Byla eA-3032-556/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų asociacijos Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės, Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenės, ( - ) namo savininkų bendrijos ir kt. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjų asociacijos Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės, Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenės, ( - ) namo savininkų bendrijos ir kt. skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Biokuro energija“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Enerstenos projektavimas“ dėl išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. sausio 16 d. gautas pareiškėjų asociacijos Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės, Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenės, ( - ) namo savininkų bendrijos ir kt. (toliau – ir pareiškėjai) skundas, kuriame jie prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 12 d. galutinę atrankos išvadą dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos ( - ) poveikio aplinkai vertinimo Nr. (28.5)-A4-12873 (toliau – ir Išvada).

6Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino. Panaikino Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 12 d. galutinę atrankos išvadą dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos ( - ) poveikio aplinkai vertinimo Nr. (28.5)-A4-12873.

8II.

9Pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kuriame prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti Išvados galiojimą.

10Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjų skundą ir panaikino Išvadą. 2018 m. rugsėjo 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra išdavė trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Biokuro energija“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TL-P.3-49/2018. Šis leidimas sudaro pagrindą pradėti planuojamą ūkinę veiklą. Tuo tarpu 500 m spinduliu aplink planuojamos ūkinės veiklos teritoriją yra 109 gyvenamieji pastatai, kuriuose apytiksliai gyvena 327 gyventojai bei du visuomeninės paskirties pastatai. Pareiškėjai mano, jog reikalavimą tikėtinai pagrindė, nes pirmosios instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs bylos medžiagą, sprendimu panaikino Išvadą. Akcentuoja, kad aplinkos apsauga ir teisė į sveiką, saugią ir švarią aplinką – tai ypatingą reikšmę turinčios vertybės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose. Kadangi ginčas kilo dėl to, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliktos galimai netinkamai, yra didelė rizika, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą gali būti padarytas negrįžtamas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonėms, kilti pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei. Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai reikšmingumas yra ganėtinai akivaizdus ir šis neigiamas poveikis nėra suvaldytas atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Mano, jog tokio pobūdžio žala vertintina kaip neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

11Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra pateikė nuomonę, kurioje nurodo, kad pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra nepagrįstas. Pažymi, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, jog Išvados pagrindu yra pradėta įgyvendinti planuojama ūkinė veikla. Neįsiteisėjęs teismo sprendimas nesukelia šalims teisinių pasekmių ir yra neprivalomas vykdyti. UAB „Biokuro energija“ yra išduotas ne taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, o taršos leidimas Nr. TL-P.3-49/2018, kurio pagrindu (ne ginčijamos Išvados) galima pradėti vykdyti ūkinę veiklą. Pareiškėjai prašyme subjektyviai teigia, kad planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai reikšmingumas yra ganėtinai akivaizdus ir šis neigiamas poveikis nėra suvaldytas teisės aktų nustatyta tvarka. Šie pareiškėjų teiginiai nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais. Atsakovas pažymi, kad taršos leidime Nr. TL-P.3-40/2018 nustatytos sąlygos, kurių turės laikytis trečiasis suinteresuotas asmuo ir kurių laikymosi kontrolę vykdys Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Įsiteisėjus pareiškėjams palankiam teismo sprendimui, Agentūra turėtų prievolę panaikinti taršos leidimo Nr. TL-P.3-40/2018 galiojimą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Enerstenos projektavimas“ pateikė nuomonę, kurioje nurodo, kad pareiškėjų prašymas yra nepagrįstas. Teigia, kad pareiškėjų prašymo teiginiai yra bendro pobūdžio prielaidos, neparemtos pakankamais ir konkrečiais įrodymais. UAB „Biokuro energija“ yra išduotas taršos leidimas, o ne taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Akcentuoja, kad planuojamai ūkinei veiklai yra suprojektuoti ir sumontuoti įrenginiai, mažinantys aplinkos taršą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Biokuro energija“ pateikė nuomonę, kurioje nurodo, kad pareiškėjų prašymas yra nepagrįstas. Teigia, kad pareiškėjai skunde apsiribojo tik deklaratyviais kaltinimais dėl tariamo Išvados nepagrįstumo ar joje (informacijoje atrankai) pateiktos informacijos neteisingumo, tačiau nepateikė jokių konkrečių duomenų ar skaičiavimų, pagrindžiančių tokius teiginius. Mano, kad pareiškėjų prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas, jei tai sustabdytų tolimesnę biokuro katilinės veiklą, padarytų tiesioginę žalą viešajam interesui šilumos ūkyje bei Panevėžio miesto gyventojams, kuriems būtų tiekiama brangesnė šilumos energija.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

17Paduodami prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, pareiškėjai siekia, kad būtų pritaikyta laikinoji apsauga administraciniame ginče, t. y. siekia laikinai sustabdyti teisme ginčijamo akto (Išvados) galiojimą.

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016, 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018).

20ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai sustabdyti ginčijamo individualaus administracinio akto galiojimą, yra įgyvendinta asmenų teisė prašyti laikinosios apsaugos administraciniuose ginčuose. Šios normos paskirtis suponuoja tai, kad paprastai ji taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo laikinosios apsaugos, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 28 d. administracinėje byloje Nr. AS-587-602/2017).

21Nors pareiškėjai nurodo aplinkybes, kurios nagrinėjamu atveju rodo Išvadą galbūt esant neteisėtą (pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjų skundą ir panaikino skundžiamą Išvadą), teisėjų kolegija pabrėžia, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, tik jei nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų motyvus, pagrindžiančius reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtą reikalavimą ir byloje esančius duomenis, sprendžia, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai nepateikė duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Nors pareiškėjai nurodo, kad yra didelė rizika, jog vykdant planuojamą ūkinę veiklą gali būti padarytas negrįžtamas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonėms, jie konkrečiai neapibrėžia, kokios aplinkybės sudaro pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. nenurodo, kokia ūkinė veikla yra pradėta vykdyta (jei yra pradėta) ir kaip konkrečiai tai gali paveikti pareiškėjų interesus. Pareiškėjų teiginiai dėl ateityje galinčios kilti žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinti jokiais duomenimis ar įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokią žalą, netenkinus pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, patirtų pareiškėjai, todėl jie nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

23Be to, net jei būtų tenkintas pareiškėjų prašymas ir sustabdytas Išvados galiojimas, pagal byloje esančią informaciją matyti, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Biokuro energija“ Aplinkos apsaugos agentūra 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu išdavė taršos leidimą Nr. TL-P.3-40/2018, kurio pagrindu gali būti vykdoma ūkinė veikla. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 6 punktu, sprendimas panaikinti taršos leidimo galiojimą priimamas, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas taršos leidimas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs.

24Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai neįrodė, jog nesustabdžius Išvados galiojimo, tai sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 4 dalimi, 137 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjų asociacijos Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės, Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenės, ( - ) namo savininkų bendrijos ir kt. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų asociacijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. sausio 16 d. gautas... 6. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendimu... 8. II.... 9. Pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą... 10. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjų skundą ir... 11. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra pateikė nuomonę, kurioje nurodo, kad... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Enerstenos projektavimas“ pateikė... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Biokuro energija“ pateikė nuomonę,... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo... 17. Paduodami prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo,... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog... 20. ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai... 21. Nors pareiškėjai nurodo aplinkybes, kurios nagrinėjamu atveju rodo Išvadą... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjų motyvus, pagrindžiančius... 23. Be to, net jei būtų tenkintas pareiškėjų prašymas ir sustabdytas Išvados... 24. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 26. Pareiškėjų asociacijos Nendrės-Dainavos vietos bendruomenės, Panevėžio... 27. Nutartis neskundžiama....