Byla eB2-1937-896/2018
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Atlas Art“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Atlas Art“ iškėlimo, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2018 m. gegužės 25 d. yra priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Atlas Art“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. gegužės 15 d. sudarė 3 505,54 Eur, iš jų 3 465,82 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 39,72 Eur delspinigių už nesumokėtas įmokas. Įmonėje yra vienas apdraustas asmuo. Atsakovės skola Fondo biudžetui nuo 2015 m. vasario mėn. didėja, atsakovė įmokas mokėjo nereguliariai, o nuo 2018 m. sausio 5 d. įmokų nemoka visai. 2018 m. gegužės 15 d. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Atlas Art“ vardu registruotų transporto priemonių nėra. Paskutinis įmonės balansas VĮ Registrų centras buvo teiktas už 2016 metus. VSDFV Marijampolės skyrius UAB „Atlas Art“ registruotais laiškais siuntė raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta.

3Atsakovė UAB „Atlas Art“2018 m. birželio 6 d. pateikė duomenis apie atsakovės finansinę padėtį, t. y. kreditorių ir debitorių sąrašus, 2018 m. gegužės 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, 2017 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

4Atsakovei UAB „Atlas Art“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš atsakovės UAB „Atlas Art“ (toliau – atsakovė) pateikto 2018 m. gegužės 31 d. balanso nustatyta, kad įmonės balanse apskaitomas turtas 19 077,00 Eur sumai, kurį sudaro trumpalaikis turtas 19 077,00 Eur (iš jo sumokėti avansai – 17 535,00 Eur; pirktos prekės – 1 541,00 Eur ir pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1,00 Eur). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 7 727,00 Eur. 2018 m. gegužės 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovės veikla buvo nuostolinga -12 534,00 Eur. Iš atsakovės pateikto kreditoriaus sąrašo matyti, kad terminai atsiskaityti su sąraše nurodytais kreditoriais sueina 2018 m. liepos 31 d., t. y. pareiškimo nagrinėjimo dienai pradelstų įsipareigojimų kreditoriams atsakovė neturi. Tačiau iš ieškovės teismui pateiktų duomenų ir viešųjų duomenų nustatyta, kad į kreditorių sąrašą nėra įtraukti kreditoriai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su 394,78 Eur skola ir VSDFV Marijampolės skyrius su 3 531,68 Eur skola, kuris ir kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi atsakovė nuo 2018 m. sausio mėn. nemoka įmokų į Fondo biudžetą. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad atsakovės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) ir VSDFV Marijampolės skyriui sudaro 3 926,46 Eur. Analizuojant atsakovės balanso duomenis matyti, kad turtą sudaro trumpalaikis turtas – pirktos prekės (1 541,00 Eur) ir sumokėti avansai (17 535,00 Eur). Iš debitorių sąrašo matyti, kad atsakovė turi debitorių (skolininką)– Maroko įmonę Natura Art Atlas, kuri atsakovei skolinga 17 500,00 Eur. Teismas vertina, kad balanse nurodytas 17 535,00 Eur sumokėtas avansas ir yra debitoriaus Natura Art Atlas skola atsakovei. Jokio kito registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto atsakovė neturi, 2018 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis neturi ir piniginių lėšų. Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis c. b. Nr. 2-1938/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1473-407/2015). Atsakovė nepateikė teismui duomenų, jog turi realias galimybes susigrąžinti sumokėtą avansą, todėl debitorinė skola (17 535,00 Eur sumokėtas avansas) neįskaičiuotinas į atsakovės turimo turto vertę. Teismo vertinimu, darytina išvada, jog 2018 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis bendrovės turtas sudaro ne didesnę nei 1 541,00 Eur (atėmus debitorines skolas (17 535,00 Eur)) sumą, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 3 926,46 Eur, kurie viršija į balansą įrašyto turto vertę (1 541,00 Eur), todėl konstatuotina, kad atsakovės įmonė yra nemoki. Minėti duomenys – turto ir skolų santykis, įsipareigojimų nevykdymas VMI ir VSDFV, pagrindžia, jog tokia UAB „Atlas Art“ būsena atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Atlas Art“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko Remigijų Grabinską, sąrašo eilės Nr. B-FA301, kuris pateikė sutikimą–deklaraciją administruoti atsakovę.

12Iškėlus UAB „Atlas Art“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Atlas Art“, juridinio asmens kodas 303011268, buveinės adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Algirdo g. 34.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ bankroto administratoriumi Remigijų Grabinską, kontaktiniai duomenys: Kauno m. sav. Kauno m. Mirtų g. 2E, el. p. remigijus.grabinskas@gmail.com (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA301).

16Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“, juridinio asmens kodas 303011268, buveinės adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Algirdo g. 34, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo... 2. Kauno apygardos teisme 2018 m. gegužės 25 d. yra priimtas ieškovės... 3. Atsakovė UAB „Atlas Art“2018 m. birželio 6 d. pateikė duomenis apie... 4. Atsakovei UAB „Atlas Art“ keltina bankroto byla.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės... 8. Iš atsakovės UAB „Atlas Art“ (toliau – atsakovė) pateikto 2018 m.... 9. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra ĮBĮ 9 straipsnio 7... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 12. Iškėlus UAB „Atlas Art“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Atlas Art“, juridinio... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ bankroto... 16. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“, juridinio asmens... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ kreditoriai per... 18. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 19. Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Atlas Art“ vadovui, kad jeigu... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...