Byla B2-871-372/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Marbusta“, trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų esant įtrauktam UAB „Reikalavimas.LT“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Himėja“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Marbusta“, trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų esant įtrauktam UAB „Reikalavimas.LT“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Himėja“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Marbusta“.

3Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 7645,74 Eur. Atsakovui 2015 m. birželio 1 d. ir 2015 m. birželio 29 d. buvo išsiųsti pranešimai dėl įsiskolinimo, kuriais atsakovas paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog 8420,22 Eur skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos pilnai nepadengė, likdamas skolingas 7645,74 Eur. Ieškovas mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Marbusta“ bankroto bylą.

4Atsakovas UAB „Marbusta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos jam iškėlimo. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių 8420,22 Eur skolą patvirtinančių dokumentų, o pateiktos PVM sąskaitos – faktūros nėra patvirtintos. Mano, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui paduotas neturinčio teisės jį pateikti asmens. Teigia, kad atsakovas nėra gavęs jokių pranešimų ar įspėjimų dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Reikalavimas.LT“ prašo, jog atsakovui būtų iškelta bankroto byla.

6Nurodė, kad 2015-03-30 iš UAB „RG Consulting“ yra įgijęs 7572,54 Eur ir kitų privalomų mokėjimų reikalavimo teisę į atsakovą.

7UAB „Marbusta“ keltina bankroto byla.

8Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas. Tačiau nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, nes vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas savo reikalavimo teisę atsakovui grindžia 2015 m. sausio 27 d. Sutartimi dėl bendradarbiavimo ir jos pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis- faktūromis (b. l. 6-21), kuriomis netikėti šioje proceso stadijoje nėra pagrindo. Be to, į bylą yra įtrauktas ir trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“, kuris atsakovo skolą taip pat yra pagrindęs rašytinais įrodymais (b. l. 99-115).Todėl spręstina, kad tiek ieškovas UAB „Himėja“, tiek ir trečiasis asmuo turi reikalavimo teisę į atsakovą, todėl spręstinas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

10Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d. nurodyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

11Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 4 d. nurodyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei.

12Ieškovo UAB „Himėja“ į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas 2015 m. birželio 29 d. išsiuntė atsakovui UAB „Marbusta“ Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d. nurodytą 2015 m. birželio 9 d. pranešimą (b. l. 26-27, 28), kuris, sutikrinus Lietuvos pašto siuntų paieškos sistemoje, atsakovui buvo įteiktas 2015 m. liepos 2 d., todėl nepagrįsti atsakovo argumentai, kad įspėjimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jis nėra gavęs. Byloje ieškovas yra pateikęs ir įrodymus, jog yra įvykdęs ĮBĮ 6 str. 4 d. reikalavimus, sutikrinus Lietuvos pašto siuntų paieškos sistemoje, gauti duomenys, kad atsakovui pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo įteiktas 2015-08-06.

13ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, t. y. vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Pagal bendrą taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą.

14Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30, nustatyta, kad atsakovas turi turto už 566 581 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 118 417 Eur, o trumpalaikis turtas – 448 164 Eur, iš kurio 349 777 Eur sudaro gautinos sumos. Iš atsakovo pateikto balanso matyti, kad mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 626 036 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro net 610 528 Eur, t. y. viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Iš balanso taip pat matyti, kad atsakovas yra skolingas 60 896 Eur darbuotojams (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai), ir tai yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai kelti (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Iš atsakovo pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2014 metais atsakovas turėjo 100 648 Eur pelno, kai per šių metų pirmąjį pusmetį nuostoliai jau siekia 132 211 Eur, kas reiškia, jog atsakovo finansinė padėtis labai bloga. Viešai skelbiamais VSDFV duomenimis nustatyta, kad 2015-08-18 dienai atsakovas yra skolingas VSDFV biudžetui net 14 113,82 Eur.

15Pažymėtina, kad atsakovas Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus (b. l. 34), finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti atsakovui jo prašymu terminas buvo pratęstas (b. l. 53), tačiau atsakovas kartu su finansinės atskaitomybės dokumentais pateikė ne išsamius kreditorių ir skolininkų sąrašus, o duomenys apie klientų apyvartas pagal valiutas ir dokumentus (b. l. 91-96), kurie nepaneigia išvados, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (CPK 185 str.).

16Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

17UAB „Marbusta“ keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų nustatytų mokesčių, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti darbo užmokestį darbuotojams (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

18Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d., įmonės administratoriumi skirtinas E. D., sąrašo eilės numeris B-FA168.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., 11 str. 2 d. teismas

Nutarė

201. Iškelti bankroto bylą UAB „Marbusta“ (įmonės kodas 302863528, buveinė – Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Židikų g. 21).

212. Bankrutuojančios UAB „Marbusta“ administratoriumi paskirti E. D., sąrašo eilės numeris B-FA168.

223.Areštuoti UAB „Marbusta“ (įmonės kodas 302863528) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

234. Uždrausti UAB „Marbusta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

245. Nustatyti 30 terminą UAB „Marbusta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

256. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p.,7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

267. UAB „Marbusta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

278. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Marbusta“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

28Apie iškeltą UAB „Langvirus ir ko“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovui UAB „Marbusta“.

29Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

30Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Ieškovas UAB „Himėja“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 3. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas... 4. Atsakovas UAB „Marbusta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su... 5. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Reikalavimas.LT“... 6. Nurodė, kad 2015-03-30 iš UAB „RG Consulting“ yra įgijęs 7572,54 Eur ir... 7. UAB „Marbusta“ keltina bankroto byla.... 8. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui... 9. Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas savo... 10. Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d. nurodyta, kad kreditorius (kreditoriai)... 11. Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 4 d. nurodyta, kad pareiškimo teismui ir... 12. Ieškovo UAB „Himėja“ į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad... 13. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 14. Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015-01-01... 15. Pažymėtina, kad atsakovas Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d.... 16. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 17. UAB „Marbusta“ keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų... 18. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d., įmonės... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 20. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Marbusta“ (įmonės kodas 302863528,... 21. 2. Bankrutuojančios UAB „Marbusta“ administratoriumi paskirti E. D.,... 22. 3.Areštuoti UAB „Marbusta“ (įmonės kodas 302863528) nekilnojamąjį ir... 23. 4. Uždrausti UAB „Marbusta“ vykdyti visas finansines prievoles,... 24. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Marbusta“ kreditorių finansiniams... 25. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 26. 7. UAB „Marbusta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 27. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Marbusta“ įgyja... 28. Apie iškeltą UAB „Langvirus ir ko“ bankroto bylą pranešti Įmonių... 29. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 30. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...