Byla I-5397-208/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Violetos Petkevičienės ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjui H. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo H. D. skundą atsakovei Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3H. D. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1) prašydamas panaikinti Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – ir VVGTPT, atsakovė) 2014-11-11 sprendimą Nr. (1.7.)S-3770 (toliau – ir skundžiamas sprendimas) ir įpareigoti atsakovę suteikti jam antrinę teisinę pagalbą pagal jo 2014-07-31 prašymą.

4Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-03-07, 2014-03-24 nutartimis ir Vilniaus apygardos teismas 2014-06-20 nutartimi jo paties surašyto pareiškimo dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo ir įkeldinimo į patalpas pagal teismo sprendimą nepriėmė, išaiškindami jo teisę kreiptis antrinės teisinės pagalbos į VVGTPT. Tačiau VVGTPT skundžiamu sprendimu atsisakė suteikti jam antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje Nr. 2-1329-647/2014 pagal jo 2014-07-31 prašymą, motyvuodama tuo, kad civilinėje byloje Nr. 251-597/2004 yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl jo reikalavimas laikytinas akivaizdžiai nepagrįstu, o atstovavimas tokioje byloje būtų neperspektyvus. Pabrėžė, kad civilinėje byloje Nr. 2-1329-647/2014 ir civilinėje byloje Nr. 251-597/2004 jo pareikšti reikalavimai nėra tapatūs, ginčai kilę tarp skirtingų šalių, dėl skirtingų dalykų ir skirtingais pagrindais. Kartu pažymėjo, kad neteisėtai jį nuteisus, jis neteisėtai buvo išregistruotas iš nuolatinės gyvenamosios vietos adresu: ( - ), Vilniaus rajonas.

5Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 30–31).

6VVGTPT nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010-02-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-289-109/2010 bei 2012-02-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-401-259/2012 konstatavo, jog pareiškėjo argumentai dėl jo manymu neteisėto išregistravimo iš gyvenamosios vietos dėl to, kad jis atliko laisvės atėmimo bausmę, yra paneigti įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 251-597/2004, kuris nėra nuginčytas. Atsakovė rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 str. 2 p., 279 str. 4 d. ir teigia, kad pareiškėjo reikalavimas atkurti gyvenamąją vietą adresu ( - ), Vilniaus rajonas ir įkeldinti į šias patalpas yra akivaizdžiai nepagrįstas, o atstovavimas tokioje byloje būtų neperspektyvus.

7Skundas tenkintinas.

8Byloje ginčas kilo dėl VVGTPT 2014-11-11 sprendimo Nr. (1.7.)S-3770 (b. l. 2) teisėtumo ir pagrįstumo.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014-07-31 pareiškėjas pateikė VVGTPT prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo ( - ), Vilniaus rajone ir įkeldinimo į šias patalpas (b. l. 32–36). VVGTPT 2014-11-11 sprendimu Nr. (1.7.)S-3770 atsisakė patenkinti jo prašymą (b. l. 2).

10Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir VGTPĮ) 11 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

11VGTPĮ 11 str. 7 d. 2 p. nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu atstovavimas byloje yra neperspektyvus.

12Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad 1986-01-21 pareiškėjas buvo išregistruotas iš tarnybinės gyvenamosios patalpos adresu: ( - ), Vilniaus rajonas, dėl 1985 m. jo nuteisimo už nusikalstamą veiką (b. l. 53–54, 63–65). Pareiškėjas siekia pateikti teismui ieškinį dėl nuolatinės gyvenamosios vietos ( - ), Vilniaus rajone atkūrimo ir jo įkeldinimo į šias gyvenamąsias patalpas (b. l. 1, 32–36). Vilniaus apygardos teismas 2004-06-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 251-597/2004 H. D. ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmetė (b. l. 63–65). Matyti, kad šioje civilinėje byloje (Nr. 251-597/2004) pareiškėjas nekėlė jokio reikalavimo dėl nuolatinės gyvenamosios vietos ( - ), Vilniaus rajone atkūrimo ir jo įkeldinimo į šias gyvenamąsias patalpas, todėl atsakovės dviejų civilinių bylų (minėtos Nr. 251-597/2004 dėl žalos priteisimo ir Nr. 2-1329-647/2014 dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo ir jo įkeldinimo į šias gyvenamąsias patalpas) sulyginimas yra nepagrįstas, šiose civilinėse bylose buvo reiškiami skirtingi reikalavimai. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2004-06-15 sprendime civilinėje byloje Nr. 251-597/2004 nustatė, kad H. D. 1986-01-21 teisėtai buvo išregistruotas iš gyvenamosios vietos ryšium su laisvės atėmimo bausmės paskyrimu. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-03-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1329-647/2014 buvo nustatęs H. D. terminą ieškinio dėl nuolatinės gyvenamosios vietos atkūrimo trūkumams šalinti. Matyti, kad teismas šioje nutartyje pareiškėjui išaiškino teisę kreiptis į VVGTPT. Tokį patį išaiškinimą pareiškėjui pateikė Vilniaus apygardos teismas (b. l. 46–48) išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, papildomai nurodydamas, kad H. D. šia savo teise nepasinaudojo. Vadinasi, pareiškėjas pagrįstai atsižvelgęs į tokius aukščiau pateiktus teismų išaiškinimus kreipėsi į VVGTPT.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2013-08-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-1357/2013 konstatavo, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba savo kompetencijos ribose turi atlikti vertinimą tuo aspektu, ar pareiškėjo pateikta informacija ir dokumentai, kita medžiaga leidžia daryti vienareikšmę išvadą, jog nėra faktinio ir teisinio pagrindo parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį teismui teiktiną dokumentą. Taip pat išaiškino, kad atstovavimo byloje perspektyvumas negali būti tapatinamas su asmens pažeistos ar tariamos teisės absoliučiu apgynimu byloje, jis turi būti siejamas su prielaidų kreiptis į teismą pakankamumo kriterijumi.

14Nagrinėjamu atveju, matyti, kad daryti vienareikšmės išvados, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį teismui teiktiną dokumentą, negalima, kadangi pareiškėjui savo iniciatyva pateikus ieškinį Vilniaus rajono apylinkės teismui, šis 2014-03-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1329-647/2014 buvo nustatęs terminą trūkumams šalinti, išaiškindamas H. D. teisę kreiptis į VVGTPT, taip pareiškėjui suteikdamas pagrįstą manymą dėl ieškinio priėmimo galimybės. Akcentuojama, kad atstovavimo byloje perspektyvumas negali būti tapatinamas su asmens pažeistos ar tariamos teisės absoliučiu apgynimu byloje, jis turi būti siejamas su prielaidų kreiptis į teismą pakankamumo kriterijumi. Taigi, prielaidų kreiptis į teismą pakanka, vadovaujantis aukščiau nurodytais teismo išaiškinimais civilinėje byloje Nr. 2-1329-647/2014 ir priimtais procesiniais dokumentais, ir nėra pagrindo taikyti VGTPĮ 11 str. 7 d. 1 p., 2 p. pareiškėjo atžvilgiu.

15Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, LVAT išaiškinimais, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad atsakovė netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo ir nepagrįstai atsisakė suteikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui, todėl skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, taigi, naikinamas, o atsakovė įpareigojama iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2014-07-31 prašymą. Kartu teismas pažymi, kad teismas negali konkrečiai nurodyti atsakovei kokį sprendimą ji turėtų priimti, todėl atsakovė įpareigojama iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2014-07-31 prašymą.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

17pareiškėjo H. D. skundą patenkinti.

18Panaikinti Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014-11-11 sprendimą Nr. (1.7.)S-3770 ir įpareigoti Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2014-07-31 prašymą.

19Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai