Byla 2-726/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-2654-450/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ ieškinį atsakovui Latvijos bendrovei SIA „Balti.Comm“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas AB ,,Spauda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo SIA „Balti.Comm“ 412 727,41 Lt skolos, 74 703,66 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti AB ,,Spauda“ ieškinį, nurodydamas, kad ieškinys neatitinka procesinių dokumentų formai keliamų reikalavimų (CPK 111 str. 4 d.). Teismas nustatė, kad AB ,,Spauda“ ieškinį bendrovės vardu pateikė laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. Sapiega, ir nurodė, kad nei bendrovės įstatai, nei Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis, kuriame numatytos bendrovės vadovo funkcijos, tiesiogiai nenurodo bendrovės vadovo teisės kreiptis į teismą. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad esant bendrovės įstatuose nuorodai, jog aukščiausiasis bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, jis ir turi nuspręsti, kuris asmuo įgaliotas bendrovės vardu kreiptis į teismą.

5Atskiruoju skundu ieškovas AB „Spauda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 16 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodo, kad ieškovo vadovo teisę kreiptis bendrovės vardu į teismą numato Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 dalis. Kadangi AB „Spauda“ vadovo kompetencija nuo įstatymuose apibrėžtos nesiskiria, bendrovės įstatai papildomai jos nereglamentuoja. AB „Spauda“ generalinio direktoriaus teisę atstovauti bendrovei teisme numato ir pareiginiai nuostatai.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Asmeniui kreipiantis į teismą, teismas privalo ne tik patikrinti ieškinio atitikimą procesiniams dokumentams keliamiems formos ir turinio reikalavimams, numatytiems CPK 111, 113, 114, 135 straipsniuose, bet ir nustatyti, ar pareiškimą paduodantis asmuo turi teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo nustatyta procesine tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 111 ir 135 straipsniuose numatytų reikalavimų, teismas nustato pareiškėjui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Tais atvejais, kai pareiškėjas iš esmės pažeidžia kreipimosi į teismą tvarką, teismas atsisako priimti pareiškimą. Prie tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kai teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą, yra ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta aplinkybė – įgaliojimo vesti bylą kito asmens vardu neturėjimas.

9Nagrinėjamoje byloje akcinės bendrovės „Spauda“ ieškinį pasirašė Algimantas Sapiega, kuriam laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas pavedė bendrovės valdyba (1t. b.l. 42-43, 133-134), šis faktas yra registruotas Juridinių asmenų registre (1t. b.l. 15-16). Juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas (CPK 55 str. 1 d.). Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Pagal CK juridinių asmenų vardu veikia, t.y. jų veiksnumą įgyvendina, atitinkami juridinių asmenų organai. Todėl juridinio asmens organams (pvz., įmonės direktoriui), pagal įstatymus ar įstatus turintiems teisę veikti juridinio asmens vardu, dalyvaujant bylos nagrinėjimo teismo procese, laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo, o ne jo atstovas. Nurodytos civilinio proceso kodekso normos reikšmė yra ta, kad tokiam asmeniui nebus taikomi minėto straipsnio 2 dalyje atstovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir jam nereikės įgaliojimo atstovauti. Tokios nuostatos taikytinos juridiniam asmeniui ir ieškinio padavimo stadijoje, nes ieškinio pareiškimas yra civilinio proceso teisenos pirmosios instancijos teisme pradžia.

10Pagal ieškovo AB „Spauda“ įstatų 19 punktą bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas. Šių įstatų 21 punkte nurodyta, kad bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (generalinį direktorių), o įstatų 22 punktas numato, kad klausimai susiję su visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrovės valdybos ir bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka reglamentuojami atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ABĮ) nuostatomis. Tokį bendrovės organų kompetencijos bei skyrimo ir atšaukimo tvarkos nustatymą įstatuose numato ir CK 2.47 straipsnio 3 dalis. Pagal ABĮ 19 straipsnio 6 dalį bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas, o pagal 37 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu. Remdamasi išdėstytu juridinio asmens organų kompetencijos teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinį pasirašius juridinio asmens organui, pagal įstatymą turinčiam teisę veikti bendrovės vardu, reiškia, kad į teismą kreipėsi pats juridinis asmuo, o ne jo atstovas, ir įgaliojimas ieškinį pasirašiusiam laikinai einančiam generalinio direktoriaus pareigas asmeniui atstovauti bendrovei nereikalingas. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad AB „Spauda“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip aukščiausias bendrovės valdymo organas, turi nuspręsti, ką įgalina bendrovės vardu kreiptis į teismą.

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokio dokumento, įrodančio bendrovės vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas t.y. teisę bendrovės vardu pareikšti ieškinį. Šiuo atveju, AB „Spauda“ ieškinį pasirašė direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis bendrovės vadovo pareigas (CPK 55 str. 2 d.), o ne asmuo pagal CPK 55 straipsnio 2 dalį turintis įgalinimus pagal pavedimą atstovauti bendrovę teisme (CPK 57 str. 1 d.). Bendrovės vadovo teisę kreiptis į teismą bendrovės vardu įrodančių dokumentų nepridėjimas prie ieškinio savaime nereiškia teisės vesti bylą neturėjimo, todėl teismas, vadovaudamasis proceso koncentruotumo principu, turėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir pasiūlyti ieškovui pateikti bendrovės generalinio direktoriaus kompetenciją patvirtinančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d.). Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė AB „Spauda“ administracijos vadovo pareiginius nuostatus, iš kurių matyti, kad ieškinį pasirašęs laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Algimantas Sapiega su nuostatais susipažino paskyrimo laikinai eiti bendrovės vadovo pareigas dieną (1t. b.l. 17-19). Šių nuostatų 10 punktas numato administracijos vadovo teisę atstovauti bendrovei teisme ir patvirtina ieškovo generalinio direktoriaus, tuo pačiu ir asmens, laikinai einančio šias pareigas, teisę pasirašyti teikiamą teismui ieškinį.

12Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, todėl galėjo neteisingai išspręsti ieškinio priėmimo klausimą. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas rėmėsi CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punktu, kuris numato teismo teisę atsisakyti priimti ieškinį, jeigu pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Ši teisės norma gali būti taikoma tuomet, kai asmuo kreipiasi į teismą kito asmens vardu ir interesais. Tokiu atveju asmuo, nebūdamas atstovu ir neturėdamas teisės atstovaujamojo vardu atlikti procesinių veiksmų (pareikšti ieškinį), atima iš byloje dalyvaujančio asmens galimybę savo nuožiūra disponuoti procesine teise kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareikšdamas laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas asmens pasirašytą ieškinį ieškovas AB „Spauda“ veikė pats ir tokiu atveju CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatos netaikytinos.

13Išdėstytų argumentų pagrindu, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino aplinkybes, netinkamai taikė atsisakymą priimti ieškinį reglamentuojančias procesinės teisės normas bei nepagrįstai netaikė procesinio dokumento trūkumų šalinimą numatančių taisyklių. Dėl nurodytų priežasčių, pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį, 338 straipsnį skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo, nes apeliacinės instancijos teismas negali išspręsti ieškinio priėmimo klausimo dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo kitų aplinkybių, susijusių su paduoto ieškinio atitikimu procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimams (CPK 115 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 16 d. nutartį panaikinti ir ieškovo AB „Spauda“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai