Byla 2-169-91/2012
Dėl administracinių aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, K. R. savivaldybei, D. Z., J. B., G. B., trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai, ieškinį dėl administracinių aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kt. reikalavimų ir,

Nustatė

2I. K. apygardos prokuratūros atstovė prašo teismą pripažinti negaliojančiu 1) K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimą Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" dalyje dėl sklypų adresu Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g.48, Žemaitės g. 50 detaliojo plano patvirtinimo; 2) Pripažinti negaliojančiu 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽM-374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu"; 3) .Pripažinti negaliojančiais 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4575 bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktą Nr. LR-135 ir taikyti abipusę restituciją; 4) Pripažinti negaliojančiu 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu; 5) Pripažinti negaliojančiu 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽM-875 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu"; 5) Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimą Nr. SK-48- 336,dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują sklypą; 6) Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimą Nr. SK-48-337, 7) Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-21 įsakymo Nr.ŽM-1938, punktą; 8) Pripažinti negaliojančiu 2008-04-30 Paveldėjimo teises liudijimą Nr. 644, dalyje dėl dalies žemes klypo, esančio Žemaitės g. Nr. 50 ( kadastrinis Nr. 5146/0001:275), paveldėjimo; 9) Pripažinti negaliojančia 2008-05-13 dienos dovanojimo sutartį Nr.750; Teismui nusprendus, kad praleistas ieškinio pateikimo senaties terminas, pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties, nežymiai, ir jį atnaujinti ( LR CK 1.131 str.2d.). Prokuratūros atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodžiusi, kad ginčo objektas – pažeista visa eilė administracinių aktų ir leista planuoti ir statyti gyvenamuosius namus, miesto miškui priklausančioje valstybinėje žemėje. Kauno apygardos prokuroras gindamas viešą interesą pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. 2d. įtvirtinta nuostata, kad prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. suteikia prokurorui teisę įstatymų numatyta tvarka ginti viešąjį interesą, kai nustatyti asmens, visuomenės ir valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimai, valstybės ar savivaldybės institucijų veiklos teisėtumas viešojo administravimo srityje, vykdant įstatymais pavestas funkcijas yra viešojo intereso dalis, todėl nustačius jog valstybės ar savivaldybės institucijos savo veikloje pažeidė įstatymų ar kitas teisės normas, prokurorui atsiranda pareiga imtis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. numatytų viešojo intereso gynimo priemonių. Kauno apygardos prokuratūroje buvo gautas 2010 m. sausio 18 d. pranešimas, jog K. R. ribose, valstybinės reikšmės miškų teritorijoje yra suformuoti ir privatizuoti žemės sklypai, bei prašoma inicijuoti teismo procesą dėl valstybinės reikšmės miško sklypų grąžinimo valstybės nuosavybėn. 2002m. kovo 26 dienos sprendimu Nr. 18-12 "Dėl detaliojo plano rengimo" K. R. savivaldybės taryba nusprendė leisti rengti detalųjį planą žemės sklypų, parduodamų aukcione individualiai gyvenamųjų namų statybai K. R. mieste. 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" K. R. savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą, kuriuo suformuoti aštuoni žemės sklypai parduodami aukcione individualiai gyvenamai statybai Daumanto, Žemaitės, K. D.., J. Z. P. ir Beržų gatvėse Kazlų rūdos mieste. Šiuo sprendimu buvo suformuoti ir keturi žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278, kuriems K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-08 įsakymu Nr. AT-45 buvo suteikti adresai atitinkamai Žemaitės g. 50, Žemaites g. 46, Žemaitės g.48, Žemaitės g.44. 2007-11-28 K. R. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 756-171, nusprendė teikti Marijampolės apskrities viršininko administracijai siūlymą atkurti nuosavybės teises i K. R. mieste turėtą žemę - žemės sklypą, esantį Žemaitės g. Nr. 50 (kadastrinis Nr. 5146/0001:275). Marijampolės apskrities viršininkas 2007-12-18 sprendimais Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-4S-337 bei 2007-12-21 įsakymu Nr. ŽM-1938, G. B. ir Z. B. atkūrė nuosavybės teises suteikiant bendron dalinėn nuosavybėn lygiavertį sklypą turėtajam - 0,1013 ha žemės sklypą, esantį adresu Žemaitės g.50, K. R.. 2008-04-30 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 644 pagrindu, Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B., o ši 2008-05-13 dienos dovanojimo sutartimi Nr.750, žemės sklypą esantį Žemaitės g. 50 perleido J. B.. 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276). 2008-06-04 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4575 aukciono būdu žemės sklypas, esantis K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo parduotas D. Z., tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu Nr. LR-153 sklypas buvo perduotas D. Z. nuosavybėn. 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 48 (kadastrinis Nr. 5146/0001:277). Duomenų, jog sklypas būtų parduotas, patikrinimo metu negauta. 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-875 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 44 (kadastrinis Nr. 5146/0001:278). Duomenų, jog sklypas būtų parduotas,, patikrinimo metu negauta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai, tame tarpe ir K. R. savivaldybėje ( 29, 67 tūkst. ha). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis, žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278 yra suformuoti valstybinės reikšmės miškų - miesto miško teritorijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, NR.65-1558) 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima. Kaip matyti iš išdėstyto, K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos \ sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" patvirtintu detaliuoju planu buvo suformuoti i žemės sklypai, skirti parduoti aukcione individualiai gyvenamajai statybai, sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatyta - kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti), naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Keturi iš šiuo sprendimu patvirtintu detaliuoju planu suformuoti sklypai - Žemaitės g. 44, Žemaitės g.46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g.50 yra Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintoje valstybinės reikšmės miškų - miesto miško teritorijoje. Kadangi valstybines reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė, šie sklypai negali būti privatizuojami. K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, dalyje dėl žemes sklypų, esančių Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g. 48, Žemaitės g.50, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimui Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" ir imperatyvioms įstatymų – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio nuostatoms, jog valstybinės reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl pripažintinas negaliojančiu dalyje dėl žemės sklypų, adresu Žemaitės g. 44, Žemaitės g.46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g.50, suformavimu. Šioms imperatyvioms įstatymų normoms prieštarauja ir 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-374, 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-874, 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-875, kuriais buvo leista aukciono būdu privatizuoti žemės sklypus, esančius valstybinės reikšmės miškų teritorijoje, taip pat 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4575 bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktas Nr. Lietuvos respublikos -135, kuriais nuosavybės teisė į žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo perleista D. Z., todėl taip pat pripažintini negaliojančiais. Nurodytoms įstatymų normoms, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, NR.65-1558) 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų nuostatoms, numatančioms, jog miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos, prieštarauja ir Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimai Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-48-337 bei 2007-12-21 įsakymas Nr. ŽM-1938, kuriais G. B. ir Z. B. atkurtos nuosavybės teises suteikiant lygiavertį sklypą, esantį adresu Žemaitės g.50, K. R., todėl irgi pripažintini negaliojančiais. Pripažinus administracinius aktus ir sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija. Sis ieškinys yra pareikštas siekiant apginti viešąjį interesą, kurio pažeidimas šiuo atveju pasireiškė valstybės institucijų veiklos ir jų priimtų administracinių aktų neteisėtumu valstybės turto valdymo ir disponavimo, nuosavybės teisių atkūrimo srityse. Kadangi ginčijami administraciniai aktai jau yra sukėlę materialinius teisinius padarinius, vien šių aktų panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešąjį interesą. Visuotinai žinoma, kad iš neteisėtumo teisė neatsiranda. Ši nuostata įvirtinta Konstitucinio teismo jurisprudencijoje ir atsispindi Lietuvos Respublikos CK 1.136 straipsnyje, išvardijančiame civilinių teisių atsiradimo pagrindus. Prokuratūrai ginant viešąjį interesą teismui yra svarbu panaikinti visus teisės aktus, kurie laikytini neteisėtų veiksmų teisinėmis pasekmėmis. Todėl teismui pripažinus negaliojančiais administracinius aktus, kuriais nuosavybės teisės atsakovams G. B. ir Z. B. buvo atkurtos, negaliojančiai pripažintini ir 2008-04-30 Paveldėjimo teises liudijimas Nr. 644, pagal kurį atsakovo Z. B. nuosavybės dalis perėjo atsakovei G. B., bei 2008-05-13 dienos dovanojimo

3sutartis Nr.75O, kuria atsakovė G. B. žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 50 perleido atsakovui J. B.. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Įstatymų leidėjas nustatė, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu. nustatančioje, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Valstybei išimtinę nuosavybės teise priklausančio turto neteisėtas privatizavimas, pažeidžia ne tik valstybės bet ir visos visuomenės interesus, todėl vertintinas kaip viešojo intereso pažeidimas, todėl prokurorui šiuo atveju kyla pareiga kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Teismui pripažinus negaliojančiais administracinius aktus ir sandorius taikytina restitucija ir valstybinės reikšmės miško sklypai grąžintini valstybės nuosavybėn. Priteisti iš atsakovų solidariai turėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei.

4Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos tarnybos atstovė pareiškė, kad su ieškiniu nesutinka, palaiko Marijampolės apskrities viršininko administracijos atsiliepimą į ieškinį pateiktą byloje. I. K. apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas teismo prašo panaikinti administracinius aktus ir sandorius pripažinti negaliojančiais, bei taikyti restituciją. Atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2002 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 18-12 „Dėl detaliojo plano rengimo" K. R. savivaldybės taryba nusprendė leisti rengti detalųjį planą žemės sklypų, parduodamų aukcione individualiai gyvenamajai statybai K. R. mieste. 2003 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" K. R. savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą, kuriuo suformuoti aštuoni žemės sklypai parduodami aukcione individualiai gyvenamajai statybai, sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatyta, namams statyti. Šiuo sprendimu buvo suformuoti ir keturi žemės sklypai - Žemaitės g. 44, 46, 48 ir 50 K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-08 įsakymu Nr. AT-45 buvo suteikti adresai. 2007-11-28 K. R. savivaldybės taryba sprendimu, pateikė tuo metu buvusiai Marijampolės apskrities viršininko administracijai siūlymą atkurti nuosavybės teises į K. R. mieste turėtą žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 50, G. B. ir Z. B. atkūrė nuosavybės teises suteikiant bendron dalinėn nuosavybėn lygiavertį sklypą turėtajam - 0,1013 ha žemės sklypą esantį Žemaitės g. 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimo Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų. Marijampolės apskrities viršininkas 2007-12-21 priėmė įsakymą Nr. ŽM-1938 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo" G. B. ir Z. B.. K. R. savivaldybės administracija 2007-07-20 raštu Nr. SD-1779-(12.8-08) „Dėl duomenų apie žemės sklypą" Marijampolės apskrities viršininko administracijos Marijampolės žemėtvarkos skyrių informavo, kad minėto žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatyta namams statyti, - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Vadovaujantis tuo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2004, Nr. 28-868; 2006, Nr. 87-3399) 10 straipsniu, Lietuvos respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos, atsižvelgiant į minėtus 2003-05-13 K. R. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 2-25 patvirtintą detalųjį planą, į 2007-02-08 K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-08 įsakymą, į K. R. savivaldybės administracijos raštą Nr. SD-1781(12.8-08) „Dėl žemės sklypų", į 2008-03-06 K. R. savivaldybės raštą Nr. SD-847(12.8-08) „Dėl dokumentų parengimo išlaidų", į 2008-02-11 Turto vertės nustatymo pažymą buvo parengtas Marijampolės apskrities viršininko 2008-08-25 įsakymas Nr. ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", kuriuo buvo leista aukciono būdu parduoti mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio 0,0955 ha ploto žemės sklypą, esantį K. R. m., Žemaitės g. 48. Šis žemės sklypas aukciono būdu nebuvo parduotas ir šiuo metu yra valdomas patikėjimo teise Marijampolės apskrities viršininko administracijos. Marijampolės apskrities viršininkas 2008-03-21 įsakymu Nr. ŽM-374 leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą esantį Žemaitės g. 46, K. R. mieste. Lietuvos Respublikos valstybė atstovaujama Marijampolės apskrities viršininko vadovaudamasi 2008-05-20 įvykusio žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatais pardavė 0,0828 ha ploto žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 46, K. R. mieste D. Z.. Šis žemės sklypas buvo parduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2d. nutarimu Nr. 692 patvirtintomis Naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, kuri nurodo, kad Valstybinės žemės sklypai, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus, parduodami aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą. K. R. savivaldybė vykdė valstybinės žemės sklypo pardavimo viešo aukciono procedūras ir patvirtino viešo aukciono rezultatus. Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyrius mano, kad teismui pripažinus negaliojančia 2008-06-04 Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį, liktų galioti K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-20 žemės sklypo, esančio Žemaitės g. 46, K. R. mieste, pardavimo aukcione rezultatai. Teisės aktai reglamentuojantys naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione, nesuteikia teisės aukciono komisijai ar administracijos direktoriui panaikinti aukciono rezultatus. Vadovaujantis naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų formavimo ir nuomos aukcionų nuostatų 43 punktu ginčai kilę dėl aukciono organizavimo ir jo rezultatų sprendžiami tik teismine tvarka, todėl šiuo atveju liktų neišspręstas teisminis ginčas kadangi liktų galioti ginčo sklypo pardavimo aukciono rezultatai. Jokie teisės aktai nenumato, kad viešo administravimo subjektų priimti sprendiniai netenka galios teismui pripažinus negaliojančią jų pagrindu sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės naujų kitos paskirties žemės sklypų pakeitimo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo ir nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo taisyklių, žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas nustatomas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, šiuo atveju pagal K. R. savivaldybės patvirtintus detaliuosius planus tai yra 2003-05-13 K. R. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 2-25patvirtintu detaliuoju planu. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyrius mano, kad tuometinė Marijampolės apskrities viršininko administracija priimdama ginčijamus aktus nepažeidė tuo metu galiojusių teisės aktų. Prašo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atmesti, palikti galioti visus prašomus panaikinti aktus ir sandorius. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas valstybei.

5Atsakovo K. R. savivaldybės administracijos atstovas G. S. ir jų atstovas advokato padėjėjas pilnumoje palaiko savo atsiliepimą į ieškinį, prašo ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį jo reikalavimų pagrindu atmesti. Taikyti Kauno apygardos prokuratūros ieškiniui ieškininę senatį, ieškinį pateikė praleidusi vieno mėnesio nustatytą senaties terminą, prokuratūra klausimus turi spręsti nuosekliai ir savalaikiai, neaišku, koks interesas yra pažeidžiamas, teisėtais K. R. savivaldybės veiksmais. K. R. savivaldybės administracijos atstovas nesutinka su ieškiniu ir jo motyvais, laiko ieškinio motyvus ir reikalavimus nepagrįstais ir todėl ieškinį - atmestinu dėl žemiau išdėstytų motyvų. Ir teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškovo ieškinio motyvais ir su ieškovo keliamais procesiniais klausimais. 2002-03-26 K. R. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 18-12 „Dėl detaliojo plano rengimo" leido pradėti rengti detalųjį planą žemės sklypų, parduodamų aukcione, individualiai gyvenamąja statybai K. R. mieste. 2003-05-13 K. R. savivaldybės taryba sprendimo Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" 1 punktu patvirtino parengtą detalųjį planą, kuriuo buvo suformuoti aštuoni žemės sklypai parduodami aukcione individualiai gyvenamai statybai Daumanto, Žemaitės, K. D., J.Z. P. ir Beržų gatvėse K. R. mieste. Šiuo sprendimu buvo suformuoti ir šiuo metu ginčijami keturi žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278, kuriems 2007-02-08 K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-45 „Dėl numerių adresų objektams - žemės sklypams suteikimo" buvo suteikti adresai atitinkamai Žemaitės g. 50 (kadastrinis Nr. 5146/0001:275), Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. Nr. 5146/0001:276), Žemaitės g. 48 (kadastrinis Nr. 5146/0001:277), Žemaitės g. 44 (kadastrinis Nr. 5146/0001:278). K. R. mieste plano rengėjas A. M. paslaugų ir komercinė įmonė suformavo K. R., parduodamų aukcione individualiai gyvenamai statybai detaliuosius planus. Marijampolės apskrities Viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas, 2003 m. gegužės 5 d. patvirtino Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TPS16-40/06-03-06, kuriame nurodyta, kad detalusis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 2 p. ir 19 str. 3 punkto reikalavimais ir pateikta patikrinimo išvada ir siūlymas tvirtinančiai institucijai, tai yra K. R. pardavimo aukcione suformavimo detalųjį planą siūloma pateikti tvirtinti savivaldybės tarybai. Pagal K. R. miesto planavimo projekto pagrindinį planą, patvirtintą Lietuvos TSR VSRK 1983 VII 25 įsakymą Nr. 207 Žemaitės gatvėje, K. R. buvo numatyta gyvenamųjų namų statyba. Plane aiškiai matyti, kad Žemaitės g. planuojami žemės sklypai - gyvenamoji teritorija. Planą parengė Miestų statybos projektavimo institutas Kauno filialas. Šiuo planu buvo vadovaujamasi iki 2008 m. gruodžio 23 d. K. R. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-16-520 K. R. miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo. K. R. savivaldybės taryba 2007-11-28 sprendimu Nr. TS 6-171 „Dėl siūlymo atkurti nuosavybės teisę į K. R. mieste turėtą žemę teikimo" nusprendė teikti Marijampolės apskrities viršininko administracijai siūlymą atkurti nuosavybės teises į K. R. mieste turėtą žemę - žemės sklypą, esantį Žemaitės gatvėje Nr.50, K. R., plotas 0,1013 ha, suformuotą detaliuoju planu, patvirtintu K. R. savivaldybės tarybos 2003-05-13 sprendimu Nr.2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo", ir numatytą parduoti aukcione individualių gyvenamųjų namų statybai. Marijampolės apskrities viršininko administracijos 2007-12-18 sprendimu Nr. SK-48-337 atkurta nuosavybės teisė į piliečiui Z. B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį tai yra į 0,0506 ha žemės sklypą 0,1013 ha žemės sklype, esančiame Marijampolės apskrityje, K. R. mieste, Žemaitės g. 50. Marijampolės apskrities viršininko administracijos 2007-12-18 sprendimu SK 48-336 atkurta nuosavybės teisė į pilietei G. B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį 0,0507 ha žemės sklypą 0,1013 ha žemės sklype, esančiame Marijampolės apskrityje, K. R. mieste, Žemaitės g. 50. Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-21 įsakymu Nr. ŽM-1938 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo" atkurtos nuosavybės teisės į K. R. mieste esančią žemę, perduodant nuosavybėn neatlygintinai naują žemės sklypą bendrosios nuosavybės teise G. B. ir Z. B.. Marijampolės apskrities viršininko 2008-03-21 įsakymu Nr. 374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 46, K. R. ir nurodė žemės sklypui taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" - VI skyriuje įvardintus apribojimus. 2008-06-04 Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi aukciono būdu žemės sklypas, esantis Žemaitės g. 46, K. R. buvo parduotas D. Z., tos pačios dienos perdavimo - priėmimo aktu Nr. LR-153 sklypas buvo perduotas D. Z. nuosavybėn. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu 2008-08-25 Nr. ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 48, K. R.. Žemės sklypas neparduotas. Pagal Nekilnojamo turto registro centrinių duomenų banko išrašą, matyti, kad žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1191-4720, Nekilnojamo turto registre įregistruoto įrašo 44/807240, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu 2008-08-25 Nr. ŽM-875 „Dėl leidi parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 44 K. R.. Žemės sklypas neparduotas. Pagal Nekilnojamo turto registro centrinių duomenų banko išrašą, matyti, kad žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1191-4875, Nekilnojamo turto registre įregistruoto įrašo Nr. 44/8072 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-01-18 pranešime Nr. MRS-84 Marijampolės regiono apylinkės prokuratūrai konstatuoja, kad 2009-12-15 Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyrius patikrino K. R. miesto miškų būklę ir Nustatė „kad kai kurie valstybinės reikšmės miškų sklypai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 ir 7 straipsnius, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnį buvo perduoti privačion nuosavybėn: sklype Nr. 7 suformuotas žemės sklypas, kurio kadastrinis T 5146/0004:150, sklype Nr. 32 suformuoti sklypai, kurių kadastriniai Nr. 5146/0001:2: 5146/0001:277, 5146/0001:275, 5146/0001:278, sklype Nr. 21 suformuotas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5146/0005:183, sklypuose Nr. 14 ir 15 suformuotas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5146/0005:203, sklypuose Nr. 22 ir 23 suformuotas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5146/0005:231. Iš viso valstybinės reikšmės miškų sklypuose suformuoti 8 žemės sklypai, kuriuo pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus, atkurtos arba suteiktos nuosavybės teisės. Taip pat konstatuoja, kad K. R. savivaldybės miesto miškai Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyrius yra tikrinami nuo 2006 metų, kad apie miškų statusą ir būk savivaldybės atsakingi specialistai visuomet supažindinami, ir viską smulkiai žinojo, nuo jų nieko neslėpė ir K. R. savivaldybė. K. R. savivaldybės atstovų manymu, kad tik 2006 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-17 nutarimui Nr. 454 „Dėl valstybinės reikšmės miškų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms, kuriuo valstybinės reikšmės miškams buvo priskirti ir miestų miškai atsirado aiškumas dėl K. R. miesto miškų. Įvertinant tai, kad K. R. savivaldybės institucijų ir Marijampolės apskrities viršininko administracijos atlikti veiksmai formuojant ginčo žemės sklypus atlikti iki minimo nutarimo įsigaliojimo, nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., nei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų, Lietuve Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 2 dalies. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre nebuvo įregistruota ginčo sklypai kai miško plotas, kuris priskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybinės reikšmė miškams iki valstybinės ir savivaldybės institucijoms priimant sprendimus dėl šių sklypų. Todėl valstybinėms ir savivaldybės institucijoms nebuvo jokių teisinių kliūčių ir apribojimų atlikti su ginčo žemės sklypais veiksmus ir priimti sprendimus. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos buvo suderintos rengiant tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo. K. R. savivaldybės administracija 2009-02-23 raštu Nr. SD-553-(14.2-10 ), Dėl K. R. miesto miškų schemos korektūros", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 patvirtinto Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją „Dėl K. R. miesto miškų schemos korektūros", pateikdama Marijampolės apskrities K. R. savivaldybės siūlomų tikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, kurioje ginčo žemės sklypai prašomi paversti kitomis naudmenomis. K. R. savivaldybės meras 2010-03-26 raštu Nr. SD-(14.2-10)-978 „Dėl valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų" kreipėsi į UAB „Geokada" informuodamas, kad pagal pridedamą schemą netraukti į miškų plotus sklypus, kurie prieštarauja bendrojo ar detaliojo plano sprendiniams. K. R. miesto valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros vykdomos. Atsakovo atstovų manymu šioje byloje nurodytų ieškovo teisių pažeidimų šioje byloje nėra ir nėra pagrindo teismui tenkinti ieškovo reikalavimų ir prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6A. D. Z teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas Kauno apygardos prokuratūra ieškinyje reikalauja panaikinti visą eilę administracinių aktų ir sandorių. Be to ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4575 bei tos pačios datos priėmimo-perdavimo aktą Nr. LR-135 ir taikyti abipusę restituciją bei taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl žemės sklypo, esančio Žemaitės g. 46, nuosavybės teisės perleidimo draudimą. Su pareikštu ieškiniu nesutinka. Skelbimai apie aukciono tvarką parduodamą žemės sklypą daug kartų buvo išspausdinta vietiniame dienraštyje „K. R. kronika“. Pagal skelbimus užsiregistravo dalyvauti konkurse . 2008-05-22 įvyko aukcionas, kuriame dalyvavo du dalyviai. Atsakovo pasiūlyta kaina buvo didesnė, todėl jis buvo paskelbtas aukciono nugalėtoju. Buvo pasirašyta pas notarą pirkimo-pardavimo sutartis bei priėmimo-perdavimo aktas. Po šių dokumentų pasirašymo tapo pilnateisiu žemės sklypo Žemaitės g. 46, K. R. mieste savininku. Nieko nepažeisdamas ir neapgaudamas atsakovas įgyvendino vieną iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. įtvirtintą teisę į nuosavybę, todėl mano jeigu ieškinys būtų tenkintinas, būtų pažeista atsakovo teisė į nuosavybę. Prašo ieškovo ieškinį atmesti toje ieškinio dalyje kurioje kalbama apie aukcione ir įgytą žemės sklypą nuosavybės teise.

7A. J. B. su Kauno apygardos prokuroro ginant viešąjį interesą dėl K. R. savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais nesutinka. Jam nuosavybės teisės į žemės sklypą atkurtos pagrįstai ir teisėtai pagal Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įsigijimo pagrindu. K. R. savivaldybė parengė ir patvirtino detalųjį planą, pagal šį planą suformuoti aštuoni žemės sklypai. Prokuroro suformuotas teiginys, kad suformuoti žemės sklypai randasi valstybinės reikšmės miškų plotuose yra tik istorija , bet ne reali tikrovė. K. R. miestas yra apsuptas mišku, atitinkamai jis plėstis gali tik miško teritorija. Prokurorai, keldami savo reikalavimus, turėtų vadovautis neatgyvenusiomis miško plotų schemomis, kurios realiai prasilenkia su šiandienine K. R. miesto išplanavimo tikrove, nes tariamo miško plote suformuotos gatvės, pastatyti ir statomi statiniai, bet vadovautis ir protingumo kriterijais. Teismas turėtų taikyti skundžiamiems Marijampolės apskrities viršininko administracijos bei K. R. savivaldybės sprendimams panaikinti yra praleistas senaties terminas, kurį prašo taikyti ir senaties pagrindu turėtų būti ieškinys atmestas.

8Trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba, teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktame prašyme bylą prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, vadovautis jų pateiktu atsiliepimu į bylą. (T-2, b.l. 22-24).

9Ieškinys tenkintinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Šalių ir jų atstovų paaiškinimu faktinėmis bylos aplinkybėmis nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūroje buvo gautas 2010 m. sausio 18 dieną pranešimas, jog K. R. miesto ribose, valstybinės reikšmės miškų teritorijoje yra suformuoti ir privatizuoti žemės sklypai, bei prašoma inicijuoti teismo procesą dėl valstybinės reikšmės miško sklypų grąžinimo valstybės nuosavybei. (b.l..7-8, T-2, b.l. 22-34.) Kauno apygardos prokuratūra su ieškiniu 2010 m. balandžio 8 d. gindama viešąjį interesą kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą dėl administracinių aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje nustatyta, kad K. R. savivaldybės taryba 2002 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 18-12 "Dėl detaliojo plano rengimo" nusprendė leisti rengti detalųjį planą žemės sklypų, parduodamų aukcione individualiai gyvenamajai statybai K. R. mieste. (b.l. 21). 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" K. R. savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą, kuriuo suformuoti aštuoni žemės sklypai parduodami aukcione individualiai gyvenamai statybai Daumanto, Žemaitės, K. D.., J.Z. P. ir Beržų gatvėse Kazlų rūdos mieste. Šiuo sprendimu buvo suformuoti ir keturi žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278, kuriems K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AT-45 buvo suteikti adresai atitinkamai Žemaitės g. 50, Žemaites g. 46, Žemaitės g.48, Žemaitės g. 44. (b.l. 22,23-24,25).

112007 m. lapkričio 28 d. K. R. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 756-171, nusprendė teikti Marijampolės apskrities viršininko administracijai siūlymą atkurti nuosavybės teises į K. R. mieste turėtą žemę - žemės sklypą, esantį Žemaitės g. Nr. 50 (kadastrinis Nr. 5146/0001:275). (b.l.62).

12Marijampolės apskrities viršininkas 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimais Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-4S-337 bei 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ŽM-1938, G. B. ir Z. B. atkūrė nuosavybės teises suteikiant bendroje dalinėje nuosavybėn lygiavertį sklypą turėtajam - 0,1013 ha žemės sklypui, esantį adresu Žemaitės g.50, K. R.. (b.l. 37-38,66-67,68-69).

132008 m. balandžio 30 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 644 pagrindu, Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B., o ši 2008 m. gegužės 13 d. dovanojimo sutartimi Nr.750, žemės sklypą esantį Žemaitės g. 50 perleido J. B.. (b.l. 37-38,63.). 2008 m. kovo 21 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276). (b. l. 34). 2008 m birželio 4 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4575 aukciono būdu žemės sklypas, esantis K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo parduotas D. Z., tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu Nr. LR-153 sklypas buvo perduotas D. Z. nuosavybėn, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis (b. l. 43-44,50-54 ).

142008 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 48 (kadastrinis Nr. 5146/0001:277). Duomenų, jog sklypas būtų parduotas, patikrinimo metu negauta. (b.l.11).

152008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-875 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 44 (kadastrinis Nr. 5146/0001:278). Duomenų, jog sklypas būtų parduotas,, patikrinimo metu negauta.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai, tame tarpe ir K. R. savivaldybėje ( 29, 67 tūkst. ha). K. R. mieste (b. l. 13-17).

17Teismo neginčijamai nustatyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis, žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278 yra suformuoti valstybinės reikšmės miškų - miesto miško teritorijoje. (b.l.11-12,14-16).

18Teismas remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai ir išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima. Kaip pavyko teismo posėdyje nustatyti, K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" patvirtintu detaliuoju planu buvo suformuoti žemės sklypai, skirti parduoti aukcione individualiai gyvenamajai statybai, sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatyta - kita (individualiems namams, statiniams statyti ir eksploatuoti), naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Keturi iš šiuo sprendimu patvirtintu detaliuoju planu suformuoti sklypai - Žemaitės g. 44, Žemaitės g.46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g.50 yra Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintoje valstybinės reikšmės miškų - miesto miško teritorijoje. Kadangi valstybines reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė, šie sklypai negali būti privatizuojami. K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, dalyje dėl žemes sklypų, esančių Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g. 48, Žemaitės g.50, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimui Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" ir imperatyvioms įstatymų, tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 4 str. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio nuostatoms, jog valstybinės reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl teismo pripažintinas negaliojančiu dalyje dėl žemės sklypų, adresu Žemaitės g. 44, Žemaitės g.46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g. 50, suformavimu. Teismas mano, kad šioms imperatyvioms įstatymų normoms prieštarauja ir 2008 m. kovo 21 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-374, 2008 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-874, 2008 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-875, kuriais buvo leista aukciono būdu privatizuoti žemės sklypus, esančius valstybinės reikšmės miškų teritorijoje, taip pat 2008 m. birželio 4 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4575 bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktas Nr. LR-135, kuriais nuosavybės teisė į žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo perleista D. Z., todėl taip pat pripažintini negaliojančiais. Nurodytoms įstatymų normoms, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų nuostatoms, numatančioms, jog miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos, prieštarauja ir Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimai Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-48-337 bei 2007-12-21 įsakymas Nr. ŽM-1938, kuriais G. B. ir Z. B., atkurtos nuosavybės teises suteikiant lygiavertį sklypą, esantį adresu Žemaitės g.50, K. R., todėl irgi teismo pripažintini negaliojančiais. Teismui pripažinus administracinius aktus ir sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija. Šis ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinys yra pareikštas siekiant apginti viešąjį interesą, kurio pažeidimas šiuo atveju pasireiškė valstybės institucijų veiklos ir jų priimtų administracinių aktų neteisėtumu, valstybės turto valdymo ir disponavimo, nuosavybės teisių atkūrimo srityse. Kadangi ginčijami administraciniai aktai jau yra sukėlę materialinius teisinius padarinius, vien šių aktų panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešąjį interesą. Visuotinai žinoma, kad iš neteisėtumo teisė neatsiranda. Ši nuostata įvirtinta Konstitucinio teismo jurisprudencijoje ir atsispindi Lietuvos Respublikos CK 1.136 straipsnyje, išvardijančiame civilinių teisių atsiradimo pagrindus. LVAT 2009-02-19 nutartyje administracinėje byloje Nr. A 822-65-09 teismas pažymėjo, kad ginant viešąjį interesą yra svarbu panaikinti visus teisės aktus, kurie laikytini neteisėtų veiksmų teisinėmis pasekmėmis. Todėl teismui pripažinus negaliojančiais administracinius aktus, kuriais nuosavybės teisės G. B. ir Z. B. buvo atkurtos, negaliojančiai pripažintini ir 2008 m. balandžio 30 d. paveldėjimo teises liudijimas Nr. 644, pagal kurį Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B., bei 2008 m. gegužės 13 dienos dovanojimo sutartis Nr. 750, kuria G. B. žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 50, perleido J. B.. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos

19Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Įstatymų leidėjas nustatė, kad prokurorai, nustatę, kaip ir šiuo atveju Kauno apygardos prokuratūra gina asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat kaip ir šiuo konkrečiu atveju, tuo metu buvusios Marijampolės apskrities viršininko administracijos (šiuo metu jų teisių perėmėjų Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Marijampolės K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyrius), K. R. savivaldybės administracijos ir tarybos, bei atsakovų D. Z., G. B. ir J. B. padarytus pažeidimų pašalinimus. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, kaip ir nagrinėjamu atveju, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Kauno apygardos prokuratūros ieškinys ginant viešąjį interesą pasitvirtino ir yra pilnai įrodytas atsakovai Marijampolės apskrities viršininko administracija, K. R. savivaldybės administracija ir jos taryba priimdami administracinius aktus ir įsakymus padarė grubius galiojančių įstatymų pažeidimus. Teismo manymu Valstybei išimtinę nuosavybės teise priklausančio turto neteisėtas privatizavimas, pažeidžia ne tik valstybės bet ir visos visuomenės interesus, todėl vertintinas kaip viešojo intereso pažeidimas, todėl Kauno apygardos prokuratūrai šiuo atveju atsirado pareiga kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Teismui, pripažinus paminėtų administracinių institucijų ir piliečių aktus ir sandorius negaliojančiais, taikytina restitucija ir valstybinės reikšmės miško sklypai grąžintini valstybės nuosavybėn.

20K. R. savivaldybės administracijos atstovas, prašė teismą ieškovui Kauno apygardos prokuratūros ieškiniui taikyti ieškininę senatį ir ieškinį palikti nenagrinėtą.

21Dėl ieškinio senaties taikymo byloje. Ieškinio senatis – tai laiko tarpas, per kurį asmeniui garantuojamas jo pažeistos teisės gynimas, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą (CK 1.124 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimai, kurie sprendžiami pagal teismui šalių pateiktus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, Nr. 3K-3-154/2007 ir kt.). Socialinė senaties termino instituto paskirtis – užtikrinti teisėtų savininkų teisių ir interesų apsaugą ir gynimą nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų žalingo poveikio. Atsakovai nurodo, kad senaties terminas, nustatytas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje, yra praleistas, ieškinys teismui pateiktas praėjus beveik vieneriems metams nuo sužinojimo apie galimai padarytus teisės pažeidimus. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, su tokiais atsakovų teiginiais sutikti negali. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato kitaip, ieškinys teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo aktų paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Ieškinio senaties termino eigos pradžia, kai ieškinį pareiškia prokuroras, gindamas viešąjį interesą, nėra skaičiuojamas nuo skundžiamų administracinių aktų paskelbimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010). Kaip teigiama aukščiau nurodytoje nutartyje, prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis, jis, skirtingai nei privatūs subjektai, nėra tiesioginis administracinių aktų adresatas, kuris gavęs administracinį aktą, suvokia, ar šis aktas turi įtakos jo teisėms ir pareigoms, ar jis pažeidžia jo teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant viešą interesą. Prokuroras nedalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl termino prokurorui kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, eiga prasideda nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos surinkti. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, prokuroras ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo,- pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-346/2010). Iš bylos duomenų matyti, kad 2010-04-08 Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, nustatęs, kad viešasis interesas yra pažeistas, kreipėsi į teismą ginant viešąjį interesą, todėl laikytina, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas. Teismas negali sutikti su atsakovo K. R. savivaldybės administracijos atstovo nuomone, kad prokuroras apie galimą viešo intereso pažeidimą sužinojo 2010 m. sausio 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo priimtose nutartyse nurodytiems duomenims apie viešojo intereso pažeidimą surinkimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, prokuratūroje buvo gautos prieštaringos 2008-01-18 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, tai yra institucijos, kurios pagrindinės veiklos kryptys, buvo numatyta veiklos kompetencija, yra vykdyti valstybinę miškų teritorijų planavimą ir priežiūrą, išvados. Kauno apygardos prokuratūrai pateikus ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teismui 2010-04-08, ir parengiamajame teismo posėdyje tenkinant, atsakovo K. R. savivaldybės administracijos atstovo prašymą, 2010-06-17 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, dėl valstybinės reikšmės miškų schemos dalyje, dėl Žemaitės gatvėje K. R. esančių valstybinės reikšmės miškų schemos patikslinimo. Per šį laikotarpį atsakovas K. R. savivaldybės administracija jokių pokyčių nepadarė, teismui jokių papildomų dokumentų nepateikė, tik vyko susirašinėjimas su teismu, kada bus galima atnaujinti bylos nagrinėjimą. Atsakovas K. R. savivaldybė teismui jokių susirašinėjimo, ir rašytų prašymų institucijoms nuo kurių priklauso žemės ploto išėmimas iš miško statusą turinčių žemės plotų. Kauno apygardos prokuratūra 2012-01-12, informavo teismą, jog 2011-12-20 raštu Nr. SD (14.2-10)-4725 K. R. savivaldybės administracija informavo prokuratūrą, jog priimant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-05-04 nutarimą Nr. 496 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ valstybinės reikšmės miškų schema dalyje dėl Žemaitės gatvėje K. R., esančių valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti nebuvo. (b.l. 152). Priėmus minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą išnyko aplinkybės, dėl kurių civilinė byla buvo sustabdyta, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 167 straipsniu bylos nagrinėjimas atnaujintinas. Teismui 2012-01-12 atnaujinus bylos nagrinėjimą ir paskyrus 2012-01-31 parengiamąjį teismo posėdį, paaiškėjo, kad pasikeitė įtrauktu į bylą trečiuoju asmeniu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento funkcijos jie miškų priežiūros nevykdo. Teismo posėdis buvo atidėtas ir 2012-01-31 nutartimi naujai į procesą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais ieškovo pusėje įtraukė Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinę miškų tarnybą. Naujai įtraukus į procesą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos valstybinę miškų tarnybą, vėl reikėjo sulaukti jų nuomonės dėl viešo intereso gynimo ir pažeidimų administraciniams organams priimant administracinius aktus ir sutartis, grąžinant nuosavybės teises į mišką. Šio trečiojo juridinio asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba tik 2012-02-21 pateikė savo atsiliepimą į pateiktą Kauno apygardos prokuratūros ieškinį. (b.l. T-2, b.l. 22-34). Civilinės bylos išnagrinėjimo teisme terminą vilkino ne ieškovas, o atsakovas K. R. savivaldybės administracija, dėl atsakovo reikalavimų, 2010-06-17 bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas (dėl anksčiau aptartų priežasčių), ir tik pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros raštą 2012-01-19 bylos nagrinėjimas atnaujintas. (b.l. 152, 160). Dėl viešojo intereso, ieškovo tinkamumo. Kauno apygardos prokuratūrai atsirado pareiga ginti viešąjį interesą nustačius, jog valstybės ir savivaldybės institucijos pažeidė teisės aktų normas; trečiojo asmens nuomone, viešasis interesas,- tai imperatyvių teisės normų nesilaikymas. Teismas, spręsdamas ieškovo tinkamumo byloje, viešojo intereso buvimo klausimą vadovaujasi Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarime „Dėl teismų sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių ir apeliacijos institutų“ pateiktu išaiškinimu, jog viešuoju interesu laikytinas teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina ir gina Konstitucija; tai inter alia visuomenės atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teisės ir laisvės, teisės viešpatavimas ir kt. Todėl laikytina, kad Kauno apygardos prokuratūra, nustačiusi teisės aktų reikalavimų pažeidimą, turintį esminės reikšmės asmens, visuomenės, valstybės teisėms ir teisėtiems interesams, turi teisę ginant viešąjį interesą civilinio proceso tvarka kreiptis į teismą.

22A. K. Rūdos savivaldybės administracija ir taryba, bei Marijampolės apskrities viršininko administracija (šiuo metu jos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyrius) negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo ( CK 6.157 str.1d.). 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimu Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" K. R. savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą, kuriuo suformuoti aštuoni žemės sklypai parduodami aukcione individualiai gyvenamai statybai Daumanto, Žemaitės, K. D., J. Z. P. ir Beržų gatvėse Kazlų rūdos mieste. Šiuo sprendimu buvo suformuoti ir keturi žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278, kuriems K. R. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-08 įsakymu Nr. AT-45 buvo suteikti adresai atitinkamai Žemaitės g. 50, Žemaites g. 46, Žemaitės g.48, Žemaitės g.44. 2007-11-28 K. R. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 756-171, nusprendė teikti Marijampolės apskrities viršininko administracijai siūlymą atkurti nuosavybės teises į K. R. mieste turėtą žemę - žemės sklypą, esantį Žemaitės g. Nr. 50 (kadastrinis Nr. 5146/0001:275). Marijampolės apskrities viršininkas 2007-12-18 sprendimais Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-4S-337 bei 2007-12-21 įsakymu Nr. ŽM-1938, G. B. ir Z. B. atkūrė nuosavybės teises suteikiant bendrai dalinei nuosavybei lygiavertį sklypą turėtajam - 0,1013 ha žemės sklypą, esantį adresu Žemaitės g.50, K. R.. 2008-04-30 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 644 pagrindu, Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B., o ši 2008-05-13 dienos dovanojimo sutartimi Nr.750, žemės sklypą esantį Žemaitės g. 50 perleido J. B.. 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu", leido aukciono būdu parduoti žemės sklypą, esantį K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276). 2008-06-04 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4575 aukciono būdu žemės sklypas, esantis K. R., Žemaitės g. 46 (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo parduotas D. Z., tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu Nr. LR-153 sklypas buvo perduotas D. Z. nuosavybėn. Teismas vertindamas nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus daro išvadas, kad žemės sklypai kadastriniai Nr. 5146/0001:275, Nr. 5146/0001:276, Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278 yra suformuoti valstybinės reikšmės miškų (miesto miškų) teritorijoje. Žemės sklype (esančiame Žemaitės g. 50, K. R.) kadastrinis Nr. 5146/0001:275, į kurį Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimais Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-48-337, 2007-12-21 įsakymu Nr. ŽM-1938 G. B. ir Z. B. atkurtos nuosavybės teisės (2008-04-30 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 644 pagrindu, Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B., o 2008-05-13 dovanojimo sutartimi Nr. 750, žemės sklypas perleistas J. B.), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra registruota 0,08 ha valstybinės reikšmės miškų plotas (tai patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos 2010-02-04 pažyma Nr. 19326 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai), 2010-02-05 pažyma Nr. P1002-193 61 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentu). Žemės sklype (esančiame Žemaitės g. 46, K. R.) kadastrinis Nr. 5146/0001:276, kuris 2008-06-04 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 4575 aukciono būdu parduotas D. Z. ir tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu Nr. LR-153 perduotas jo nuosavybėn, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra registruota 0,06 ha valstybinės reikšmės miškų plotas (tai patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos 2010-02-04 pažyma Nr. 19324 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai), 2010-02-05 pažyma Nr. P1002-193 59 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentu). Žemės sklype (esančiame Žemaitės g. 48, K. R.) kadastrinis Nr. 5146/0001:277, kurį 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-874 "Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu" leista parduoti, tačiau sklypas neparduotas, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra registruota 0,08 ha valstybinės reikšmės miškų plotas (tai patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos 2010-02-04 pažyma Nr. 19325 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai), 2010-02-05 pažyma Nr. P1002-19360 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentu). Žemės sklype (esančiame Žemaitės g. 44, K. R.) kadastrinis Nr. 5146/0001:278, kurį 2008-S-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-875 "Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu" leista parduoti, tačiau sklypas neparduotas, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra registruota 0,08 ha valstybinės reikšmės miškų plotas (tai patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos 2010-02-04 pažyma Nr. 19327 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksaciniai rodikliai), 2010-02-05 pažyma Nr. P1002-19362 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentu). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str. nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškai (o miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai) išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Pažymėtina, kad ginčo žemės sklypas kadastrinis Nr. 5146/0001:275 buvo perleistas privačiai nuosavybei (atkūrus nuosavybės teises, dovanojimo sutartimi), žemės sklypas kadastrinis Nr. 5146/0001:276 perleistas privačiai nuosavybei pardavus aukciono būdu, o žemės sklypai, kadastrinis Nr. 5146/0001:277, Nr. 5146/0001:278 Marijampolės apskrities viršininko įsakymais Nr. ŽM-874 ir Nr. ŽM-875 "Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu" leidus parduoti, jau po priėmimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1370 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau -Nutarimas Nr. 1370), kuriuo buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai, tame tarpe ir K. R. savivaldybėje. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str. 2 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti privačiai nuosavybei negalima. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad miškai yra išperkami valstybės ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos, jeigu jie yra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Taigi, visi keturi nurodyti ir K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 2-25 "Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" patvirtintu detaliuoju planu suformuoti sklypai - Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g. 50 yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1370 patvirtintoje valstybinės reikšmės miškų (miesto miškų) teritorijoje. K. R. savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 225 patvirtinto detaliojo plano sprendiniai, dalyje dėl žemės sklypų, esančių Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g. 50, prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimui Nr. 1370 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" ir imperatyvioms įstatymų -Lietuvos Respublikos 47 str., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str. nuostatoms, jog valstybinės reikšmės miškai yra išimtinė valstybės nuosavybė, todėl pripažintinas negaliojančiu dalyje dėl žemės sklypų, esančių Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g. 48 ir Žemaitės g. 50, suformavimu. Šioms imperatyvioms įstatymų normoms prieštarauja ir 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ZM-374, 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-874, 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-875, kuriais buvo leista aukciono būdu privatizuoti žemės sklypus, esančius valstybinės reikšmės miškų teritorijoje, taip pat 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4575 bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktas Nr. LR-135, kuriais nuosavybės teisė į žemės sklypą, esantį ( - ) (kadastrinis Nr. 5146/0001:276) buvo perleista D. Z., todėl taip pat pripažintini negaliojančiais. Nurodytoms įstatymų normoms, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 1 ir 3 punktų nuostatoms, numatančioms, jog miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams bei miško parkams, yra valstybės išperkami ir į juos nuosavybės teisės neatkuriamos, prieštarauja ir Marijampolės apskrities viršininko administracijos 2007-12-18 sprendimai Nr. SK-48-336 ir Nr. SK-48-337 bei 2007-12-21 įsakymas Nr. ZM-1938, kuriais G. B. ir Z. B. atkurtos nuosavybės teisės suteikiant lygiavertį sklypą, esantį adresu ( - ), K. R., todėl irgi pripažintini negaliojančiais. Teismui pripažinus negaliojančiais administracinius aktus, kuriais nuosavybės teisės buvo atkurtos G. B. ir Z. B., negaliojančiais pripažintini ir 2008-04-30 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 644, pagal kurį Z. B. nuosavybės dalis perėjo G. B. bei 2008-05-13 dovanojimo sutartis Nr. 750, kuria G. B. žemės sklypą, esantį Žemaitės g. 50 perleido J. B..

23Panaikinus administracinius aktus, sprendimus, sandorius, panaikintinos ir šių neteisėtų aktų, sprendimų ir sandorių pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.80 str. 2 d. kai aktai, sprendimai ir sandoriai negalioja šalys privalo grąžinti kitai šaliai tai yra valstybei, visa ką yra gavusios pagal panaikintus aktus sprendimus sandorius, taikytina restitucija natūra valstybinės reikšmės mišką grąžinant Lietuvos valstybei. Teismas remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. 2 d. Lietuvos Respublikos CPK 49 str., Lietuvos Respublikos CK 1.80 str. 1 ir 2 d.,4.95 str., 6.145 str., 4.96 str. Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo 19 str., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 str., Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str., Kauno apygardos prokuratūros ieškinys tenkintinas visiškai, išaiškintu atveju valstybė, turi teisę išreikalauti daiktą visais atvejais.

24Solidariai iš atsakovų priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, kurių byloje buvo 51,20 Lt, bei mokėtinas žyminis mokestis 1390 Lt ( kaip už dešimt neturtinio pobūdžio reikalavimų) (CPK 92 str., 96 str., 88str.1d.3p., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

  1. Pripažinti negaliojančiu Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 13 dienos sprendimą Nr. 2-25 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo" dalyje dėl sklypų adresu Žemaitės g. 44, Žemaitės g. 46, Žemaitės g.48, Žemaitės g. 50 detaliojo plano patvirtinimo;
  2. Pripažinti negaliojančiu 2008-03-21 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽM-374 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu";
3.Pripažinti negaliojančiais 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 4575 bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktą Nr. LR-135 ir taikyti abipusę restituciją;
  1. Pripažinti negaliojančiu 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr ŽM-874 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu;
  2. Pripažinti negaliojančiu 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymą Nr. ŽM-875 „Dėl leidimo parduoti naują žemės sklypą aukciono būdu";
  3. Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimą Nr. SK-48-
336,

27dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują sklypą; 7.

28Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18 sprendimą Nr. SK-48- 337,

29dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują sklypą, 8.

30Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-21 įsakymo Nr.ŽM-1938, 1 punktą; 9.

31Pripažinti negaliojančiu 2008-04-30 Paveldėjimo teises liudijimą Nr. 644, dalyje dėl dalies žemes sklypo, esančio Žemaitės g. Nr. 50 ( kadastrinis Nr. 5146/0001:275), paveldėjimo; 10.

32Pripažinti negaliojančia 2008-05-13 dienos dovanojimo sutartį Nr.750;

33Taikyti restituciją įpareigojant atsakovus Marijampolės apskrities viršininko administraciją, jos teisių perėmėją Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyrių, K. R. savivaldybės administraciją, D. Z., G. B. ir J. B. grąžinti neteisėtai įsigytus žemės sklypus valstybei.

34Priteisti solidariai iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko administracijos, jų teisių perėmėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus, K. R. savivaldybės administracijos, D. Z., J. B. ir G. B., mokėtiną žyminį mokestį 1390,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt litų 00 centų) kaip už dešimt neturtinio pobūdžio reikalavimų) valstybei, 51,20 litų (penkiasdešimt vieną litą 20 ct ) bylinėjimosi išlaidų, už procesinių dokumentų išsiuntimą šalims.

35( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660).

36Sprendimo kopiją per 5 dienas išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusiems asmenims.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 2. I. K. apygardos prokuratūros atstovė prašo teismą pripažinti... 3. sutartis Nr.75O, kuria atsakovė G. B. žemės sklypą, esantį Žemaitės g.... 4. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Žemės ūkio... 5. Atsakovo K. R. savivaldybės administracijos atstovas G. S. ir jų atstovas... 6. A. D. Z teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas Kauno apygardos prokuratūra... 7. A. J. B. su Kauno apygardos prokuroro ginant viešąjį interesą dėl K. R.... 8. Trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. 2007 m. lapkričio 28 d. K. R. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 756-171,... 12. Marijampolės apskrities viršininkas 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimais Nr.... 13. 2008 m. balandžio 30 d. Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 644 pagrindu, Z. B.... 14. 2008 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr.... 15. 2008-08-25 Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-875 „Dėl... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370... 17. Teismo neginčijamai nustatyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos... 18. Teismas remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos... 19. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta prokuroro pareiga ginti... 20. K. R. savivaldybės administracijos atstovas, prašė teismą ieškovui Kauno... 21. Dėl ieškinio senaties taikymo byloje. Ieškinio senatis – tai laiko tarpas,... 22. A. K. Rūdos savivaldybės administracija ir taryba, bei Marijampolės... 23. Panaikinus administracinius aktus, sprendimus, sandorius, panaikintinos ir... 24. Solidariai iš atsakovų priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 26. Ieškinį tenkinti.
  1. Pripažinti negaliojančiu Kazlų Rūdos... 27. dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn... 28. Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-18... 29. dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo perduodant neatlygintinai nuosavybėn... 30. Pripažinti negaliojančiu Marijampolės apskrities viršininko 2007-12-21... 31. Pripažinti negaliojančiu 2008-04-30 Paveldėjimo teises liudijimą Nr. 644,... 32. Pripažinti negaliojančia 2008-05-13 dienos dovanojimo sutartį Nr.750;... 33. Taikyti restituciją įpareigojant atsakovus Marijampolės apskrities... 34. Priteisti solidariai iš atsakovų Marijampolės apskrities viršininko... 35. ( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 36. Sprendimo kopiją per 5 dienas išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusiems... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...