Byla 2-10498-769/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant I. Š., dalyvaujant ieškovo atstovei I. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 26797,07 Lt įsiskolinimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą skolą, 804 litus žyminio mokesčio, ieškinyje nurodydamas, kad jis 2012-01-19 kreipėsi į teismą dėl 32329,05 litų negrąžinto kredito, 8180,02 Lt nesumokėtų palūkanų, 404,11 Lt kredito sutarties mokesčio, 5883,89 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo, buvo sudaryta ir patvirtinta taikos sutartis byloje, kuria šalys susitarė, kad atsakovui iki 2012-05-01 nesumokėjus ieškovui 20000 litų, ieškovas įgys teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir likusios skolos dalies, -26797 priteisimo. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti pilnai, nurodžiusi, kad negali pasakyti, kokia dalis prašomoje priteisti sumoje yra negrąžintas kreditas, palūkanos ar delspinigiai, nes tai skola „pagal taikos sutartį“, atstovės nuomone, teismas neturėtų gilintis, nes kitoje byloje atsakovas pripažino visą skolą, jį atstovavo advokatas, ieškovas taikos sutartyje buvo įdėjęs sąlygą- teisę prisiteisti likusią sumą. Ieškovo atstovė nurodė, kad iš viso buvo duota 15000 litų paskola atsakovui, dabar vyksta išieškojimas 20351 lito ir delspinigių pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos.

4Byla nagrinėjama iš esmės atsakovui nedalyvaujant ( CPK 246 str.2d.).

5 Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2012-07-05 kreipdamasi į teismą dėl 26797,07 litų įsiskolinimo iš atsakovo priteisimo, ieškinį grindė pridedamais priedais: 2012-01-19 ieškinio kopija, 2012-04-02 taikos sutarties kopija, 2012-04-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties kopija, 2012-05-24 Vykdomojo rašto kopijomis. Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-3383-255/2012 duomenų matyti, kad 2011-11-04 AS Bigbank pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašė priteisti iš skolininko V. V. 32329,05 Lt kredito sumos, 8180,02 Lt sutartinių palūkanų, 50 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 404,11 Lt sutarties sudarymo mokesčio, 16769,61 Lt delspinigių ( 0,5 procentus), 5 procentus metinių palūkanų nuo 57732,79 Lt; perėjus į ieškininę teiseną 2012-01-19 ieškiniu buvo prašoma priteisti 32329,05 Lt kredito, 8180,02 Lt neapmokėtų palūkanų, 404,11 Lt sutarties sudarymo mokesčio, 5883,89 Lt delspinigių,- bendra suma 46797,07 Lt ( 46-50 b.l.); 2007-11-04 V. V. buvo suteiktas 6930 litų kreditas ( 77 b.l.) su 27,14 procentų palūkanomis; 2007-12-11 buvo suteiktas dar 7850 Lt kreditas su 25,09 procentų metinėmis palūkanomis ( 82 -85 b.l.); 2009-03-24 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr.0901086/15pa, kurioje nurodyta, kad kredito suma yra 32329,05 Lt, metinė palūkanų norma 32,04 proc., bendra kredito suma (su palūkanomis),- 136985,46 Lt ( 20-24 b.l. prijungtos bylos); iš 2009-11-04 pranešimo matyti, kad nutraukiant vartojimo kredito sutartį V. V. įsiskolinimas buvo 47728,99 Lt (32329,05 Lt kredito likutis, 8180,02 Lt neapmokėtų palūkanų, 6465,81 Lt sutarties nutraukimo bauda, 404,11 Lt sutarties sudarymo mokesčio, 350 Lt skolos išieškojimo išlaidos) ( 29 b.l. prijungtos bylos); 2011-11-04 delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyti reikalaujami 16769,61 Lt delspinigiai ( 32 b.l.); 2012-01-19 delspinigių skaičiavimo lentelėje reikalaujamų delspinigių suma nurodyta 5883,89 Lt ( 113 b.l.); civilinė byla Nr.2-3383-255/2012 buvo baigta šalims pasirašius taikos sutartį ir teismui 2012-04-24 ją patvirtinus, pagal kurią atsakovas pripažino, kad skolingas ieškovui 46797,07 Lt, įsipareigojo iki 2012-05-01 sumokėti 20000 litų, 351 Lt žyminio mokesčio, praleidus terminą mokėti 0,02 procentus delspinigius per dieną, o ieškovas įsipareigojo atsisakyti nuo likusios dalies reikalavimo, o jei atsakovas laiku neįvykdys sutarties sąlygų, „ieškovas įgys teisę kreiptis į teismą dėl likusios skolos dalies, t.y. 26797,07 Lt“ ( 154-155 b.l. prijungtos bylos); 2012-05-24 buvo išduotas vykdomasis raštas ( 29-32 b.l.).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, nurodžiusi, kad ji negali pasakyti, iš ko susideda prašoma priteisti skola, prašė teismo nesigilinti į ieškinį, nes kitoje byloje atsakovas, atstovaujamas advokato, pripažino visą skolą, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves, privalo teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus (Konstitucinio Teismo inter alia 2007 m. gegužės 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimai). Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet, svarbiausia, tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi. Kaip ne kartą konstatuota Konstitucinio Teismo aktuose, vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Konstitucinio Teismo inter alia 2006 m. rugsėjo 21 d., 2008 m. sausio 21 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimai). Be to, Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad teismas ex officio vartojimo sutartis turi tikrinti pagal atitikimą sąžiningumo kriterijams, įtvirtintiems CK 6.188 straipsnyje, nes vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ( LAT nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-475/2001, 3K-3-141/2006, 3K-3-211/2008, 3K-3-536/2008).

8Ieškovas savo reikalavimus grindžia 2012-04-24 teismo patvirtinta taikos sutarties sąlyga, nurodančia, kad atsakovui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ieškovas įgys teisę kreiptis į teismą dėl likusios skolos dalies, t.y. 26797,07 Lt, kurią, ieškovo atstovės teigimu, atsakovas neginčijo. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią, yra priverstinai vykdytinas dokumentas ir dėl šios priežasties negali būti sąlyginė bei sukurti abejotinas teisines pasekmes dėl jos vykdymo (CK 6.985 str., CPK 267 str.). Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Tik pačios šalys sprendžia apie taikos sutarties turinį, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas. LR CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Esant patvirtintai taikos sutarčiai, kaip ir įsiteisėjusiam teismo sprendimui, ieškinys negali būti pareiškiamas, nes teismas atsisako priimti ieškinį (LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas) arba nutraukia bylą (LR CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taigi Teismo sprendimu (nutartimi) patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, nes ji kyla iš šalių suderintos valios, kuri patvirtinama teismo sprendimu.

9Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-3383-255/2012 duomenų matyti, kad taikos sutartis buvo patvirtinta 2012-04-24, terminas atsakovui sumokėti šalių suderėtą sumą buvo nustatytas iki 2012-05-01, t.y., per nutarties apskundimo terminą, 7 dienas, turėjo būti ieškovui sumokėta daugiau kaip 20000 litų. Už netinkamą sutarties vykdymą buvo numatyti delspinigiai ir sąlyga, kad ieškovas neatsisakys likusios 2012-01-19 ieškinyje nurodytos sumos,-26797,07 Lt,- dėl jos jis vėl kreipsis į teismą. Iš aukščiau išdėstyto darytina išvada, kad ginčas tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu įsiteisėjusia taikos sutartis nėra užbaigtas, ieškovas, pasinaudodamas taikos sutartyje įtvirtinta sąlyga tuo pačiu pagrindu vėl kreipėsi į teismą. Kadangi ieškinio dalykas nėra tapatus, ginčas tarp ieškovo BIGBANK AS ir atsakovo V. V. nagrinėjamas iš esmės. Kaip teismo posėdžio metu patvirtino ieškovo atstovė, atsakovui iš viso buvo suteiktas 15000 Iitų kreditas ( pagal bylos duomenis- 14780 litų, atskaičius mokesčius), nustatyta palūkanų norma beveik siekė 30 procentų, iš teismui pateiktos lentelės matyti, kad palūkanos per mėnesį buvo skaičiuojamos didesnės kaip 1000 litų, 2009-03-24 pasirašytoje sutartyje išduoto kredito ir paskaičiuotų palūkanų suma,- 32329,05 Lt, buvo įvardyta kaip suteiktas kreditas, nuo kurio buvo skaičiuojamos palūkanos (32,04 proc.), delspinigiai ( atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės paskaičiuota skolos suma, delspinigių dydis ir kt. civilinėje byloje Nr.2-3383-255/2012 skiriasi). Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad 2007 metų lapkričio- gruodžio mėnesiais suteikus atsakovui 15000 litų kreditą, 2009 metų lapkričio mėnesį nutraukiant sutartį buvo reikalaujama sumokėti 47728,99 Lt skolą, pateikiant ieškinį 46797,07 Lt, t.y., per du metus grąžinama suma išaugo daugiau kaip tris kartus. Todėl įvertinus nustatytas aplinkybes, bylos medžiagą, darytina išvada, kad šalių pasirašytoje ir 2012-04-24 teismo patvirtintoje taikos sutartyje abipusiu susitarimu šalių nustatyta grąžintina 20000 litų suma (15000 litų kreditas su 5000 litų palūkanomis ir/ar netesybomis) yra suma, neprieštaraujanti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Dėl taikos sutartimi šalių suderėtos grąžintinos (atitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus) sumos išieškojimo buvo išduotas vykdomasis raštas, vyksta vykdymo procesas, todėl laikytina, kad ginčas tarp šalių buvo tinkamai išspręstas civilinėje byloje Nr.2-3383-255/2012. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus realiai suteikto kredito dydį, iš atsakovo prašomos priteisti skolos dydį, tai, kad ieškovas nepagrindė prašomos priteisti 26797,07 litų skolos dydžio, apskaičiavimo būdo, mechanizmo, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

10Ieškinį atmetus išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš ieškovo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

12ieškinį atmesti.

13Priteisti iš ieškovo BIGBANK AS, kodas 10183757, buveinės adresas Ruutli 23, Tartu, Estija 51006, veikiančio per savo struktūrinį padalinį-filialą, BIGBANK AS filialas, kodas 301048563, Jogailos g.4, Vilnius, valstybei 15,25 Lt (penkiolika litų ir 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai