Byla eAS-829-624/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ryčio Krasausko ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. H. (A. H.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. spalio 10 d. gautas pareiškėjo A. H. (A. H.) (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriame pareiškėjas prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. (15/4-2)31-00821/171-592 (toliau – ir Sprendimas).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 19 d. nutartimi priėmė pareiškėjo 2018 m. spalio 9 d. skundą. Nurodė išsiųsti skundą atsakovui Migracijos departamentui, įpareigojant iki 2018 m. lapkričio 5 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą bei visą susijusią medžiagą, išsiųsti skundą trečiajam suinteresuotam asmeniui ( - ), pasiūlant iki 2018 m. lapkričio 5 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą. Teismas pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymą iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. Bylą pagal pareiškėjo prašymą nutarė nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

8Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) įtvirtintus reikalavimus, todėl skundas priimtinas.

9Dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. sustabdyti Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymą, teismas pažymėjo, kad šis prašymas tenkinamas, todėl, kad skundžiamas Sprendimas ypač apriboja pareiškėjo teisę į darbą, taip pat gali padaryti didelę žalą ( - ).

10III.

11Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė.

12Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 139 straipsnis neįtvirtina, kad apskųsto sprendimo dėl atsisakymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar išduoti nacionalinę vizą vykdymas sustabdomas. Pagal Įstatymo 28 straipsnio 3 dalį prašymo dėl leidimo gyventi išdavimo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje iki bus išnagrinėtas jo prašymas ir priimtas sprendimas. Daugkartinė nacionalinė viza Nr. ( - ) Užsieniečių registre paskelbta negaliojančia iš karto priėmus ginčijamą Sprendimą. Atsakovas akcentuoja, kad nėra nustatyta procedūra, leidžianti atstatyti panaikintos vizos galiojimą, nėra paskirta institucija, kuriai būtų suteikti tokie įgaliojimai. Kadangi vizos galiojimo terminas baigėsi 2018 m. spalio 18 d., pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, tokia priemonė nesuteiks pagrindo pareiškėjui gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslai. Pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nenurodė, kokia neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala bus padaryta nesustabdžius skundžiamo Sprendimo dalies vykdymo. Be to, pareiškėjui išvykus iš Lietuvos Respublikos, jam nėra užkertamas kelias teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo ir, ją gavus, atvykti į Lietuvos Respubliką (jei atitiks atvykimo sąlygas).

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalies, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Migracijos departamento 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. (15/4-2)31-00821/171-592 „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo ( - ) piliečiui A. H.“. Skunde pareiškėjas, be kita ko, prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymą iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.

17Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tenkino, konstatavęs, jog skundžiamas Sprendimas ypač apriboja pareiškėjo teisę į darbą, taip pat gali padaryti didelę žalą ( - ).

18Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016, 2018 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018).

20ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai sustabdyti ginčijamo individualaus administracinio akto galiojimą, yra įgyvendinta asmenų teisė prašyti laikinosios apsaugos administraciniuose ginčuose. Šios normos paskirtis suponuoja tai, kad paprastai ji taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo laikinosios apsaugos, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 28 d. administracinėje byloje Nr. AS-587-602/2017).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtą reikalavimą ir byloje esančius duomenis, pažymi, kad pareiškėjas prašo sustabdyti Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymą, tačiau daugkartinė nacionalinė viza Nr. ( - ) galiojo nuo 2018 m. birželio 6 d. iki 2018 m. spalio 18 d. Taigi tiek pirmosios instancijos teismui priimant 2018 m. spalio 19 d. nutartį, tiek šiuo metu minėta daugkartinė viza negalioja. Atsižvelgiant į tai, kad galimos neigiamos Sprendimo vykdymo pasekmės buvo siejamos su tuo, kad gali būti apribota pareiškėjo teisė į darbą ir padaryta didelė žala ( - ), ir įvertinus minėtą aplinkybę, kad daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) galiojimo terminas yra pasibaigęs, konstatuotina, kad net pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdžius Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymą, norimos pasekmės akivaizdžiai nebūtų pasiekiamos, nes minėta viza vis tiek nebegaliotų pasibaigus jos galiojimo terminui.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje yra pagrįstas pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinkti duomenys sudaro pagrindą spręsti, jog pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas neatitiktų reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirties ir jų taikymo sąlygų, numatytų ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje.

23Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, ir neįvertino jų aktualių bylos aplinkybių kontekste, todėl atsakovo atskirasis skundas tenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naikinama.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. (15/4-2)31-00821/171-592 dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo vykdymas iki tol, kol įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, panaikinti ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. spalio 10 d. gautas... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 19 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas iš esmės atitinka Lietuvos... 9. Dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y.... 10. III.... 11. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 12. Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad Lietuvos Respublikos įstatymo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 16. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą su... 17. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalimi... 18. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog... 20. ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtą... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nesutiktina su pirmosios instancijos... 23. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalį,... 27. Nutartis neskundžiama....