Byla 2-28-443/2015
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiuoju asmeniu byloje esant Jurbarko rajono 1-ajam notarų biurui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant ieškovams G. A. ir O. A., jų atstovui advokatui Osvaldui Radimonui, atsakovui G. A., atsakovo atstovui advokatui Aleksandrui Uščiauskui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. A. ir O. A. ieškinį atsakovui G. A. dėl nuostolių atlyginimo, trečiuoju asmeniu byloje esant Jurbarko rajono 1-ajam notarų biurui, ir

Nustatė

2ieškovai pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 1-3), apimantį visus ieškovų reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo G. A. 14644 Eur nuostolių atlyginimo. Ieškovai palaikydami patikslintą ieškinį nurodo, kad ieškovų sūnus O. A. gyveno santuokoje su D. O., jiems gimė sūnus G. A. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2008-08-20 sprendimu jų santuoką nutraukė, nustatė G. A. gyvenamąją vietą su O. A., iš D. O. nuo 2008-06-01 priteisė materialinį išlaikymą sūnui G. A. po 400 Lt kas mėnesį iki vaikas taps pilnamečiu. Taip pat teismas priteisė iš D. O. išlaikymo skolą – 1200 Lt už laikotarpį nuo 2008-03-01 iki 2008-06-01. Nuo 2008-03-01 O. A. ir G. A. gyveno pas ieškovus, nuo to laiko ieškovai išlaikė sūnų O. A. ir anūką G. A. D. O. išlaikymo sūnui nemokėjo, tokiu būdu išlaikymo skola nuo 2008-03-01 iki 2014-05-01 susidarė 27700 Lt. O. A. prašė ieškovų išlaikyti jį ir jo sūnų, teigė, kad išlaidas grąžins kai susitaupys lėšų ir iš D. O. išsiieškos teismo priteistą vaiko išlaikymą. Ieškovai sūnui O. A. paskolino 891 Lt jo bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, nutraukiant santuoką, todėl iš viso ieškovų patirtos išlaidos sudaro 28591 Lt (8281 Eur). 2014-06-02 O. A. mirė, ieškovai rūpinosi jo laidotuvėmis ir kapo sutvarkymu, todėl patyrė 6394 Eur išlaidų. Ieškovai nurodo, kad yra senyvo amžiaus, nedarbingi, ieškovas O. A. serga onkologine liga. Išlaikydami G. A. ir O. A., ieškovai prarado savo santaupas, mirus sūnui neliko lėšų ieškovų slaugymui, palaidojimui, todėl vadovaujantis protingumo kriterijais, patirti nuostoliai turi būti atlyginti iš mirusio O. A. palikimo. Ieškovai savo reikalavimą grindžia Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p., kuriame numatyta, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę žalą (nuostolius), o įstatymais arba sutarties numatytais atvejais – netesybas (baudą, delspinigius). Taip pat ieškovai nurodo, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu (Lietuvos Respublikos CK 5.52 str.). Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d.), o šiuo atveju ieškovai pilnai išlaikė atsakovą G. A. ir jų patirtų nuostolių, susijusių su G. A. išlaikymu, niekas neatlygino.

3Atsakovas su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovą ieškovai išlaikė gera valia. Seneliai turi pareigą išlaikyti savo vaikaičius, jeigu jie negali gauti tėvų išlaikymo. Būdamas nepilnamečiu jis nieko nevertė jį išlaikyti, pats savęs išlaikyti negalėjo, jam, kaip ir visiems vaikams, nerūpėjo kas jį išlaikys. Jokių neteisėtų veiksmų neatliko, nėra kaltės ir priežastinio ryšio tarp ieškovų patirtų nuostolių ir jo veiksmų. Ieškovų turėtos laidojimo išlaidos buvo savanoriškos, jų priteisinėti nėra pagrindo.

4Patikslintas ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Šiuo atveju ieškovai nurodo, kad O. A. skola jiems yra 8281 Eur, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad tarp jų ir mirusio sūnaus O. A. buvo susitarimas, kuriuo O. A. būtų įsipareigojęs ieškovams atlyginti jo ir G. A. išlaikymo išlaidas, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

6Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. nurodo, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šiuo atveju atsakovas G. A. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nepažeidė jokios įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos. Priešingai, Lietuvos Respublikos CK 3.237 str. 2. d. nustatyta, kad seneliai, turintys galimybę, privalo išlaikyti paramos reikalingus savo nepilnamečius vaikaičius, neturinčius tėvų arba negalinčius gauti jų išlaikymo. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 5 p. numato, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos. Minėto įstatymo 21 str. numato, kad tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai privalo sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis ir tobulėti, turi auklėti savo vaikus humaniškai, dorais žmonėmis. Šiuo atveju ieškovai nurodė, kad jų sūnus O. A. neturėjo galimybių išlaikyti ir neišlaikė sūnaus G. A.. Todėl vertintina, kad ieškovai, būdami G. A. seneliais, atliko Lietuvos Respublikos CK 3. 237 str. 2 d. numatytą pareigą. Šios pareigos atlikimas negali būti laikomas nuostoliais, priešingu atveju būtų iškreipiama šeimos santykių esmė, pažeidžiamos vaiko teisės. Dėl nurodytų priežasčių ieškovų prašymas dėl 8281 Eur išlaidų priteisimo netenkintinas.

7Dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo

8Byloje nustatyta, kad O. A. mirė 2014-06-02 (b. l. 17, t. I). Iš Jurbarko 1-ojo notarų biuro notarės 2014-07-28 liudijimo nustatyta, kad O. A. palikimą priėmė sūnus G. A. (b. l. 96, t. I).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-18 nutartyje Nr. 3k-3-171/2012 pažymėjo, kad civiliniame kodekse nėra teisės normos, kuri reglamentuotų tokio pobūdžio ginčų tarp šalių teisinį santykį, todėl egzistuoja teisės spraga, kuri tokiu atveju turi būti užpildoma teisės analogijos būdu (Lietuvos Respublikos CK 1.8 str. 2 d.), šiuo atveju atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 5.59 str. 2 d. 1 p., kuris numato įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kauno apygardos teismas 2013-11-13 nutartyje Nr. 2A-11-555/2013, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis, padarė išvadą, kad atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus, konstatuojama, kad tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis. Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiga palaidoti mirusįjį tenka mirusiojo sutuoktiniui, vaikams ir tik tuomet – tėvams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-30 nutartyje Nr. 3K-3-482/2010 pažymėjo, kad asmenys, reikalaujantys laidojimo išlaidų padengimo ir nesantys įpėdiniais, tampa paveldėjimą priėmusio įpėdinio kreditoriumi. Atsižvelgiant į teismų praktiką, darytina išvada, kad atsakovas turi prievolę atlyginti ieškovams (kreditoriams) jų reikalaujamas palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str., 1.8 str. 2 d., 5.59 str. 2 d. 1 p., 6.1, 6.2 str., Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 6 d.). Ieškovai mirusio sūnaus laidojimui panaudojo savo asmenines lėšas ir jas, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, turi teisę atgauti iš paveldėtojo (vadovaujantis aukščiau nurodyta teisės analogija).

10Teismų praktikoje laidojimo išlaidomis laikomos karsto įgijimo, gėlių, drabužių, transporto, kitų ritualinių paslaugų, gedulingų pietų, kapo tvarkymo išlaidos (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-628-527/2013). Šios kategorijos bylose atlyginamos tik būtinos, įprastos, vidutinės išlaidos, tai yra tokios, kurios buvo padarytos neperžengiant nuosaikumo ribų ir kurias patvirtina ieškovų pateikti įrodymai. Teismas, spręsdamas bylą, vadovaujasi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais. Atlyginamos įprastos vidutinės išlaidos, o ta dalis, kuri viršija įprastas išlaidas, neatlyginama.

11Atsakovas laidojimo ir kapo priežiūros išlaidų neginčija, jas pripažįsta.

12Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų sumokėtus 800 Lt S. P. už perleistą kapavietę, 50 Lt už dokumentų sutvarkymą, todėl šios išlaidos nepriteistinos. Išlaidos O. A. mirties ketvirtynų paminėjimui (100 Lt bažnyčiai, 162 Lt puokštėms, 150 Lt žvakėms, 192 Lt maistui), metinių paminėjimui (50 Eur bažnyčiai, 70 Eur žvakėms, 62 Eur gėlėms) pripažintinos kaip nebūtinos laidojimo išlaidos. Sprendžiant apie laidojimo išlaidų būtinumą ir pagrįstumą, teismų praktikoje giminaičių maitinimas nelaikytinas laidojimo išlaidomis, be to, tai nėra ir ritualinė paslauga. Tokiu būdu, šios išlaidos (vaišės šarvojimo metu – 843 Lt) yra išeliminuotinos iš laidojimo išlaidų. Padėka „Šviesos“ laikraščio redakcijoje (36 Lt), kapavietės tvarkymo sutartis su G. D. (550 Lt) taip pat nelaikytinos būtinomis išlaidomis.

13Teismo nustatyta, jog pagrįstos išlaidos yra tokios ir jos priteistinos iš atsakovo: morgo paslaugos – 280 Lt; mirusiojo kūno sutvarkymas – 50 Lt; mirusiojo kūno pervežimas iš Kauno – 250 Lt; 4 kibirai gėlėms merkti – 44 Lt; duobkasių, nešikų, automobilio paslaugos – 300 Lt; laidojimo namų paslaugos 2148 Lt; gedulingi pietūs – 1817 Lt; vainikai, gėlės, puokštės – 620 Lt; sumokėjimas bažnyčiai – 200 Lt; sumokėjimas giesmininkams – 250 Lt; pirkimas gėlių, pasodintų ant kapo – 48 Lt; kapų žemė – 200 Lt; kapavietės sutvarkymas – 12240 Lt; kapavietėje pasodinti augalai ir žvakės – 308 Lt; metalinės raidės ant paminko – 242 Eur, tai yra iš viso 5673,82 Eur (t. I b. l. 19-33, 76-79; t. II, b. l. 5-12).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, atitinkančios patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovų buvo prašoma priteisti 14644 Eur, teismas nustatė, jog priteistina suma yra 5673,82 Eur, tai yra reikalavimas patenkintas apie 39 proc. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nurodoma, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovai pateikė duomenis, kad yra sumokėję 233,19 Eur žyminį mokestį (t. I, b. l. 6; t. II, b. l. 4), turėjo 868,86 Eur (3000 Lt) (t. I, b. l. 97-98) atstovavimo išlaidų. 39 proc. šių išlaidų priteistina iš atsakovo, tai yra 90,94 Eur žyminio mokesčio ir 338,86 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas pateikė duomenis, kad turėjo 579,62 Eur atstovavimo išlaidų (t. I., b. l. 97, 140). todėl 61 proc., tai yra 353,57 Eur, šių išlaidų atlyginimo atsakovui lygiomis dalimis priteistina iš ieškovų. Analogiškai paskirstytinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, – iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 7,46 Eur, likusi – 11,67 Eur suma, lygiomis dalimis priteistina iš ieškovų.

16Įvertindamas tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo G. A., asmens kodas ( - ), ieškovams G. A., asmens kodas ( - ), ir O. A., asmens kodas ( - ):

  • 5673,82 Eur (penkis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus 82 centus)
laidojimo ir kapo priežiūros išlaidų;
  • 90,94 Eur (devyniasdešimt eurų 94 centus) sumokėto žyminio mokesčio;
  • 338,86 Eur (tris šimtus trisdešimt aštuonis eurus 86 centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje, tai yra 8970,18 Eur (aštuonių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimties eurų 18 centų) dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

20Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų G. A., asmens kodas ( - ), ir O. A., asmens kodas ( - ), atsakovui G. A. asmens kodas ( - ), 353,57 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tris eurus 57 centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

21Priteisti iš atsakovo G. A., asmens kodas ( - ), 7,46 Eur (septynių eurų 46 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas ( - ), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas ( - ).

22Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų G. A., asmens kodas ( - ) ir O. A., asmens kodas ( - ) 11,67 Eur (vienuolikos eurų 67 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas ( - ), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas ( - ), įmokos kodas ( - ).

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant... 2. ieškovai pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 1-3),... 3. Atsakovas su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad... 4. Patikslintas ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.... 5. Lietuvos Respublikos CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes,... 6. Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. nurodo, kad civilinė atsakomybė – tai... 7. Dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo... 8. Byloje nustatyta, kad O. A. mirė 2014-06-02 (b. l. 17, t. I). Iš Jurbarko... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-04-18 nutartyje Nr. 3k-3-171/2012... 10. Teismų praktikoje laidojimo išlaidomis laikomos karsto įgijimo, gėlių,... 11. Atsakovas laidojimo ir kapo priežiūros išlaidų neginčija, jas... 12. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų sumokėtus 800 Lt S. P. už... 13. Teismo nustatyta, jog pagrįstos išlaidos yra tokios ir jos priteistinos iš... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 15. Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo turi būti... 16. Įvertindamas tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 17. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo G. A., asmens kodas ( - ), ieškovams G. A., asmens... 19. Likusioje, tai yra 8970,18 Eur (aštuonių tūkstančių devynių šimtų... 20. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų G. A., asmens kodas ( - ), ir O. A.,... 21. Priteisti iš atsakovo G. A., asmens kodas ( - ), 7,46 Eur (septynių eurų 46... 22. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų G. A., asmens kodas ( - ) ir O. A.,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...