Byla B2-593-357/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Džiugo statyba“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Džiugo statyba“ direktoriaus S. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Džiugo statyba“ ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo UAB „Džiugo statyba“ direktoriaus S. P. pareiškimas, kuriuo prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Džiugo statyba“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“, patvirtinti restruktūrizavimo administratoriaus išlaidų sąmatą – restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu numatomą mokėti 700 Eur (+PVM) per mėnesį atlyginimą administratoriui, 150,00 Eur (+PVM) pašto išlaidoms, restruktūrizavimo plano rengimui 1600,00 Eur (+PVM), numatyti, kad UAB „Džiugo statyba“ debitorinių skolų išieškojimas vykdomas už 8 procentų (+PVM) sėkmės mokestį nuo išieškotos sumos, nenumatytos administravimo išlaidos mokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus, leisti iš UAB „Džiugo statyba“ sąskaitų A/S Nr. ( - ), esančios ( - ), ir A/S Nr. ( - ), esančios ( - ), mokėti visus UAB „Džiugo statyba“ ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas, nustatant, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 63 580,00 Eur suma.

3Nurodo, kad UAB „Džiugo statyba“ turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki, pradelsti per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai neviršija pusę į UAB „Džiugo statyba“ balansą įrašyto turto vertės. Įmonė turi 33 darbuotojus, įmonė įsteigta 2007-03-07. Įmonės finansiniai sunkumai susiję su tuo, kad užsakovas už atliktus darbus atsiskaito tik po dviejų mėnesių, todėl įmonei pritrūko apyvartinių lėšų.

42016-03-25 gautas UAB „Statvesta“ pareiškimas įstoti į bylą trečiuoju asmeniu bei prašymas atidėti civilinės bylos nagrinėjimą.

5UAB „Džiugo statyba“ keltina restruktūrizavimo byla.

6Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 3 d. matyti, kad teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad nėra pagrindo atidėti bylos nagrinėjimo.

7Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d. įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

8Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

92016 m. sausio mėnesio balanso duomenis UAB „Džiugo statyba“ nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 516 101 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 255 431 Eur. Pradelsti UAB „Džiugo statyba“ įsipareigojimai sudaro 238 982,90 Eur. Taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš 2016 m. sausio mėnesio pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė turi 6601 Eur pelną.

10Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, 2016 m. sausio mėnesį gautas pelnas iš veiklos yra nedidelis, tačiau įmonė vykdo veiklą ir numato priemones ankstesnei finansinei padėčiai atstatyti bei atsiskaityti su kreditoriais.

11Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi kurį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

12Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismo nuomone, visos byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

13Iš Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB „Džiugo statyba“ įregistruota 2007-03-07 (9 b. l.), dėl to atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 4 p. reikalavimus. Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „Džiugo statyba“ atžvilgiu nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 str. 1 d. numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 5 p. reikalavimus.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo bylą.

15Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo plano metmenų, juose yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys (91–104 b. l.).

16Taip pat yra pateiktas UAB „Džiugo statyba“ 2016-02-26 visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo protokolas (105-106 b. l.), iš kurio matyti, kad akcininkai nusprendė patvirtinti UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo plano metmenis. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Džiugo statyba“ atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti. Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad numatytos ekonominės priemonės įmonės mokumui atkuri yra neįvykdomos. Teismas pažymi, kad metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse kaip viena iš priemonių veiklos rezultatų pagerinimui numatytas dalies įmonės turto pardavimas.

17Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „Džiugo statyba“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 str. 5 d. nurodytos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „Džiugo statyba“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 d., 5 d.).

18Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

19Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Bankroto centras“ (juridinio asmens kodas 154194969, buveinė – Švitrigailos g. 7, Vilnius, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 35), tokiam siūlymui pritarė UAB „Džiugo statyba“ 2016-02-26 visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas. UAB „Bankroto centras“ sutinka teikti UAB „Džiugo statyba“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Kadangi teismas neturi duomenų, kad pareiškėjos pasiūlytas ir įmonės akcininkų susirinkimu patvirtintas kandidatas į administratorius prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 str. 2 d. imperatyvioms normoms, UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto centras“.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291str.,

Nutarė

21Iškelti UAB „Džiugo statyba“ (juridinio asmens kodas 300657038, buveinė – Telšių r. sav., Kaunatavos k., Pavirvytės g. 11) restruktūrizavimo bylą.

22Restruktūrizuojamos UAB „Džiugo statyba“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“ juridinio asmens kodas 154194969, buveinė – Švitrigailos g. 7, Vilnius, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 35).

23Administratorių paskirti visam UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.

24Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

25Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

26Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos UAB „Džiugo statyba“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

27Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus faktinius išlaidų dokumentus, nustatant 700 Eur (+PVM) per mėnesį atlyginimą administratoriui, 150,00 Eur (+PVM) pašto išlaidoms, restruktūrizavimo plano rengimui 1600,00 Eur (+PVM). Numatyti, kad UAB „Džiugo statyba“ debitorinių skolų išieškojimas vykdomas už 8 procentų (+PVM) sėkmės mokestį nuo išieškotos sumos, nenumatytos administravimo išlaidos mokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus.

28Leisti iš UAB „Džiugo statyba“ sąskaitų A/S Nr. ( - ), esančios ( - ), ir A/S Nr. ( - ), esančios ( - ), mokėti visus UAB „Džiugo statyba“ ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas, nustatant, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 63 580,00 Eur suma, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi disponavimo apribojimai.

29Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

30Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Džiugo statyba“ administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

31Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo UAB „Džiugo statyba“... 3. Nurodo, kad UAB „Džiugo statyba“ turi finansinių sunkumų, tačiau nėra... 4. 2016-03-25 gautas UAB „Statvesta“ pareiškimas įstoti į bylą trečiuoju... 5. UAB „Džiugo statyba“ keltina restruktūrizavimo byla.... 6. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 3 d. matyti, kad teismas ne... 7. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d.... 8. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės... 9. 2016 m. sausio mėnesio balanso duomenis UAB „Džiugo statyba“ nuosavas... 10. Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą,... 11. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų... 12. Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra... 13. Iš Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos... 15. Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams,... 16. Taip pat yra pateiktas UAB „Džiugo statyba“ 2016-02-26 visuotinio... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje... 18. Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės... 19. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Bankroto centras“... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 21. Iškelti UAB „Džiugo statyba“ (juridinio asmens kodas 300657038, buveinė... 22. Restruktūrizuojamos UAB „Džiugo statyba“ administratoriumi paskirti UAB... 23. Administratorių paskirti visam UAB „Džiugo statyba“ restruktūrizavimo... 24. Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei... 25. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 26. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 27. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti... 28. Leisti iš UAB „Džiugo statyba“ sąskaitų A/S Nr. ( - ), esančios ( - ),... 29. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti... 30. Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „Džiugo statyba“ administratorių su... 31. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...