Byla 1A-45-318/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio, kuriuo I. L. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, ir nuteista:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albino Bielskio, Jolantos Čepukėnienės, Reginos Pocienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Živilei Vološinienei, Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, gynėjui advokatui Tomui Vildžiūnui, nuteistajai I. L., specialistei M. B.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios I. L. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio, kuriuo I. L. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, ir nuteista:

3– pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;

4– pagal BK 220 straipsnio 1 dalį – 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio bauda;

5– pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, bausmės, paskirtos pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, subendrintos bausmių apėmimo būdu ir I. L. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši subendrinta bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, jas iš dalis sudedant, ir I. L. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

8Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, I. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant ją bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

9Teisėjų kolegija

Nustatė

10I. Bylos esmė

111.

12I. L. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad ji, nuo 2012 m. vasario 20 d. iki 2013 m. gegužės 27 d. būdama 45 procentų, o nuo 2013 m. gegužės 28 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos, 100 procentų UAB ( - ) namai „( - )“ akcininke, nuo 2012 m. liepos 30 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 18 ir nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 23, UAB ( - ) namai „( - )“ direktore, tačiau realiai šios bendrovės direktorės ir kasininkės pareigas vykdydama nuo 2012 m. kovo 27 d., pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX- 574 (toliau – BAĮ) 21 straipsnio 1, 2 dalis dėl einamų pareigų būdama tiesiogiai atsakinga už UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pagal 14 straipsnio „Apskaitos dokumentų pasirašymas“ 2 dalies reikalavimus – už UAB ( - ) namai „( - )“ apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų “Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 30 punktą būdama atsakinga, jog bendrovėje būtų laikomasi šių taisyklių, apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, t. y. neužtikrino teisės aktų reikalaujamos UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo ir tokiais savo veiksmais pažeidė: BAĮ 4 straipsnio „Reikalavimai apskaitos informacijai“ reikalavimus, kuris nurodo, kad „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; 6 straipsnio „Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 dalies reikalavimus, kuri nurodo, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 straipsnio “Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas” 1 dalies reikalavimus, kuri nurodo, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, <...>“, „apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“; 16 straipsnio „Apskaitos registras“ reikalavimus, kuris nurodo, kad „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų “Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 11 punkto (2003 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 317 redakcija) reikalavimus, kuris nurodo, kad „...pinigai priimami arba išmokami tik pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną“.

13Mokestiniam patikrinimui pagal mokesčių administratoriaus 2015 m. balandžio 24 d. nurodymą Nr. ( - ) nepateikė: sutarčių su ( - ) namų gyventojais „Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; avansinių apyskaitų nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir prie jų esančių pirminių pirkimo dokumentų, avansinių apyskaitų nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; pirminių pirkimo dokumentų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; bendrojo žurnalo, buhalterinių pažymų, buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, didžiosios knygos (buhalterinių sąskaitų suvestinių) nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d.

14Be to, ji UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinėje apskaitoje neužfiksavo dalies kasos operacijų, t. y. bendrovės kasoje žemiau nurodytomis aplinkybėmis (žr. lentelė) neapskaitė iš fizinių asmenų, pagal pasirašytas „Sutartis dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“, gautų grynųjų pinigų už suteiktas paslaugas: 2012 m. 07 mėn. – 2 400 Lt, 08 mėn. – 4 800 Lt, 09 mėn. – 4 800 Lt, 10 mėn. – 4 800 Lt, 11 mėn. – 6 400 Lt, 12 mėn. – 6 400 Lt, iš viso 2012 m. 29 600 Lt; 2013 m. 01 mėn. – 4 800 Lt, 02 mėn. – 4 800 Lt, 03 mėn. – 8 200 Lt, 04 mėn. – 4 800 Lt, 05 mėn. – 6 400 Lt, 06 mėn. – 4 800 Lt, 07 mėn. – 6 400 Lt, 08 mėn. – 4 800 Lt, 09 mėn. – 8 000 Lt, 10 mėn. – 10 000,03 Lt, 11 mėn. – 9 600 Lt, 12 mėn. – 11 859,98 Lt, iš viso 2013 m. 84 460,01 Lt; 2014 m. 03 mėn. – 1 600 Lt, 05 mėn. – 800 Lt, 06 mėn. – 1 600 Lt, 07 mėn. – 3 200 Lt, iš viso 2014 m. 7 200 Lt.:

Eil. Nr. ( - ) paslaugas pirkusio FA vardas, pavardė Laikotarpis, už kurį turėjo sumokėti Turėjo sumokėti Buh. apskaitoje neapskaitytų pinigų priėmimo kvitų Apskaityta buh. apskaitoje/ išrašyta PVM s/f Pagal FA paaiški-nimą nustatyta neapskai-tyta pajamų suma Iš viso neapskai-tytų pajamų /neišrašytų PVM s/f suma
Data Nr. Suma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        1. A. I.     2012-06-15 SN 2012000010 300,00     neapskaitė   300,00
        2012-06-18 SN 2012000011 500,00   neapskaitė   800,00
        2012-07-04 SN 2012000016 400,00 neapskaitė   1200,00
        2012-07-10 SN 2012000019 800,00 neapskaitė   2000,00
    2012-06-15/ 2012-07-14 1600,00 2012-07-18 SN 2012000021 400,00 neapskaitė   2400,00
        2012-08-05 SN 2012000025 400,00 neapskaitė   2800,00
        2012-08-12 SN 2012000031 400,00 neapskaitė   3200,00
    2012-07-15/ 2012-08-14 1600,00 2012-08-23 SN 2012000025 800,00 neapskaitė   4000,00
    2012-08-15/ 2012-09-14 1600,00 2012-09-20 SN 2012000038 1600,00   neapskaitė   5600,00
    2012-09-15/ 2012-10-14 1600,00 2012-10-28 SN 2012000043 800,00 neapskaitė   6400,00
    2012-10-15/ 2012-11-14 1600,00 2012-11-25 SN 2012000043 1200,00 neapskaitė 400,00 8000,00
    2012-11-15/ 2012-12-14 1600,00       neapskaitė 1600,00 9600,00
  Viso už 2012 m.:   9600,00     7600,00 neapskaitė 2000,00 9600,00
    2012-12-15/ 2013-01-14   1600,00 2013-01-12 SN 2013-3 3200,00   neapskaitė   1600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2013-01-15/ 2013-02-14 1600,00         neapskaitė   3200,00
        2013-03-02   SN 2013-10 1600,00 neapskaitė   3200,00
    2013-02-15/ 2013-03-14 1600,00 2013-03-16 SN 2013-14 1600,00 neapskaitė   4800,00
    2013-03-15/ 2013-04-14 1600,00 2013-04-29 SN 2013-21 2400,00 neapskaitė   6400,00
    2013-04-15/ 2013-05-14 1600,00 2013-05-18 SN 2013-24 800,00 neapskaitė   8000,00
        2013-06-01 SN 2013-28 800,00 neapskaitė   8000,00
    2013-05-15/ 2013-06-14 1600,00 2013-06-30 SN 2013-34 1600,00 neapskaitė   9600,00
    2013-06-15/ 2013-07-14 1600,00 2013-07-20 SN 2013-38 800,00 neapskaitė   11200,00
        2013-08-03 SN 2013-45 800,00 neapskaitė   11200,00
    2013-07-15/ 2013-08-14 1600,00 2013-08-24 SN 2013-53 1600,00 neapskaitė   12800,00
    2013-08-15/ 2013-09-14 1600,00 2013-09-21 SN 2013-67 800,00 neapskaitė   14400,00
        2013-09-28 SN 2013-71 600,00 neapskaitė   14400,00
    2013-09-15/ 2013-10-14 1600,00 2013-10-19 SN 2013-79 1000,00 neapskaitė   16000,00
    2013-10-15/ 2013-11-14 1600,00 2013-11-16 SN 2013-94 1600,00 neapskaitė   17600,00
    2013-11-15/ 2013-12-14 1600,00 2013-12-21 SN 2013-17 1600,00 neapskaitė   19200,00
  Viso už 2013 m.:   19200,00     20800,00   - 19200,00
    2013-12-15/ 2014-01-14 1600,00 2014-01-19 SN 2014-11 1600,00 2014-01-31 2014/S-17 1600,00   -
    2014-01-15/ 2014-02-14 1600,00 2014-02-18 SN 2014-29 1600,00 2014-02-28 2014/S-58 1600,00   -
    2014-02-15/ 2014-03-14 1600,00 2014-03-17 SN 2014-48 1600,00 2014-03-31 2014/S-83 1600,00   -
    2014-03-15/ 2014-04-14 1600,00 2014-04-12 SN 2014-63 1600,00 2014-04-15 2014/S-87 1600,00   -
    2014-04-15/ 2014-05-14 1600,00 2014-05-17 SN 2014-96 1600,00 2014-05-31 2014/S-153 1600,00   -
    2014-05-15/ 2014-06-14 1600,00 2014-06-14 banko pav. 1600,00 2014-06-12 2014/S-172 1600,00   -
    2014-06-15/ 2014-07-14 1600,00 2014-07-19 banko pav. 1600,00 2014-07-04 2014/S-195 1600,00   -
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 11200,00   -
  Viso:   28800,00     28400,00   2000,00 28800,00
2. V. J.     2013-07-24 SN 2013-40 400,00 neapskaitė 400,00  
        2013-07-27 SN 2013-42 1200,00 neapskaitė 1200,00  
    2013-07-24/ 2013-08-23 1600,00 2013-08-24 SN 2013-52 1600,00 neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-08-24/ 2013-09-23 1600,00 2013-09-26 SN 2013-69 1600,00 neapskaitė 1600,00 3200,00
    2013-09-24/ 2013-10-23 1600,00 2013-10-24 SN 2013-85 1600,00 neapskaitė 1600,00 4800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2013-10-24/ 2013-11-23 1600,00 2013-11-26 SN 2013-101 1600,00 neapskaitė 1600,00 6400,00
    2013-11-24/ 2013-12-23 1600,00 2013-12-17 SN 2013-112 1600,00 neapskaitė 1600,00 8000,00
  Viso už 2013 m.:   8000,00     9600,00   9600,00 8000,00
    2013-12-24/ 2014-01-23 1600,00 2014-01-22 SN 2014-15 1600,00 2014-01-31 2014/S-20 1600,00   -
    2014-01-24/ 2014-02-23 1600,00 2014-02-26 SN 2014-36 1600,00 2014-02-28 2014/S-53 1600,00   -
    2014-02-24/ 2014-03-23 1600,00 2014-03-26 SN 2014-54 1600,00 2014-03-17 2014/S-77 1600,00   -
    2014-03-24/ 2014-04-23 1600,00 2014-04-17 banko pav. 1600,00 2014-04-15 2014/S-95 1600,00   -
    2014-04-24/ 2014-05-23 1600,00 2014-05-21 banko pav. 1600,00 2014-05-31 2014/S-145 1600,00   -
    2014-05-24/ 2014-06-23 1600,00 2014-06-19 banko pav. 1600,00 2014-06-12 2014/S-165 1600,00   -
    2014-06-24/ 2014-07-23 1600,00 2014-07-22 banko pav. 1600,00 2014-07-11 2014/S-203 1600,00   -
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 11200,00   -
  Viso:   19200,00     20800,00 11200,00 0,00 8000,00
3. O. L. 2013-08-26/ 2013-09-25 1600,00 - - - neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-09-26/ 2013-10-25 1600,00 - - - neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-10-26/ 2013-11-25 1600,00 - - - neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-11-26/ 2013-12-25 1600,00 - - - neapskaitė 1600,00 1600,00
  Viso už 2013 m.:   6400,00         6400,00 6400,00
    2013-12-26/ 2014-01-25 1600,00 2014-01-21 SN 2014-13 1600,00 2014-01-31 2014/S-21 1600,00   -
    2014-01-26/ 2014-02-25 1600,00 2014-02-22 SN 2014-31 1600,00 2014-02-28 2014/S-52 1600,00   -
    2014-02-26/ 2014-03-25 1600,00 2014-03-24 SN 2014-49 1600,00 2014-03-17 2014/S-76 1600,00   -
    2014-03-26/ 2014-04-25 1600,00 2014-04-18 SN 2014-72 1600,00 2014-04-15 2014/S-96 1600,00   -
    2014-04-26/ 2014-05-25 1600,00 2014-05-19 SN 2014-98 1600,00 2014-05-31 2014/S-144 1600,00   -
        2014-05-26/ 2014-06-25 1600,00 2014-06-20 SN 2014-125 1600,00 2014-06-12 2014/S-164 1600,00   -
    2014-06-26/ 2014-07-25 1600,00 2014-07-18 SN 2014-143 1600,00 2014-07-11 2014/S-204 1600,00       -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 11200,00   -
  Viso:   17600,00     11200,00 11200,00 6400,00 6400,00
4. A. A. (neapskaitytos pajamos nustatomos pagal paslaugų pirkėjo pateiktus pin. priėm. kvitus) 2013-04-30 VL 2013-33 800,00 neapskaitė 800,00 800,00
    2013-04-30/ 2013-05-29 1600,00 2013-05-28 VL 2013-40 1000,00 2013-06-17 VL 2013/04/37 800,00 1000,00 1000,00
    2013-05-30/ 2013-06-29 1600,00       2013-07-13 VL 2013/242 800,00   200,00
    2013-06-30/ 2013-07-29 1600,00 2013-07-13 VL 2013-55 800,00 2013-08-05 VL 2013/259 600,00 800,00 400,00
        2013-08-05 VL 2013-65 600,00 2013-08-09 VL 2013/260 1600,00 600,00 0,00
    2013-07-30/ 2013-08-29 1600,00 2013-08-19 VL 2013-68 2140,00 2013-08-19 VL 2013/266 2140,01 2140,00 0,00
    2013-08-30/ 2013-09-29 1600,00 2013-09-19 VL 2013-74 1600,00 2013-10-01 VL 2013/280 800,00 1600,00 199,99
    2013-09-30/ 2013-10-29 1600,00 2013-10-19 VL 2013-80 1600,00 2013-11-04 VL 2013/297 600,00 1600,00 1199,99
    2013-10-30/ 2013-11-29 1600,00 2013-11-20 VL 2013-96 1400,00 2013-12-03 VL 2013/310 2140,01 1400,00 459,98
        2013-12-07 VL 2013-109 200,00   200,00 659,98
    2013-11-30/ 2013-12-29 1600,00 2013-12-18 VL 2013-13 1600,00   1600,00 2259,99
  Viso už 2013 m.:   12800,00     11740,00 9480,02 11740,00 2259,98
    2013-12-30/ 2014-01-29 1600,00 2014-01-19 banko pav. 1600,00 2014-01-31 2014/S-27 1600,00   -
    2014-01-30/ 2014-02-28 1600,00 2014-02-19 banko pav. 1600,00 2014-02-14 2014/S-33 1600,00   -
    2014-03-01/ 2014-03-29 1600,00 2014-03-22 banko pav. 1600,00 2014-04-15 2014/S-85 1600,00   -
    2014-03-30/ 2014-04-29 1600,00 2014-04-17 banko pav. 1600,00 2014-05-31 2014/S-147 1600,00   -
    2014-04-30/ 2014-05-29 1600,00 2014-05-21 banko pav. 1600,00 2014-06-12 2014/S-167 1600,00   -
    2014-05-30/ 2014-06-29 1600,00 2014-06-25 banko pav. 1600,00 2014-07-04 2014/S-200 1600,00   -
    2014-06-30/ 2014-07-29 1600,00 2014-07-21 banko pav. 1600,00 galbūt išrašyta 08 mėn.   -
  Viso už 2014 m.:     11200,00     11200,00 9600,00   -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Viso:   24000,00     22940,00 19080,02 - 2259,98
5. R. A. K. 2012-03-27/ 2012-04-26 1800,00 2012-03- VL 2012000002 2100,00 1800,00    
    2012-04-27/ 2012-05-26 1800,00 2012-05-18 VL 2012000007 1800,00 1800,00    
    2012-05-27/ 2012-06-26 1800,00 2012-06-25 VL 2012000014 1800,00 1800,00    
    2012-06-27/ 2012-07-26 1800,00 2012-07-31 VL 2012000022 1800,00 1800,00    
    2012-07-27/ 2012-08-26 1800,00 2012-08-11 VL 2012000025 1800,00 1800,00    
    2012-08-27/ 2012-09-26 1800,00 2012-09-30 VL 2012000042 3600,00 1800,00    
    2012-09-27/ 2012-10-26 1800,00 2012-11-03 VL 2012000052 1800,00 1800,00    
    2012-10-27/ 2012-11-26 1800,00       1800,00    
    2012-11-27/ 2012-12-26 1800,00 2012-12-26 VL 2012000052 1800,00 1800,00    
  Viso už 2012 m.:   16200,00     16500,00 16200,00 - -
    2012-12-27/ 2013-01-26 1800,00 2013-01-26 VL 2013-6 1800,00 1800,00    
    2013-01-27/ 2013-02-26 1800,00 2013-02-23 VL 2013-13 1800,00 2013-03-01 VL 2013/03/01 1800,00    
    2013-02-27/ 2013-03-26 1800,00 2013-04-01 VL 2013-25 1800,00     1800,00
    2013-03-27/ 2013-04-26 1800,00 2013-05-07 VL 2013-35 1800,00 2013-05-10 VL 2013/04/25 1800,00   1800,00
    2013-04-27/ 2013-05-26 1800,00 2013-06-03 VL 2013-43 1800,00 2013-06-17 VL 2013/04/39 1800,00   1800,00
    2013-05-27/ 2013-06-26 1800,00 2013-06-28 VL 2013-48 1800,00 2013-07-01 VL 2013/235 1800,00   1800,00
    2013-06-27/ 2013-07-26 1800,00 2013-07-29 VL 2013-60 1800,00 2013-08-01 VL 2013/255 1800,00   1800,00
    2013-07-27/ 2013-08-26 1800,00 2013-08-26 banko pav. 1800,00 2013-09-19 VL 2013/278 1800,00   1800,00
    2013-08-27/ 2013-09-26 1800,00 2013-09-17 banko pav. 1000,00 2013-10-28 VL 2013/290 1800,00   1800,00
        2013-09-19 banko pav. 800,00      
    2013-09-27/ 2013-10-26 1800,00 2013-10-16 banko pav. 1000,00 2013-11-25 VL 2013/309 1399,97   2200,03
        2013-10-17 banko pav. 800,00      
    2013-10-27/ 2013-11-26 1800,00 2013-11-15 banko pav. 1000,00 2013-12-05 VL 2013/313 1800,00   2200,03
            2013-11-18 banko pav. 800,00        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2013-11-27/ 2013-12-26 1800,00 2013-12-17 banko pav. 1000,00 2014-01-17 2014/S-08 1800,00   2200,03
        2013-12-18 banko pav. 800,00      
  Viso už 2013 m.:   21600,00     21600,00 19399,97   2200,03
    2013-12-27/ 2014-01-26 1800,00 2014-01-20 banko pav. 1800,00 2014-02-17 2014/S-34 1800,00   -
    2014-01-27/ 2014-02-26 1800,00 2014-02-11 banko pav. 1000,00 2014-03-31 2014/S-84 1800,00   -
        2014-02-13 banko pav. 800,00     -
    2014-02-27/ 2014-03-26 1800,00 2014-03-17 banko pav. 1800,00 2014-04-30 2014/S-109 1800,00   -
    2014-03-27/ 2014-04-26 1800,00 2014-04-14 banko pav. 1000,00 2014-05-10 2014/S-118 1800,00   -
        2014-04-15 banko pav. 800,00     -
    2014-04-27/ 2014-05-26 1800,00 2014-05-13 banko pav. 1000,00 2014-06-30 2014/S-183 1800,00   -
        2014-05-16 banko pav. 800,00     -
    2014-05-27/ 2014-06-26 1800,00 2014-06-13 banko pav. 1000,00 2014-07-04 2014/S-194 1800,00   -
        2014-06-16 banko pav. 800,00     -
    2014-06-27/ 2014-07-26 1800,00 2014-07-14 banko pav. 1000,00 galbūt išrašyta 08 mėn.   -
        2014-07-16 banko pav. 800,00      
  Viso už 2014 m.:   12600,00     12600,00 12600,00   -
  Viso:   50400,00     50700,00 48199,97   2200,03
6. M. Ū.     2012-09-28 VL 2012000040 1600,00      
    2012-09-28/ 2012-10-27 1600,00 2012-10-29 banko pav. 1600,00 1600,00    
    2012-10-28/ 2012-11-27 1600,00 2012-11-28 banko pav. 1600,00 1600,00    
    2012-11-28/ 2012-12-27 1600,00 2012-12-31 banko pav. 1600,00 1600,00    
  Viso už 2012 m.:   4800,00     6400,00 4800,00 - -
    2012-12-28/ 2013-01-27 1600,00 2013-01-28 banko pav. 1600,00 1600,00    
    2013-01-28/ 2013-02-27 1600,00 2013-02-26 banko pav. 1600,00 2013-03-04 VL 2013/03/04 1600,00    
    2013-02-28/ 2013-03-27 1600,00 2013-03-28 banko pav. 1600,00     1600,00
    2013-03-28/ 2013-04-27 1600,00 2013-04-29 banko pav. 1600,00 2013-05-02 VL 2013/03/21 1600,00   1600,00
    2013-04-28/ 2013-05-27 1600,00 2013-05-28 banko pav. 1600,00     3200,00
    2013-05-28/ 2013-06-27 1600,00 2013-07-01 banko pav. 3200,00 2013-07-26 VL 2013/247 1600,00   3200,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2013-06-28/ 2013-07-27 1600,00 2013-07-26 banko pav. 1600,00     4800,00
    2013-07-28/ 2013-08-27     1600,00 2013-09-02 banko pav. 1600,00 2013-09-02 VL 2013/271 1600,00   4800,00
    2013-08-28/ 2013-09-27 1600,00 2013-09-25 banko pav. 1600,00 2013-10-14 VL 2013/286 1600,00   4800,00
    2013-09-28/ 2013-10-27 1600,00       2013-11-18 VL 2013/307 1600,00   4800,00
    2013-10-28/ 2013-11-27 1600,00 2013-12-04 banko pav. 1600,00 2013-12-10 VL 2013/318 1600,00   4800,00
    2013-11-28/ 2013-12-27 1600,00       2014-01-16 2014/S-07 1600,00    
  Viso už 2013 m.:   19200,00     25300,00 14400,00   4800,00
    2013-12-28/ 2014-01-27 1600,00       2014-02-18 2014/S-37 1600,00   -
    2014-01-28/ 2014-02-27 1600,00       2014-03-31 2014/S-82 1600,00   -
    2014-02-28/ 2014-03-27 1600,00 2014-03-18 banko pav. 5000,00 2014-04-15 2014/S-89 1696,37   -
    2014-03-28/ 2014-04-27 1600,00       2014-05-31 2014/S-152 1600,00   -
    2014-04-28/ 2014-05-27 1600,00       2014-06-12 2014/S-171 1600,00   -
    2014-05-28/ 2014-06-27 1600,00 2014-06-12 banko pav. 5000,00 2014-07-04 2014/S-193 1600,00   -
    2014-06-28/ 2014-07-27 1600,00       galbūt išrašyta 08 mėn.   -
  Viso už 2014 m.:   11200,00     10000,00 11296,37   -
  Viso:   35200,00     41700,00 30496,37   4800,00
7. K. D. Z.     2012-10-24 SN 2012000042 1600,00      
    2012-10-24/ 2012-11-23 1600,00 2012-11-23 SN 2012000046 1600,00 neapskaitė   1600,00
    2012-11-24/ 2012-12-23 1600,00 2012-12-24 SN 2012000052 1600,00 neapskaitė   3200,00
  Viso už 2012 m.:   3200,00     4800,00   buh.apsk. neapskait. 3200,00
    2012-12-24/ 2013-01-23 1600,00 2013-01-29 SN 2013-4 800,00 neapskaitė buh.apsk. neapskait. 1600,00
    2013-01-24/ 2013-02-23 1600,00 2013-02-18 SN 2013-8 800,00 neapskaitė “ – “ 3200,00
        2013-02-28 SN 2013-9 600,00 neapskaitė “ – “ 3200,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        2013-03-20 SN 2013-15 2000,00 neapskaitė “ – “ 3200,00
    2013-02-24/ 2013-03-23 1600,00 2013-04-08 SN 2013-16 600,00 neapskaitė “ – “ 4800,00
    2013-03-24/ 2013-04-23   1600,00 2013-04-29 SN 2013-20 1600,00 neapskaitė “ – “ 6400,00
    2013-04-24/ 2013-05-23 1600,00 2013-05-26 SN 2013-26 1600,00 neapskaitė “ – “ 8000,00
    2013-05-24/ 2013-06-23 1600,00 2013-06-28 SN 2013-33 1600,00 neapskaitė “ – “ 9600,00
    2013-06-24/ 2013-07-23 1600,00 2013-07-29 SN 2013-43 1600,00  neapskaitė “ – “ 11200,00
    2013-07-24/ 2013-08-23 1600,00 2013-08-26 SN 2013-56 1600,00 neapskaitė “ – “ 12800,00
                   
    2013-08-24/ 2013-09-23 1600,00 2013-09-26 banko pav. 1600,00 neapskaitė   14400,00
        2013-09-27 banko pav. 1600,00 neapskaitė    
    2013-09-24/ 2013-10-23 1600,00 2013-10-28 banko pav. 1600,00 neapskaitė   16000,00
    2013-10-24/ 2013-11-23 1600,00 2013-11-25 banko pav. 1600,00 neapskaitė   17600,00
    2013-11-24/ 2013-12-23 1600,00 2013-12-23 banko pav. 1600,00 neapskaitė   19200,00
  Viso už 2013 m.:   19200,00     19200,00     19200,00
    2013-12-24/ 2014-01-23 1600,00 2014-01-31 SN 2014-23 1600,00 2014-01-31 2014/S-18 1600,00    
    2014-01-24/ 2014-02-23 1600,00 2014-02-24 banko pav. 1600,00 2014-02-28 2014/S-57 1600,00    
    2014-02-24/ 2014-03-23 1600,00 2014-03-24 banko pav. 1600,00 2014-03-04 2014/S-60 1600,00    
    2014-03-24/ 2014-04-23 1600,00 2014-04-24 banko pav. 1600,00 2014-04-15 2014/S-90 1600,00    
    2014-04-24/ 2014-05-23 1600,00 2014-05-25 SN 2014-100 1600,00 2014-05-31 2014/S-151 1600,00    
    2014-05-24/ 2014-06-23 1600,00 2014-06-21 SN 2014-126 1600,00 2014-06-12 2014/S-170 1600,00    
    2014-06-24/ 2014-07-23 1600,00 2014-07-24 SN 2014-148 1600,00 neapskaitė   1600,00
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 9600,00   1600,00
  Viso:   33600,00     35200,00 9600,00   24000,00
8. J. K.     2012-05-17 VL 2012000006 1200,00      
    2012-05-17/ 2012-06-16 1600,00 2012-06-12 VL 2012000011 1200,00      
    2012-06-17/ 2012-07-16 1600,00       neapskaitė 800,00 800,00
    2012-07-17/ 2012-08-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 2400,00
    2012-08-17/ 2012-09-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 4000,00
    2012-09-17/ 2012-10-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 5600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2012-10-17/ 2012-11-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 7200,00
    2012-11-17/ 2012-12-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 8800,00
  Viso už 2012 m.:   11200,00     2400,00   8800,00 8800,00
    2012-12-17/ 2013-01-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-01-17/ 2013-02-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 3200,00
    2013-02-17/ 2013-03-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 4800,00
    2013-03-17/ 2013-04-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 6400,00
    2013-04-17/ 2013-05-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 8000,00
    2013-05-17/ 2013-06-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 9600,00
    2013-06-17/ 2013-07-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 11200,00
    2013-07-17/ 2013-08-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 12800,00
    2013-08-17/ 2013-09-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 14400,00
    2013-09-17/ 2013-10-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 16000,00
    2013-10-17/ 2013-11-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 17600,00
    2013-11-17/ 2013-12-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 19200,00
  Viso už 2013 m.:   19200,00         19200,00 19200,00
    2013-12-17/ 2014-01-16 1600,00       2014-01-31 2014/S-16 1600,00 - -
    2014-01-17/ 2014-02-16 1600,00       2014-02-28 2014/S-59 1600,00 - -
    2014-02-17/ 2014-03-16 1600,00       neišrašė 1600,00 1600,00
    2014-03-17/ 2014-04-16 1600,00       2014-04-15 2014/S-86 1600,00 - 1600,00
    2014-04-17/ 2014-05-16 1600,00       2014-05-10 2014/S-117 800,00 800,00 2400,00
    2014-05-17/ 2014-06-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 4000,00
    2014-06-17/ 2014-07-16 1600,00       neapskaitė 1600,00 5600,00
  Viso už 2014 m.:   11200,00         5600,00 5600,00
  Viso:   41600,00     2400,00   33600,00 33600,00
9. J. C.     2013-09-20 VL 2013-75 1600,00      
    2013-09-20/ 2013-10-19 1600,00 2013-10-21 SN 2013-88 1600,00 neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-10-20/ 2013-11-19   1600,00 2013-11-21 SN 2013-97 1600,00 neapskaitė 1600,00 3200,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2013-11-20/ 2013-12-19 1600,00 2013-12-23 SN 2013-15 1600,00 neapskaitė 1600,00 4800,00
  Viso už 2013 m.:   4800,00     6400,00   4800,00 4800,00
    2013-12-20/ 2014-01-19 1600,00 2014-01-28 SN 2014-21 1600,00 2014-01-31 2014/S-23 1600,00    
    2014-01-20/ 2014-02-19 1600,00 2014-02-25 banko pav. 1600,00 2014-02-28 2014/S-54 1600,00    
    2014-02-20/ 2014-03-19 1600,00 2014-03-28 SN 2014-56 1600,00 2014-03-04 2014/S-61 1600,00    
    2014-03-20/ 2014-04-19 1600,00 2014-04-29 banko pav. 1600,00 2014-04-30 2014/S-98 1600,00    
    2014-04-20/ 2014-05-19 1600,00 2014-05-28 banko pav. 1600,00 2014-05-31 2014/S-142 1600,00    
    2014-05-20/ 2014-06-19 1600,00 2014-06-30 banko pav. 1600,00 2014-06-12 2014/S-162 1600,00    
    2014-06-20/ 2014-07-19 1600,00 2014-07-29 banko pav. 1600,00 2014-07-11 2014/S-206 1600,00    
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 11200,00 - -
  Viso:   16000,00     17600,00 11200,00   4800,00
10. V. K. 2013-08-26/ 2013-09-25 1600,00       neapskaitė 1600,00 1600,00
    2013-09-26/ 2013-10-25 1600,00       neapskaitė 1600,00 3200,00
    2013-10-26/ 2013-11-25 1600,00       neapskaitė 1600,00 4800,00
    2013-11-26/ 2013-12-25 1600,00       neapskaitė 1600,00 6400,00
  Viso už 2013 m.:   6400,00         6400,00 6400,00
    2013-12-26/ 2014-01-25 1600,00 2014-01-24 SN 2014-16 1600,00 2014-01-31 2014/S-22 1600,00    
    2014-01-26/ 2014-02-25 1600,00 2014-02-24 SN 2014-32 1600,00 2014-02-28 2014/S-51 1600,00    
    2014-02-26/ 2014-03-25 1600,00 2014-03-25 SN 2014-51 1600,00 2014-03-17 2014/S-75 1600,00    
    2014-03-26/ 2014-04-25 1600,00 2014-04-23 SN 2014-74 1600,00 2014-04-15 2014/S-97 1600,00    
    2014-04-26/ 2014-05-25 1600,00 2014-05-26 SN 2014-102 1600,00 2014-05-31 2014/S-143 1600,00    
    2014-05-26/ 2014-06-25 1600,00 2014-06-19 SN 2014-124 1600,00 2014-06-12 2014/S-163 1600,00    
    2014-06-26/ 2014-07-25 1600,00 2014-07-22 SN 2014-145 1600,00 2014-07-11 2014/S-205 1600,00    
  Viso už 2014 m.:   11200,00     11200,00 11200,00 - -
  Viso:   17600,00     11200,00 11200,00   6400,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Iš viso:               121260,01

15Šiomis aplinkybėmis, nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. bendrovės buhalterinėje apskaitoje (kasoje) iš viso neapskaitė 35 119 Eur (121 260,01 Lt) gautų pajamų, nuo kurių neapskaičiavo bei nesumokėjo 6 062,62 Eur (20 933 Lt) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir 428,64 Eur (1 480 Lt) pelno mokesčio. Todėl dėl nustatytų pažeidimų nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d. iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) namai „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

162.

17I. L. nuteista ir pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad ji, nuo 2012 m. vasario 20 d. iki 2013 m. gegužės 27 d. būdama 45 procentų, o nuo 2013 m. gegužės 28 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos 100 procentų UAB ( - ) namai „( - )“ akcininke, nuo 2012 m. liepos 30 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 18 ir nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 23, UAB ( - ) namai „( - )“ direktore, tačiau realiai šios bendrovės direktorės ir kasininkės pareigas vykdydama nuo 2012 m. kovo 27 d., pasisavino jos žinioje buvusį svetimą, UAB „( - ) namai „( - )“ priklausantį, turtą, t. y.: dėl einamų pareigų turėdama savo žinioje šios bendrovės turtą (grynuosius pinigus), bendrovei UAB ( - ) namai „( - )“ suteikus fiziniams asmenims paslaugas pagal pasirašytas sutartis „Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ ir už suteiktas paslaugas nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 29 d. fiziniams asmenims sumokėjus grynuosius pinigus, neapskaitė jų bendrovės buhalterinėje apskaitoje (kasoje) nemažiau – 35 119 Eur (121 260, 01 Lt), UAB ( - ) namai „( - )“ veikloje nepanaudojo bei į bendrovės kasą ar banko sąskaitą neįnešė, pinigų panaudojimo nepagrindė buhalteriniais dokumentais, tokiu būdu pasisavino UAB ( - ) namai „( - )“ priklausantį didelės vertės svetimą turtą nemažiau – 35 119 Eur (121 260,01 Lt).

183.

19I. L. nuteista pagal BK 220 straipsnio 1 dalį už tai, kad ji nuo 2012 m. vasario 20 d. iki 2013 m. gegužės 27 d. būdama 45 procentų, o nuo 2013 m. gegužės 28 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos 100 procentų UAB ( - ) namai „( - )“ akcininke, nuo 2012 m. liepos 30 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 18 ir nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 23, UAB ( - ) namai „( - )“ direktore, tačiau realiai šios bendrovės direktorės ir kasininkės pareigas vykdydama nuo 2012 m. kovo 27 d., būdama atsakinga už bendrovės veiklą, turėdama teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti juridinio asmens veiklą, veikdama įmonės vardu, siekdama išvengti mokesčių, nieko nežinančiai apie jos nusikalstamą veiklą bendrovės buhalterei A. B. pateikė žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas ir pelną, todėl bendrovės buhalterė A. B. įrašė į PVM bei pelno deklaracijas šią tikrovės neatitinkančią informaciją apie įmonės veiklą ir pateikė mokesčių deklaracijose neteisingus duomenis apie pajamas, mokėtiną į biudžetą PVM ir pelno mokestį valstybės įgaliotai institucijai – Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), o būtent:

202013 m. balandžio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. kovą, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (8 116 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (18 020 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 857 Lt) žala;

212013 m. gegužės 26 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. balandį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (9 735 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (16 579 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 214 Lt) žala;

222013 m. birželio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. gegužę, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (9 917 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (18 399 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 637 Lt) žala;

232013 m. liepos 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. birželį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (11 405 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (19 980 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 532 Lt) žala;

242013 m. rugpjūčio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. liepą, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (21 711 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (33 169 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (4 426 Lt) žala;

252013 m. rugsėjo 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. rugpjūtį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (19 785 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (28 740 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (1 418 Lt) žala;

262013 m. spalio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. rugsėjį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (10 000 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (20 100 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 370 Lt) žala;

272013 m. lapkričio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. spalį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (14 793 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (27 400 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (3 281 Lt) žala;

282013 m. gruodžio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. lapkritį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (13 802 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (26 300 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 677 Lt) žala;

292014 m. sausio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m. gruodį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (13 582 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (30 306 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 808 Lt) žala;

302014 m. vasario 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. sausį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (19 200 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (42 300 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (6 046 Lt) žala;

312014 m. kovo 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. vasarį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (19 100 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (46 900Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (6 343 Lt) žala;

322014 m. balandžio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. kovą, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (19 500 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (39 300 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (5 735 Lt) žala;

332014 m. gegužės 26 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. balandį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (20 500 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (48 146 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (6 645 Lt) žala;

342014 m. birželio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. gegužę, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (9 256 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (53 879 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (6 970 Lt) žala;

352014 m. liepos 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. birželį, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (17 200 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (60 500 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (9 111 Lt) žala;

362014 m. rugpjūčio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m. liepą, 11 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie PVM apmokestinamuosius sandorius, nurodant (45 744 Lt), tačiau nustatyta, kad šioje eilutėje turėjo būti nurodyta (58 550 Lt) suma, todėl pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (1 655 Lt) žala.

37Taigi, nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. pateikdama žinomai neteisingus duomenis apie mokėtiną į valstybės biudžetą ir grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui padarė iš viso 69 725 Lt žalą. Be to, 2013 m. birželio 3 d. pateiktoje Pelno mokesčio deklaracijoje (forma – PLN204) už 2012 m. 49 eilutėje nurodė žinomai neteisingus duomenis – (27 458 Lt) nuostolį, nors žinojo, kad šioje eilutėje turi būti nurodytas (52 937 Lt) apmokestinamasis pelnas. Todėl už 2012 m. pateikiant žinomai neteisingus duomenis apie mokėtiną pelno mokestį Lietuvos Respublikos biudžetui buvo padaryta (2 647 Lt) žala.

38II. Apeliacinio skundo argumentai

394.

40Apeliaciniame skunde nuteistoji I. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – ją išteisinti.

414.1.

42Apeliantė teigia, kad teismo nuosprendyje nustatytos objektyvios veikų padarymo aplinkybės neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė ir įvertino visus reikšmingus bylai įrodymus, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, buvo šališkas, todėl priėmė neteisingą nuosprendį.

434.2.

44Nuteistoji nesutinka su teismo išvadomis, kad ji padarė BK 222 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nusikalstamą veiką, nes byloje nėra jokių įrodymų, kad ji tyčia, sąmoningai netvarkė buhalterinės apskaitos. Anot apeliantės, ji ne apgaulingai, bet aplaidžiai organizavo buhalterinę veiklą, todėl jos neteisėti veiksmai turėjo būti kvalifikuoti pagal BK 223 straipsnį. Be to, remdamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose“, nuteistoji mano, kad ji nėra tinkamas apgaulingos apskaitos subjektas, nes juo gali būti tik buhalteris. Įmonės vadovas negali būti šio nusikaltimo subjektu. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką tokio pobūdžio bylose direktoriaus atsakomybė paprastai taikoma per vadinamą tarpinį vykdymą, t. y. kai kaltininkas veikia per jo nusikalstamų veiksmų nesuvokusius asmenis, paprastai per įmonės buhalterį ar bendrovę, su kuria sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis, ir tokia forma atsako kaip nusikaltimo vykdytojas. Kitais atvejais direktorius neatsako ir negali atsakyti už tokį nusikaltimą. I. L. pareikštame kaltinime tarpinis vykdymas nėra nurodytas, todėl, nuteistosios nuomone, jos atsakomybė, kaip šio nusikaltimo subjekto, negalima.

454.3.

46Apeliantė nurodo, kad PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas, sutarčių su tikrintu laikotarpiu slaugytais asmenimis, avansinių apyskaitų už 2012 m. liepą – gruodį ir prie jų esančių išlaidų (pirminių pirkimo) dokumentų, avansinių apyskaitų už 2014 m. birželį – liepą, išlaidų (pirminių pirkimo) dokumentų (gautų sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų ar kt. dokumentų, apmokamų banko pavedimais) ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų, ilgalaikio turto apskaitos dokumentų, bendrojo žurnalo, buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, didžiosios knygos (buhalterinių sąskaitų suvestinių) ji nematė, nes visi dokumentai buvo pas buhalterę A. B.. Už UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, t. y. pajamų įtraukimą į apskaitą už PVM ir pelno mokesčio deklaravimą ir sumokėjimą, įvykusių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje, įtraukimą į apskaitos registrus, atsakinga buvo būtent A. B.. Nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. liepos 31 d. visas deklaracijas teikė A. B., nes tik ji turėjo prieigą prie Sodros ir VMI sistemų. Mokestinio patikrinimo metu visas deklaracijas tikslino A. B..

474.4.

48Apeliantė pažymi, kad prieiga prie UAB „( - )“ internetinės bankininkystės jai buvo suteikta tik 2014 m. birželį. Iki to laiko ji tik įmokėdavo pinigus per bankomatą į UAB „( - )“ sąskaitą. Kitų operacijų ji neatliko ir nežino, kokios buvo atliekamos operacijos, nes internetine bankininkyste nesinaudojo iki 2014 m. birželio. 2014 m. birželio – liepos laikotarpiu internetine bankininkyste naudojosi tik apmokant įmonei pateiktas sąskaitas. Nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. liepos 31 d. ji atliko nedidelę dalį operacijų grynaisiais pinigais, t. y. iš klientų pagal pinigų priėmimo kvitą paimdavo pinigus ir juos visus su mokėjimo kortele įnešdavo į bankomatą. Kitą dalį gautų grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų priėmimo kvitus ji perdavė buhalterei A. B.. Nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. liepos 31 d. buvo įrengti dušai, pirktas boileris, įrengtos palatos, daromas remontas. Įranga, baldai, patalynė, indai, buvo perkama iš UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ „( - )“, parduotuvės PLC „( - )“ mokant mokėjimo kortele arba atsiskaitant grynais. Perkant prekes, pardavėjas visada išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, kurias ji perdavė buhalterei A. B.. A. B. aiškinimu, visas sąskaitas ji įtraukė į buhalterinę apskaitą. Vykstant mokestiniam patikrinimui apeliantė ne vieną kartą kreipėsi žodžiu į A. B., prašydama pateikti buhalterinius dokumentus. A. B. kelis kartus buvo nuvykusi į Kauno apskrities VMI, tačiau nežino, ar buhalterė pateikė kokius dokumentus. Po mokestinio patikrinimo vieną kartą kreipėsi į A. B., prašydama pateikti visus buhalterinius dokumentus, tačiau ji dokumentų nepateikė. Dėl dokumentų nepateikimo nuteistoji kreipėsi ir į Kauno AVPK. Prieš pat mokestinio patikrinimo pabaigą, t. y. 2015 m. rugsėjo 7 d., A. B. pati save atleido iš darbo be apeliantės žinios. Nuo 2012 m. iki 2014 m. grynaisiais pinigais buvo mokami ir atlyginimai darbuotojams. Kadangi buhalteriją tvarkė A. B., todėl ji nežino kur buhalterė padėjo darbo laiko apskaitos ir išmokėjimų žiniaraščius. Jų dviejų santykiai tuo metu buvo itin geri ir ji (apeliantė) besąlygiškai pasitikėjo įmonės buhaltere, kuri tvarkė visą buhalterinę apskaitą.

494.5.

50Apeliantė nesutinka su teismo išvada dėl jos kaltės padarius nusikaltimą, nustatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje. Bylą nagrinėjant teisme beveik visi liudytojai patvirtino, kad įmonės buhalterė A. B. imdavo grynuosius pinigus iš klientų ir duodavo jiems grynųjų pinigų priėmimo kvitus. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino ir nenustatė, kokią dalį grynųjų pinigų galimai pasisavino įmonės buhalterė A. B.. Kaltinimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 2 dalyje padarymo, grindžiamas vien tik tyrimo aktu, kuris negali būti vertinamas kaip įrodymas, pagrindžiantis pinigų pasisavinimą, nes jame nurodomos tik aplinkybės, susijusios su lėšų neapskaitymu. Viso proceso metu nebuvo tiriamos įmonės pajamos ir išlaidos. Bylą nagrinėjant teisme, nuteistosios gynėjas pateikė teismui dokumentus, iš kurių matyti, kad I. L. per 2012–2014 m. laikotarpį į bendrovės sąskaitą, esančią banke, įnešė daugiau nei 400 000 Eur. Dėl UAB ( - ) namai „( - )“ banko sąskaitos išrašo apygardos teismas iš viso nepasisakė.

514.6.

52Nuteistosios vertinimu, ji nepagrįstai nuteista ir pagal BK 220 straipsnio 1 dalį. 2017 m. lapkričio 21 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XIII-791 (įstatymas įsigaliojo 2017 m. lapkričio 28 d.), kuriuo BK 220 straipsnis buvo pakeistas. BK 220 straipsnio (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija) 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 100 MGL, įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai. Už analogišką veiką siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 100 MGL, atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija). Taigi, apeliantei inkriminuotos veikos padarymo metu galiojusi BK 220 straipsnio 1 dalies redakcija numatė atsakomybę už siekį išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL. BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. 2017 m. lapkričio 21 d. įstatymu buvo panaikintas veikos – įrašymo į deklaraciją žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas ir jų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 100 MGL – nusikalstamumas (kasacinė nutartis Nr. 2K-37-689/2018). Nagrinėjamu atveju teismas turėjo įvertinti ir nustatyti, ar siekta išvengti mokesčių suma viršijo 100 MGL dydį, t. y. 3 766 Eur (13 003,24 Lt). Tačiau to nepadarė. Iš pateikto kaltinimo matyti, kad siektas išvengti mokėtinas PVM ir pelno mokestis nei vieną kartą neviršijo 3 766 Eur sumos, todėl visiškai neaišku, dėl kokių priežasčių pirmosios instancijos teismas netaikė teisinę atsakomybę lengvinančio įstatymo.

534.7.

54Už UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, t. y. pajamų įtraukimą į apskaitą už PVM ir pelno mokesčio deklaravimą ir sumokėjimą, įvykusių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje, įtraukimą į apskaitos registrus atsakinga buvo buhalterė A. B.. Kaip minėta pirmiau, nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. liepos 31 d. visas deklaracijas teikė A. B., nes tik ji turėjo prieigą prie Sodros ir VMI sistemų. Mokestinio patikrinimo metu visas deklaracijas tikslino A. B.. Prieiga prie UAB „( - )“ internetinės bankininkystės apeliantei buvo suteikta tik 2014 m. birželį. Iki to laiko ji įmokėdavo pinigus per bankomatąį UAB „( - )“ sąskaitą. Kitų operacijų neatliko ir jai nežinoma, kokios buvo atliekamos operacijos, nes internetine bankininkyste nesinaudojo iki 2014 m. birželio. 2014 m. birželį–liepą internetine bankininkyste nuteistoji naudojosi apmokant įmonei pateiktas sąskaitas. Jokių nurodymų dėl deklaracijų pildymo, jų tikslinimo A. B. ji niekada nedavė.

554.8.

56BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių nėra galimybės pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Apygardos teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas taisykles, padarė faktinių bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas. Pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 305 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Išvardyti pažeidimai yra esminiai, nes jie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.

57Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji I. L. ir jos gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras prašė jį atmesti.

58III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Nuteistosios I. L. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas.

605.

61Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus ir atlikęs dalinį įrodymų tyrimą: apklausęs UAB ( - ) namų „( - )“ mokestinį patikrinimą atlikusią Kauno apskrities VMI Kontrolės departamento II juridinių asmenų patikrinimo skyriaus II poskyrio vyriausiąją specialistę M. B., liudytoją A. B. ir nuteistąją I. L., sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė byloje esančius įrodymus, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų, jais remdamasis teisingai nustatė nusikaltimų, numatytų BK 222 straipsnyje 1 dalyje ir 220 straipsnio 1 dalyje, padarymo aplinkybes, teisingai taikė baudžiamąjį įstatymą. I. L. inkriminuotus veiksmus kvalifikuodamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį apygardos teismas teisingai taikė baudžiamąjį įstatymą, tačiau nustatydamas jai patikėto ir pasisavinto UAB ( - ) namams „( - )“ priklausančio turto vertę, neatsižvelgė į tai, kad ne visi bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaityti pinigai sudaro pasisavintų pinigų sumą. Todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis, kurioje I. L. nuteista pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, keistina dėl teismo nuosprendyje nustatyto svetimo turto vertės dydžio. Be to, pirmosios instancijos teismas, bendrindamas bausmes, paskirtas už atskirus nusikaltimus, neįvertino aplinkybės, kad visus nuteistosios nusikalstamus veiksmus, kvalifikuotus pagal BK 222 straipsnyje 1 dalį, BK 183 straipsnio 2 dalį ir BK 220 straipsnio 1 dalį, apėmė vieninga tyčia, todėl netinkamai taikė bendrosios dalies baudžiamąjį įstatymą ir paskyrė neteisingą subendrintą bausmę (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 328 straipsnio 1–3 punktai).

62Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį

636.

64Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

657.

66Nuteistoji apeliaciniame skunde neneigia, kad ji UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinę apskaitą organizavo aplaidžiai, pažeisdama teisės aktų nuostatas ir dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Tačiau, I. L. nuomone, ji tai padarė netyčia, nieko nesuprasdama, nes neturėjo specialaus išsilavinimo. Buhalterinę apskaitą bendrovėje tiesiogiai tvarkė buhalterė A. B., kuri buvo atsakinga, kad apskaita būtų tvarkoma laikantis įstatymų. Todėl I. L. prašo jos nusikalstamus veiksmus perkvalifikuoti iš BK 222 straipsnio 1 dalies į BK 223 straipsnio 1 dalį. Šie apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, prieštarauja bylos faktiniams duomenims, todėl teisėjų kolegija juos atmeta.

678.

68Tiek apgaulingas, tiek aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas objektyviai reiškiasi tais pačiais veiksmais. Esminis kriterijus, atskiriantis aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo apgaulingo, yra šių nusikalstamų veikų kaltės forma. Formuojamoje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kaip viena iš BK 223 straipsnio dispozicijoje įtvirtintų alternatyvių veikų, padaromas tik neatsargia kaltės forma (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-305/2009, 2K-69-895/2018 ir kt.). Apgaulingas apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris gali būti padaromas tiek veikiant tiesiogine, tiek ir netiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas, žinodamas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, sąmoningai juos netinkamai vykdo, numato, kad dėl to bus negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros ir šių padarinių nori, arba, nors padarinių ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti (kasacinės nutartys Nr. 2K-437-303/2015, Nr. 2K-7-304-976/2016 ir kt.).

699.

70Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad I. L. nuosprendyje nustatytu laiku buvo šio nusikaltimo subjektas ir inkriminuotus veiksmus padarė veikdama tiesiogine tyčia.

7110.

72Byloje nustatyta, kad I. L., kaip UAB ( - ) namai „( - )“ direktorė ir kasininkė, būdama atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą ir kasos buhalterinę apskaitą, buhalterinėje apskaitoje fiksavo ne visas ūkines operacijas: neapskaitė iš fizinių asmenų pagal pasirašytas sutartis ,,Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ už suteiktas paslaugas gautų grynųjų pinigų – 35 119 Eur, iš kurių didžiąją dalį pasisavino bei padarė kitus pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytus buhalterinės apskaitos pažeidimus, todėl negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) namai „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo (pelno), įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Nors nuteistoji apeliaciniame skunde tvirtina, kad ji šiuos nusikalstamus veiksmus padarė dėl aplaidumo, tačiau pagal susiformavusią teismų praktiką, subjektyviojo nusikalstamos veikos požymio – kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne tik paties kaltininko parodymais apie tai, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį ir padarinius, bet ir tai, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekta. Taigi, nustatant tyčios turinį svarbu įvertinti ir išorinius nusikalstamos veikos požymius, t. y. padarytų veiksmų pobūdį, intensyvumą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-590/2014, 2K-138-139/2016 ir kt.).

7311.

74Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto UAB ( - ) namai „( - )“ mokestinio patikrinimo 2015 m. rugsėjo 8 d. Patikrinimo aktas Nr. 04.2.2-FR0680-624 (toliau – patikrinimo aktas), patvirtina, kad bendrovė neišrašė PVM sąskaitų faktūrų ir neapskaitė įmonės buhalterinėje apskaitoje dalies iš fizinių asmenų pagal pasirašytas sutartis ,,Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ už suteiktas ( - ) paslaugas gautų grynųjų pinigų. Nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. bendrovė buhalterinėje apskaitoje (kasoje) iš viso neapskaitė 35 119 Eur (121 260,01 Lt) gautų pajamų, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo 6 062,62 Eur (20 933 Lt) PVM ir 428,64 Eur (1 480 Lt) pelno mokesčio (t. 1, b. l. 50–73). Be to UAB ( - ) namai „( - )“ mokesčių administratoriui nepateikė sutarčių su ( - ) namų gyventojais nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; avansinių apyskaitų nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir prie jų esančių pirminių pirkimo dokumentų, avansinių apyskaitų nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; pirminių pirkimo dokumentų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.; bendrojo žurnalo, buhalterinių pažymų, buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių, didžiosios knygos (buhalterinių sąskaitų suvestinių) nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d., t. y. dokumentų, patvirtinančių visas bendrovės gautas pajamas ir jų panaudojimą. Esant tokioms aplinkybėms, mokesčių administratorius konstatavo, jog dėl nepateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų ir patikrinimo metu nustatytų buhalterinės apskaitos pažeidimų nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d. iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) namai „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų posėdžiuose apklausta patikrinimo aktą surašiusi specialistė M. B. savo išvadas patvirtino (t. 9, b. l. 103–112; t. 10, b. l. 111–114; t. 11, b. l. 27–33, 38–41).

7512.

76Iš patikrinimo akto ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. FRO682–616 tiriamųjų dalių matyti, kad nuteistosios I. L. nusikalstama veika pasireiškė ne pavieniais, o sistemingais BAĮ reikalavimų pažeidimais. UAB ( - ) namai „( - )“ į apskaitą neįtraukė ne kelių, o keliasdešimt ūkinių operacijų. Bendrovės buhalterinė apskaita buvo netinkamai organizuota ir tvarkyta nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d., t. y. daugiau nei 2 (dvejus) metus. Nuteistoji buvo bendrovės akcininkė, direktorė, o kasininkės funkcijas vykdė ne pirmą dieną. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ji puikiai suvokė, kad į apskaitą neįtraukdama visų ūkinių operacijų ir neapskaitydama kasoje su jomis susijusių pajamų, užsitikrina pati sau galimybę pasisavinti pinigus, nuo kurių bendrovė nemokės PVM ir pelno mokesčio, nes, remiantis UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterine apskaita, iš dalies nebus galima nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio. Nuteistosios savanaudiškas tikslas, siekimas pasisavinti neapskaitytus pinigus, paneigia jos skundo argumentą, kad ji veikė aplaidžiai. I. L., nesilaikydama BAĮ nustatytų buhalterinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo reikalavimų, ne tik neapskaitė 35 119 Eur (121 260,01 Lt) gautų pajamų, tačiau nuo jų dėl nuteistosios veiksmų nebuvo apskaičiuotas bei sumokėtas 6 062,62 Eur (20 933 Lt) PVM ir 428,64 Eur (1 480 Lt) pelno mokestis (t. 1, b. l. 50–73, 74–77). Aptartos aplinkybės pirmosios instancijos teismui suteikė pagrindą daryti išvadą, kad nuteistoji I. L., būdama atsakinga už UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinės apskaitos organizavimą, numatė, jog tyčiniai apskaitos taisyklių pažeidimai sukels pavojingus padarinius, t. y. dėl to nebus galima iš dalies nustatyti UAB ( - ) namai „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo (pelno), įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir to savo veiksmais siekė (turėdama tikslą gautas lėšas pasisavinti ir išvengti mokesčių). Taigi, apygardos teismas teisingai konstatavo, kad ji veikė tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Nagrinėjamu atveju negalėjimas iš dalies nustatyti UAB ( - ) namai „( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijęs su patikrinimo akte nustatytais buhalterinės apskaitos pažeidimais.

7713.

78Nors nusikaltimo motyvas nėra būtinasis aptariamo nusikaltimo požymis, tačiau neretai buhalterinė apskaita apgaulingai tvarkoma, siekiant nuslėpti mokesčius valstybei ar neteisėtai įgyti svetimą turtą, t. y. daromus nusikaltimus finansų sistemai ir nuosavybei (kasacinės nutartys 2K-356-696/2017, 2K-159-696/2018 ir kt.). Būtent tokia teisinė situacija susiklostė šioje baudžiamojoje byloje.

7914.

80Fiziniams asmenims sumokėjus už jiems suteiktas ( - ) paslaugas, nuteistoji pa( - ) gavėjams išduodavo grynųjų pinigų priėmimo kvitus, tačiau gautų pinigų į bendrovės kasą neįnešdavo, o kvitų neapskaitydavo buhalterinėje apskaitoje. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ( - ) paslaugas pirkusių fizinių asmenų pateiktuose patikrinimui I. L. išrašytuose pinigų priėmimo kvituose buvo nurodyta šių kvitų serija „SN“, kuri net nebuvo patvirtinta bendrovės įsakymuose „Dėl kasos pajamų ir išlaidų orderių PPK ir PIK numeracijos“ (t. 1, b. l. 57–61, 68, 138–151). Ši nustatyta aplinkybė neprieštarauja tam, kad nuteistoji, išduodama pinigų priėmimo kvitus, net nesiruošė gautų grynaisiais pinigais pajamų apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Nors nuteistoji I. L. teigė, kad UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė A. B., tačiau liudytoja A. B. paaiškino, jog ji apskaitydavo visus buhalterinius dokumentus, kuriuos jai pateikdavo nuteistoji. A. B. pripažino, kad yra buvę atvejų, kai direktorei I. L. nesant darbe, tačiau pastarosios prašymu, ji priimdavo grynus pinigus iš ( - ) paslaugas gavusių fizinių asmenų ir išrašydavo savo parašu patvirtintus pinigų priėmimo kvitus, kuriuos po to, kartu su grynaisiais pinigais, visada atiduodavo direktorei, kuri vykdė ir kasininkės funkcijas ir privalėjo jai perduotus grynus pinigus su kvitais apskaityti kasoje (t. 9, b. l. 69–73; t. 11, b. l. 38–41). Šių liudytojos nurodytų aplinkybių nepaneigia nuteistosios gynėjo teismui pateikti iš fizinių asmenų priimtų grynųjų pinigų kvitai, pasirašyti buhalterės A. B. (t. 1, b. l. 199; t. 2, b. l. 12–14; 21–23; t. 9, b. l. 101, 102). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje kaip specialistė apklausta M. B. patvirtino, kad grynųjų pinigų priėmimo iš fizinių asmenų kvitai, kurių serija „SN“ ir kurie buvo pasirašyti nuteistosios I. L., įmonės kasoje buvo neapskaityti (t. 11, b. l. 27–33, 38–41).

8115.

82Nuteistoji apeliaciniame skunde pagrįstai teigia, kad už bendrovės gautų pajamų įtraukimą į apskaitą už PVM ir pelno mokesčio teisingą deklaravimą ir sumokėjimą, įvykusių ūkinių operacijų atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje, įtraukimą į apskaitos registrus, atsakinga buvo įmonės buhalterė A. B.. Tačiau buhalterė A. B. negali būti atsakinga už I. L., kaip įmonės vadovės ir kasininkės, pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jai. Apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis. Baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 222 straipsnio 1 dalį traukiami asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą, t. y. buhalteris, vyriausiasis buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai (BAĮ 10, 11 ir 21 straipsniai) (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-176-303/2015). Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia aplinkybė pati savaime nesuponuoja išvados, kad bendrovės vadovas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už apgaulingą apskaitos tvarkymą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, jei vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų (kaip yra nustatyta šios bylos nagrinėjamu atveju), jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinė nutartis Nr. 2K-363/2014). UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinę apskaitą iš tiesų tvarkė buhalterė A. B., tačiau nuteistoji, kaip bendrovės direktorė, buvo atsakinga už buhalterinės apskaitos organizavimą, vadovaujantis įstatymų reikalavimais. Tai reiškia, kad nuteistoji buvo atsakinga už teisingų duomenų pateikimą buhalterei A. B., tačiau to nedarė, siekdama pasisavinti bendrovei priklausančias, tačiau buhalterinėje apskaitoje tyčia neapskaitytas pinigines lėšas, kurios buvo gautos grynaisiais pinigais iš fizinių asmenų už ( - ) paslaugas. Taip pat suprato, kad nuo pasisavintos iš bendrovės grynųjų pinigų sumos, valstybei bus nesumokėti mokesčiai. Todėl nuteistoji I. L. dalies buhalterinės apskaitos dokumentų apie priimtus iš fizinių asmenų grynuosius pinigus tyčia nepateikdavo bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei A. B., kuri apie nuslėptus dokumentus nežinojo ir dėl nuteistosios daromų nusikalstamų veiksmų negalėjo tinkamai atlikti buhalterės pareigų. Todėl apeliantės skundo argumentai kad ji, kaip bendrovės direktorė, tuo pačiu vykdžiusi ir kasininkės funkcijas, nėra BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo subjektas, atmestini kaip nepagrįsti. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, I. L. nusikalstamus veiksmus kvalifikuodamas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, įstatymo taikymo klaidos nepadarė.

83Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį

8416.

85I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteista už tai, kad ji, būdama UAB ( - ) namai „( - )“ akcininke, vykdydama direktorės ir kasininkės pareigas, bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaitydama dalies bendrovei priklausančių piniginių lėšų, gautų iš fizinių asmenų už apmokėtas ( - ) paslaugas, pasisavino jos žinioje buvusią 35 119 Eur (121 260, 01 Lt) sumą, t. y. UAB „( - ) namai „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą.

8617.

87Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą <...>. Objektyviai turto pasisavinimas pasireiškia neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, tačiau jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto pavertimu savo turtu, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo kaltininko žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Neatlygintinas svetimo turto pasisavinimas reiškia, kad kaltininkas šį turtą pasisavina, neatlygindamas jo vertės ar atlygindamas aiškiai neteisingai. Šią veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus pasisavinamam turtui. Dėl to, kad kaltininkas su jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu pradeda elgtis kaip su nuosavu ir taip pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, toks turtas iš teisėto kaltininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. faktiškai yra pasisavinamas.

8818.

89I. L. tvirtina, kad nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje, nepadarė, nes bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkiusiai buhalterei A. B. pateikdavo teisingus duomenis, o iš fizinių asmenų paimtus grynus pinigus per bankomatą įmokėdavo į bendrovės banko sąskaitą. Tai, jos manymu, patvirtina gynėjo teismui pateikti bendrovės banko sąskaitos išrašai, kurių reikšmės pirmosios instancijos teismas neįvertino. Be to, sumokėdama grynaisiais pinigais, bendrovės naudai iš tiekėjų pirko įvairius daiktus, grynaisiais pinigais mokėjo atlyginimus darbuotojams. Nors liudytojai patvirtino, kad pinigus iš jų grynais paimdavo ne tik ji, bet ir buhalterė A. B., tačiau apygardos teismas nepaskaičiavo kokią dalį pinigų ji pasisavino, neatsižvelgė, jog pinigų neapskaitymas buhalterinėje apskaitoje negali būti vertinamas kaip jų pasisavinimo įrodymas.

9019.

91Apeliantės skunde nurodytas aplinkybes, kad ji pagal pinigų priėmimo kvitus gautus pinigus apskaitydavo UAB ( - ) namai „( - )“ kasoje, o pinigus per bankomatą įmokėdavo į šios bendrovės sąskaitą, paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo posėdžiuose ištirti įrodymai. Liudytoja apklausta UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterė A. B. parodė, kad ji bendrovės tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje apskaitydavo visus dokumentus, kuriuos apskaitai tvarkyti pateikdavo I. L.. Bendrovėje gautų piniginių lėšų apskaitą tvarkė pagal I. L. pateiktus apskaitos dokumentus, o grynieji pinigai apskaitai tvarkyti jai nebūdavo pateikiami ir perduodami. Kaip jau minėta, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto UAB ( - ) namai „( - )“ mokestinio patikrinimo 2015 m. rugsėjo 8 d. Patikrinimo akto Nr. 04.2.2-FR0680-624 (toliau – patikrinimo aktas) duomenys patvirtina, kad bendrovė neišrašė PVM sąskaitų faktūrų ir neapskaitė įmonės buhalterinėje apskaitoje dalies iš fizinių asmenų pagal pasirašytas sutartis ,,Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ už suteiktas paslaugas gautų grynųjų pinigų. Nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d. bendrovė buhalterinėje apskaitoje (kasoje) iš viso neapskaitė 35 119 Eur (121 260,01 Lt) gautų pajamų. Apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė M. B. paaiškino, kad buvo tiriamos bendrovės gautos pajamos ir išlaidos, nustatyta, kad per bankomatą į UAB ( - ) namai „( - )“ banko sąskaitą I. L. įmokėjo grynųjų pinigų tik tiek, kiek jų buvo apskaityta įmonės kasoje. Jokios neapskaitytos lėšos į šios bendrovės banko sąskaitą nebuvo įmokėtos. Nuteistoji skunde nurodo, kad ji grynaisiais pinigais bendrovėje gautas pajamas naudojo įmonės atsiskaitymams su trečiaisiais asmenimis, tačiau teisme specialistė paaiškino, jog tokie atsiskaitymai, pagal tyrimo rezultatus, buvo vykdomi tik bendrovės buhalterijoje apskaitytais pinigais (t. 11, b. l. 27–33). Taip pat specialistė M. B. paaiškino, kad ji, tirdama bendrovės gautas pajamas ir išlaidas, buvo susipažinusi su nuteistosios gynėjo teisme pateiktais UAB ( - ) namai „( - )“ banke esančiais sąskaitų išrašais (t. 10, b. l. 3–106) ir šiuos duomenis vertino, tačiau šiuose išrašuose esantys duomenys jos atlikto patikrinimo akto išvadų dėl bendrovės apskaitoje neapskaitytų 35 119 Eur (121 260,01 Lt) pajamų nekeičia.

9220.

93Priešingai, nei skunde nurodo apeliantė, apygardos teismas tyrė aplinkybes, kiek įmonės buhalterė priėmė grynųjų pinigų ir išrašė kvitų, ar šie pinigai buvo įtraukti į neapskaitytų pinigų sumą. Liudytojai M. S., D. S., R. Z., A. N., G. Š., A. A. parodė, kad tiksliai neprisimena, ar visus kartus už ( - ) paslaugas jie mokėjo grynaisiais pinigais direktorei I. L. (t. 9, b. l. 53–54, 72–73, 79–82, 88–89). Pagal bylos duomenis, A. B. iš fizinių asmenų kelis kartus priėmė grynus pinigus (t. 1, b. l. 199; t. 2, b. l. 12–14; 21–23; t. 9, b. l. 101, 102). Tai neprieštarauja A. B. parodymams, kad būtent I. L. pavedimu kartais paimdavo už slaugą pinigus, tačiau juos visada kartu su kvitais grąžindavo I. L.. Apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė patvirtino, kad A. B. pasirašytuose grynųjų pinigų priėmimo kvituose nurodytos pinigų sumos nebuvo įtrauktos į UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterijoje neapskaitytų pajamų – 35 119 Eur (121 260,01 Lt) sumą. Be to, kaip jau minėta, fizinių asmenų pateikti grynųjų pinigų priėmimo kvitai, kurie pažymėti serija „SN“ ir kurie nefiksuoti apskaitoje, visi buvo pasirašyti nuteistosios I. L.. Visos patikrinimo akte nustatytos pajamos grynais pinigais nebuvo apskaitytos nei bendrovės buhalterijoje, nei kasoje (t. 1, b. l. 138–151, 153–157, 165, 166, 183–191, 196–198; t. 2, b. l. 5, 9–11, 17, 24–26; t. 11, b. l. 27–33, 38–41). Taigi, šie faktiniai duomenys vieni kitus papildo ir paneigia aplinkybę, kad dalį nuteistajai inkriminuotų pajamų pasisavino A. B.. Nors skunde nuteistoji tvirtina, kad ji pinigų dalį kartu su kvitais atidavė buhalterei, kad pastaroji juos apskaitytų, tačiau liudytoja A. B. tai paneigė. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, I. L. skundo argumentas, kad ji, vykdydama ne tik direktorės, bet ir kasininkės funkcijas, bendrovėje gautus pinigus ir jų priėmimo kvitus dar neapskaitytus kasoje atiduodavo A. B., yra neįtikinantis ir nelogiškas. Tokių aplinkybių nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys. Todėl, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo šią nuteistosios versiją vertinti, kaip I. L. nekaltumą patvirtinantį įrodymą.

9421.

95Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria skundo argumentui, kad darant išvadą dėl įmonės vadovo veiksmų atitikties BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriami ir vertinami bylos faktiniai duomenys, patvirtinantys neapskaitytų grynųjų pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Tačiau tokių duomenų byloje nėra, jų nebuvo pateikta ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Byloje neįrodžius, kad I. L. į bendrovės banko sąskaitą realiai įnešė daugiau pinigų, nei yra nurodyta patikrinimo akte apskaityta pinigų suma, ir nustačius, jog atsiskaitymai su trečiaisiais asmenimis buvo vykdomi tik iš bendrovėje apskaitytų pinigų, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vertinti, jog iš fizinių asmenų gautas grynųjų pinigų sumas nuteistoji panaudojo įmonės reikmėms. Taigi, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad I. L. iš fizinių asmenų priimdama grynuosius pinigus, jų neįnešdama į UAB „( - ) namai „( - )“ kasą ir jų įstatymo nustatyta tvarka neapskaitydama buhalteriniuose dokumentuose, suvokė, jog ji, kaip UAB „( - ) namai „( - )“ direktorė ir kasininkė, t. y. atsakingas asmuo, jai patikėtą svetimą turtą paverčia savu, numatė, kad tokiais veiksmais bendrovei bus padaryta turtinė žala ir to siekė. Taigi nuteistoji I. L., pasisavindama jos žinioje buvusį, UAB „( - ) namai „( - )“ priklausantį turtą, veikė tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

9622.

97Apeliaciniame skunde nuteistoji abejoja patikrinimo akto patikimumu. Patikrinimo aktas yra surašytas teritorinio mokesčių administratoriaus, tiesiogiai jam vykdant įstatymo leidėjo nustatytas funkcijas. Šį aktą surašiusi mokesčių administratoriaus darbuotoja ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip specialistė patvirtino patikrinimo akte nustatytas faktines aplinkybes (t. 4, b. l. 5–12, 43–46). Ji buvo įspėta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Byloje nėra duomenų, kad patikrinimo aktas būtų buvęs pakeistas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. rugsėjo 16 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. FRO682–616 ar įstatymo nustatyta tvarka būtų panaikintas. Nagrinėjamu atveju BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas buvo BK 183 straipsnio 2 dalyje nustatyto nusikaltimo padarymo būdas. Nusikaltimų finansų sistemai padariniai yra nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimais, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada ar ekspertizės aktu. Tokios pačios pozicijos laikomasi ir formuojamoje teismų praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-233/2014). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikrinimo aktą pripažino įrodymu ir juo grindė I. L. kaltę pasisavinus didelės vertės svetimą turtą (BPK 20 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys). Tyrimas atliktas laikantis įstatymų leidėjo nustatytos tvarkos. Antra vertus, patikrinimo aktas teismui tėra vienas iš įrodymų, tirtinų ir vertintinų visų bylos įrodymų kontekste. Jokie įrodymai neturi teismui iš anksto nustatytos galios. Pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei dėsto apeliaciniame skunde nuteistoji, jos kaltę pagrindė ne vien tik patikrinimo aktu, tačiau byloje surinktų įrodymų visuma, įskaitant, bet neapsiribojant, ir patikrinimo aktu, kuris buvo ištirtas ir įvertintas visų bylos įrodymų kontekste (BPK 20 straipsnio 5 dalis).

9823.

99Pagrįstas I. L. skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto UAB ( - ) namai „( - )“ mokestinio patikrinimo 2015 m. rugsėjo 8 d. Patikrinimo akto Nr. 04.2.2-FR0680-624 duomenis, nes netyrė, ar visi iš fizinių asmenų pagal pasirašytas sutartis ,,Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ už suteiktas ( - ) paslaugas gauti grynieji pinigai – 35 119 Eur (121 260,01 Lt), kurie nebuvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, realiai buvo pasisavinti.

10024.

101Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija teismo posėdyje papildomai dėl šių aplinkybių apklausė specialistę M. B. ir ištyrė Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis (t. 11, b. l. 35–36). Specialistė M. B. paaiškino, kad apskaičiuojant bendrovės buhalterinėje apskaitoje bei kasoje neapskaitytų pajamų sumą, į ją buvo įtrauktos ir pajamos, gautos bankiniais pavedimais. Pinigai buvo gauti įmonės banko sąskaitoje, tačiau jie nebuvo pripažinti įmonės pajamomis, nes jiems nebuvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, jie nebuvo deklaruoti ir nuo jų buvo nesumokėti mokesčiai (t. 11, b. l. 27–33). Iš apeliacinės instancijos teismui Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų 2015 m. rugsėjo 8 d. atlikto UAB „( - ) namai „( - )“ mokestinio patikrinimo už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2014 m. liepos 31 d. detalizuotų duomenų matyti, kad iš nustatytų 121 260,01 Lt (35 119,33 Eur) neapskaitytų ir nedeklaruotų pajamų 105 600 Lt ( 30 583,88 Eur) sudaro piniginės lėšos, kurios nebuvo fiksuotos įmonės apskaitoje nei kasoje, nei banko sąskaitoje, o 15 660,01 Lt (4 535,45 Eur) sudaro gautos piniginės lėšos, kurios fiksuotos įmonės kasoje ir banko sąskaitoje, tačiau jos kaip pajamos už paslaugas neapskaitytos. Nepagrįstai į I. L. pasisavinto turto vertę įtrauktos lėšos, gautos banko pavedimais (3 359,60 Eur) ir lėšos, fiksuotos bendrovės kasoje pagal pinigų priėmimo kvitus serija „VL“ už A. A. ir E. A. K. ( - ) paslaugas, nes šios pinigų sumos buvo UAB ( - ) namai „( - )“ dispozicijoje. Šie faktiniai duomenys patvirtina, kad 15 660,01 Lt (4 535,45 Eur) patikrinimo metu buvo bendrovės valdyme. Todėl nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuteistoji I. L. pasisavino 35 119,33 Eur. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį inkriminuotą 35 119,33 Eur sumą mažina ir nustato, kad I. L. nuo 2012 m. vasario 20 d. iki 2013 m. gegužės 27 d. būdama 45 procentų, o nuo 2013 m. gegužės 28 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos 100 procentų UAB ( - ) namai „( - )“ akcininke, nuo 2012 m. liepos 30 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 18 ir nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. pagal UAB ( - ) namai „( - )“ direktorės G. Š. 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. 23 UAB ( - ) namai „( - )“ direktore, tačiau realiai šios bendrovės direktorės ir kasininkės pareigas vykdydama nuo 2012 m. kovo 27 d., o dėl einamų pareigų turėdama savo žinioje šios bendrovės turtą (grynuosius pinigus), bendrovei UAB ( - ) namai „( - )“ suteikus fiziniams asmenims ( - ) paslaugas pagal pasirašytas sutartis „Dėl neįgaliųjų ir kitų asmenų priežiūros paslaugų teikimo“ ir už suteiktas paslaugas nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 29 d. fiziniams asmenims sumokėjus 30 583,88 Eur (105 600 Lt), šių pinigų neapskaitydama bendrovės buhalterinėje apskaitoje (kasoje), neįmokėdama į kasą ir banko sąskaitą, UAB ( - ) namai „( - )“ priklausančius pinigus pasisavino. 30 583,88 Eur žymiai viršija 250 MGL dydžio sumą ir, vadovaujantis BK 190 straipsnio 1 dalimi, atitinka didelės vertės turto kriterijų. Todėl pirmosios instancijos teismas, I. L. nusikalstamus veiksmus kvalifikuodamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, tinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą.

102Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 220 straipsnio 1 dalį

10325.

104Pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusią BK 220 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d. įstatymo redakcija Nr. XI–1472) atsako tas, kas siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL, įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai.

10526.

106I. L. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad, ji siekdama įgyti iš fizinių asmenų bendrovėje gautas lėšas už suteiktas ( - ) paslaugas bei šias pajamas nuslėpti ir taip išvengti mokesčių, nieko nežinančiai apie jos daromą nusikalstamą veiklą bendrovės buhalterei A. B., laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. pateikė neteisingus duomenis apie įmonės pajamas ir pelną, suvokdama, kad jos pateikti duomenys bus panaudoti pildant PVM ir pelno mokesčio deklaracijas, kurios bus pateiktos valstybės įgaliotai institucijai – VMI, kontroliuojančiai PVM ir pelno mokesčio teisingą sumokėjimą.

10727.

108I. L. skunde tvirtina, kad ji nėra BK 220 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo subjektas, nes deklaracijas mokesčių administratoriui pildė ir teikė įmonėje dirbusi buhalterė, o nuteistoji nežinojo jų turinio, kad buhalterei A. B. niekada nedavė jokių nurodymų dėl deklaracijų pildymo, jų tikslinimo, todėl už UAB „( - )“ PVM ir pelno mokesčio deklaravimą bei sumokėjimą atsakinga buvo buhalterė A. B., o ne ji. Šie nuteistosios teiginiai atmetami kaip nepagrįsti.

10928.

110Pagal BK 220 straipsnio 1 dalį baudžiamosios atsakomybės subjektai gali būti juridinio asmens vadovai, kurie yra atsakingi tiek už tinkamą finansinės apskaitos organizavimą, teisingos finansinės atskaitomybės pateikimą, tiek už finansinę apskaitą atsakingi darbuotojai, tiesiogiai tvarkantys įmonės buhalterinę apskaitą ir atsakingi už buhalterinių įrašų teisingumą.

11129.

112Kaip jau minėta pirmiau, šioje baudžiamojoje byloje nebuvo nustatyta jokių buhalterinę apskaitą tvarkiusios buhalterės A. B. tyčinių neteisėtų veiksmų, t. y. nei susijusių su UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymu, nei PVM ir pelno mokesčio deklaravimu. Nagrinėjamu atveju susidarė tarpinio buhalterinės apskaitos reikalavimų bendrovėje vykdymo situacija, kuri reiškia, jog UAB ( - ) namų „( - )“ direktorė I. L. veikė per bendrovės buhalterę A. B., kuriai nebuvo žinoma apie nuteistosios jai pateikiamus neteisingus buhalterinės apskaitos duomenis ir nusikalstamus siekius, kad tokiu būdu išvengti dalies mokesčių mokėjimo. I. L., kaip bendrovės vadovė, buvo atsakinga už tai, kad valstybės institucijoms būtų pateiktos PVM ir pelno mokesčio deklaracijos ir jose būtų įrašyti duomenys, teisingai atspindintys bendrovės finansinės būklės rezultatus. Tačiau šios pareigos nagrinėjamu atveju ji nevykdė, o, priešingai, sąmoningai, turėdama tikslą išvengti mokesčių nuo faktinių bendrovėje gautų pajamų, A. B. teikė neteisingus duomenis apie įmonės pajamas ir pelną.

11330.

114Apeliantė skunde tvirtina, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 220 straipsnio 1 dalį, nes 2017 m. lapkričio 21 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XIII-791 (įstatymas įsigaliojo 2017 m. lapkričio 28 d.), kuriuo BK 220 straipsnis buvo pakeistas. BK 220 straipsnio (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija) 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 100 MGL, įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai. Už analogišką veiką siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 100 MGL, atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio 3 dalyje (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija). Taigi, apeliantei inkriminuotos veikos padarymo metu galiojusi BK 220 straipsnio 1 dalies redakcija, kuri numatė atsakomybę už siekį išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL sumą, yra griežtesnė. BK 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. 2017 m. lapkričio 21 d. įstatymu buvo panaikintas veikos – įrašymo į deklaraciją žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas ir jų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 100 MGL – nusikalstamumas (kasacinė nutartis Nr. 2K-37-689/2018). Apeliantės nuomone, teismas turėjo įvertinti ir nustatyti, ar siekta išvengti mokesčių suma viršijo 100 MGL dydį, t. y. 3 766 Eur (13 003,24 Lt), tačiau to nepadarė. Iš pateikto kaltinimo matyti, kad siektas išvengti mokėtinas PVM ir pelno mokestis nei vieną kartą neviršijo 3 766 Eur sumos, todėl visiškai neaišku, dėl kokių priežasčių pirmosios instancijos teismas netaikė teisinę atsakomybę lengvinančio įstatymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai iš dalies yra pagrįsti.

11531.

116Vadovaujantis BK 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą numato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas, jei jis nesunkina nuteistojo teisinės padėties, lyginant jį su vėliau priimtu įstatymu. I. L. nusikalstamos veikos padarymo metu galiojo 2011 m. birželio 21 d įstatymu Nr. XI-1472 patvirtinta BK 220 straipsnio 1 dalies redakcija, numatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas įrašė į deklaraciją žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, jas pateikė valstybės įgaliotai institucijai, siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL. Šio įstatymo sankcijoje numatyta bauda, laisvės apribojimas ir laisvės atėmimas iki trejų metų. BK 220 straipsnio (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija) 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 100 MGL, įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai. Šio įstatymo sankcija numato baudą, laisvės apribojimą ir laisvės atėmimą iki ketverių metų. Taigi, sprendžiant, kuris įstatymas yra švelnesnis ir gali būti taikomas nuteistajai, reikia įvertinti du kriterijus, t. y. ar I. L. siekti išvengti mokesčiai viršija 100 MGL ir kurio įstatymo redakcija numato švelnesnę bausmę. Vertinant skunde minimą BK 220 straipsnio 1 dalies (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija) dispoziciją, šis įstatymas švelnina kaltininkų teisinę padėtį, nes atsakomybę numato tik tada, jei asmuo siekė išvengti daugiau, negu 100 MGL mokėtinų mokesčių sumos, tačiau šio įstatymo sankcija yra griežtesnė, nes numato laisvės atėmimą ne iki trejų metų, kaip nusikaltimo padarymo metu galiojęs įstatymas, bet iki ketverių metų.

11732.

118Byloje neginčytinai nustatyta, kad nuteistosios I. L. siekta išvengti mokesčių suma neabejotinai didesnė nei 100 MGL. Taigi, nuteistosios veiksmai viršijo šiuo metu galiojančiame įstatyme – BK 220 straipsnio 1 dalies (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo redakcija) – numatytą baudžiamosios atsakomybės ribą. Kaip jau minėta, šio įstatymo sankcija yra griežtesnė ir sunkintų I. L. teisinę padėtį, todėl nuteistajai taikytina nusikaltimo padarymo metu galiojusi švelnesnė 2011 m. birželio 21 d įstatymu Nr. XI-1472 patvirtinta BK 220 straipsnio 1 dalies redakcija. Kadangi pirmosios instancijos teismas, kvalifikuodamas I. L. nusikalstamus veiksmus pagal BK 220 straipsnio 1 dalį redakcijos iš viso nenurodė, todėl ši pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis tikslintina.

11933.

120Teisėjų kolegija atkreipia I. L. dėmesį ir į tai, kad kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, jog MGL yra ekonominis rodiklis, vienas iš valstybės nustatytų minimalių dydžių. Tokių dydžių nustatymas nepriskiriamas baudžiamojo įstatymo reglamentavimo sričiai ir BK 3 straipsnyje įtvirtintos baudžiamojo įstatymo galiojimo laike nuostatos netaikomos MGL dydį nustatančioms teisės normoms. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai keičiasi MGL dydis arba nacionalinės ir užsienio valiutos kurso santykis. Šie dydžiai vertinami atsižvelgiant į tai, kokie jie buvo veikos padarymo metu (kasacinės nutartys Nr. 2K-64/2011, Nr. 2K-142-719/2019 ir kt.).

12134.

122Be to, pasak apeliantės, jos siektas išvengti mokėtinas PVM ir pelno mokestis nė karto neviršijo 100 MGL (3 766 Eur) sumos, tačiau šios faktinės aplinkybės pirmosios instancijos teismas neįvertino. Tokie nuteistosios teiginiai prieštarauja bylos duomenims. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nuteistosios veiksmus, susijusius su PVM ir pelno mokesčių deklaracijų pateikimu, pripažino tęstine nusikalstama veika.

12335.

124Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys Nr. 2K-474/2010, 2K-37-689/2018 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos ypatumas yra tas, kad ji daroma ne ištisai, o susideda iš atskirų veikų, kurios, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti kvalifikuojamos atskirai, tačiau dėl bendros tyčios ar kitų požymių sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus).

12536.

126I. L. nuteista už vienarūšių bei tapačių veiksmų, žinomai neteisingų duomenų įrašymą į deklaracijas: 17 (septyniolika) PVM (2013 m. kovo–2014 m. liepos) ir 1 (vieną) pelno mokesčio (2013 m. birželio 3 d.) bei jų pateikimą VMI, turint tikslą išvengti mokesčių. Šie nusikalstami veiksmai padaryti vienu ir tuo pačiu tikslu – siekiant išvengti mokesčių už nuslėptas UAB „( - ) namai „( - )“ pajamas už nustatytą laikotarpį. Veikas jungia bendra tyčia – siekis išvengti nustatytos mokesčių sumos. Todėl išskaidyti I. L. nusikalstamus veiksmus į atskiras veikas ir atskirai vertinti kiekvienoje PVM ir pelno mokesčio deklaracijose nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padarytos žalos dydį byloje nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

12737.

128I. L. nusikalstamų veikų padarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ patvirtintas 130 Lt (37,66 Eur) dydžio bazinis bausmių ir nuobaudų dydis, kuris iš esmės nepakitęs galiojo iki 2018 m. sausio 1 d. Byloje nustatyta, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. I. L., pateikdama žinomai neteisingus duomenis apie mokėtiną į valstybės biudžetą ir grąžintiną iš biudžeto PVM Lietuvos Respublikos biudžetui padarė 69 725 Lt (20 193, 76 Eur) žalą, o už 2012 m. 2013 m. birželio 3 d. pateikdama žinomai neteisingus duomenis apie mokėtiną pelno mokestį Lietuvos Respublikos biudžetui – 2 647 Lt (766,62 Eur) žalą (t. 1, b. l. 50–73, 74–77). Taigi, iš viso dėl nusikalstamų I. L. veiksmų valstybės biudžetui buvo padaryta 20 960,38 Eur (72 372 Lt) dydžio žala. I. L. veikos padarymo metu 1 MGL buvo lygus 37,66 Eur. Nuteistoji siekė išvengti 20 960,38 Eur dydžio mokesčių (PVM ir pelno mokesčio). Taigi, akivaizdu, kad I. L. siektų išvengti mokesčių suma viršija ne tik 10 MGL, bet žymiai viršija ir 100 MGL. Todėl priešingai, nei tvirtina apeliantė, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti BK 220 straipsnio 1 dalies redakciją, galiojusią nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. lapkričio 29 d., kurios dispozicijoje buvo nustatyta, kad asmuo pagal BK 220 straipsnį 1 dalį atsako, jeigu jo siektų išvengti mokesčių suma viršijo 100 MGL.

129Dėl bausmių bendrinimo

13038.

131Apeliantė I. L. apeliaciniame skunde neginčija jai už atskirus nusikaltimus paskirtų bausmių rūšies ir dydžio. Apygardos teismas, skirdamas I. L. bausmes už atskirus nusikaltimus, įvertino padarytų nusikaltimų pavojingumo visuomenei laipsnį, nuteistosios asmenybę, jos kaltės formą ir rūšį, jos atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad nėra I. L. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, ji anksčiau neteista, dirba, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, padarė tris nusikaltimus: sunkų, nesunkų ir apysunkį. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas parinkdamas už atskirus nusikaltimus bausmės rūšį ir dydį, bendrųjų bausmės skyrimo nuostatų, numatytų BK 41, 54, 61 straipsniuose, nepažeidė.

13239.

133Šiuo nuosprendžiu sumažinus I. L. jos žinioje buvusio pasisavinto svetimo turto dydį, teisėjų kolegijos nuomone, jos nusikalstamų veiksmų pavojingumas nesumažėjo, todėl nuteistajai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį pirmosios instancijos teismo paskirta 1 (vienerių) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė nekeistina, nes ji yra artima šio įstatymo sankcijoje numatytai minimaliai šios bausmės ribai.

13440.

135Pirmosios instancijos teismas, bendrindamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir BK 220 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes teisingai subendrino apėmimo būdu, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, nes šie nusikaltimai pagal savo pavojingumą labai skiriasi, o už šiuos nusikaltimus paskirtą bausmę bendrindamas dalinio sudėjimo būdu, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 4 dalimi, padarė šio įstatymo taikymo klaidą. Nors nusikaltimai, numatyti BK 183 straipsnio 2 dalyje ir BK 222 straipsnio 1 dalyje, pagal pavojingumą labai nesiskiria, tačiau juos sieja vieninga tyčia. Nagrinėjamoje byloje I. L., turėdama tikslą pasisavinti iš fizinių asmenų gautus grynuosius UAB ( - ) namai „( - )“ priklausančius pinigus, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. Apgaulingas apskaitos tvarkymas šiuo atveju buvo būdas pasisavinti svetimą jai patikėtą turtą. Taigi, šie jos nusikalstami veiksmai sudaro idealią sutaptį ir, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, už šiuos nusikaltimus paskirtos bausmės turi būti bendrinamos ne dalinio sudėjimo, o apėmimo būdu. Todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo bendrosios dalies baudžiamojo įstatymo taikymo, I. L. paskiriant naują subendrintą bausmę.

13641.

137Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria ir pirmosios instancijos teismo išvadai, kad paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai gali būti pasiekti I. L. taikant BK 75 straipsnį (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija Nr. XII–1554) ir atidedant šios bausmės vykdymą. I. L. anksčiau neteista, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, dirba, nėra jos atsakomybė sunkinančių aplinkybių. Tai sudaro pagrindą spręsti, kad ji daugiau nebenusikals.

13842.

139Nagrinėjamu atveju susiklostė tarpinio baudžiamojo įstatymo galiojimo situacija, t. y. kai nei I. L. nusikalstamų veikų padarymo, nei nuosprendžio priėmimo metu galiojęs BK 75 straipsnis nenumatė galimybės svarstyti už sunkius nusikaltimus paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi BK 3 straipsnio 2 dalimi, ir taikė I. L. teisinę padėtį palengvinančią tarpinę BK 75 straipsnio 2015 m. kovo 19 d. redakciją Nr. XI-1472, suteikiančią galimybę atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą ir sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims.

140Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1–3 punktais,

Nutarė

141Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendį pakeisti:

142Patikslinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio rezoliucinę dalį, nurodant, kad I. L. nuteista pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 21 d įstatymo Nr. XI-1472 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.) 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio bauda.

143Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio dalį, kurioje I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir 220 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 4 dalies ir 5 dalies 2 punkto pagrindu.

144I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir 220 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes, vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 ir 2 punktais, subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir I. L. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

145Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. redakcija XII–1554), I. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant ją bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti iš gyvenamosios vietos (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

146Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. – pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams... 4. – pagal BK 220 straipsnio 1 dalį – 30 MGL (1 129,80 Eur) dydžio bauda;... 5. – pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 (vieneriems)... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, bausmės,... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši subendrinta bausmė... 8. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, I. L. paskirtos... 9. Teisėjų kolegija... 10. I. Bylos esmė... 11. 1.... 12. I. L. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad ji, nuo 2012 m.... 13. Mokestiniam patikrinimui pagal mokesčių administratoriaus 2015 m. balandžio... 14. Be to, ji UAB ( - ) namai „( - )“ buhalterinėje apskaitoje neužfiksavo... 15. Šiomis aplinkybėmis, nuo 2012 m. birželio 15 d. iki 2014 m. liepos 31 d.... 16. 2.... 17. I. L. nuteista ir pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad ji, nuo 2012 m.... 18. 3.... 19. I. L. nuteista pagal BK 220 straipsnio 1 dalį už tai, kad ji nuo 2012 m.... 20. 2013 m. balandžio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013... 21. 2013 m. gegužės 26 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 22. 2013 m. birželio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 23. 2013 m. liepos 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 24. 2013 m. rugpjūčio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013... 25. 2013 m. rugsėjo 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 26. 2013 m. spalio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 27. 2013 m. lapkričio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013... 28. 2013 m. gruodžio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 29. 2014 m. sausio 27 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2013 m.... 30. 2014 m. vasario 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m.... 31. 2014 m. kovo 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m.... 32. 2014 m. balandžio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014... 33. 2014 m. gegužės 26 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m.... 34. 2014 m. birželio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m.... 35. 2014 m. liepos 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014 m.... 36. 2014 m. rugpjūčio 25 d. pateiktoje PVM (Forma FR0600) deklaracijoje už 2014... 37. Taigi, nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. pateikdama žinomai... 38. II. Apeliacinio skundo argumentai... 39. 4.... 40. Apeliaciniame skunde nuteistoji I. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 41. 4.1.... 42. Apeliantė teigia, kad teismo nuosprendyje nustatytos objektyvios veikų... 43. 4.2.... 44. Nuteistoji nesutinka su teismo išvadomis, kad ji padarė BK 222 straipsnio 1... 45. 4.3.... 46. Apeliantė nurodo, kad PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas,... 47. 4.4.... 48. Apeliantė pažymi, kad prieiga prie UAB „( - )“ internetinės... 49. 4.5.... 50. Apeliantė nesutinka su teismo išvada dėl jos kaltės padarius nusikaltimą,... 51. 4.6.... 52. Nuteistosios vertinimu, ji nepagrįstai nuteista ir pagal BK 220 straipsnio 1... 53. 4.7.... 54. Už UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, t. y. pajamų įtraukimą į... 55. 4.8.... 56. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo... 57. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistoji I. L. ir jos gynėjas... 58. III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 59. Nuteistosios I. L. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios... 60. 5.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo... 62. Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ... 63. 6.... 64. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 65. 7.... 66. Nuteistoji apeliaciniame skunde neneigia, kad ji UAB ( - ) namai „( - )“... 67. 8.... 68. Tiek apgaulingas, tiek aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas objektyviai... 69. 9.... 70. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad I. L.... 71. 10.... 72. Byloje nustatyta, kad I. L., kaip UAB ( - ) namai „( - )“ direktorė ir... 73. 11.... 74. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto UAB ( - ) namai... 75. 12.... 76. Iš patikrinimo akto ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 77. 13.... 78. Nors nusikaltimo motyvas nėra būtinasis aptariamo nusikaltimo požymis,... 79. 14.... 80. Fiziniams asmenims sumokėjus už jiems suteiktas ( - ) paslaugas, nuteistoji... 81. 15.... 82. Nuteistoji apeliaciniame skunde pagrįstai teigia, kad už bendrovės gautų... 83. Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ... 84. 16.... 85. I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteista už tai, kad ji, būdama UAB ( -... 86. 17.... 87. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 88. 18.... 89. I. L. tvirtina, kad nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje,... 90. 19.... 91. Apeliantės skunde nurodytas aplinkybes, kad ji pagal pinigų priėmimo kvitus... 92. 20.... 93. Priešingai, nei skunde nurodo apeliantė, apygardos teismas tyrė aplinkybes,... 94. 21.... 95. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria skundo argumentui, kad... 96. 22.... 97. Apeliaciniame skunde nuteistoji abejoja patikrinimo akto patikimumu.... 98. 23.... 99. Pagrįstas I. L. skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 100. 24.... 101. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija teismo posėdyje papildomai dėl... 102. Dėl veiksmų kvalifikavimo pagal BK 220 straipsnio 1 dalį... 103. 25.... 104. Pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusią BK 220 straipsnio 1 dalį (2011 m.... 105. 26.... 106. I. L. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį nuteista už tai, kad, ji siekdama įgyti... 107. 27.... 108. I. L. skunde tvirtina, kad ji nėra BK 220 straipsnio 1 dalyje numatyto... 109. 28.... 110. Pagal BK 220 straipsnio 1 dalį baudžiamosios atsakomybės subjektai gali... 111. 29.... 112. Kaip jau minėta pirmiau, šioje baudžiamojoje byloje nebuvo nustatyta jokių... 113. 30.... 114. Apeliantė skunde tvirtina, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 220... 115. 31.... 116. Vadovaujantis BK 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, veikos nusikalstamumą ir... 117. 32.... 118. Byloje neginčytinai nustatyta, kad nuteistosios I. L. siekta išvengti... 119. 33.... 120. Teisėjų kolegija atkreipia I. L. dėmesį ir į tai, kad kasacinio teismo... 121. 34.... 122. Be to, pasak apeliantės, jos siektas išvengti mokėtinas PVM ir pelno... 123. 35.... 124. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, tęstine pripažįstama tokia... 125. 36.... 126. I. L. nuteista už vienarūšių bei tapačių veiksmų, žinomai neteisingų... 127. 37.... 128. I. L. nusikalstamų veikų padarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos... 129. Dėl bausmių bendrinimo... 130. 38.... 131. Apeliantė I. L. apeliaciniame skunde neginčija jai už atskirus nusikaltimus... 132. 39.... 133. Šiuo nuosprendžiu sumažinus I. L. jos žinioje buvusio pasisavinto svetimo... 134. 40.... 135. Pirmosios instancijos teismas, bendrindamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir... 136. 41.... 137. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria ir pirmosios instancijos... 138. 42.... 139. Nagrinėjamu atveju susiklostė tarpinio baudžiamojo įstatymo galiojimo... 140. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 141. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendį pakeisti:... 142. Patikslinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio... 143. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžio dalį,... 144. I. L. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir 220 straipsnio... 145. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu (2015 m. kovo 19 d.... 146. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....