra nepagrįsta. Pirkimo dokumentų II skyriaus 2.7.4p. 2.7.4.1 p.p. yra įtvirtintas aiškus reikalavimas – Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai, todėl ieškovės teiginiai, kad III skyriuje nėra klabama apie siurblines, ar, kad atsakovė sprendime savo aiškinimu keičia Pirkimo dokumentų reikalavimus yra akivaizdžiai klaidinantys ir neatitinkantys tikrovės. Aplinkybė, kad ieškovė buvo nepakankamai atidi bei pilnai neišanalizavo ir pati blogai suprato Pirkimo dokumentų turinį nėra ir negali būti pagrindas Pirkimo sąlygas pripažinti dviprasmiškomis. Atkreipia dėmesį, kad pagal Pirkimo dokumentų p. 17.7 – Alternatyvos neleidžiamos pateikti ir nebus nagrinėjamos, o p.1.8 yra įtvirtinta sąlyga, kad, pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais. Iš III Skyriaus p. 2.1.3.9 matyti, kad Pirkimo dokumentuose imperatyviai nurodyta, kad turi būti įrengtos mechaninės maišyklės bei joms keliami funkciniai bei rezultato kriterijai. Be to, yra Perkančiosios organizacijos atsakymas į klausimą, kad maišykles įrengti būtina. Ieškovė, pasiūlyme numačiusi kitokį dumblo maišymo būdą, turėjo pareigą būtent savo pasiūlyme Perkančiajai organizacijai priimtinomis priemonėmis įrodyti šio būdo atitikimą atsakovės keliamų norimo rezultato ir funkciniams reikalavimams. Ieškovė lygiavertiškumą įrodinėja tik savo paaiškinimais ir išvedžiojimais, pateikiamais jau po pasiūlymo pateikimo, nepagrįstais jokiais objektyviais įrodymais ar VPĮ 25str. 7p. nurodytomis priemonėmis. Atsakovė atsakymuose tiekėjams taip pat nurodė, kad – recirkuliacinio dumblo atsiurbimas turi būti tik siurbliu. Ieškovė deklaratyviais bei subjektyviais paaiškinimais įrodinėja, kad, viena vertus, jos pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentus, o, kita vertus, jos pasiūlytas sprendimas yra lygiavertis Pirkimo dokumentų reikalavimams. Ieškovės argumentai dėl šios aplinkybės yra painūs, klaidinantys ir prieštaringi, todėl atmestini. Dėl ketvirtos aplinkybės dėl antrinio nusodintuvo avarijos, šiame ginče Pirkimo reikalavimų pagrįstumas neturi būti analizuojamas, kita vertus, ieškovės siekis ginčyti Pirkimo dokumentų reikalavimų pagrįstumą yra nesuderinama su ieškovės siekiu įrodyti, jog jos pasiūlymas lygiavertiškai atitinka jos pačios kvestionuojamų Pirkimo sąlygų reikalavimams. Šiam teiginiui pagrįsti ieškovė nepatiekė jokių įrodymų. Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodytas imperatyvus reikalavimas su pasiūlymu pateikti užpildytas lenteles, kurių reikšmės sudaro Kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas. Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos sudaro vieną iš pasiūlymo vertinimo kriterijų – sudaro 20 proc. . Antra, netinkamai apskaičiuotos kapitalizavimo išlaidos sudaro pagrindą atmesti pasiūlymą.

8II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

9Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ vykdė (T.1, b.l. 21-24). Pagrindiniai pirkimo darbai – suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas 280 m3/ d bei suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, kurių bendras ilgis ~ 6.2 km (Konkurso sąlygų 2.2 p., t.1, b.l. 25-38). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, o darbų apimtys detaliai nurodytos Pirkimo dokumentų III-V skyriuose (Konkurso sąlygų 2.3 p.). Iš Siekdama dalyvauti atsakovės vykdomame pirkime, ieškovė pateikė pasiūlymą, kurį atsakovė prašė patikslinti (t.3, b.l. 10).

10Konkurso sąlygų 23.2 punkte nustatyta, kad su pasiūlymais bus susipažįstama dviejuose komisijos posėdžiuose – pirmame vertinami techniniai pasiūlymai, antrame – finansiniai (Konkurso sąlygų 23.3 p.).

11Perkančioji organizacija 2013 11 26 raštu Nr. SD-486 informavo ieškovę, kad jos pateiktas pasiūlymas, turi trūkumų ir neatitinka pirkimo dokumentų: 1. nepagrįstai keičiamas pasiūlymas – panardinamus siurblius ieškovė nori pakeisti sausai pastatomais; 2. ieškovė numatė dumblo maišymą vertikalaus srauto bei maišyklių pagalba, o tai neatitinka Pirkimo reikalavimų; 3. pasiūlyme numatytas dumblo grąžinimas erlifais neatitinka Pirkimo reikalavimų; 4. antrinio nusodintuvo avarijos atveju dalis nuotekų bus nukreipiama per kitą technologinę liniją, o tai taip pat neatitinka Pirkimo reikalavimų; 5) netinkamai apskaičiuotos kapitalizuotos eksploatacinės išlaidos, nes neužpildyta 2 – ra lentelė. Todėl UAB „KRS“ pasiūlymą atmetė ir ieškovę pašalino iš tolimesnių pirkimo procedūrų (t.1, b.l. 13). Atsakovė 2013 11 26 raštu Nr. SD-488 „Dėl pasiūlymų vertinimo ir eilės pagal T (kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos) kriterijų nustatymo“ informavo apie įvertintus techninius pasiūlymus ir sudarytą pasiūlymų eilę, nurodydama, kad į pasiūlymų eilę įtrauktos 2 tiekėjos – UAB „LitCon“ ir Jungtinės veiklos dalyvis UAB „IRDAIVA“, UAB „Stamela“ ir UAB „Požeminiai darbai“, kurių kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos (T) yra analogiškos – 1.007. 398,32 Lt, o finansiniai pasiūlymai bus vertinami 2013 12 16 (t.1, b.l. 14).

12Pasinaudodama ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ieškovė 2013 12 10 dėl tokio sprendimo pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad sprendimas atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą yra nepagrįstas (t.1, b.l. 15-17).

13Išnagrinėjusi pateiktą pretenziją perkančioji organizacija 2013 12 17 raštu Nr. SD-517 informavo ieškovę, kad ieškovės pretenziją atmetė, nusprendė 2013 11 26 sprendimo, kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nekeisti (t.1, b.l. 18-20).

14III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas.

15Teismas, įvertinęs ieškinyje keliamus reikalavimus, sprendžia, kad byloje ginčas kilo dėl ieškovės pasiūlymo techninės dalies atitikimo atsakovės vykdomo supaprastinto atviro Konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione (Simne) pirkimo dokumentų reikalavimams. Konkurso sąlygų 1 skirsnio 29.1. punkte išvardintos priežastys, kuomet pasiūlymas yra atmetamas: 29.1.6 punkte nurodoma, kad komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jei pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tarp jų, bet neapsiribojant – jei netinkamai apskaičiuotos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos ir negalima pašalinti tokių netikslumų; pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo konkurso ir/ar pirkimo sutarties sąlygų (t.1, b.l. 37).

16Ieškinys atmestinas.

17Minėta, ieškovės pasiūlymas atmestas dėl jo neatitikimo penkiems punktams. Ieškovė reikalavimus grindžia taip pat penkiomis aplinkybėmis.

18Pirma, dėl siurblių.

19Konkurso sąlygų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo įrenginiai) 2 skirsnio Techniniai reikalavimai mechaninei įrangai, gaminiams ir medžiagoms 2.7.4.1. punkte „Buitinių nuotekų siurblinės“ nustatyta, kad <...> siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai“ (t.1, b.l. 42).

20Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, sprendė, kad tiekėjos UAB „KRS“ pasiūlyme nurodyti du panardinami siurbliai neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų.

21Konkurso sąlygų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo įrenginiai) 2 skirsnio Technologiniai reikalavimai 2.1.3.9 punkte „Anoksiniai/anaerobiniai reaktoriai“ nurodyta, kad jeigu numatoma įrengti anoksinius/anaerobinius reaktorius, juose turi būti įrengtos mechaninės maišyklės, kurios turi atitikti darbo reikalavimus pagal kriterijus: 1. vienodas skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos reaktoriuose reikalavimas ir 2. suspencijos atstatymo geba. Be to, atsakovė atsakymuose į klausimus taip pat yra nurodžiusi, kad biologinio reaktoriaus talpose būtina įrengti maišykles. Tuo tarpu ieškovė pasiūlė kitokį dumblo maišymo būdą – ieškovė

22Be to, ieškovė, j2 skirsnio Technologiniai reikalavimai 2.1.3.9 punktas pažeidžia imperatyvius, VPĮ 3str 1d. nustatytus principus, draudimą riboti konkurenciją, nes konkurencija nėra ribojama.

23Trečia, dėl recirkuliacinio dumblo grąžinimo įrenginių.

24Atsakovė atsakydama į klausimus nurodė, kad recirkuliacinio dumblo atsiurbimas turi būti tik siurbliu. Nurodytas dumblo grąžinimo reikalavimas jį grąžinti siurbliais, nesuteikia galimybės numatyti erlifų, kurie veikia principu dumblą stumia, o siurbliai dumblą siurbia ir stumia. Kadangi ieškovė recirkuliacinio dumblo grąžinimą numatė erlifais, jos pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovė su tokiu atsakovės sprendimu nesutinka ir nurodo, kad jos pasiūlymas buvo lygiavertis. Įrodymų, kad pasiūlymas buvo lygiavertis, ieškovė nepateikė, tai tik argumentuoja savo subjektyviais ir deklaratyviais paaiškinimais, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodo, jog jos pasiūlytas recirkuliacinio dumblo grąžinimo būdas yra lygiavertis ir todėl sprendžia, kad pasiūlymas pagrįstai kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, buvo atmestas.

25Ketvirta, dėl reikalavimo antrinio nusodintuvo avarijos atveju nukreipti dalį nuotekų (bent 50 proc.) per kitą antrinį nusodintuvą.

26Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo įrenginiai) 2 skirsnio Technologiniai reikalavimai 2.1.3.10 punkto „Antriniai nusodintuvai“ matyti, kad turi būti įrengti 2 antriniai nusodintuvai, veikliojo dumblo atskyrimui iš valytų nuotekų, jų įrengimui ir projektavimui keliami reikalavimai. Konkurso sąlygų 2.1.3.7 punkte nurodyta, kad visos technologinės grandys, įskaitant aerotanką ir antrinius nusodintuvus, turi turėti ne mažiau kaip 2 lygiagrečias linijas, numatant vienos linijos uždarymo galimybes ir visų arba dalies nuotekų nukreipimo per vieną liniją. Atsakydama į klausimus atsakovė nurodė, kad antrinio nusodintuvo avarijos atveju, dalis nuotekų (bent 50 proc.) turi būti nukreiptos per kitą antrinį nusodintuvą.

27I

28Pirkimo dokumentų I skyriaus 27.1 punkto 3.1 papunktyje yra nurodyta, jog „Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos (T) turi būti apskaičiuotos pagal pateiktus reikalavimus, užpildant pateiktas lenteles. Radus kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų skaičiavimo klaidų, kurių negalima ištaisyti nekeičiant pasiūlymo rašte nurodytos ir vokų plėšimo procedūrų metu paskelbtos sumos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų“

29Ieškovė pasiūlyme yra numačiusi polielektrolito naudojimą bei tam skirtą įrenginį. Tačiau 2 –oje lentelėje „Reagentų sąnaudos“ polielektrolito sunaudojimas nėra nurodytas. Visa reagentų kaina nurodyta 1 403,08 Lt . Iš nurodyto, atsakovės teigimu, o to neginčijo ir ieškovė, matyti, jog ieškovė įvertino tik metinį aliuminio sulfato sunaudojimą. Todėl kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas ieškovė apskaičiavo netinkamai ir nėra galimybių ištaisyti nurodytų klaidų nekeičiant pasiūlyme nurodytos Kapitalizuotų kaštų T reikšmės 1557,42. Vadovaujantis Konkurso sąlygų p. 27.1, p.p. 3.1 – Radus Kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų skaičiavimo klaidų, kurių negalima ištaisyti nekeičiant pasiūlymo rašte nurodytos ir vokų atplėšimo procedūrų metu paskelbtos sumos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Dėl nurodyto nėra įmanoma ištaisyti klaidų nekeičiant paskelbtos sumos.

30Įvertinus anksčiau nurodytą, teismas daro išvadą, jog atsakovė pagrįstai dėl netinkamo Kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų paskaičiavimo atmetė ieškovės pasiūlymą.

31Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis inter alia aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3, 32, 39 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

32Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantas. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

33Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Pirkimo dokumentų p. 17.1 – Alternatyvos neleidžiamos pateikti ir nebus nagrinėjamos, o p.1.8 yra įtvirtinta sąlyga, kad, pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais. Vadovaujantis Konkurso sąlygų p. 29.1.6 vien tik netinkamai apskaičiuotos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos, kai negalima pašalinti tokių netikslumų, buvo pakankamas pagrindas atmesti ieškovės pasiūlymą.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio: tiekėjų teisė – paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančiosios organizacijos teisė – neprašytai jas patikslinti. Dėl to, jei nė vienas iš jų nepasinaudojo šia jiems Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtinta teise, nė vienam jų tik dėl to ir neturi tekti neigiami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

35Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų.

36IV.Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

37Kauno apygardos teismas 2014 01 06 nutartimi (t.1, b.l. 100-101) taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė pirkimo procedūras iki įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje. Sutinkamai su CPK 150str. 2d. laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, nes ieškinys atmestas.

38V. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

39Ieškinys atmestas, todėl ieškovė privalo atlyginti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė prašo priteisit iš ieškovės 1 089 Lt, kurias sudaro išlaidos už advokato teisinę pagalbą. Prašymas patenkintinas, iš ieškovės atsakovei priteistina 1 089 Lt bylinėjimosi išlaidų CPK 93 str. pagrindu

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu , teismas

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi palikti galioti iki įsiteisės sprendimas.

43Priteisti atsakovei (j.a.k. 153720195) iš ieškovės UAB „KRS“ (j.a.k. 133630961) 1089 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. I. Ieškinio ir atsiliepimų esmė.... 3. Ieškovė UAB „KRS“ kreipėsi į teismą prašydama (T.1, b.l. 4-8).... 4. Nurodė, kad, siekdama dalyvauti... 5. Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ su... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai ieškinį prašė atmesti, nurodė,... 7. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 8. II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.... 9. Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“... 10. Konkurso sąlygų 23.2 punkte nustatyta, kad su pasiūlymais bus... 11. Perkančioji organizacija 2013 11 26 raštu Nr. SD-486 informavo ieškovę, kad... 12. Pasinaudodama ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ieškovė 2013 12 10 dėl... 13. Išnagrinėjusi pateiktą pretenziją perkančioji organizacija 2013 12 17... 14. III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas.... 15. Teismas, įvertinęs ieškinyje keliamus reikalavimus, sprendžia, kad byloje... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Minėta, ieškovės pasiūlymas atmestas dėl jo neatitikimo penkiems punktams.... 18. Pirma, dėl siurblių.... 19. Konkurso sąlygų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo... 20. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, sprendė, kad tiekėjos UAB... 21. Konkurso sąlygų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo... 22. Be to, ieškovė, j2 skirsnio Technologiniai reikalavimai 2.1.3.9 punktas... 23. Trečia, dėl recirkuliacinio dumblo grąžinimo įrenginių.... 24. Atsakovė atsakydama į klausimus nurodė, kad recirkuliacinio dumblo... 25. Ketvirta, dėl reikalavimo antrinio nusodintuvo avarijos atveju nukreipti dalį... 26. Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus Techninės specifikacijos (Nuotekų valymo... 27. I... 28. Pirkimo dokumentų I skyriaus 27.1 punkto 3.1 papunktyje yra nurodyta, jog... 29. Ieškovė pasiūlyme yra numačiusi polielektrolito naudojimą bei tam skirtą... 30. Įvertinus anksčiau nurodytą, teismas daro išvadą, jog atsakovė pagrįstai... 31. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai... 32. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad viešųjų pirkimų... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Pirkimo dokumentų p. 17.1 – Alternatyvos... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad tiek... 35. Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija... 36. IV.Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 37. Kauno apygardos teismas 2014 01 06 nutartimi (t.1, b.l. 100-101) taikė... 38. V. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 39. Ieškinys atmestas, todėl ieškovė privalo atlyginti atsakovės patirtas... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsniu,... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio... 43. Priteisti atsakovei (j.a.k. 153720195) iš ieškovės UAB „KRS“ (j.a.k.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...