Byla ATP-873-634/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo G. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius Endriukaitis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Dariaus Pliavgos (toliau – Institucija) apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo G. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4

 1. G. K. Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimu pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1632 straipsnio 3 dalyje ir nubaustas 1448 eurų (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų) bauda su 500 pakelių cigarečių „Fest“, paženklintų užsienio valstybių banderolėmis, konfiskavimu. Tuo pačiu nutarimu nutarta automobilį VW Transporter, valst. Nr. ( - ), nutarimui įsiteisėjus, grąžinti G. K..
 2. Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, Institucija skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimą dalyje dėl nutarimo netaikyti nuobaudos –transporto priemonės VW Transporter, valst. Nr. ( - ), ir 700 Eur konfiskavimo, panaikinti ir taikyti nuobaudą - transporto priemonės VW Transporter, valst. Nr. ( - ), ir 700 Eur konfiskavimą.
  1. Skunde nurodoma, jog teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi tik administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir liudytojos S. K. paaiškinimais, duotais teisme. Teismas neįvertino prieštaravimų G. K. paaiškinimuose, nenustatė visų bylos aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą bei nemotyvuotą nutarimą.
  2. Institucijos teigimu, teismo nutarimas neskirti nuobaudos - transporto priemonės konfiskavimo buvo neargumentuotas ir nepagrįstas. Pagal ATPK 1632 straipsnio 3 dalies sankciją, gabenimo priemonės, kuria prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinė nuobauda, kuri skiriama atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes. Vadovaujantis teismų formuojama praktika panašaus pobūdžio bylose administracinio teisės pažeidimo padarymo priemonė dažniausiai konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta (įrengta slėptuvė) arba tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014, 2AT-58-489/2015). Šiuo atveju automobilio VW Transporter, valst. Nr. ( - ), salone neteisėtai buvo gabenama 500 pakelių cigarečių „Fest“. Tokio kiekio cigarečių pakuočių kitokiu būdu, ne transporto priemone, gabenti būtų neįmanoma. Todėl darytina išvada, kad transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui padaryti, dėl ko valstybei buvo padaryta žala.
  3. Be to, sprendžiant dėl transporto priemonės konfiskavimo, taip pat atsižvelgtina į gabentų akcizais apmokestinamų prekių bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byla Nr. 2AT-99-895/2015). Atsižvelgiant į tai, kad gabentų cigarečių vertė, įskaitant privalomus mokesčius, yra didelė (1 245 Eur (33 MGL) bei į tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo už įvairius administracinius pažeidimus baustas ne kartą, darytina išvada, kad teismas nepagrįstai nusprendė, kad administracinėn atsakomybės traukiamo asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
  4. Skunde taip pat nurodoma, jog daiktų, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankiai arba tiesioginiai objektai, konfiskavimo tvarką reglamentuoja ATPK 26 straipsnis. Bendra šiame straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad konfiskuotas gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, tačiau įstatymų leidėjas yra numatęs išimtį iš šios bendros taisyklės ir nurodęs, kokius pažeidimus padarius, gali būti konfiskuojamas ir daiktas ar pajamos, nesantys pažeidėjo nuosavybe. Prie tokių išimčių priskiriamas ir administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnyje, padarymas. Įstatymas leidžia konfiskuoti daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnyje, padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir tuo atveju, kai jis priklauso kitam asmeniui.
  5. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad transporto priemonės savininkas neturi būti pasyvus saugant transporto priemonę nuo neteisėto panaudojimo. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad transporto priemonės savininkas ar valdytojas rūpinasi ir atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę.
  6. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad S. K. nerealizavo savo, kaip savininko teisių ir pareigų visa apimtimi, elgėsi ypač neapdairiai, neatsakingai ir lengvabūdiškai, nesiėmė priemonių tinkamai apsaugoti savo nuosavybę, todėl turi patirti ir neigiamus tokio neatsakingo savo elgesio padarinius - nuosavybės praradimą.
  7. Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo jokio pagrindo automobilio nekonfiskuoti. Pažymėtina, kad pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau, negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N 575 -1742/2008).
  8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismo nutarimas netaikyti nuobaudos - transporto priemonės VW Transporter, valst. Nr. ( - ), kuri buvo panaudota darant administracinį teisės pažeidimą, konfiskavimo, buvo neteisėtas, pažeidžiantis teisės aktų reikalavimus, teismų praktikos suformuluotas nuostatas ir proporcingumo principą. Nebuvo išlaikyta teisinga pusiausvyra tarp pažeidėjo teisių ir siekio kovoti su kontrabanda, kuri daro didelę žalą Lietuvos ekonomikai ir verslo tvarkai.
  9. Institucijos teigimu, nesuprantamas ir ginčytinas teismo sprendimas grąžinti liudytojai S. K. 700 Eur. Faktinių aplinkybių tyrimo metu nebuvo įrodyta, kad šie pinigai priklauso būtent S. K., todėl teismas nepagrįstai nusprendė jų nekonfiskuoti.
 3. Atsiliepimų į Institucijos apeliacinį skundą negautą.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo apeliacinis skundas atmetamas.
 2. Ginčo dėl administracinio teisės pažeidimo fakto nėra, apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 3 dalyje. Institucija nesutinka su G. K. už ATPK 1632 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą paskirta administracine nuobauda ir prašo taikyti transporto priemonės - VW Transporter, valst. Nr. ( - ), ir 700 Eur konfiskavimą.
 3. Nors Institucijos skunde teisingai nurodoma, jog daiktų, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankiai arba tiesioginiai objektai, konfiskavimo tvarką reglamentuoja ATPK 26 straipsnis, tačiau Institucija skundo argumentams pagrįsti nepagrįstai vadovaujasi iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusia, minėto straipsnio redakcija. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje ATPK 26 straipsnio redakcijoje dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankio arba tiesioginio objekto konfiskavimo, skirtingai nei anksčiau galiojusioje šio straipsnio redakcijoje, yra numatyta papildomų sąlygų, ribojančių kitam asmeniui (ne pažeidėjui) priklausančių daiktų ir pajamų konfiskavimą. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje numatytus atvejus. ATPK 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti konfiskuoti nuosavybės teise kitam asmeniui priklausantys daiktai ir pajamos, jeigu, perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Minimame straipsnyje nustatytos ir kitos sąlygos dėl turto konfiskavimo, tačiau jos nėra aktualios šiai bylai, todėl teismas jų plačiau neaptaria.
 4. Iš bylos duomenų matyti, jog automobilis VW Transporter, valst. Nr. ( - ) yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 3 dalyje, padarymo įrankis. Tai atitinka ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytą reikalavimą, kad konfiskuojamas gali būti daiktas, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis. Tačiau šis automobilis yra ne pažeidėjo G. K., bet trečiojo asmens S. K. nuosavybė.
 5. Kaip jau minėta, pagal ATPK 26 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 1 punktą, daiktas, nepriklausantis pažeidėjui, gali būti konfiskuotas tik tada, kai, perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, daikto savininkas žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Tačiau nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad S. K. žinojo, jog automobilis bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti, byloje neįrodyta.
 6. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkė S. K. būtų perdavusi automobilį naudotis G. K. žinodama, kad automobilis bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Tiek pažeidėjas, tiek S. K. paaiškino, jog automobilis G. K. buvo duotas tam, jog pastarasis jį nuvarytų į servisą, kadangi automobilį reikėjo tvarkyti. Duomenų, paneigiančių tokius paaiškinimus, nesurinkta. Automobilis nebuvo specialiai pritaikytas slėpti draudžiamas prekes, cigaretės buvo rastos automobilio salone, popierinėje dėžėje. Todėl atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra ATPK 26 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos, būtinos ne pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimo taikymui.
 7. Institucija skunde taip pat prašo konfiskuoti ir pas G. K. rastus 700 Eur. Kaip jau minėta, ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog gali būti konfiskuojamos pajamos, kurios gautos iš administracinio teisės pažeidimo. Pažymėtina, kad šioje byloje pagrindo konfiskuoti pas G. K. rastus pinigus nėra, kadangi jis nubaustas už akcizinių prekių gabenimą, o ne jų realizavimą. Įrodymų, kad jam buvo sumokėti 700 eurų už minėtų prekių gabenimą, nėra. Taigi manymas, kad rasti pinigai yra iš uždraustos veikos gautos pajamos tėra niekuo neparemta prielaida. Iš liudytojos S. K. teisme duotų parodymų matyti, jog šiuos pinigus G. K. ji davė automobilio remontui. Šie parodymai yra nepaneigti, todėl pagrįstai nuspręsta pinigus grąžinti būtent S. K..
 8. Remiantis išdėstytais motyvais konstatuotina, jog Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimas teisėtas ir pagrįstas, todėl jį keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7palikti Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimą nepakeistą ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo apeliacinio skundo netenkinti.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai